Tổng hợp tài liệu :

Quà tặng bộ 2000 câu hỏi Lý thuyết và Bài tập cơ bản môn Vật Lý

THUYẾT BÀI TẬP BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12
THUYẾT BÀI TẬP BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12 . phẳng mặt cầu Xét đường thẳng (Δ) mặt cầu (S) tâm I, bán kính R. (Δ) (S) không điểm chung khi chỉ khi d(I, Δ) > R. (Δ) (S) tiếp xúc nhau khi chỉ khi d(I, Δ) = R. (Δ) và. c r . Bài 12. Cho M(1; 2; 3). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M lên các mặt phẳng Oxy, Oyz, Ozx. Bài 13. Cho M(3; –1; 2). Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua mặt phẳng Oyz qua trục Oy. Bài. vector điểm vào hình học Bài 16. Cho bốn điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1). a. Chứng minh A, B, C, D lập thành tứ diện. b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tứ diện. c. Tính thể tích
 • 11
 • 1,331
 • 8

THUYẾT BÀI TẬP BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ NHÂN LỰC THÔI VIỆCCâu 1: Trường hợp nào người lao động được phép sa thải người lao động ? Trong trường hợp sa thải sai thì người sử dụng lao động phải làm gì ?Câu2: Người lao động được phép đơn phương chấm dứt quan hệ lao động trong những trường hợp nào? (Điều kiện để được phép, số ngày báo trước…)Câu3: Những trường hợp nào được hưởng trợ cấp thôi việc cách tính trợ cấp thôi việc ?CHƯƠNG 6: TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNGCâu 1: Hãy trình bày các học thuyết dộng lực trong lao động?Câu 2: Hãy trình bày các phương hướng tạo động lực ?Câu 3: Trình bày các công cụ tạo động lực ?CHƯƠNG 7:ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆCCâu 1: Trình bày quy trình đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động ?Câu 2: Nêu các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động ?Câu 3: Trình bày các lỗi thường gặp khi đánh giá kết quả thực hiện công việc ?CHƯƠNG 8: ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰCCâu 1: Trình bày quá trình xây dựng đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ?Câu 2: Trình bày các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . BÀI TẬP THUYẾT: Môn học: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ NHÂN LỰC THÔI VIỆC Câu 1: Trường hợp nào người lao động được. lợi các nhân/ sự đóng góp của cá nhân = quyền lợi của những người khác/ sự đóng góp của những người khác Do đó, để tạo động lực, người quản cần tạo ra duy trì sự cân bằng giữa sự đóng. cho nhân viên, người quản cần phải hiểu nhân viên đó đang ở đâu trong hệ thống thứ bậc này hướng vào sự thỏa mãn các nhu cầu ở thứ bậc đó. *Ưu điểm: Học thuyết này giúp cho các nhà quản
 • 53
 • 766
 • 0

Hinh học phẳng oxy thuyết bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa

Hinh học phẳng oxy lý thuyết và bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa
Tài liệu oxy từ bản đến khó cực khó. giúp cho hs lấy điểm 9 trong kì thi Quốc gia 2015 . Các bài toán về ba đường conic 31 www .MATHVN. com MATH.VN Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên. kính R . Lúc đó: ∆ ( ) tiếp xúc (C) ( ) + + ⇔ ∆ = ⇔ = + 2 2 ; o o ax by c d T R R a b . www .MATHVN. com MATH.VN Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên. chuNn: + = 0 2 p x • Bán kính qua tiêu: = + 2 p MF x • Tọa độ đỉnh: ( ) 0;0 O ***** www .MATHVN. com MATH.VN Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên
 • 33
 • 11,246
 • 358

Tổng hợp thuyết bài tập bản nâng cao hóa học 11

Tổng hợp lý thuyết và bài tập cơ bản nâng cao hóa học 11
... dịch Y Bài 8.Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M thu 5,32 lít khí H2 đktc dung dịch Y Tính PH dung dịch Y ( Coi dung dịch tích ban đầu ) Bài. .. Tập hợp ion sau thể tính bazơ: A Al3+, HS- , SO32-, HPO42- B CO32-, S2- , PO43- , OH- C HSO4- , Cl - , CH3COO - , PO43- D SO42-, HSO-4 , NO-3 , NH+4 Câu 21 Cho 11, 15 gam hỗn hợp X gồm Na Al vào... 2Cl[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Cl[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3 Kết luận: Thuyết axit-bazơ Bron-stêt tổng quát thuyết axit-bazơ Areniut tính định lượng (dựa vào Ka, Kb ta biết lực axit lực bazơ) Khái niệm pH -
 • 142
 • 1,235
 • 15

