Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu chính sách chi trả cho nhà quản lý của các công ty cổ phần ở việt nam

582 Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các Công ty cổ phần Việt Nam

582 Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các Công ty cổ phần ở Việt Nam
582 Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các Công ty cổ phần Việt Nam . các công ty cổ phần Việt Nam hiện nay, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “ Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các công ty cổ phần. bất cân xứng trong các quyết định tài chính của các công ty cổ phần. Kết cấu của luận văn: • Nhìn chung, vấn đề thông tin bất cân xứng và các quyết định
 • 67
 • 983
 • 2

Tác động của thuế thu nhập đến hoạch định cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam

Tác động của thuế thu nhập đến hoạch định cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam
. doanh nghi~p, nhan t6 chinh sach thu~ thu nh~p - bao g6m thu~ thu nh~p doanh nghi~p va thu~ thu nh~p ca nhan - da duqc cac ly thuy~t tai chinh va nhiSu nghien cuu. o DANH MVC PHV LVC Thu thu nh~p Tom tftt Sf thay d6i cua chfnh sach thu thu nh~p & My Bang thu su~t & cac qu6c gia chau Au nam 2005 Bang cau hoi. cho vay chi chiu thus thu nh~p & cftp d9 ca nhan, trong khi d6, c6 rue hay cac hinh thuc thu& amp;ng khac cho chu s& hfru phai chiu thuS thu nh~p a ca c~p
 • 161
 • 265
 • 0

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần trên địa bàn quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần trên địa bàn quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh
. doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần du lịch trên địa bàn Quận 3, TP. HCM 40 2 .3. 1. Thực trạng kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần du lịch trên địa bàn Quận 3, TP trạng hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần du lịch trên địa bàn Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Chương 3. Giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành nội địa đối với các công ty cổ. doanh lữ hành nội địa trên địa bàn Quận 3, TP. HCM 38 2.2.2. Phân loại các công ty cổ phần du lịch kinh doanh lữ hành nội địa trên địa bàn Quận 3 TP. HCM 39 2 .3. Thực trạng hoạt động kinh doanh
 • 116
 • 987
 • 2

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM NGUYỄN THANH BÌNH; NGƯỜI HƯỚNG DẪN.PDF

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM NGUYỄN THANH BÌNH; NGƯỜI HƯỚNG DẪN.PDF
. không, đ khng đnh các yu t tác đng đn chính sách c tc ca các công ty CP. Do vy, trong lun vn này tác gi nghiên cu xoay quanh các vn đ chính sau: Mt là xem xét các kt qu nghiên. cu thc nghim v chính sách c tc ti các th trng phát trin và các th trng mi ni, liên h thc trng chính sách c tc ca các công ty CP ti Vit Nam thông qua các d liu thu thp. THÀNH PH H CHÍ MINH   NGUYN THANH BÌNH CÁC YU T TÁC NG N CHÍNH SÁCH C TC CA CÁC CÔNG TY C PHN TI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201
 • 58
 • 252
 • 0

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam
. 4. Chính sách c tc ca các công ty niêm yt  Vit Nam thi gian qua và kt qu nghiên cu 24 4.1. Phân tích các nhân t nh hng đn chính sách c tc ca các công ty niêm yt  Vit Nam. tc ca các công ty niêm yt  Vit Nam? 13 v ánh giá mc đ nh hng ca các nhân t đn chính sách c tc ca các công ty niêm yt  Vit Nam? 1.3. i tng nghiên cu v Nghiên cu. nhng nhân t nào tác đng đn chính sách c tc ca các doanh nghip?  cái nhìn tng quát hn v chính sách c tc, tác gi chn đ tài: Nghiên cu nhng nhân t tác đng đn chính sách
 • 61
 • 291
 • 0

