Tổng hợp tài liệu :

Lí luận về giá trị thặng dư và ứng dụng của nó vào thực tiễn sản xuất kinh doanh ở Việt Nam

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay (2).DOC

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC
Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay (2). . lý kế toán theo quy định của Nhà nớc.iv. Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình1 . Hao mòn tài sản cố định hữu hình :Hao mòn tài sản cố định hữu hình. sau:Chơng I: Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định. Chơng II: Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Chơng
 • 20
 • 866
 • 2

thực trạng của cơ cấu đầu tư tác động của với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

thực trạng của cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: thực trạng của cơ cấu đầu tư tác động của với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam . kinh tế. III.Vai trò của cơ cấu đầu t đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mối quan hệ giữa đầu t cơ cấu kinh tế là mối quan hệ tác động qua lại. Chuyển dịch. phạm vi quốc gia giữa các ngành.II. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tếII.1. Cơ cấu kinh tếII.1.1. Khái niệmCơ cấu của nền kinh tế quốc dân là
 • 56
 • 482
 • 1

Một sô vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Một sô vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay . tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay. Đề tài đợc chia thành. lý kế toán theo quy định của Nhà nớc. iv. Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình 1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: Hao mòn tài sản cố định hữu
 • 20
 • 510
 • 1

LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG

LÍ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
Tiền tệ ra đời là kết quả lâu dài tất yếu của quá trình sản xuất trao đổi hàng hoá. đồng thời tìên tệ cũng là khởi điểm của tư bản.
 • 8
 • 627
 • 1

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ một loại hình kinh doanh nào thì công tác kế toán là quan trọng cần thiết, bởi gắn liền với sự duy trì tồn tại của doanh nghiệp.Trong khuôn khổ đề án này, cũng xin được đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho đến khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập...). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hưởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh.Việc đưa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiện có tại doanh nghiệp.Giá trị thu hồi giúp cho tài sản cố định không thực sự “biến mất” khi đã thực hiện khấu hao hết mà vẫn tiếp tục tham gia vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời giúp cho công tác quản lý, thanh lý tài sản cố định sau khấu hao được hợp lý hơn.Để hiểu rõ hơn về vấn đề khấu hao tài sản cố định, trong đề án em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay.”Nội dung chính của đề án bao gồm ba nội dung chủ yếu sau:Phần 1. Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định.Phần 2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành.Phần 3. Một số vấn đề còn tồn tại trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình phương hướng hoàn thiện.
 • 23
 • 546
 • 0

Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào - là trong hay ngoài quốc doanh - công tác kế toán là quan trọng cần thiết, bởi gắn liền với sự duy trì tồn tại của doanh nghiệp.Trong khuôn khổ của đề án này, cũng xin được đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất bỏ việc thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Một doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh thương mại, vốn kinh doanh tới hàng chục tỷ đồng hay một vài trăm triệu đồng thì tài sản cố định luôn được coi là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho tới khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập ...). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hưởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh.Việc đưa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định không những không giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, không phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiện có tại doanh nghiệp mà còn vi phạm nguyên tắc thận trọng của kế toán. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra đầu tư vào tài sản cố định cần được khấu hao hết trong thời gian sử dụng ước tính để có thể thu hồi vốn, tái đầu tư mở rộng sản xuất.Hơn thế nữa doanh nghiệp rất khó có thể xác định một cách chính xác giá trị có thể thu hồi của tài sản cố định sau thời gian sử dụng ước tính do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: trình độ khoa học kỹ thuật, khuynh hướng phát triển của nền kinh tế, tình hình sử dụng tài sản, vv....Đề tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay.
 • 21
 • 390
 • 0

Thực trạng sức cạnh tranh sản phẩm ảnh hưởng của tới hiệu qủa sản xuất kinh doanh của Công ty May Xuất Khẩu

Thực trạng sức cạnh tranh sản phẩm và ảnh hưởng của nó tới hiệu qủa sản xuất kinh doanh của Công ty May Xuất Khẩu
Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường phải luôn vận động, biến đổi để tạo cho mình một vị trí chiếm lĩnh những phần thị trường nhất định. Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho được một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, cạnh tranh không chỉ với công ty trong nước mà cả với các h•ng tư bản nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Trong nền kinh tế thị trưòng của một quốc gia nói riêng trên toàn thề giới nói chung, vấn đề cạnh tranh không phải là vấn đề mới nhưng luôn là vấn đề mang tính thời sự, cạnh tranh khiến thương trường ngày càng trở nên nóng bỏng.Việt Nam đ• đang tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế vì những lợi ích mang lại từ hoạt động kinh tế này, nhưng mức độ tham gia còn hạn chế. Ngành may mặc của Việt Nam tuy được coi là một trong những ngành mũi nhọn trong chiến lược hướng về xuất khẩu, nhưng lại chưa thực sự khẳng định mình trên thị trường thế giới. Lượng hàng xuất khẩu trực tiếp còn thấp, chủ yếu là thực hiện theo đơn đặt hàng gia công của nước ngoài. Do vậy, tính cạnh tranh của sản phẩm may mặc chưa được quan tâm đầy đủ. . sản phẩm ảnh hởng của tới hiệu qủa sản xuất kinh doanh của Công ty May Xuất Khẩu ..18 1 .Sức cạnh tranh về chất lợng sản phẩm .......19 2 .Sức cạnh tranh. 3.Hình ảnh nhãn hiệu sản phẩm công ty .15 4 .Cạnh tranh về phân phối bán hàng ..16 Chơng II : Thực trạng về sức cạnh tranh sản phẩm may mặc của Công ty May
 • 38
 • 254
 • 0

