Tổng hợp tài liệu :

nguyen tac thong nhat giua ly luan va thuc tien

Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghĩa Mac-Lenin

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mac-Lenin
. 3: Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin I. Quan điểm mácxít về thực tiễn mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và. kiện thực tiễn. Rõ ràng, thống nhất giữa luận thực tiễn ở Hồ Chí Minh phải được hiểu là, thực tiễn - luận, luận - thực tiễn luôn hòa quyện, thống
 • 16
 • 20,249
 • 326

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghịa mác –lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở quảng ngãi

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghịa mác –lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở quảng ngãi
. “sự thống nhất giữa luận thực tiễn trong dạy học, người nghiên cứu chọn đề tài Vận dụng nguyên tắùc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ……………  TIỂU LUẬN Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luậnthực tiễn của chủ nghịa Mác –Lenin trong
 • 22
 • 2,154
 • 12

TIỂU LUẬN:VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY pptx

TIỂU LUẬN:VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY pptx
. 2 Thực tiễn 3 Lý luận 5 Sự thống nhất giữa luận thực tiễn 6 Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghóa. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn: Sự thống nhất giữa luận thực tiễn là một trong những vấn đề cơ bản của chủ nghóa Mác-Lê nin nói chung
 • 13
 • 2,486
 • 24

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN vào GIẢNG dạy môn vật

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN vào GIẢNG dạy môn vật lý
1. CƠ SỞ THUYẾT................................................................................3 1.1.Phạm trù thực tiễn.....................................................................................3 1.2.Phạm trù luận........................................................................................8 1.3.Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn.....................................10 2. VẬN DỤNG..............................................................................................16 2.1.Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào giảng dạy môn Vật lý...................................................................................16 2.2.Một số thuận lợi khó khăn khi vận dụng kiến thức Vật vào thực tiễn......................................................................................................17 2.3.Một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức Vật vào thực tiễn..............................................................................................18 . SỞ THUYẾT 3 1.1.Phạm trù thực tiễn 3 1.2.Phạm trù luận 8 1.3 .Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn 10 2. VẬN DỤNG 16 2.1. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn. chứng giữa luận thực tiễn, về học thuyết chân trên cơ sở khoa học hiện đại. 15 2. VẬN DỤNG 2.1. Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào giảng dạy môn Vật Qua. tiễn vào giảng dạy môn Vật 16 2.2. Một số thuận lợi khó khăn khi vận dụng kiến thức Vật vào thực tiễn 17 2.3. Một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức Vật vào thực tiễn
 • 20
 • 2,767
 • 19

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay
Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay . luận thực tiễn vào vận dụng trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, nhóm 5 đã lựa chọn đề tài Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay . Đề tài. về luận thực tiễn: Trình bày những khái niệm cơ bản về luận, thực tiễn mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn. Chương II: Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực. NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Để phát triển luận phải luôn luôn bám sát thực tiễn, phản ánh được yêu cầu của thực tiễn, khái quát
 • 29
 • 15,005
 • 113

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào việc phát huy nguồn nhân lực ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào việc phát huy nguồn nhân lực ở tỉnh Quảng Bình hiện nay
vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào việc phát huy nguồn nhân lực ở tỉnh Quảng Bình hiện nay.Sự thống nhất giữa luận thực tiễn một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học Các Mác đã phát hiện ra sức mạnh của luận là mối liên hệ của nó trong thực tiễn, cũng như sức mạnh của thực tiễn là ở trong mối quan hệ với luận. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn là sự thống nhất biện chứng. . nay. 5 CHƯƠNG 1 THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN LÀ MỘT NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1.1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nguyên tắc thống nhất giữa luận thực Zễn. 1.1.1 tắc thống nhất giữa luận thực tiễn. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người thế giới khách quan. Con người luôn tác động tích cực vào thế giới khách. hoạt động thực tiễn. Tuy thực tiễn là tiêu chẩn chân của luận nhưng không phải mọi thực tiễn đều là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân của luận khi thực tiễn đạt
 • 75
 • 4,206
 • 18

Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn. pot

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. pot
. Câu hỏi: Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn. Ý nghĩa trong việc đấu tranh khắc phục bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm. Bài làm: Sự thống nhất giữa luận thực tiễn là một. mạnh của thực tiễn là ở mỗi quan hệ của nó với luận. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn là sự thống nhất biện chứng cơ sở của sự tác động qua lại ấy chính là thực tiễn. Thực tiễn luôn. tốt nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm thì trước hết cần khắc phục bệnh kém luận, bệnh khinh luận. Bởi lẽ, kém luận, khinh luận nhất
 • 9
 • 1,332
 • 30

