Tổng hợp tài liệu :

TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT VỀ ĐÌNH LÀNG THỊ XÃ TỪ SƠN (TỈNH BẮC NINH)

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên thị từ sơn, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
. cao chất lượng dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên thị Từ Sơn, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trung tâm giáo dục. đề tài: Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học ở trung tâm Giáo dục thường xuyên thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm đề tài cho luận văn của
 • 43
 • 851
 • 5

biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học cơ sở đình bảng, thị từ sơn tỉnh bắc ninh

biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học cơ sở đình bảng, thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
. trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Đình Bảng, thị Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Chương 3: Các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Đình Bảng, thị Từ. hoạt động giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường THCS Đình Bảng, thị Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2006-2010, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp quản lý cho hiệu. làm rõ cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. 5.2. Phân tích thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Đình Bảng, thị Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giai
 • 80
 • 687
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
. phần phát triển sản xuất và nâng cao tối ña hiệu quả sản xuất, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu hiện trạng và ñề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng. những thuận lợi và khó khăn tác ñộng ñến hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị Từ Sơn. Từ ñó ñề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng và ñạt hiệu quả. cấu thành năng suất và năng suất của một số giống lúa chất lượng tại vùng nghiên cứu. - ðề xuất một số giải pháp phát triển hệ thống sản xuất lúa chất lượng tại thị Từ Sơn. 1.3 Ý nghĩa
 • 140
 • 562
 • 0

Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
. trạng phát triển làng nghề và các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở thị Từ Sơn. - Đƣa ra những định hƣớng và các giải pháp để phát triển làng. NGÔ MINH NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên. làng nghề truyền thống đƣợc bảo tồn, phát triển. Xuất phát từ tình hình trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị
 • 133
 • 341
 • 0

Một số giải pháp nhằm đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, đô thị thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Một số giải pháp nhằm đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, đô thị thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
. NGUYỄN AN HUỆ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 01 . hướng và một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện định hướng và phát triển kinh tế của thị và của tỉnh. 3. Đối tƣợng. về giải phóng mặt bằng Chương 2: Phương pháp và chỉ tiêu nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác GPMB tại KCN - ĐT Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chương 4: Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải
 • 113
 • 186
 • 0

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
. mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: " ;Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh& quot; duyệt đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. 56 3.3.4 Kết quả đấu giá tại 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị Từ Sơn 56 3.3.5 Hiệu quả kinh tế của đấu giá quyền sử dụng đất 73. VĂN DƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGHÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60 85 01 03
 • 99
 • 368
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên - thị Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2014.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2014.
. 23 3.3.5. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên giai đoạn 2013 - 2014 23 3.3.6. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất phường Đồng Nguyên 24 . Hoàng Văn Hùng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Đồng Nguyên, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2014 . 1.2. Mục tiêu của. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TIẾN DŨNG Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN, THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2013
 • 82
 • 356
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Đông Ngàn - thị Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Đông Ngàn - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.
. tại phường Đông Ngàn, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. - Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Đông Ngàn, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc. chính của phường Đông Ngàn, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 21 3.3.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại phường Đông Ngàn, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 21 3.3.6 trường thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường Đông Ngàn, thị Từ Sơn, tỉnh
 • 87
 • 410
 • 1

Đánh giá một số yếu tố môi trường trong quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề châu khê phường châu khê thị từ sơn tỉnh bắc ninh

Đánh giá một số yếu tố môi trường trong quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề châu khê  phường châu khê  thị xã từ sơn  tỉnh bắc ninh
... thực Xuất phát từ thực tế ñó, tiến hành nghiên cứu ñề tài “ ðánh giá số yếu tố môi trường quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê - phường Châu Khê - thị Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục... tài - Tìm hiểu yếu tố môi trường quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê - ðánh giá tính phù hợp quy hoạch ñối với môi trường cụm công nghiệp Châu Khê - ðánh giá việc thực giải pháp môi trường. .. dựng cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê - Tính toán ñược khả chịu tải cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê - ðánh giá, dự báo tác ñộng môi trường cụm công nghiệp làng nghề Châu Khê - ðề xuất số giải
 • 110
 • 185
 • 0