Luận văn thạc sĩ Cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Cấu trúc vốn và chi phí đại diện của các công ty cổ phần tại Việt Nam
. đn vn đ chi phí đi din ậ Chi phí đi din là tng các loi chi phí: chi phí giám sát; chi phí ràng buc; và mt mát ph tri hay chi phí c hi (theo hc thuyt ca Jensen và εeckling) hóa chi phí, gia tng giá tr công ty; đc bit là khi các công ty này la chn cu trúc vn bng cách s dng đòn cân n. Do đó, tác gi quyt đnh chn đ tài: “ Cu trúc vn và chi phí đi. quát hn v chi phí đi din và cu trúc vn ca các các công ty c phn đang đc niêm yt trên th trng chng khoán HOSE và HNX, đ các nhà qun thy đc tm quan trng ca chi phí đi
 • 97
 • 348
 • 1

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM.PDF

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM.PDF
. nhau, Nhà nc ban hành các chính sách thu khác nhau. Doanh nghip cn cân đi, xác đnh chin lc kinh doanh trong tng thi k đ đc hng li ích t các chính sách thu. 1.2K TOÁN THU. ý ngha nh mt công c giúp doanh nghip tng cng công tác qun ni b đ đóng thu đúng và hp lý. Thu là công c nhà nc đ điu hành nn kinh t v mô. Theo các giai đon khác. ngun thu quan trng ca ngân sách Nhà nc. Thu TNDN chim t trng ln trong c cu thu ngân sách nhà nc.  Vit Nam, t trng thu TNDN trong tng s thu Ngân sách nhà nc là 28,4% nm
 • 85
 • 193
 • 0

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
Thị trường Việt Nam đang biến đổi từng bước từ ăn mặc đơn giản chuyển qua thời trang và tiếp tục phát triển về tốc độ tăng trưởng và quy mô, hứa hẹn nhiều tiềm năng to lớn cho nhiều chủng loại sản phẩm mới và thị trường mới. Mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các thương hiệu thời trang công sở hiện hữu và mới xâm nhập từ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự hình thành các phân đoạn thị trường khác nhau với mức thu nhập và phong cách tiêu dùng khác nhau. Điều quan trọng là hầu hết các thương hiệu thời trang công sở của Việt Nam hiện nay chưa thật sự nổi bật tính cách thương hiệu và chưa quan tâm nhiều đến sức mạnh của truyền thông trong quảng bá thương hiệu, Việt Tiến hội tốt để tiếp tục dẫn đầu thị trường thông qua chiến lược định vị thương hiệu và truyền thông khác biệt, cũng như phát triển thêm các thương hiệu sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của phân đoạn thu nhập cao hơn. Ngân sách cho hoạt động truyền thông tăng dần qua các năm, chứng tỏ TCT đã ‎ nhận thức được tầm quan trọng của việc quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, TCT cần quan tâm khai thác các phương tiện truyền thông mới, tính phổ biến hơn để NTD dễ dàng tiếp cận các thông tin của TCT. . Panô, áp phích trưng bày Phụ lục 5. Hướng dẫn phân biệt sản phẩm Việt Tiến trên website www.viettien.com.vn Phụ lục 6. Mẫu thông báo hướng dẫn người tiêu dùng của Tổng công ty Cổ phần May Việt. Đối Ngoại cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp với tên giao dịch đối ngoại là VIET TIEN GARMENT IMPORT-EXPORT COMPANY viết tắt là VTEC( theo giấy phép số 102570 ngày 08/02/1991). về Tổng công ty Tên tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN; Tên giao dịch quốc tế: VIETTIEN GARMENT JOINT STOCK CORPORATION Tên viết tắt : VTEC . Địa chỉ : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân
 • 98
 • 612
 • 3

nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng hối lộ của các công ty cổ phần việt nam

nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng hối lộ của các công ty cổ phần ở việt nam
... công ty cổ phần Việt Nam Nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Việt Nam cho biết nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Dựa vào kết nghiên cứu đề... hệ hối lộ tỷ lệ cổ phần cổ đông lớn 34 Bảng 4.4 Mối quan hệ hối lộ giới tính nhà quản công ty 34 Bảng 4.5 Các nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần 35 Bảng 4.6 Các nhân tố tác động. .. nhũng, hối lộ Việt Nam Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố tác động đến khả hối lộ công ty cổ phần Việt Nam Mục tiêu 3: Đề xuất số giải pháp để giảm tình trạng hối lộ công ty cổ phần 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 62
 • 400
 • 0