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP (CÓ BÀI GIẢI) VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP (CÓ BÀI GIẢI) VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Tài liệu ôn tập về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) gồm các câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) bài tập về xác định số thuế TTĐB doanh nghiệp A phải nộp trong kỳ tính thuế, Công ty nào phải kê khai thuế TTĐB?, Tính số thuế TTĐB phải nộp của từng tháng?, bài tập thuế TTĐB trong trường hợp công ty sản xuất bia thu tiền cược vỏ chai....
 • 10
 • 5,788
 • 17

thuyết bài tập bản, bài tập nâng cao vật 8

lý thuyết và bài tập cơ bản, bài tập nâng cao vật lý 8
tài liệu được soạn hoàn chỉnh cho cả năm học, trình bày đẹp, đầy đủ, phù hợp với việc dạy phụ đạo dạy thêm tại trường, học sinh thể tự nghiên cứu tự giải.giáo viên thể tham khảo sử dụng vào mục đích dạy học
 • 63
 • 999
 • 0

THUYẾT BÀI TẬP BẢN VẬT 12 TOÀN TẬP

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 12 TOÀN TẬP
THUYẾT BÀI TẬP BẢN VẬT 12 TOÀN TẬP...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 109
 • 462
 • 0

Li thuyet va bai tap co ban hoa 12

Li thuyet va bai tap co ban hoa 12
Tai lieu duoc soan chi tiet cho viec on tap thi THPT quoc gia, noi dung chi tiet, co dap an, co phan dang bai tap. Noi dung hay, de hieu, phu hop cho nhieu doi tuong hoc sinh dac biet la cac em hoc sinh Tb kha. Muon dat 7 8 diem thi THPT quoc gia.VD li thuyet chuong 1Chương 1. ESTE – LIPITBaøi 1. ESTEI.KHAÙI NIEÄM, DANH PHAÙP Ví duï: CH3COOH + C2H5 OH CH3COOC2H5 + H2OToång quaùt: Thay theá nhoùm – OH ôû nhoùm – COOH cuûa axit baèng OR’ thu ñöôïc este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’ (R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H; R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R’ H) CTCT chung của este no đơn chức: CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1) or CxH2xO 2 (x ≥ 2) Teân este = Teân goác R’ + teân goác axit (coù ñuoâi at) HCOOCH3 : Metyl fomat CH3COOC2H5 : Etyl axetat C2H5COOCH3 : Metyl propionat CH3COOC6H5: phenyl axetatLưu ý :Tên một số axit hay găp: HCOOH axit fomic CH3COOH axit axetic C2H5COOH axit propionicCH3CH2CH2COOH axit nbutiric (CH3)2CHCOOH axit isobutiric CH3CH2CH2 CH2COOH axit valericCH2 =CHCOOH axit acrylic CH2=C(CH3)COOH axit metacrylic C6H5COOH axit benzoicMột số gốc hiđrocacbon hay gặp: CH3 : metyl C2H5 : etyl CH2CH2CH3 : Propyl CH(CH3)CH3 : iso propyl CH2CH2CH2CH3 : Butyl CH(CH3)CH2CH3 : sec butyl C6H5 CH2 : benzyl CH2CH(CH3 )CH3 : iso butyl C(CH3)3 : tert butyl C6H5 : phenyl CH2=CH vinyl CH2=CHCH2 alylII.TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ:Este coù muøi thôm chuoái chín: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2Este coù muøi hoa nhaøi: CH3COOCH2C6H5 Este coù muøi döùaù:III.TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC1.Phaûn öùng thuyû phaân : RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH Baûn chaát: Phaûn öùng thuaän nghòch (hai chieàu) VD: CH3COOC2H5 + HOH CH3COOH + C2H5OH2.Phaûn öùng xaø phoøng hoùa( mt bazô) : RCOOR’ + NaOH to RCOONa + R’OH Baûn chaát: Pö xaûy ra moät chieàu.CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa+ C2H5OHIV.ÑIEÀU CHEÁ•Phöông phaùp chung: V.ÖÙNG DUÏNG: (SGK)Phaàn naâng cao:Löu yù moät soá phản ứng thuyû phaân trong moâi tröôøng kieàm:Lưu ý: Trong một sô pu thủy phân hoặc xà phòng hóa thể diễn ra phức tạp:Ví dụ: C2H5COOCH=CH2 + HOH C2H5COOH+ CH3CHO HCOOC6H5 + 2NaOH  HCOONa + C6H5 ONa + H2O HCOOCH2COOCH=CH2 + 2NaOH  HCOONa + HOCH2 COONa +CH3CHO Este HCOOR td với NaOH, sp sau pu tham gia phản ứng tráng gương:HCOONa + 2Ag (NH3)2 OH NH4NaCO3 + 2Ag + 3NH3 + H2OPhản ứng ở gốc hidrocacbon:a) Pu cộng: CH2 =CHCOOCH3 + H2 CH3CH2 COOCH3 b) pứ trùng hợp: n CH3COOCH=CH2 ((CH3COO) CHCH2)n (PVA)Este no,đơn chức, đốt cháy cho số mol CO2 = số mol H2O: CnH2nO2 + (3n2)2 O2  nCO2 + nH2O
 • 42
 • 329
 • 3

TỔNG HỢP ESTE LÍ THUYẾT BÀI TẬP BẢN NÂNG CAO

TỔNG HỢP ESTE LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
este luyện thi QG, lí thuyết bài tập este ... chức Y Cho toàn Y tác động hết với Na đợc 3,36 lít H2 Cho biết hai hợp chất hữu thuộc loại hợp chất sau đây? A este axit B este C axit ancol D este ancol 100 Cho hn hp X gm cht hu c n chc (ch... phn ng este hoỏ 3c este B Phn ng cng axit axetic vo etilen thu Chuyờn Hoỏ 12 2017 TNG ễN ESTE C Hirụ hoỏ hon ton triolein thu c tristearin D Sn phm ca phn ng gia axit v ancol l este 35 Cho este. .. cháy hoàn toàn lợng hỗn hợp M cho sản phẩm qua bình đựng CaO d khối lợng bình tăng 7,75 gam Hãy chọn câu trả lời đúng? A este ancol gốc hiđrocacbon giống gốc ancol este C este axit gốc hiđrocacbon
 • 12
 • 307
 • 0

ly thuyet va bai tap co dap an ve cau hoi duoi tieng anh

ly thuyet va bai tap co dap an ve cau hoi duoi tieng anh
... don't I 16 He hardly has anything nowadays, _? a has he b doesn’t he c does she d hasn't she 17 You 've never been in Italy, _? a haven’t you b have you c been you d had you 18 Sally turned in... He'll never know, ? I think he's from India, ? Lovely day today, ? Câu She is collecting stickers, ? We often watch TV in the afternoon, ? You have cleaned your bike, ? John and Max... pháp tiếng anh, Must cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must dự đoán tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? (Anh ta học
 • 8
 • 136
 • 1

ôn tập POLIME chinh phục câu hỏithuyết bài tập POLIME

 ôn tập POLIME chinh phục câu hỏi lí thuyết và bài tập POLIME
... B C D Câu 25: Trong số polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, polime nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi bông, tơ nitron B sợi bông, tơ... lactic CH3CH(OH)COOH, để tạo polime mạng không gian, rắn lại, bền với dầu mỡ số dung môi thông dụng Keo ure - fomanđehit dùng để dán vật liệu gỗ, chất dẻo B BÀI TẬP Câu : Hồn thành thơng tin thiếu... polime hình sợi dài mảnh với độ bền định Trong tơ, phân tử polime mạch khơng phân nhánh xếp song song với Polime phải rắn, tương đối bền với nhiệt, với dung môi thông thường, mềm, dai, không
 • 41
 • 17
 • 0

