Tổng hợp tài liệu :

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI ppt

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI ppt
. 1 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI Phan Minh Xuân Khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp. HCM . Đại học Nông Lâm Tp. HCM TÓM TẮT Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú tỉnh Đồng Nai có thành phần thực vật phong phú và đa dạng, đa số các loài cây thuộc. ĐẶT VẤN ĐỀ Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú có tổng diện tích tự nhiên 13.733,12 ha, trong đó đất rừng là 12.327,41 ha chiếm 89,76%. Rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân phú thuộc vành
 • 7
 • 1,372
 • 18

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể Trai (Fagraea fragrans Roxb) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụngẩm nhiệt đới khu vực Bình Châu Phước Bửu

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể Trai (Fagraea fragrans Roxb) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở khu vực Bình Châu Phước Bửu
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:(1) Đặc điểm chung của hai trạng thái rừng bán ngập và rừng phục hồi.(2) Ảnh hưởng của môi trường đến độ phong phú của quần thể Trai a. Ảnh hưởng của độ tàn che tán rừngb. Ảnh hưởng của độ ẩm tầng đất mặt c. Ảnh hưởng của độ pH tầng đất mặtd. Ảnh hưởng tổng hợp của độ tàn che tán rừng, độ ẩm và pH tầng đất mặt.(3) Ảnh hưởng của trạng thái rừng đến độ phong phú của quần thể Trai. . LAKGn%&"'t fR@qLREU!‰R%7LpRHZL0 c Chương 2 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa nghiên cứu 2.1.1. Mục tiêu 2.1.1.1 '$;"L0U< $5('A#'''D((&qA KGntK%&"'t0 PA*.M"f@qLREU!+ R%+LpRHZL0LG*'d[’[d3' d’[d0 2.3. Nội dung nghiên cứu Q#*;9qu S_P4A;''D((&q0 S[_Ž;,G3((<;CBAL 0Ž;g' 0Ž;tB24 0Ž;(1B24 #0ŽF.(;g'7t(1B240 Sc_Ž;'3((<;CBAL0 2.4.
 • 81
 • 482
 • 0

NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ðỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ðỒNG

NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ðỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ðỒNG
. NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ðỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP- NÚI BÀ, TỈNH LÂM ðỒNG TÓM TẮT Qua nghiên cứu về tái sinh tự nhiên dưới tán rừng. vậy vấn ñề tái sinh tự nhiên rừng rất ñược quan tâm trong công tác quản lý rừng cũng như trong nghiên cứu. Nghiên cứu ñặc ñiểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng kín thường xanh ẩm á nhiệt ñới. sinh của rừng kín thường xanh ẩm á nhiệt ñới + Tính ña dạng loài trong quần thể nghiên cứu + ðánh giá chất lượng cây tái sinh + Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao + ðánh giá phân bố
 • 11
 • 287
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới, trạng thái IIIA1 tại khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa đồng nai làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới, trạng thái IIIA1 tại khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa đồng nai làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh
... thực chuyên đề Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng kín thƣờng xanh ẩm nhiệt đới, trạng thái IIIA1 Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh CHƯ G TỔ... nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc r ng kín thường xanh ẩm nhiệt đới trạng thái IIIA1 tiểu khu 121 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai 2.4 Nội dung nghiên cứu 2.4.1 Nghiên cứu. .. cứu Trạng thái r ng kín thường xanh ẩm nhiệt đới thạng thái ph biến khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai nghiên cứu cấu trúc rung trạng thái r ng giúp có sở để đề xuất nh ng biện pháp kỹ thuật
 • 48
 • 287
 • 0

Đặc điểm lâm học của nhóm rừng giàu và rừng trung bình thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ban quản lý rừng nam huoai, tỉnh lâm đồng

Đặc điểm lâm học của nhóm rừng giàu và rừng trung bình thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở ban quản lý rừng nam huoai, tỉnh lâm đồng
... dẫn quản lý rừng xác định phương thức lâm sinh hai nhóm rừng Xuất phát từ đó, đề tài Đặc điểm lâm học nhóm rừng giàu rừng trung bình thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới Ban quản lý rừng. .. 4.1.1 Kết cấu loài gỗ nhóm rừng trung bình 4.1.1.1 Kết cấu loài gỗ bình quân nhóm rừng trung bình Kết cấu loài gỗ nhóm rừng trung bình thuộc Rkx BQLR Nam Huoai tỉnh Lâm Đồng dẫn Bảng 4.1 Hình... kết cấu loài gỗ nhóm rừng trung bình BQLR Nam Huoai,. tỉnh Lâm Đồng Mật độ trung bình nhóm rừng trung bình 663 cây/ha (100%); loài gỗ ưu đồng ưu đóng góp 422 cây/ha hay 63,6% (trung bình 8%/loài),
 • 94
 • 393
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA và IIB thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực tiểu khu 111 và tiểu khu 121 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh đồng nai

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA và IIB thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực tiểu khu 111 và tiểu khu 121 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh đồng nai
... trình học tập Đồng Nai, tháng 10 năm 2016 Phạm Ngọc Hiệp III TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm học trạng thái rừng IIA IIB thuộc rừng kín thƣờng xanh ẩm nhiệt đới Khu bảo tồn thiên nhiên văn. .. mƣa nhiệt đới thuộc Khu bảo tồn sinh Đồng Nai (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũ) trạng thái IIA, IIB, IIIA1 Các nghiên cứu đƣợc đề tài nghiên cứu xem xét lựa chọn để vận dụng vào nội... tình trạng tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIA IIB thuộc kiểu Rkx 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu trạng thái rừng IIA IIB thuộc Rkx KBTTNVH Đồng Nai Hai trạng thái rừng phân bố tiểu
 • 97
 • 334
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể trai (fagraea fragrans roxb) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụngẩm nhiệt đới khu vực bình châu phước bửu

