Tổng hợp tài liệu :

Vận dụng mô hình fama – french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố hồ chí minh

185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM

185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM
185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM . của luận văn tính hệ số beta bằng phương pháp hồi quy tuyến tính cho các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dòch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh để. danh mục các cổ phiếu gia tăng mạnh. Hơn nữa, danh mục các cổ phiếu càng lớn (trên 50 cổ phiếu) và thời gian càng dài (trên 26 tuần) thì beta của danh
 • 83
 • 952
 • 2

Xây dựng hình Beta nhằm lượng hóa rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngắn hạn trên sàn thành phố Hồ Chí Minh HOSE

Xây dựng mô hình Beta nhằm lượng hóa rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngắn hạn trên sàn thành phố Hồ Chí Minh HOSE
. beta đ ch ra choănhƠăđuătăthy rõăhn v ri ro và T Sut Sinh Li trong vicăđuătăchng khoán trong ngn hn. Chính vì th đ tƠiă:ăắăXÂY DNG HÌNH BETA NHM LNG HÓA RIă RO TRONG . HN TRONG UăTăCHNG KHOÁN Chngă2ă: THC TRANG RI RO TRONG U TăC PHIU NGN HN TRÊN TTCK VIT NAM Chngă3ă: XÂY DNGăMỌăHỊNH BETA (ă)ăNHMăLNG HÓA RI RO TRONG UăTăC PHIU TRÊN. ri ro nhăth nào 49 Kt LunăChngă2 CHNGă 3ă :ăXỂYă DNGăMỌăHỊNHă BETA ()ăNHMă LNG HÓA RI RO TRONG UăTăC PHIU TRÊN SÀN HOSE 3.1 S cn thit ca vic xây dng hình Beta
 • 92
 • 480
 • 0

đề tài tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

đề tài tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
. QUAN LÝ THUYẾT VỀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỔ PHIẾU Chương này cung cấp lý thuyết nền tảng về giá tài sản, lý thuyết về tỷ suất lợi nhuận và rủi ro khi đầu tư trên thị trường chứng khoán nói. Vì những lý do như trên, để trả lời các câu hi nêu trên, nên tác giả chọn đề tài: Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam để thực hiện nghiên. CHỌN ĐỀ TÀI VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việc đánh giá rủi ro và suất sinh lời của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường các cổ phiếu niêm yết nói riêng, là công việc khó khăn. Trong
 • 25
 • 525
 • 1

Luận văn tiến sĩ: Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn tiến sĩ: Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
. QUAN LÝ THUYẾT VỀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỔ PHIẾU Chương này cung cấp lý thuyết nền tảng về giá tài sản, lý thuyết về tỷ suất lợi nhuận và rủi ro khi đầu tư trên thị trường chứng khoán nói. các thị trường phát triển vẫn hợp lý? Vì những lý do như trên, để trả lời các câu hỏi nêu trên, nên tác giả chọn đề tài: Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng. động đến tỷ suất sinh lời và rủi ro các cổ phiếu niêm yết tại TTCK Việt Nam. Chương này đi vào trình bảy tổng quan về TTCK và cổ phiếu ở Việt Nam qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Các vấn
 • 140
 • 1,408
 • 5

luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về hình Fama-French ba nhân tố và ứng dụng hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải

luận văn chuyên ngành chứng khoán Tìm hiểu về mô hình Fama-French ba nhân tố và ứng dụng mô hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải
. lí. 1 Xuất phát từ nhu cầu đó, em chọn đề tài tìm hiểu về hình Fama- French ba nhân tố và ứng dụng hình Fama-French ba nhân tố cho một số cổ phiếu ngành vận tải ” làm đề án của mình. Trong đề án. I: hình CAPM và những hạn chế khi áp dụng hình  Chương II: hình Fama- French ba nhân tố khắc phục được hạn chế của hình CAPM.  Chương III: Sử dụng hình Fama- French ba nhân tố. là hệ số hồi quy cho nhân tố phần bù rủi ro của danh mục cổ phiếu. · si là hệ số hồi quy cho nhân tố SMB. 15 · hi là hệ số hồi quy cho nhân tố HML. Giải thích các biến trong hình hình Fama
 • 48
 • 376
 • 1

NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
.   Nghiên cu tác đng ca tính thanh khon đn t sut sinh li ca các c phiu niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam . 1.2 Mc tiêu nghiên cu.   . CA TÍNH THANH KHON N T SUT SINH LI CA CÁC C PHIU NIÊM YT  TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 45 4.1 Thng kê t các nhân t 45 4.2 Kinh hing tuyn ca các bin.        2.2 Tính thiu thanh khon và TSSL chng khoán tác đng tng quan chéo và qua chui thi gian - Illiquidity and stock
 • 93
 • 344
 • 1

Một số nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn thương hiệu tã giấy em bé nghiên cứu thị trường thành phố hồ chí minh

Một số nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn thương hiệu tã giấy em bé  nghiên cứu thị trường thành phố hồ chí minh
. HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH  NGUYN DUY MINH MT S NHÂN T NH HNG N QUYT NH LA CHN THNG HIU TÃ GIY EM BÉ - NGHIÊN CU TH TRNG THÀNH PH H CHÍ MINH . tin hành thc hin nghiên cu: “Mt s nhân t nh hng đn quyt đnh la chn thng hiu tã giy em bé - nghiên cu th trng thành ph H Chí Minh . 4 1.2. Mc tiêu nghiên cu Vi nhu. lnăđn sc kho ca bé. 1.6. Nhng đóng góp mi ca nghiên cu V ngành hàng (sn phm) nghiên cu: nghiên cu v thngă hiu tã giyă em bé đc xem là mtă lnhă vc nghiên cu huă nhă
 • 113
 • 399
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
. giảquyết định nghiên cứu đềtài " ;Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán địa lý đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam& quot;. Trong bài nghiên cứu. VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHÂN TÁN ĐỊA LÝ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi các cổ phiếu của. động đến tỷ suất sinh lợi. Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi trên các cổ phiếu của các công ty địa phương niêm yết trên TTCKVN cao hơn tỷ suất sinh lợi trên các cổ phiếu của các công ty phân tán 0,08%
 • 86
 • 725
 • 1

Vận dụng hình Fama French 3 nhân tố vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Vận dụng mô hình Fama French 3 nhân tố vào thị trường chứng khoán Việt Nam
. ca 3 hình - top 5 medium 90 Bng 3. 28 So sánh mc đ phù hp ca 3 hình - top 5 small size 91 Bng 3. 29 nh giá theo 3 hình - top 5 big size 92 Bng 3. 30 nh giá theo 3 hình. ca hình Fama French 3 nhơn t……………………… …….19 1.5 hình nƠo cho th trng chng khoán Vit Nam …………………….…… 21 CHNG 2 KIM NH HỊNH FAMA FRENCH 3 NHÂN T TRểN TH TRNG CHNG KHOÁN. đnh hình CAPM………………………………………… 48 2.2.4 .3 Kt qu kim đnh hình Fama French 3 nhơn t………………… ………51 2.2.5 hình Fama French trong điu kin th trng Vit Nam ……… ……….57 CHNG 3 NG
 • 122
 • 355
 • 2

Sử dụng hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến trốn thuế trong chế tự khai tự nộp

Sử dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến trốn thuế trong cơ chế tự khai tự nộp
Sử dụng hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến trốn thuế trong chế tự khai tự nộp . và hình nghiên cứu Chương 3: Thực trạng trốn thuế tại TP.HCM từ khi áp dụng chế tự khai tự nộp đến nay Chương 4: Sử dụng hình mạng thần kinh nhân tạo để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng. Ủy Ban nhân dân VN: Việt Nam XNK: Xuất nhập khẩu 1 Đề tài: SỬ DỤNG HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO ĐỂ ƯỚC LƯỢNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRỐN THUẾ TRONG CHẾ TỰ KHAI TỰ NỘP CHƯƠNG. Danh mục hình vẽ và biểu đồ v Danh mục từ viết tắt vi Đề tài: SỬ DỤNG HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO ĐỂ ƯỚC LƯỢNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRỐN THUẾ TRONG CHẾ TỰ KHAI TỰ NỘP 1 CHƯƠNG
 • 74
 • 316
 • 1

Kiểm định hình fama french năm nhân tố hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam

Kiểm định mô hình fama french năm nhân tố và mô hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam
... TIÊU NGHIÊN CỨU Kiểm định phù hợp nhân tố hình nhân tố Fama French (FF nhân tố) hình nhân tố Hou cộng (Q nhân tố) với cách phân loại cho hình thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Trang Chƣơng... hình Fama- French nhân tố (1993); hình Carhart (1997) hình Fama- French nhân tố (2013) hình đời sau khắc phục hạn chế hình trước mức độ giải thích hình tốt hình Q nhân tố. .. Weak), hình Fama- French năm nhân tố rROE : Nhân tố lợi nhuận hoạt động vốn chủ sở hữu (Return On Equity), hình Q bốn nhân tố SMB : Nhân tố quy công ty( Small Minus Big), hình Fama- French
 • 99
 • 417
 • 0

Kiểm định hiệu quả hình FAMA FRENCH năm nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam

Kiểm định hiệu quả mô hình FAMA – FRENCH năm nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam
... hành kiểm định hiệu hình định giá tài sản thị trường chứng khoán Australia Ngoài việc sử dụng hình ba nhân tố hình năm nhân tố Fama French, tác giả sử dụng hình năm nhân tố nhân tố. .. nhiên Việt Nam hình năm nhân tố Fama French chưa quan tâm nhiều Đó lý định thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Kiểm định hiệu hình Fama French năm nhân tố thị trường chứng khoán Việt Nam. .. trình kiểm định hình năm nhân tố thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Fama French kết luận hình năm nhân tố tỏ hiệu hình ba nhân tố hình CAPM việc giải thích tỷ suất sinh lợi chứng khoán
 • 76
 • 498
 • 5

Vận dụng hình fama french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minh

Vận dụng mô hình fama  french năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hồ chí minh
... SGDCK TP Hồ Chí Minh HOSE Với đề tài nghiên cứu Vận dụng hình Fama French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết SGDCK thành phố Hồ Chí Minh , em hy vọng tìm... Fama French (2006) rằng, biến động lợi nhuận cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ba nhân tố 1.3 HÌNH FAMA- FRENCH NĂM NHÂN TỐ hình năm nhân tố phát triển dựa hình ba nhân tố Fama. .. thị trường chứng khoán i εi nhân tố nhiễu hay gọi nhân tố đặc tính chứng khoán i hình nhân tố miêu tả đơn giản tỷ suất lợi tức chứng khoán hình không thực tế nhiều nhân tố tác động
 • 27
 • 513
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố hồ chí minh
... quan đến ý định sử dụng phần mềm phần mềm kế toán Các nghiên cứu tạo khe hổng để hướng nghiên cứu luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Thành Phố. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** HOÀNG THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH... mềm kế toán Để hiểu rõ nguyên nhân DNNVV chưa sử dụng phần mềm kế toán trước hết cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nhân tố đến ý định sử dụng phần mềm kế toán Dựa vào nhân tố giúp
 • 145
 • 401
 • 3

Vận dụng hình Fama French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh
... diện SGDCK TP Hồ Chí Minh HOSE Với đề tài nghiên cứu Vận dụng hình Fama French năm nhân tố để ƣớc lƣợng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết SGDCK thành phố Hồ Chí Minh , em hy vọng. .. HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG HÌNH FAMA FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH... - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đề tài Vận dụng hình Fama French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu
 • 123
 • 166
 • 0

Vận dụng hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN VẬN DỤNG HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng... chứng khoán hay danh mục đầu tư Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài luận văn Vận dụng hình CAPM đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để đo. .. hình CAPM gì? - Sử dụng phương pháp để thực kiểm định hình CAPM? - hình CAPM hiệu lực thị trường chứng khốn Việt Nam khơng? - Rủi ro hệ thống chứng khoán thị trường chứng khoán Việt
 • 97
 • 166
 • 0

luận văn TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN TỚI TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

luận văn TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN TỚI TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... CƠNG BỐ THƠNG TIN VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 27 2.1 Thực trạng công bố thông tin công ty niêm yết thị. .. hoạt động công bố thông tin cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 7 CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CƠNG BỐ THƠNG TIN TỚI TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN... liên quan đến tính khoản cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán, kiểm chứng mối quan hệ mức độ tác động cơng bố thơng tin tới tính khoản cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đối tượng
 • 147
 • 61
 • 0
1 2 3 4 .. >