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA
Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Đảng ta không ngừng phát triển hoàn chỉnh tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn cách mạng nước ta thế giới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. . VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng xã hội. lược bảo vệ Tổ quốc trên cơ sở vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn cách mạng nước ta thế giới về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. . trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, với tính cách vừa là nội dung, mục tiêu vừa là chức năng của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh đã thâm nhập vào
 • 5
 • 2,550
 • 64

Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghĩa Mác LêninTheo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, giữa luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, quy định, tác động qua lại với nhau, trong đó: Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của luận là tiêu chuẩn của chân lý; sự hình thành phát của luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; luận phải được kiểm nghiệm, được bổ sung phát triển trong thực tiễnVai trò của thực tiễn được biểu hiện trước hết ở chỗ thực tiễn là cơ sở, động lực mục đích của nhận thức. Chính trong quá trình cải tạo thế giới mà nhận thức, luận ở con người mới được hình thành phát triển. Thực tế lịch sử cho thấy, con người quan hệ với thế giới bắt đầu không phải bằng luận mà bằng thực tiễn. Trong quá trình này, con người sử dụng các công cụ, phương tiện tác động vào các sự vật, hiện tượng, buộc chúng phải bộc lộ những thuộc tính tính qui luật, nhờ đó mà con người có được những hiểu biết về thế giới khách quan. Ban đầu con người thu nhận những tài liệu cảm tính, những kinh nghiệm, sau đó tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa... để xây dựng thành luận. Do đó, có thể nói, thực tiễn cung cấp những tài liệu cho nhận thức, cho luận. Không có thực tiễn thì không có nhận thức, không có luận. Những tri thức mà chúng ta có được cho đến hôm nay hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đều nảy sinh từ hoạt động thực tiễn.Quá trình cải tạo thế giới bằng hoạt động thực tiễn cũng chính là quá trình hoàn thiện bản thân con người. Thông qua thực tiễn, con người phát triển năng lực bản chất, năng lực trí tuệ của mình. Ph.Ăngghen viết: “Từ trước đến nay, khoa học tự nhiên cũng như triết học đã coi thường ảnh hưởng của hoạt động con người đối với tư duy của họ. Hai môn ấy một mặt chỉ biết tự nhiên mặt khác chỉ biết có tư tưởng. Nhưng chính việc người ta biến đổi tự nhiên... là cơ sở chủ yếu nhất trực tiếp nhất của tư duy con người, trí tuệ con người phát đã phát triển song song với việc người ta người đã học cải biến tự nhiên”1.Như vậy, trong quá trình hoạt động thực tiễn, trí tuệ con người được phát triển, được nâng cao dần cho đến lúc có luận, khoa học. Nhưng bản thân luận không có mục đích tự thân. luận khoa học ra đời vì chúng cần thiết cho hoạt động cải tạo tự nhiên xã hội. Hay nói một cách khác, thực tiễn là mục đích của nhận thức, luận. luận sau khi ra đời phải quay về phục vụ thực tiễn, hướng dẫn chỉ đạo thực tiễn, phải biến thành hành động thực tiễn của quần chúng. luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi chúng được vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn.Ngày nay, công cuộc đổi mới xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ phức tạp, đòi hỏi luận phải đi sâu nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu đó. Chẳng hạn, đó là những vấn đề luận về CNXH con đường đi lên ở nước ta, về kinh tế thị trường, về hoàn chỉnh hệ thống quan điểm đổi mới, v.v.. Qua việc làm sáng tỏ những vấn đề trên, chắc chắn luận sẽ góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới đất nước.Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, luận còn thể hiện ở chỗ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. C. Mác viết: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân khách quan không, hoàn toàn không phải là một vấn đề luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý”2. . Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, giữa luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng. giữa luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. luận mà không liên hệ với thực tiễn luậnsuông. Sự. trong đó: - Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của luận là tiêu chuẩn của chân lý; sự hình thành phát của luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; luận phải
 • 5
 • 1,429
 • 8

Thuyết trình Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong quản trị nhân lực tại Công ty Honda Việt Nam

Thuyết trình Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong quản trị nhân lực tại Công ty Honda Việt Nam
. Thống nhất giữa luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có luận hướng dẫn thì thành luận mù quáng. luận mà không liên hệ với thực tiễn. tiễn luận suông” Hồ Chí Minh nói: Thống nhất giữa luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có luận hướng dẫn thì thành luận mù. động thực tiễnThực tiễn là tiêu chuẩn chân lý. Lấy thực tiễn để kiểm nghiệm luận. • Sự thống nhất biện chứng giữa luận với thực tiễn trong hoạt động sinh tồn của cá nhân cộng đồng. • Con
 • 19
 • 1,288
 • 3

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào việc giải quyết các vấn đề về hoạt động nghiên cứu phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học ở nước ta

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào việc giải quyết các vấn đề về hoạt động nghiên cứu và phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học ở nước ta
. trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất phát triển nhiên liệu sinh học của nước ta. Nhờ các chính sách kích thích trên mà việc nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học có những bước phát triển. hội, vấn đề về năng lượng môi trường hiện ngày càng được quan tâm nhiều hơn…Trong đề tài này em muốn vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn vào việc giải quyết các vấn đề. LUẬN Từ thực tiễn nghiên cứu, sản xuất tiêu thụ nhiên liệu sinh học, chúng ta có thể kết luận như sau: luận góp phần thúc đẩy thực tiễn phát triển, bởi vì ở bên ngoài sự thống nhất luận
 • 9
 • 1,028
 • 4

Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay
. Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay là có ý nghĩa luận thực. thống nhất giữa luận thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. 7 Chƣơng 1 NGUYÊN TẮC THỐNG GIỮA LUẬN THỰC TIỄN VAI TRÒ CỦA VIỆC QUÁN TRIỆT. đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc 65 3.1. Phương hướng chủ yếu nhằm quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc
 • 112
 • 801
 • 4

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn sự vận dụng trong hoạt động nhận thức thực tiễn

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn
Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn sự vận dụng trong hoạt động nhận thức thực tiễn.PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LUẬN, THỰC TIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN THỰC TIỄN I Phạm trù luận phạm trù thực tiễn1.Nhận thức luận của các nhà triết học trước Mác2. Phạm trù thực tiễn luận trong triết học MacLenin2.1 Phạm trù thực tiễn:2.2 Phạm trù luận2.3 Vai trò rất to lớn của thực tiễn đối với nhận thứcII Nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn 1. luận bắt nguồn từ thực tiễn2. luận mở đường hướng dẫn hoạt động của thực tiễn3. luận thực tiễnthống nhất4. Thống nhất giữa luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin.5. Sự thống nhất giữa luận thực tiễn góp phần thúc đẩy sự phát triển của trình độ nhận thứcPHẦN II : VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNGI.Quá trình phát triển kinh tế Việt NamII. luận thực tiễn trong sự phát triển kinh tế xã hội đổi mới kinh tế hiện nay2.1 Sự phát triển kinh tế xã hội 2.2 Nghiên cứu tham khảo : “Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (Hội thảo khoa học quốc gia tại trường ĐH KTQD ngày 22092009)III . Phương hướng giải pháp cho thời gian tới1) Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các tri thức khoa học mà nhân loại đã đạt được vào điều kiện cụ thể của nước ta2) Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam quốc tế để tiếp tục hoàn thiện luận về chủ nghĩa xã hội con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.3) Trong giáo dục, đào tạo phải kết hợp luận với thực tiễn, học với hành4) Khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều ... Nhóm thực hiện: Nhóm 11 Đề tài: Nguyên tắc thống luận thực tiễn Sự vận dụng hoạt động nhận thức thực tiễn PHẦN II : VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG... tài: Nguyên tắc thống luận thực tiễn Sự vận dụng hoạt động nhận thức thực tiễn PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LUẬN, THỰC TIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN THỰC TIỄN... thực hiện: Nhóm Đề tài: Nguyên tắc thống luận thực tiễn Sự vận dụng hoạt động nhận thức thực tiễn thần xã hội Sự hình thành phát triển nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, yêu cầu thực tiễn Nhận
 • 31
 • 5,702
 • 57

Phân tích nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn

Phân tích nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
... thực tiễn vào luận, Mác - Ăng ghen thực bước chuyển biến cách mạng luận nói chung luận nhận thức nói riêng NỘI DUNG I Khái niệm thực tiễnluận Thực tiễn hình thức thực tiễn Thực tiễn. .. có thốngluận thực tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh mối quan hệ biện chứng lí luận thực tiễn : « Thốngluận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lê nin Thực tiễnluận dẫn đường thành thực tiễn. .. thức luận thể chân sâu sắc hơn, xác có hệ thốngluận có cấp độ khác lí luận chung nhất, lí luận chuyên ngành,… II Sự thốngluận thực tiễn Vai trò thực tiễnluận Thực tiễnluận
 • 10
 • 4,986
 • 16