Đánh giá một số yếu tố môi trường trong quy hoạch khu công nghiệp vừa và nhỏ đa hội, phường châu khê, thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Đánh giá một số yếu tố môi trường trong quy hoạch khu công nghiệp vừa và nhỏ đa hội, phường châu khê, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
... khu công nghiệp Vừa Nhỏ ða Hội, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu yếu tố môi trường quy hoạch khu công nghiệp Vừa Nhỏ ða Hội - phường Châu Khê - thị. .. nghiệp Vừa Nhỏ ða Hội - ðánh giá số yếu tố môi trường quy hoạch khu công nghiệp Vừa Nhỏ ða Hội - ðánh giá trạng môi trường khu công nghiệp Vừa Nhỏ ða Hội - Dự tính tải trọng ô nhiễm khu công nghiệp. .. quan môi trường sản xuất có hiệu cho khu công nghiệp số 2, tránh tác hại ñến sức khỏe công nhân môi trường xung quanh khu công nghiệp 4.3 ðánh giá số yếu tố môi trường quy hoạch khu công nghiệp Vừa
 • 97
 • 140
 • 0

Một số biện pháp tăng cường quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT thị từ sơn tỉnh bắc ninh

Một số biện pháp tăng cường quản lý của hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
Đây là nguồn luận văn được tác giả sư tầm nhiều nguồn thư viện đáng tin cậy.Luận văn chứa đầy đủ thông tin về lý thuyết cũng như số liệu đều chuẩn xác với tên đề tài nghiên cứu. Bố cục Luận văn được áp dụng theo chuẩn về hình thức lẫn nội dung. ... trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT Thị Từ Sơn Chương 3: Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT Thị Từ Sơn Kết... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– DƯƠNG HỒNG SƠN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÁC TRƯỜNG THPT THỊ TỪ SƠN TỈNH BẮC NINH. .. quản lý hoạt động công tác chủ nhiệm lớp, đề biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Thị Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG
 • 124
 • 254
 • 0

Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
... tình trạng ô nhiễm báo động sông Ngũ Huyện Khê chọn đề tài Tìm hiểu trình sản xuất thép làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm làm sáng... HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN NGUYỄN THỊ THẢO TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÉP TẠI LÀNG ĐA HỘI TÁC ĐỘNG TỚI SÔNG NGŨ HUYỆN KHÊ, PHƢỜNG CHÂU KHÊ, THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... đặc biệt làng nghề trải suốt từ Đông Anh  Hà Nội cống Vạn An tỉnh Bắc Ninh Tại tỉnh Bắc Ninh sông chảy qua thị Từ Sơn huyện Yên Phong Tính riêng thị Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh sông Ngũ Huyện Khê
 • 75
 • 204
 • 0

Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)
Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu quá trình sản xuất thép tại làng Đa Hội tác động tới sông Ngũ Huyện Khê, phường Châu Khê, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (LV tốt nghiệp)
 • 45
 • 246
 • 0

Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
... nghề truyền thống đƣợc bảo tồn, phát triển Xuất phát từ tình hình tiến hành nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp phát triển làng nghề truyền thống trình đô thị hóa thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ... truyền thống trình đô thị hóa - Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển làng nghề truyền thống trình đô thị hóa thị Từ Sơn - Đƣa định hƣớng giải pháp để phát triển. .. Chƣơng III: Phân tích thực trạng phát triển LTNN trình đô thị hóa thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng IV: Các giải pháp phát triển LNTT trình đô thị hóa thị Từ Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại
 • 27
 • 146
 • 0

Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền đô ở phường đình bảng, thị từ sơn, tỉnh bắc ninh

Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền đô ở phường đình bảng, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiBắc Ninh là tỉnh nằm ở vùng châu thổ sông Hồng, một trong những địa phương có bề dày văn hiến, có truyền thống lịch sử. Bắc Ninh ngày nay là một phần của vùng Kinh Bắc xưa, là địa bàn cư trú của người Việt cổ từ hàng nghìn năm trước. Trải thời gian, Bắc Ninh là vùng đất phát tích của vương triều Lý triều đại đầu tiên của nhà nước quân chủ phong kiến độc lập đã mở ra nền văn minh Đại Việt. Với hơn 200 năm phát triển rực rỡ, triều Lý đã để lại cho các thế hệ sau nhiều DSVH quý giá…Đền Đô, còn gọi là đền Lý Bát Đế hoặc Cổ Pháp điện là nơi thờ tám vị vua của nhà Lý. Đây là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng được bảo tồn khá trọn vẹn, nơi tưởng niệm và phụng thờ của toàn dân đối với các vị vua nhà Lý. Hệ thống di tích này hàm chứa những giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, là những chứng tích vật chất xác thực, phản ánh sinh động lịch sử lâu đời và truyền thống văn hiến có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng.Với vị thế, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt và in đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đền Đô đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định số 154 của Bộ Văn hóaThông tin cũ, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25011991.Trong những năm qua, nhất là từ khi Luật Di sản văn hóa được ban hành (2001), công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, di tích lịch sử văn hóa đền Đô nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Các di tích trọng điểm của tỉnh đã được quản lý, đầu trùng tu, tôn tạo, phát huy tác dụng đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như việc chống xuống cấp, xử lý lấn chiếm đất đai, khoanh vùng bảo vệ di tích; việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý di tích đến cộng đồng còn chưa thực hiện đầy đủ, có kế hoạch…Trước thực trạng và sự cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở khoa học, thực tiễn, tiếp thu những công trình khoa học đi trước, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đô ở phường Đình Bảng, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” làm nội dung nghiên cứu cho tiểu luận kết thúc môn Quản lý di sản văn hóa. ... cao hiệu quản lý di tích lịch sử văn hóa Bắc Ninh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH, KHÁI QUÁT VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HĨA ĐỀN ĐƠ Ở PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ TỪ SƠN, TÌNH BẮC NINH 1.1... QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HĨA ĐỀN ĐƠ, PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 3.1 Những để đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đơ, phường Đình Bảng, thị xã. .. tích lịch sử văn hóa đền Đơ phường Đình Bảng, thị Từ Sơn, tình Bắc Ninh Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đơ phường Đình Bảng, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Quan
 • 41
 • 144
 • 2

TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT VỀ ĐÌNH LÀNG THỊ TỪ SƠN (TỈNH BẮC NINH)

TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT VỀ ĐÌNH LÀNG THỊ XÃ TỪ SƠN (TỈNH BẮC NINH)
TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT VỀ ĐÌNH LÀNG THỊ TỪ SƠN(TỈNH BẮC NINH)Từ Sơnmột huyện của tỉnh Bắc Ninh. Ngồi đình ở nơi đây thấm đượm và gần gũi đã và đang trở trở tâm, gắm liền với đời sống của dân làng, quyết định bao vấn đề hệ trọng của cả làng.Với 38 ngôi đình, Từ Sơn được đánh giá là một trong những địa phương có lượng các di sản văn hóa vật chất tương đối nhiều so với các địa phương khác trong cả nước. Những ngôi đình vừa mang đặc điểm chung của đình làng mieefn Bắc vừa mang những đặc điểm riêng về kiến trúc, điêu khắc thể hiện qua sự kết hợp điêu luyện. Trải qua thời gian, ngôi đình càng trở nên cổ kính: mái đình xòe rộng, cong vút, bộ cột đình đồ sộ, áo làng soi bóng ngôi đình trầm mặc,… thờ phung các thành hoàng làng mà nhân dân cả làng tôn thờ.Đối với đời sống văn hóa hội của người, đình làng và lễ hội ở huyện Từ Sơn có vị trí, ảnh hưởng và vai trò vô cùng to lớn. Đình làng cũng là nơi linh thiêng, là nơi bất khả xâm phạm thể hiện sự gìn giữ những tín ngưỡng của dân tộc  ... làng thị Từ Sơn( Bắc Ninh) BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỊ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH Vị trí địa lí: Từ Sơn thị cửa ngõ phía tây tỉnh Bắc Ninh... CHƯƠNG 2: ĐÌNH LÀNG THỊ TỪ SƠN( BẮC NINH) Khái quát chung đình làng thị Từ Sơn( Bắc Ninh) 1.1 Số lượng: Đình làng coi một tòa thị chính, nhà thờ nhà văn hóa cơng cộng làng Việt Nam, yếu tố... Sơn( bắc Ninh) để thấy điểm giống khác hệ thống đình làng so với hệ thống đình làng huyện tỉnh khác Vì vậy, em chọn đè tài Tìm hiểu số nét đình làng thị Từ Sơn( Tỉnh Bắc Ninh) để góp phần tìm
 • 27
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >