Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 5 bài 22: Đường Trường Sơn

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14
Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14 . nghéa ca nhán dán H Näüi cọ tạc âäüng nhỉ thãú no âãún tinh tháưn cạch mảng ca nhán dán c nỉåïc? - Cüc khåíi nghéa ca nhán dán H Näüi. thỉûc dán Phạp quút tám cỉåïp nỉåïc ta mäüt láưn nỉỵa. - Ngy 19-12-1946, nhán dán ta tiãún hnh cüc khạng chiãún ton qúc. - Nhán dán H Näüi v ton dán täüc
 • 13
 • 677
 • 0

Giáo án lịch sử 5

Giáo án lịch sử 5
Giáo án lịch sử 5 . SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ 19 45 - 1 954 - GV gọi HS đã lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 - 1 954 vào giấy khổ to dán bảng. dân chủ để ôn lại các kiến thức lịch sử đã học của giai đoạn 19 45 - 1 954 Cách chơi : Giáo án Lịch sử 5 /Bài 20 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước
 • 14
 • 837
 • 1

Giáo án lịch sử 5

Giáo án lịch sử 5
Giáo án lịch sử 5 . thåìi kç Thåìi kç 1 958 - 19 45 (nhọm 1+2) + Thåìi kç 19 45 - 1 954 (nhọm 3 - 4) + Thåìi kç 1 954 - 19 75 + Thåìi kç 19 75 âãún nay 1 958 : Phạp xám lỉåüc Viãût. sỉí ca 4 thåìi kç ny. - Tỉì nàm 1 858 - nàm 19 45 - Tỉìnàm 19 45 - nàm 1 954 - Tỉì nàm 1 954 - nàm 19 75 - Tỉì nàm 19 75 âãún nay 2. Näüi dung lëch sỉí ca
 • 8
 • 559
 • 0

Giáo án lịch sử 5

Giáo án lịch sử 5
Giáo án lịch sử 5 . Ỉ ÌNG TRỈ ÌNG S NÂ Å Å Å I. MU C TI Ủ Ã Sau bi hc HS nãu âỉåüc : - Ngy 19 .5. 1 959 , Trung ỉång Âng quút âënh måí âỉåìng Trỉåìng Sån. • Âỉåìng Trỉåìng Sån. thäúng nháút âáút nỉåïc ca dán täüc ta ? HS nãu kiãún trỉåïc låïp, HS c låïp theo di v nháûn xẹt. HÂ nhán âäi. HS c låïp thäúng nháút kiãún.
 • 9
 • 467
 • 0

giáo án lịch sử 5

giáo án lịch sử 5
. đình giót Tuần : 1 Tiết : 1 Th : ngày / / 200 Lp : 5A GV : Phm Th Thanh Mai Kế hoạch bài giảng Môn : lịch sử Bài : Bình tây Đại nguyên soái Tr ơng Định I. dạy học HĐ của giáo viên HĐ của học sinh 1 2 28 1 . KT bài cũ : KT sách vở của HS 2 . Bài mới : a- GT bài : (?) Hãy nêu một số nhân vật lịch sử đã học ở lớp
 • 5
 • 369
 • 0

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 pot

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 pot
. Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu. đồng công xã – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử 8 o Sách giáo viên Sử 8 o Lịch sử thế giới cận đại III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết. THÀNH LẬP CÔNG XÃ Hoạt động 1: Nội dung chính – Hoàn cảnh ra đời của Công xã. – Sự thành lập Công xã. Giáo viên: Cùng sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình
 • 11
 • 3,564
 • 8

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định
. BÀI: BÌNH TÂY ĐẠI NGUYỆN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH I - MỤC TIÊU: - Học sinh biết Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào. ta. - Trương Định đã làm gì đáp lại tấm lòng tin yêu của nhân dân? - Hình ảnh nào cho ta thấy lòng tin yêu, sự mếm mộ của nhân dân và nghĩa quân đối với Trương Định. ? - Đại nguyên soái Trương Định. tâm mời Trương Định ở lại cùng nhân dân chống Pháp. - Lòng quyết tâm đánh Pháp cứu nước của quân và dân Nam Kỳ đã có tác dụng gì đến ông Trương Định? * Hoạt động 3: Quyết định của Trương Định để đáp
 • 2
 • 2,726
 • 8

