Tổng hợp tài liệu :

2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

Đề KT 1 tiết Số học hkI- có ma trận

Đề KT 1 tiết Số học hkI- có ma trận
. a ∈ BC (10 ;12 ;15 ) và 10 0 < a < 15 0 Mà : 10 = 2.5 12 = 2 2 .3 15 = 3.5 Nên: BCNN (10 ;12 ;15 ) = 2 2 .3.5 = 60 ⇒ BC (10 ;12 ;15 ) = B(60) = {0;60 ;12 0 ;18 0;…}. chia hết cho 3? A. 10 +15 B. 72 +19 C. 82-27 D. 3 21- 63 5 .Số nào sau đây là hợp số: A. 7 B. 9 C. 11 D. 13 6. Số 16 8 phân tích ra thừa số nguyên tố là: A.
 • 3
 • 453
 • 2

Đề KT 1 tiết số 2- HKII

Đề KT 1 tiết số 2- HKII
. in 18 84 in France, and then transported to America in 18 86. Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day. Mark 1. The. people. 3. The statue was completed in 18 84 in America. 4. Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- . ……… 2- . ……… 3- . ……… 4- .……… V- Each of
 • 4
 • 1,174
 • 9

Đề KT 1 tiết số 1- KHII

Đề KT 1 tiết số 1- KHII
. Name: . Date: March 6 th , 2007. Class: 9 §Ò 1 English T est Time: 45 minutes I- Supply the correct verb form: ( 2 pts) 1. Please tell Jane (wait) .for. the ocean everyday. II- Circle the best answer among A, B, C or D: ( 2 pts) 1. We are talking about the preservation of .resources. A. nature
 • 4
 • 359
 • 0

Đề KT 1 tiết số 2- HKII

Đề KT 1 tiết số 2- HKII
. Name: . Date: April 19 th , 2007. Class: 9B English Test Time: 45 minutes I- Supply the correct verb form: ( 2 pts) 1. Despite (smoke) What about going to the park and play volleyball there ? 1- 2-. .3- .
 • 2
 • 796
 • 4

bai kT 1 tiết số 2- 12 chuyên ban

bai kT 1 tiết số 2- 12 chuyên ban
. cacbon oxit ở đktc, sau phản ứng thu được 1, 12 lít CO 2 ở đktc. Giá trị của V là A. 1, 12 ml B. 2,24 ml C. 11 2ml D. 11 20 ml Câu 20. Cho 12 ,2 gam hỗn hợp. 2y. Hết Họ- Tên: STT: Lớp GV. nguyễn Thị Minh Tâm C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C 11 C12 C13 C14 C15 A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B
 • 3
 • 275
 • 0

Đề KT 1 tiết số 2_Hot

Đề KT 1 tiết số 2_Hot
. kiÓm tra sè 2 M«n: TiÕng anh 9 I. Mçi c©u ®óng ®îc 0 ,25 ® 1. D 2. C 3.C 4.A 5.B 6.D 7.B 8.A II. A. §iÒn ®óng mçi tõ ®îc 0,5 ® 1. celebrations 2. for 3. occurs. clean 5. food 6. members B. Mçi c©u ®óng ®îc 0,5 ® 1. T 2. F 3. T 4. T III. Mçi c©u ®óng ®îc 0,5 ® 1. c 2. e 3.f 4. a 5. b 6. d
 • 2
 • 273
 • 1

ĐỀ KT 1 TIÊT SỐ 1 HK II

ĐỀ KT 1 TIÊT SỐ 1 HK II
. Trắc nghiệm Câu 1: Đạo đức: A B D Pháp luật: C Phong tục tập quán:E Mã đề: 43 21 Câu 3: Nội dung Ví dụ Đạo đức -Có nguồn gốc từ thực tế cuộc sống -Được mọi. con người: Nội dung Ví dụ Đạo đức Pháp luật Phong tục tập quán II. Tự luận(6 điểm) Câu 1: Theo em thế nào là lương tâm? Khi nào lương tâm trở thành danh
 • 3
 • 301
 • 0

Đề kt 1 tiết số 4

Đề kt 1 tiết số 4
. Ha. Keys. I. 1. T 2.T 3.F 4. T 5.F II. 1. was waiting 2. was reading- watched 3. always 4. to take 5. to go 6. didn’t play- was cancelled III. 1. She asked. Jesey.The city was founded by the Dutch in 16 24. At first it was called Fort Amsterdam, and then new Amsterdam. In 16 64, the English took over the city and
 • 3
 • 326
 • 2

đề kt 1 tiết (số 2) 10CB

đề kt 1 tiết (số 2) 10CB
. TR¦êng thpt ©n thi KiĨm tra 1 tiÕt ( vËt lÝ 10 cb) - bµi sè 2 Hä vµ tªn: ……………………………………líp………………………… PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nếu một vật chuyển động có. LUẬN Câu 1: Một ô tô có khối lượng 1, 5 tấn chuyển động qua một cầu vượt có dạng là một cung tròn bán kính 50 m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Lấy g = 10 m/s
 • 2
 • 385
 • 0

ĐỀ KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I

ĐỀ KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I
. 64 .(49 + 61 ) = 36 .11 0 + 64 .11 0 = 11 0. (64 + 36) = 11 000 III.Dạy học b i m i 1. Đặt vấn đề chuyển tiết vào b i m i 2.Dạy b i m i: Hoạt động của GV và HS Ghi bảng. 0 b/ 18 . (x – 16 ) = 18 x – 16 = 18 : 18 x – 16 = 18 : 18 x – 16 = 1 x – 16 = 1 x = 1 + 16 = 17 x = 1 + 16 = 17 V.Hướng dẫn học tập ở nhà - Học thuộc các
 • 87
 • 471
 • 1

Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011

Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011
. ĐỀ KIỂM TRA -TIẾT 18 i m Số học 6 – Năm học 2 010 -2 011 Lớp : 6/ … Th i gian làm b i : 45 phút ĐỀ 1 Câu1 (4 i m) a) Cho tập hợp A = {5; 7} , B = {1; 5;. CHẤM − ĐỀ 1 - KIỂM TRA TIẾT 18 ( Số học 6 – Năm học 2 010 -2 011 ) Câu N i dung i m 1 4đ a 7 ∈ A , 1 ∉ A, 7 ∈ B, A ⊂ B Kí hiệu đúng m i ô là 0.25 đ 1 b Viết
 • 4
 • 266
 • 0

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011

Tài liệu De KT 1 tiet so 6 Chuong I 20102011
. 25.5.4 .19 99.2 = (25.4) .(5.2) .19 99 = 10 0 .10 .19 99 = 1 999 000 0,50đ 0,25đ 0,25đ c 2 011 .74 + 2 011 . 26 = 2 011 .( 74 + 26 ) = 2 011 . 10 0 = 2 011 00 0,50đ 0,25đ 0,25đ 3. − ĐỀ 1 - KIỂM TRA TIẾT 18 ( Số học 6 – Năm học 2 010 -2 011 ) Câu N i dung i m 1 4đ a 7 ∈ A , 1 ∉ A, 7 ∈ B, A ⊂ B Kí hiệu đúng m i ô là 0.25 đ 1 b Viết được
 • 4
 • 324
 • 0

Đề KT 1 tiết SỐ PHỨC

Đề KT 1 tiết SỐ PHỨC
. HOÀNG TUYÊN ĐỀ 1 KT 1TIẾT (SỐ PHỨC) CÂU1:Tìm phần thực ;phần ảo; mô đun số phức: 1 tan 1 tan i i α α + − CÂU2:Tìm tập hợp các điểm biểu diển số phức z thỏa điều kiện: 2 1 2z z i z i−. :giải phương trình: a) (1- 3i)z +4+2i=0 b) z -2z +1+ 6i=0 CÂU 4:Cho phương trình :z 2 -(2+i)z+3+i=0 có nghiệm z 1 và z 2 .Hãy tính: A= 2 2 1 2 z z+ ĐỀ 2 :KT 1TIẾT ( SỐ PHỨC) CÂU 2: Tìm phần. 1TIẾT ( SỐ PHỨC) CÂU 2: Tìm phần thực ;phần ảo; mô đun số phức sau: 1 cot 1 cot i i α α + − CÂU 2:Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa điều kiện sau: 2 2 3z z i z i− + − = − CÂU
 • 1
 • 237
 • 1

DE KT 1 TIET SO PHUC

DE KT 1 TIET SO PHUC
... Tính 1 + z1 z2 T = bốn nghiệm phương trình z4 - z2 - 12 = + i 2 D z = - - 3i thoả mản ( 1+ i ) z + 2z = + 2i z= z = Câu 13 Gọi z1, z2, z3, z4 T = T = B D T = - T = Câu 16 Nếu số phức z ¹ 1, ... B C Câu 17 Cho số phức z z =1 thoả mãn w= 1- z Câu 20 Cho số phức ảo Tính D thoả mãn A Tính z = 17 A B z = 10 z = 10 C D z = a + bi (a,b Ỵ ¡ ) Câu 18 Cho số phức thoả z + + i - z (1+ i ) =... + z + = Tính T = z12 + z22 + z1.z2 A C z + 2z - = D Câu 14 Biết hai số phức z2 = - + bi nghiệm phương trình z + z + = T = z1 = a + 3i nghiệm? A A Câu 15 Kí hiệu T = Tính T = z1 + z2 + z3 + z4
 • 3
 • 137
 • 0

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 2

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 2
... Líp: 12 B… Điểm tên: Bài kiểm tra tiết Môn: Hoá học 12 Nhận xét Đề Phần I: Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào phơng án Câu 1: Nhận biết dung dÞch: H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)COOH, HOOC-CH2CH(NH2)-COOH... AgNO3/NH3 Câu 2: Cho chất: (1) C6H5NH2 ; (2) C2H5NH2 ;(3) (C2H5)2NH ;(4) NaOH ;(5) NH3 D·y c¸c chất đợc xếp theo chiều tăng dần lực bazơ A (2) < (1) <(3)<(5)<(4) B (1) < (2) <(5)<(3)<(4) C (1) <(5)<(3)< (2) <(4)... đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức, thu đợc 10 , 12 5 gam H2O, 8,4 lit khí CO2 1, 4 lit khí N2(ở đktc) X có công thức phân tử A C4H11N B C3H9N C C2H7N D C5H13N Phần II: Tự luận Câu 9: Từ đá vôi chất
 • 3
 • 21
 • 0

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 3

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 3
...A (1) , (2) B (1) , (4) C (2), (4) D (1) , (3) Câu 12 : Nước mềm nước có chứa không chứa ion A Cu2+, Fe3+ B Na +, K+ C Ca2+, Mg2+ D Al3+, Fe3+ Câu 13 : Khử hoàn toàn hỗn hợp... hoàn toàn hỗn hợp A gồm 42,8g gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4 cần vừa đủ V lít CO(đktc) thu 30 ,8g Fe Giá trị V A 17 ,92 lít B 16 ,8 lít C 12 ,4lít D kết khác Câu 14 : Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch... C kết khác D 0,56 Câu 19 : Có chất: (1) CO2, (2)NH3, (3) HCl, (4)KOH, (5)Na2CO3 Có thể dùng chất để kết tủa Al(OH) từ dung dịch natri aluminat, NaAlO2 A 1, 3 B 4,5 C 3, 4 D 2 ,3 Câu 20: Cation X có
 • 2
 • 19
 • 0

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 4

Đề KT 1 tiết hóa học 12 số 4
... 5,4g 5,6g C 5,4g 8,4g D 5,4g 2,8g Câu 13 : Hợp chất sau lưỡng tính? A AlCl3 B FeCl3 C Na2SO4 D Al(OH)3 Câu 14 : Sau phản ứng: Al + HNO3 - > Al(NO3)3 + N2O + H2O tổng hệ số cân là: A 30 B 64 C 18 ... AgNO3 Ag Câu 10 : Hòa tan 0 ,40 5 g Al lượng dư dd HNO3 lỗng thu V lít NO (đktc) V bằng: A 0,2 24 lít B 0,336 lít C 0 ,44 8 lít D 2, 24 lít Câu 11 : Hòa tan 3,57g nhôm oxit vừa hết vào 10 0ml dung dịch... Câu 19 : Dùng mg Al để khử hết 1, 6g Fe2O3 Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc) Giá trị m bằng: A 0,54g B 0,81g C 1, 08g D 1, 755g Câu 20: Hòa tan 5,4g
 • 2
 • 22
 • 0

2A đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

2A đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12
... D Một hình vng Câu Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu 10 Số phức biểu diễn mặt phẳng điểm có toạ độ A B C D Câu 11 Cho số phức Tìm phần thực phần ảo số phức A Phần thực , phần... Câu 12 Số phức có mơđun A B C D Câu 13 Gọi hai nghiệm phức phương trình Giá trị biểu thức A B C D Câu 14 Cho số phức thoả Gọi , giá trị lớn giá trị nhỏ Tổng A B C D Câu 15 Cho số phức Tìm số phức. .. D Câu 16 Tìm phần thực, phần ảo số phức A Phần thực 1, phần ảo B Phần thực 1, phần ảo C Phần thực 1, phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 17 Gọi hai nghiệm phức phương trình Tìm số phức số phức liên
 • 4
 • 65
 • 0

2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12

2C đề KT 1 TIẾT số PHỨC 12
... D Câu 13 Số phức có mơđun A B C D Câu 14 Tìm số phức số phức liên hợp số phức A B C D Câu 15 Cho số phức Tìm mơđun số phức A B C D Câu 16 Cho hai số phức Tính mơđun số phức A B C D Câu 17 Trong... Câu 19 Cho hai số phức Tìm giá trị , cho A B C D Câu 20 Điểm điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Tìm số phức A B C D Câu 21 Cho số phức Tính môđun số phức A B C D Câu 22 Tìm phần thực, phần ảo số. .. ảo số phức A Phần thực 1, phần ảo B Phần thực 1, phần ảo C Phần thực 1, phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 23 Tìm số phức liên hợp số phức A B C D Câu 24 Cho hai số phức Xác định phần ảo số phức
 • 6
 • 49
 • 0
1 2 3 4 .. >