Chinh phục câu hỏithuyết bài tập POLIME

Chinh phục câu hỏi lí thuyết và bài tập POLIME
... dụng Câu 56: Một polime Y cấu tạo sau : … –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– … Cơng thức mắt xích polime Y : A –CH2–CH2–CH2–CH2– B –CH2–CH2– C –CH2–CH2–CH2– D –CH2– Câu 57: Monome tạo polime. .. https://www.facebook.com/luyenthitoanlihoa/ Câu 5: Phát biểu sau ? A Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành B Polime hợp chất phân tử khối lớn C Polime hợp chất phân tử khối lớn nhiều... poli(metyl metacrylat) C poli(vinyl clorua) D polietilen Câu 17: Chất polime : A Lipit B Xenlulozơ C Amilozơ D Thủy tinh hữu Câu 18: Trong polime sau chất thành phần chất dẻo : thuỷ tinh hữu
 • 41
 • 27
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm bài tập tình huống môn luật bình đẳng giới

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống môn luật bình đẳng giới
a) Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam nữ. Là việc gây bất bình đẳng giữa nam nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội gia đình.Tất cả các phương án trên.Câu hỏi 3. Theo quy định của Luật Bình đẳng giới, những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?a) Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới;b) Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức;c) Bạo lực trên sở giới; ... xử phạt sao? Trả lời: Tình cho thấy lãnh đạo quan A sai Vi phạm khoản Điều 11 Luật Bình đẳng giới bình đẳng giới lĩnh vực trị Bình đẳng giới lĩnh vực trị nam, nữ bình đẳng tham gia quản nhà... vi phạm Luật Bình đẳng giới khơng? Vì sao? Nếu vi phạm vi phạm quy định mức xử phạt bao nhiêu? Trả lời: Anh Cơng vi phạm Luật bình đẳng giới Vi phạm khoản Điều 10 Luật Bình đẳng giới quy định... gái d) Tất phương án Câu hỏi Luật Bình đẳng giới quy định hình thức xử vi phạm pháp luật bình đẳng giới nào? a) Góp ý, phê bình; b) Cảnh cáo, khiển trách; c) Xử kỷ luật, xử hành bị truy
 • 14
 • 41
 • 0

ôn tập POLIME chinh phục câu hỏithuyết bài tập POLIME

 ôn tập POLIME chinh phục câu hỏi lí thuyết và bài tập POLIME
... B C D Câu 25: Trong số polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, polime nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi bông, tơ nitron B sợi bông, tơ... lactic CH3CH(OH)COOH, để tạo polime mạng không gian, rắn lại, bền với dầu mỡ số dung môi thông dụng Keo ure - fomanđehit dùng để dán vật liệu gỗ, chất dẻo B BÀI TẬP Câu : Hồn thành thơng tin thiếu... polime hình sợi dài mảnh với độ bền định Trong tơ, phân tử polime mạch khơng phân nhánh xếp song song với Polime phải rắn, tương đối bền với nhiệt, với dung môi thông thường, mềm, dai, không
 • 41
 • 22
 • 0

CÂU hỏi THUYẾT bài tập TÌNH HUỐNG môn LUẬT môi TRƯỜNG

CÂU hỏi lý THUYẾT và bài tập TÌNH HUỐNG môn LUẬT môi TRƯỜNG
... cố? Trong số thiệt hại nói trên, thiệt hại coi thiệt hại ô nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây ra? Tại sao? Xác định pháp luật áp dụng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại chủ tàu... đoạn song dài 100km bị nhiễm dầu, thiệt hại ước tính 1000 tỷ VNĐ - Nước sông bị nhiễm dầu tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản ruộng luấ nông dâu cho lúa thủ sản bị chết, thiệt hại ước tính 500.. .Câu Ngày 12/8/2012, tàu chở dầu A mang cờ nước cập cảng CL Việt Nam gặp cố kĩ thuật đâm va phải
 • 2
 • 14
 • 0

Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật

Quà tặng bộ 2000 câu hỏi Lý thuyết và Bài tập cơ bản môn Vật Lý
Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật Lý Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật Lý Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật Lý Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật Lý Quà tặng bộ 2000 câu hỏi thuyết Bài tập bản môn Vật
 • 18
 • 50
 • 0
1 2 3 4 .. >