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LUẬN THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
1. do chọn đề tàiThống nhất giữa luận thực tiễn là một trong những nguyên cơ bản nhất của triết học Mác Lênin. Đây là nguyên được thể hiện trong mọi mặt của đời sống, giúp con người tránh khỏi bệnh kinh nghiệm giáo điều, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thực tiễn cũng như luận.Trong luận nhận thức mácxít thì giữa luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại nhau, trong đó, thực tiễn có vai trò quyết định. V.I.Lênin nhận xét rằng: “Thực tiễn cao hơn nhận thức (lý luận) vì nó có ưu điểm không những của tính phổ biến, mà cả của tính hiện thực trực tiếp”. 30; 230Về vấn đề luận phải liên hệ thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thống nhất giữa luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Thực tiễn không có luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông.” 42; 496, đó là thứ luận xa rời không giúp ích gì cho thực tế cuộc sống. Hồ chí Minh yêu cầu người dạy người học phải tuân thủ theo những cách thức, phương pháp nhất định trong quá trình giảng dạy học tập lí luận chính trị.Lấy triết học Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở luận của mình, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn vận dụng triệt để nguyên thống nhất giữa luận thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Đặc biệt, nguyên này đã được vận dụng hết sức sáng tạo linh hoạt trong công tác giáo dục tư tưởng thời kì đổi mới hiện nay.Học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu cầu thống nhất giữa luận thực tiễn trong quá trình giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay có tầm quan trọng hết sức đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay vấn đề này dường như đang bị xem nhẹ, nếu không nói là bị bỏ qua. Trong rất nhiều giờ giảng, giảng viên hầu như chỉ nhắc lại những điều đã có, đã được ghi chép một cách đầy đủ, rõ ràng trong sách vở, tài liệu. Nhiều giờ học trôi qua trong sự nhàm chán, nặng nề bởi giáo viên hầu như chỉ biết có thuyết suông. Bài giảng thiếu sức sống, không thuyết phục, không sinh động đang là một hiện tượng khá phổ biến tại các trường, các cơ sở đào tạo hiện nay. Hệ quả tất yếu kéo theo đó là chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, giảng dạy thấp, thậm chí đôi khi còn phản tác dụng tạo ra tâm ức chế, khiên cưỡng, gò ép cho người học. Từ đó, nhiều người dễ cho rằng chính trị dường như là một lĩnh vực khô khan, thiếu sức sống, thiếu sức truyền cảm. Xuất phát từ thực trạng hiện nay các bài giảng của một số giảng viên về cơ bản mang nặng tính thuyết, thiếu tính thực tiễn nên nhiều người cho rằng dường như học chính trị chỉ là học một mớ thuyết mang tính kinh viện, sáo rỗng, không thực tế. Cũng xuất phát từ quan niệm sai lầm này mà trong thực tế nhiều sinh viên đã đến với các bài học, bài thi các môn chính trị bằng một tâm đối phó, chỉ chú trọng học vẹt, học thuộc lòng, học sao cho miễn là qua được các kỳ thi, còn bản chất vấn đề thì hầu như không hiểu hoặc không cần hiểu, niềm đam mê hứng thú hầu như không có. Với những quan niệm tâm xuất phát điểm như vậy thì rõ ràng chất lượng, hiệu quả ở đây có lẽ là vấn đề đáng được báo động.Xuất phát từ những vấn đề luận thực tiễn trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại Hà Nội” làm luận văn khoa học giáo dục. ... nhiệm Khoa luận Chính trị Giáo dục Công dân, Trờng Đại học S phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc... rng, lm thnh lun Ri li em nú chng minh vi thc t Theo H Chớ Minh: ú l lun chõn chớnh Nh vy, lun l s tng kt kinh nghim thc tin m thnh, nhng lun chõn chớnh l lun phi c chng minh vi thc... 1.1.2.1 T tng H Chớ Minh v mi quan h gia lun v thc tin - Phm trự lun Phm trự lun c cp rt nhiu cỏc bi vit, bi núi chuyn ca H Chớ Minh Khỏi nim lun t tng H Chớ Minh c hiu l: em thc
 • 124
 • 564
 • 4

ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa luận thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta

ý nghĩa phương pháp luận của việc vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta
... v ý nghĩa phơng pháp luận việc vận dụng nguyên tắc thống luận thực tiễn giai đoạn cách mạng nớc ta - Nhim v nghiờn cu: + Tỡm hiu v nguyên tắc thống luận thực tiễn + Vn dng ca nú trong giai. .. luận thực tiễn rằng: thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mac- Lênin Thực tiễn luận hớng dẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông. Chủ nghĩa. .. TGT Page 15 CHNG III ý nghĩa phơng pháp luận việc vận dụng nguyên tắc thống luận thực tiễn giai đoạn cách mạng nớc ta III.1 Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, t tởng Hồ Chí Minh nh tri
 • 24
 • 1,362
 • 3
1 2 3 4 .. >