Nghiên cứu mối tương quan giữa chi phí đại diện và cấu trúc tỷ lệ sở hữu của các công ty cổ phần tại Việt Nam

Nghiên cứu mối tương quan giữa chi phí đại diện và cấu trúc tỷ lệ sở hữu của các công ty cổ phần tại Việt Nam
... bớt chi phí đại diện công ty Kết luận khuyến nghị quản công ty Nghiên cứu kiểm định tồn mối tương quan cấu trúc quyền sở hữu với chi phí đại diện công ty cổ phần quy mô vốn chủ sở hữu từ... đo lường tỷ lệ tổng doanh thu tổng tài sản công ty, biến mối quan hệ nghịch biến với chi phí đại diện công ty Nhóm biến độc lập cấu trúc quyền sở hữu công ty bao gồm: - Tỷ lệ sở hữu ban quản... chi phí đại diện đồng biến với biến phụ thuộc - Tỷ lệ sở hữu nhà nước (gov_ ownership): Chi u tương quan chi phí đại diện tỷ lệ sở hữu phủ không quán nghiên cứu trước Tùy vào mẫu nghiên cứu khác
 • 5
 • 551
 • 0

DSpace at VNU: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần trên địa bàn quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

DSpace at VNU: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của các công ty cổ phần trên địa bàn quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỒ THỊ NGỌC HIỀN NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên... defined 2 .3 Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa công ty cổ phần du lịch địa bàn Quận 3, TP HCM Error! Bookmark not defined 2 .3. 1 Thực trạng kinh doanh lữ hành nội địa công ty cổ phần. .. lượng công ty cổ phần du lịch kinh doanh lữ hành nội địa địa bàn Quận 3, TP HCM Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân loại công ty cổ phần du lịch kinh doanh lữ hành nội địa địa bàn Quận
 • 14
 • 82
 • 0

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỐ PHIẾU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu 1.1.2... QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01
 • 111
 • 58
 • 0

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam (tt)

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam (tt)
... QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt. .. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 3.1.1 Mức độ công bố thông tin bắt buộc a) Mức độ công bố thông tin bắt buộc theo tiêu b) Mức độ công bố thông tin bắt buộc tổng... xét chủ quan người nghiên cứu 1.2 CÁC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.2.1 thuyết thơng tin hữu ích thuyết hình thành sở nghiên cứu Staubus vào năm
 • 26
 • 54
 • 0

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỐ PHIẾU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu 1.1.2... QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01
 • 111
 • 61
 • 0

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỐ PHIẾU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu 1.1.2... QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01
 • 111
 • 45
 • 0

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam (tt)

Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam (tt)
... QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho cổ phiếu phổ thông lưu hành thị trường Tại Việt. .. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 3.1.1 Mức độ công bố thông tin bắt buộc a) Mức độ công bố thông tin bắt buộc theo tiêu b) Mức độ công bố thông tin bắt buộc tổng... xét chủ quan người nghiên cứu 1.2 CÁC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU 1.2.1 thuyết thơng tin hữu ích thuyết hình thành sở nghiên cứu Staubus vào năm
 • 26
 • 45
 • 0

Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các công ty cổ phần việt nam

Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các công ty cổ phần ở việt nam
... LUẬN VỀ THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG VÀ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN THƠNG TIN BẤT CÂN XỨNG 1.1 Thơng tin kinh tế thị trường Thơng tin gì, hay sử dụng thuật ngữ thông tin sống hàng... kế hoạch tài nhằm quản lư sử dụng hiệu tài sản hữu cơng ty THƠNG TIN BẤT CÂN XỨNG VÀ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN 3.1 Các rủi ro xảy thị trường với thông tin bất cân xứng Trong... vậy, thông tin bất cân xứng nguyên nhân làm tăng rủi ro định tài 3.2 Thơng tin bất cân xứng làm tăng rủi ro định tài 3.2.1 Thơng tin bất cân xứng định đầu tư Khi định đầu tư, nhà quản trị tài vào
 • 29
 • 24
 • 0
1 2 3 4 .. >