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước
. BÀI: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN (CANH TÂN) ĐẤT NƯỚC I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:Sau bài học, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Đánh giá của. dùng 2 * Hoạt động 3:Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra những đề nghị gì ? - Theo em qua những đề nghị trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều. canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - HS trả lời các câu hỏi - GV cho HS tự do trình bày ý kiến đánh giá của mình về Nguyễn Trường Tộ. - Thuyết trình Hình trong SGK - Chuẩn bị bài 3,
 • 3
 • 639
 • 1

bài giảng lịch sử 5 bài 22 đường trường sơn

bài giảng lịch sử 5 bài 22 đường trường sơn
. 2012 Lòch sử B t uắ đầ 5s 10s 20s 25s 35s 60s 15s 30s 40s 45s 50 s 55 s Thứ bảy ngày tháng 2 năm 2013 Lịch sử Đường Trường Sơn 1. Trung ương Đảng quyết đònh mở đường Trường Sơn: Thứ. 2012 Lòch sử Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào? Ngày 19 /5/ 1 959 Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì? - Đường Hồ Chí Minh - hoặc Đường mòn Hồ Chí Minh Câu 3: Ta mở đường Trường. sử Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào? Câu 2 :Đường Trường sơn có tên gọi là gì? Câu 3:Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích gì? Câu 4:Tại sao ta chon mở đường qua dãy núi Trường Sơn? Thứ
 • 30
 • 1,056
 • 0

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 46 - Đường Trường Sơn

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 46 - Đường Trường Sơn
. chiến, ngày 1 9- 5- 1 959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. LỊCH SỬ: BÀI 22: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 1. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn là con đường nối liền. chiến, ngày 1 9- 5- 1 959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. LỊCH SỬ: BÀI 22: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 1. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn là con đường nối liền. Bắc. LỊCH SỬ: LỊCH SỬ: BÀI 22: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN LỊCH SỬ: BÀI 22: ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 1. Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn
 • 30
 • 670
 • 1

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến

Giáo án lịch sử 10 bài 5 trung quốc thời phong kiến
. phí BÀI 5 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức Nắm được: - Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong xã hội. - Bộ máy chính quyền phong. triều đại phong kiến Trung Quốc, thời gian tồn tại? Triều đại nào chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao? Biểu hiện? 2. Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? Tìm hiểu. dân? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến? 5. Dặn dò và giao bài tập - Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, đọc trước bài mới. - Bài tập: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp
 • 10
 • 23,250
 • 103

Giáo án lịch sử 8 bài 5 công xã pari 1871

Giáo án lịch sử 8 bài 5 công xã pari 1871
. phí Bài 5: CÔNG XÃ PARI 187 1 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Công xã Pa-ri, cuộc khởi nghĩa ngày 18- 3- 187 1 thắng lợi. - Một số chính sách quan trọng của Công xã Pa-ri. - Ý nghĩa lịch sử của Công xã. quy định giá bán bánh mì… III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI 1. Nội chiến Pháp - Từ 20 /5 đến 28/ 5/ 187 1, Chi-e cho quân tấn công thành phố Pa-ri. - Các chiến sĩ Công xã đã chiến. ngày 18/ 3/ 187 1. Sự thành lập công xã. a. Cuộc khởi nghĩa ngày 18/ 3/ 187 1 - Nguyên nhân: Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân ngày gay gắt. - Diễn biến: Ngày 18- 3- 187 1, Chi-e cho quân đánh
 • 3
 • 989
 • 2

Giáo án lịch sử 6 bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây

Giáo án lịch sử 6 bài 5 các quốc gia cổ đại phương tây
. sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây. GV? Các quốc gia cổ phương Tây bao gồm nhưng quốc gia nào? HS: Hy lạp và Rô ma GV? Các quốc gia đó được hình thành trong thời gian nào? HS:. pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - HS nắm được tên và vị trí các quốc gia cổ đại Phương Tây. - Điều kiện tự nhiên của. a. Ở phương Tây có các cuốc gia cổ đại nào? b. Nhà nước cổ đại phương Tây được tổ chức ntn? 5. Hướng dẫn học tập: - Học bài cũ, kết hợp trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trước bài mới,
 • 2
 • 2,051
 • 2

Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII

Giáo án Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI - XVIII
... Kẻ Chợ cân buôn bán đô thị phải qua hai chức hành nhiều trung gian kinh tế + Những biến động xã hội đầu kỉ XVIII tàn phá kinh tế đất nước Củng cố: - Thế kỷ XVI – XVIII kinh tế nước ta có bước... thúc đẩy ngoại – Điều kiện: + Chính sách mở cửa thương phát triển mạnh kỷ nhà nước XVI – XVIII? + Kinh tế nước phát triển - GV mở rộng: Thế kỉ XV – XVI, + Do kết tác động giới phát kiến địa lý... nước ta XVIII kỷ XVI – XVIII có đặc điểm * Bối cảnh: gì? - Thế kỷ XVI – XVII: Đất nước có nhiều biến động: + Chia cắt hai miền (Đàng Trong, Đàng Ngoài) + Nội (?) Bối cảnh lịch sử tác động đến
 • 7
 • 672
 • 10

giao an lich su 7 bai 5

giao an lich su 7 bai 5
... nghiêng Sgk trang 17 → GV: Giới thiệu hai sử thi tiếng: Mahabharata, Ramayana tác giả lớn Kaliđasa ? Về nghệ thuật ? Ví dụ: khu đền tháp Ăngco – CPC, tháp Paga, tháp Thạt Luổng - Lào HS: quan sát hình... ĐộMôgôn ( kỷ XVI – kỷ XIX ) (7/ ) ? Người Mông Cổ thi hành sách cai trị Ấn Độ ? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Phân tích → Đến kỷ XIX thực dân Anh xâm lược → thuộc địa Anh Hoạt động Tìm hiểu văn hóa... trung tâm văn minh lớn loài người Củng cố: (5/ ) - So sánh giống khác Vương triều Hồi giáo Đê – li Vương triều Mô – gôn - Người Ấn Độ đạt thành tựu văn hóa ? 5. Hướng dẫn học tập nhà: (1/) - Học theo
 • 2
 • 60
 • 0

giao an lich su 10 bai 22

giao an lich su 10 bai 22
... biển từ Tây sang Đông + Các thương nhân phương Tây đến Việt Nam giao lưu buôn bán, tạo thêm hội cho ngoại thương Việt Nam mở rộng phát triển * Biểu hiện: (?) Những biểu phát triển - Giao lưu buôn... vải… công nghiệp Lấy dẫn chứng ca + Nhiều nghề thủ công xuất hiện: Làm tranh sơn mài, làm dao: Gái giữ việc nhà Khi vào canh cửi, thêu thùa đồng hồ… + Số làng nghề thủ công tăng (?) Em cho biết:... Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan… - Sản phầm trao đổi: sản phẩm thủ công mặt hàng nơng (?)Ngoại thương phát triển có tác sản phát triển kinh tế - Giữa kỷ XVIII suy yếu dần nước ta? chế độ thuế
 • 7
 • 103
 • 0

giao an lich su 9 bai viet nam tren duong doi moi di len chu nghia xa hoi tu nam 1986 den nam 2000

giao an lich su 9 bai viet nam tren duong doi moi di len chu nghia xa hoi tu nam 1986 den nam 2000
... năm ( 198 6- 199 0) - 6- 199 1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng đề kế hoạch Nhà nước năm ( 199 1- 199 5) - 6- 199 6 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng đề kế hoạch Nhà nước năm ( 199 6 -2000) ... kết thực kế hoạch năm ( 198 6- 199 0) - N2: Nội dung kết thực kế hoạch năm ( 199 1- 199 5) - N3: Nội dung kết thực kế hoạch năm ( 199 6 -2000) Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại di n nhóm trả lời Gọi... đề Đại Hội lần thứ VI (12- 198 6), lần thứ VII (6- 199 1), lần thứ VIII (6- 199 6), lần thứ IX (4 -2000) Theo em phải hiểu đổi đất nước lên CNXH ntn? GV: Nhận xét, chốt ý Chuyển ý * Hoạt động GV: Chia
 • 3
 • 175
 • 0

giao an lich su 11 bai 5

giao an lich su 11 bai 5
... trí chiến lược quan trọng GV dùng lược đồ để giới thiệu khái quát + Thị trường rộng lớn, nhân cơng rẻ mạt địa lí, LSVH, KT, CT nước châu + Tài nguyên phong phú Phi * Các đấu tranh: - GV chia lớp... Nguyên nhân đấu tranh: ách thống trị hà + Nhóm 1: Vì nước tư lại xâm khắc CNTD lược châu Phi? - Các phong trào tiêu biểu: + Nhóm 2: GV yêu cầu HS đọc SGK + + 1830-1847: đấu tranh lược đồ châu... lược đồ châu Phi để trình bày phong Cập trẻ” chống lại nước ĐQ trào đấu tranh tiêu biểu + 1889: Nhân dân Ê-ti-ô-pi-a đấu tranh chống Italia giành thắng lợi - Em nhận xét PTĐT chống xâm lược - Kết
 • 3
 • 84
 • 0
1 2 3 4 .. >