Tài liệu Xây dựng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam docx

Tài liệu Xây dựng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam docx
. kế toán Việt Nam, môi trường kế toán kế toán Việt Nam, theo chúng tôi xây dựng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam phải. định hướng xây dựng kế toán quản trị để nâng cao chất lượng hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam.
 • 4
 • 381
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay ppt
. hơn. Đề tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay. Đề tài. LUẬN VĂN: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay
 • 30
 • 382
 • 0

phân tích tài chính ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuât kinh doanh tại công ty cổ phân xây dựng khánh hòa

phân tích tài chính và ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuât kinh doanh tại công ty cổ phân xây dựng khánh hòa
. Luận văn: Phân tích tài chính ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phân xây dựng Khánh Hòa là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng là trung. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG oo TRẦN MẠNH HÙNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG ĐÒN BẨY VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH HÒA . vậy, phân tích tài chính cho công ty là một yêu cầu quan trọng thời điểm hiện tại. Cho nên, đề tài này trọng tâm vào phân tích tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng Khánh Hòa. Thêm vào đó,
 • 131
 • 254
 • 1

Phân tích tài chính ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnh

Phân tích tài chính và ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cao su hà tĩnh
. tài chính ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh Chương này nêu khái quát tổng quan về công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh trình bày kết quả phân tích. Luận văn Phân tích tài chính ứng dụng đòn bẩy vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng là trung. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG ĐÒN BẨY VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
 • 133
 • 273
 • 0

Vận dụngluận về giá trị thặng lợi nhuận ñể phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp

Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư và lợi nhuận ñể phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp
... TRỰC TUYẾN Vận dụngluận giá trị thặng lợi nhuận để phân tích nhân tố làm tăng lợi nhuận mộ t doanh nghiệp. Nêu rõ thực trạng hiệu doanh nghiệp Nhà nước Việt nam phân tích rõ ngun nhân (TL;... THẶNG LUẬN LỢI NHUẬN CỦA MÁC Sự tạo giá trị thặng Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình qn PHẦN II : VẤN ĐỀ LỢI NHUẬN VIỆT NAM I THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ LỢI NHUẬN... GIÁ TRỊ THẶNG LUẬN LỢI NHUẬN CỦA MÁC Sự tạo giá trị thặng hàng hố.” OBO OKS CO M Mác viết: “Tơi người phát tính hai mặt lao động biểu Sở dĩ hàng hố có hai thuộc tính giá trị giá trị
 • 13
 • 451
 • 0

bài tiểu luận về phân tích các chỉ số tài chính của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh toàn mỹ chi nhánh cần thơ

bài tiểu luận về phân tích các chỉ số tài chính của công ty cổ phần sản xuất kinh doanh toàn mỹ chi nhánh cần thơ
... lượng sản phẩm SVTH: Nguyễn Ngọc Lan Uyên Trang Phân tích số tài Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN MỸ... cổ phần sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ SVTH: Nguyễn Ngọc Lan Uyên Trang Phân tích số tài Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY. .. (Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ) SVTH: Nguyễn Ngọc Lan Uyên Trang Phân tích số tài Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Toàn Mỹ Tỷ số toán thời công ty qua năm 2007,
 • 17
 • 604
 • 0

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận thực tiễn vai trò của trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam
Theo triết học Mác – Lênin, thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội bản thân con người”. Tính vật chất: Thực tiễn là hoạt động vật chất, là những hoạt động mà chủ thể sử dụng phương tiện vật chất tác động vào đối tượng vật chất nhất định nhằm cải tạo chúng theo nhu cầu con người. ... Text Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin LOGO Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn lý luận THỰC TIỄN Thực tiễn phải đạo lý luận Lý luận. .. luận cho hoạt động thực tiễn www.themegallery.co Diagram LOGO Lý luận bắt nguồn từ thực tiễnluận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễnluận thực tiễn thống Sự mâu thuẫn lý luận thực tiễn. .. luậnluận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễnLUẬNluận phải vận dụng vào thực tiễn, tiếp tục bổ sung phát triển thực tiễn Cycle Diagram LOGO
 • 23
 • 573
 • 0

CUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA TRONG THỰC TIỄN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

CUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG THỰC TIỄN VÀ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
CUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA TRONG THỰC TIỄN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘICUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA TRONG THỰC TIỄN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘICUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA TRONG THỰC TIỄN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘICUỘC THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA TRONG THỰC TIỄN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
 • 54
 • 533
 • 0

luận về lợi nhuận của C.Mác ý nghĩa của đối với thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam hiện nay-04

Lý luận về lợi nhuận của C.Mác và ý nghĩa của nó đối với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay-04
A: PHẦN MỞ ĐẦU1 B: PHẦN NỘI DUNG2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN CỦA C.M ÁC 2 1.1. Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận 2 1.1.1. Các quan điểm trước C.Mác về lợi nhuận2 1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về lợi nhuận4 2.2. Các hình thức của lợi nhuận. 8 II : ý nghÜa cña lÝ luËn vÒ lîi nhuËn cña C.MÁc ®èi víi thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh ë ViÖt Nam hiÖn nay. 10 2.1. Vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh Việt Nam10 2.1.1. Vài nét về hoạt động sản xuất kinh doanh Việt Nam từ 1975 đến trước đổi mới (1986)11 2.1.2. Vai trò của lợi nhuận trong công cuộc đổi mới nước ta (từ 1986 đến nay)13 2.2. Những tác động tích cực của lợi nhuận trong nền kinh tế 16 2.3. Hậu quả của việc theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá 23 2.4. Ý nghĩa lý luận thực tiễn củaluận lợi nhuận của C.Mác24 C. PHẦN KÕT LUËN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 ... Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Lý luận lợi nhuận C.Mác Phạm vi nghiên cứu: Lý luận lợi nhuận C.Mác thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu... phóng xạ 2.4 Ý nghĩa lý luận thực tiễnluận lợi nhuận C.Mác 25 2.4.1 Ý nghĩa học thuyết lợi nhuận - lịch sử Việc Mác kế thừa phát triển triệt để lý luận tạo giá trịluận sản xuất hàng hoá... Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung có: I: Một số vấn đề lý luận lợi nhuận C.Mác II: Ý nghĩa lý luận lợi nhuận C.Mác thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam B: PHẦN
 • 33
 • 21
 • 0

luận về giá trị thặng ứng dụng của vào thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam

Lí luận về giá trị thặng dư và ứng dụng của nó vào thực tiễn sản xuất kinh doanh ở Việt Nam
Lý do chọn đề tài Trong quyển I của bộ tư bản có tựa đề là “Về tư bản”, C.Mác đã trình bày một cách khoa học hệ thống các phạm trù kinh tế chính trị tư bản mà trước đó, chưa ai có thể làm được. Một trong số các học thuyết được nêu ra là thuyết giá trị thặng dư, nhờ có mà toàn bộ bí mật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa được vạch trần, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được nêu ra một cách chính xác, mà trong đó hai phương pháp sản xuất chính là phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối tương đối được áp dụng rộng rãi nhất nhằm tạo ra tư bản để tích luỹ tái mở rộng sản xuất, đưa xã hội tư bản ngày càng phát triển. Hai phương pháp này đã được đưa vào ứng dụng nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nước ta đang trong thời kì đổi mới, để phù hợp với những vấn đề mà thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại phát triển các học thuyết đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư. Đó là do em chọn đề tài: “Lí luận về giá trị thặng ứng dụng của vào thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam” Mục đích nghiên cứu - Phân tích lý luận giá trị thặng dư - Nghiên cứu ứng dụng của luận thặng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh Việt Nam Kết quả nghiên cứu - Giá tri thặng được nghiên cứu thông qua các phạm trù sau: Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản Hàng hoá sức lao động Bản chất giá trị thặng dư - Việt Nam ứng dung luận thăng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh thông qua hai phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối tuyệt đối. ... trị sử dụnggiá trị, giá trị đơn mà giá trị thặng Nhà tư muốn sản xuất giá trị sử dụnggiá trị trao đổi nghĩa hàng hoá Hơn nữa, nhà tư muốn sản xuất hàng hố có giá trị lớn tổng giá trị. .. liệu sản xuất giá trị sức lao động mà tư bỏ để mua, nghĩa muốn sản xuất giá trị thặng Vậy trình sản xuất tư chủ nghĩa thống trình sả xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng C... tồn thể nhân dân Việt Nam mong đợi cố gắng Muốn làm điều đó, nhà nước ta nghiên cứu áp dụng luận giá trị thặng vào sản xuất kinh doanh nước ta Bởi vì, luận giá trị thặng coi “hòn đá
 • 14
 • 20
 • 0
1 2 3 4 .. >