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể trai (fagraea fragrans roxb) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở khu vực bình châu  phước bửu
... vi nghiên cứu đề tài quần thể Trai giai đoạn tái sinh tự nhiên tán hai trạng thái rừng bán ngập (R1) rừng phục hồi (R2) thuộc kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Địa điểm nghiên cứu. .. độ ẩm pH đất trạng thái rừng Kết đề tài khoa học để làm sáng tỏ đặc tính sinh thái, kỹ thuật tái sinh nuôi dưỡng loài Trai kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Khu Bảo tồn Thiên nhiên. .. cấp sở liệu để làm r đặc tính sinh thái Trai kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới BRVT 14 (2) Về thực ti n, kết nghiên cứu đề tài khoa học cho việc áp dụng biện pháp tái sinh (tự nhiên
 • 84
 • 276
 • 0

Đặc điểm lâm học của những quần xã thực vật với ưu thế cây họ sao dầu (Dipterocarpaceae) thuộc kiểu rừng kín thường xanh âm nhiệt đới khu vực nam Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai (tt)

Đặc điểm lâm học của những quần xã thực vật với ưu thế cây họ sao dầu (Dipterocarpaceae) thuộc kiểu rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực nam Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai (tt)
... cứu xác định đặc tính lâm học ưu hợp họ Sao Dầu thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Nam Cát Tiên Mục tiêu cụ thể a Xác định điều kiện môi trường hình thành ưu hợp họ Sao Dầu b Phân... chai, Dầu rái, Dầu bóng, Dầu song nàng, Sao đen Vên vên) thuộc kiểu phụ miền thực vật thân thuộc với khu hệ thực vật Malaysia – Indonesia, ưu hợp họ Sao Dầu Kiểu phụ thuộc kiểu rừng kín thường xanh. .. nhóm ưu hợp đặt tên tương ứng 12 nhóm ưu hợp thực vật với độ ưu họ Sao Dầu 30% (UhSaoDau30%), nhóm ưu hợp thực vật với độ ưu họ Sao Dầu từ 30 - 40% (UhSaoDau30-40%) nhóm ưu hợp thực vật với độ ưu
 • 24
 • 289
 • 0

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... LÂM TP HỒ CHÍ MINH _ ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ,... ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG Hội đồng chấm luận... cứu sinh Đào thị Thùy Dƣơng v TÓM TẮT Đề tài Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) dƣới tán rừng kín thƣờng xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng
 • 265
 • 37
 • 0

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt
... Ảnh hưởng đặc tính tầng đất mặt đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực tân phú thuộc tỉnh Đồng Nai Tạp chí Khoa học cơng nghệ lâm nghiệp,... ảnh hưởng đến tái sinh Dầu rái 3.4.1 Ảnh hưởng độ tàn che Kết nghiên cứu (Bảng 3.8) cho thấy Dầu rái tái sinh tự nhiên cấp CR = 0,4 – 1,0 Dầu rái tái sinh liên tục tán rừng Mật độ tái sinh cấp... lâm nghiệp Việt Nam, Số 6/2017 Đào Thị Thùy Dương Lê Bá Toàn, 2018 Ảnh hưởng số yếu tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb) rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu
 • 24
 • 40
 • 0

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... LÂM TP HỒ CHÍ MINH _ ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ,... ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG Hội đồng chấm luận... cứu sinh Đào thị Thùy Dƣơng v TÓM TẮT Đề tài Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) dƣới tán rừng kín thƣờng xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng
 • 268
 • 47
 • 0

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của dầu con rái (dipteropcarpus alatus roxb) dưới tán rừng kín thường xanh âm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... LÂM TP HỒ CHÍ MINH _ ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ,... ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA DẦU CON RÁI (Dipterocarpus alatus Roxb.) DƢỚI TÁN RỪNG KÍN THƢỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI ĐÀO THỊ THÙY DƢƠNG Hội đồng chấm luận... cứu sinh Đào thị Thùy Dƣơng v TÓM TẮT Đề tài Đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb.) dƣới tán rừng kín thƣờng xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng
 • 267
 • 19
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 289
 • 13
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai tt
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... trường hình thành kiểu quần xã thực vật rừng (2) Kết cấu họ loài gỗ kiểu quần xã thực vật rừng (3) Cấu trúc kiểu quần xã thực vật rừng (4) Đa dạng loài gỗ kiểu quần xã thực vật rừng (5) Đặc điểm. .. từ - 160 Chúng hình thành đất xám phát triển từ đá hoa cương (2) Sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ Sao Dầu
 • 24
 • 15
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 289
 • 15
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 340
 • 6
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 337
 • 12
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 340
 • 9
 • 0

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới khu vực tân phú, tỉnh đồng nai

Đặc điểm lâm học của những loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ấm nhiệt đới ở khu vực tân phú, tỉnh đồng nai
... kiểu Rkx khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Những điểm luận án (1) Luận án sáu kiểu quần xã thực vật rừng thường bắt gặp kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực nghiên cứu kiểu quần xã họ... Đặc điểm lâm học loại hình quần xã thực vật thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Thời gian nghiên cứu từ năm 2015 – 2017 Mục tiêu nghiên cứu xác định đặc. .. cứu xác định đặc tính kiểu quần xã thực vật rừng (QXTV) thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tân Phú tỉnh Đồng Nai để làm sở khoa học cho quản lý rừng phương thức lâm sinh Số liệu nghiên
 • 340
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >