Tổng hợp tài liệu :

32 câu TRÁI NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

100 câu viết lại câu với nghĩa không đổi thầy bùi văn vinh file word có lời giải chi tiết image marked image marked

100 câu viết lại câu với nghĩa không đổi thầy bùi văn vinh  file word có lời giải chi tiết image marked image marked
... anh cố gắng nhiều, anh không thành công 8 B D Khơng có cấu trúc với “However” câu trên; không dùng hai từ nối “However” “but” câu Giải thích: Câu gốc sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại If +... Dịch nghĩa: Thấy tức giận, rời khỏi văn phòng Phương án D She left the office when she saw how angry he was = Cơ rời khỏi văn phòng nhìn thấy tức giận nào, phương án có nghĩa câu sát với nghĩa câu. .. rời khỏi văn phòng nhìn thấy tức giận nào, phương án có nghĩa câu sát với nghĩa câu gốc B She didn't want to make him angry, so she left the office = Cô không muốn làm tức giận, rời khỏi văn phòng
 • 55
 • 87
 • 0

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... giải pháp cho vấn đề nhiễm khơng khí 11: C Câu HTĐ → câu hỏi dùng trợ động từ HTĐ (“do”hoặc “does” mệnh đề động từ “stay”) Câu xuất trạng từ “rarely” → coi dạng phủ định → câu hỏi đuôi thể khẳng... Tôi chưa gặp lại Lan kể từ cô nước 15: A Dùng “that” trước mệnh đề để biến mệnh đề thành danh từ → sau “that” mệnh đề với cấu trúc câu bình thường hồn chỉnh Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Việc... lớn mà mang lại 10: A Có thể rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) Quá khứ phân từ PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A The scientists working on
 • 7
 • 19
 • 1

12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... Question 12: In remote communities, it's important to replenish stocks before the winter sets in A remake B empty C refill D repeat ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN... how to behave properly A ignorant B uneducated C knowledgeable D rude ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: During the five-decade history the Asian Games have been... QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA 1: A Elegantly (adv): lịch, tao nhã >< unsophisticatedly (adv): giản dị Dịch: Hầu hết vị khách bữa tiệc tối chọn trang phục lịch, người đàn ông mặc
 • 3
 • 11
 • 0

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked
... information from C borrowed colour from D gave no proof of (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Question 1: C A boring: buồn tẻ B Mysterious: bí ẩn C Comic: hài... contact during conversation A irresponsible B discourteous C insecure D informal (ĐỀ THI THỬ SỐ 8– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 17 I’m sorry to say that it seems you’ve been shirking... had the audience on their feet A suspicious B unqualified C negative D imperfect (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 19 My younger brothers are obedient most of the time, but
 • 11
 • 15
 • 0

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... necessary Question 30 He drives me to the edge because he never stops talking A cheers me up B irritates me C moves me D frightens me ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Question... all species including human race to vanish A devastate B attack C appear D prosper ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 15 Dr Jones suggested that final examinations should be discontinued,... lucrative business from his father A loss- making B losing C Wealthy D profitable ( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– Cô HƯƠNG FIONA) Question 17 He was one of the most outstanding performers at the live show last
 • 11
 • 18
 • 0

32 bài tập đọc HIỂU (240 câu)từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 bài tập đọc HIỂU (240 câu)từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... shows copied elsewhere D Reality television has been popular since well before 2000 (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) EXERCISE 2: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... “hedonistic” is closest in meaning to A ordinary B luxurious C economical D simple (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) EXERCISE 3: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... different fuel to normal cars D the electric motor is smaller than a normal engine (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) EXERCISE 4: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D
 • 136
 • 17
 • 1

32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... produced (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: A easy B sea C learn D eat Question 32: A park B yard C card D carry (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM CÂU ĐÁP... A Đọc âm [eə], lại đọc âm [ei] B Đọc âm [ai], lại đọc âm [I] B Đọc âm [ʊ], lại đọc âm [ʌ] B Đọc âm [tʃ], lại đọc âm [ʃ] C Đọc âm câm, lại đọc âm [f] B Đọc âm [ei], lại đọc âm [i:] A Đọc âm [ỉ],... C Đọc âm [ɒ], lại đọc âm [ə] 12 B Đọc âm [z], lại đọc âm [s] 13 C Đọc âm [ʒ], lại đọc âm [s] 14 C Đọc âm [ʃ], lại đọc [tʃ ] 15 C Đọc âm [a: ], lại đọc âm [æ] 16 B Đọc âm [dʒ], lại đọc âm [g]
 • 5
 • 13
 • 0

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... too C OK, see you D That’s nice (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Câu đề bài: “Có lẽ bạn nghỉ tháng tới ” Đáp án D “Tôi không nghĩ... đi! Câu đề bài: Tói nghĩ người ngày thích nhắn tin kết nối mạng xã hội so với thư điện tử Đáp án B: Đúng B Các đáp án lại: A Tơi khơng thích thư điện tử C Tơi muốn nhắn tin văn D Vậy Câu đề bài:... Rabbits are very fast C I’ve never seen rabbits before D I’ve decided to raise a cat (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: Mr Collin is speaking to his student, Brian Mr Collin: “You’ve
 • 11
 • 16
 • 1

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked

32 câu GIAO TIẾP từ đề THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU HOCMAI image marked image marked
... How did you meet him? D He is quite good–looking, isn’t he? (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question 1: C Tạm dịch: “ Mẹ, 10 điểm kiểm tra” “ ” A... Not at all Don’t mention it C That’s very kind Thank you D Thanks! Same to you (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 14 Cynthia “Hi, Victor Do you think it’s possible for us... _." A As soon as possible B For half an hour C In a minute D Just before lunch (ĐỀ THI THỬ SỐ 7– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI) Question 17 “ What an attractive hair style you have got, Mary!”
 • 12
 • 12
 • 0

32 câu TRÁI NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu TRÁI NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... money D a lot of failures in making your money (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Câu đề bài: Chúng không nhận thêm nhân viên vào... write (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: It is relatively easy to identify the symptoms of the peculiar disease A evidently B absolutely C comparatively D obviously Question 32: ... years, but I am going to break the seal now A tell it B keep it C save it D hold it (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question15: People sometimes choose partners who compensate for their own
 • 10
 • 15
 • 4

32 câu TRỌNG âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu TRỌNG âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... Với từ âm tiết: đa số trọng âm rơi vào âm tiết số danh từ tính từ Trọng âm rơi vào âm tiết số động từ Đáp án A, C, D trọng âm rơi vào âm tiết số 1; Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết số Trọng âm. .. VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM CÂU ĐÁP GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN ÁN Trọng âm nhấn âm số 2, lại nhấn âm số 1 C A /'fiz.I.kel/... embarrassing (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 25: A signal B suppose Question 26: A situation B appropriate (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY BÙI VĂN VINH) (ĐỀ
 • 6
 • 12
 • 0

33 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

33 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... D to visit Question 33: The sign indicates the correct direction to the store A looks B shows C says D needs (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA CÂU ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH... that creates barrier for B that helps C that doesn’t make easier D that pays fee for (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: When I last spoke to her yesterday she was full of beans, very... on the go at averting C deep in thought with averting D save their bacon to avert (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question15: You must drive it home to him that spending too much time playing
 • 10
 • 23
 • 2

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... welfair A rejected B sacked C reviewed D approved ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Câu 1: Đáp án C Từ trái nghĩa A a member of a family who is regarded... tơi khơng tin làm Câu 19: Đáp án A Kiến thức từ trái nghĩa Giải thích: “doesn’t want to hire" có nghĩa khơng muốn thuê => impudence từ mang nghĩa tiêu cực => trái nghĩa từ mang nghĩa tích cực A... colour to something Tam dich: Lúc đầu, không tin cô phi công, tài liệu chứng minh cho câu nói cô Câu 14: Đáp án A Từ trái nghĩa Tạm dịch: Căn hộ bao quanh miền quê đẹp lộng lẫy => glorious /' glɔ:riəs/
 • 14
 • 17
 • 1

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... Question 40: Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming A Shrinking B Declining C Decreasing ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA... 11: đáp án C Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Advance: thúc đẩy, nâng cao >< hold back: kìm hãm Tạm dịch: Học để có trình độ cách để phát triển nghiệp bạn Câu 12: đáp án B Từ trái nghĩa – kiến... pháp, trái luật C immoral /ɪ'mɒrə1/ (adj): trái đạo đức Câu 31: đáp án A Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Tạm dịch: Sự hạn chế tổ chức ASEAN thiếu khả thông qua tuyên bố, chấp thuận, hay công
 • 14
 • 42
 • 4

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... C release (Đề số 15– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Question Chọn đáp án B Giải thích: A: lần D extend B: = occasionally C: lần D: khơng có đáp án Dịch nghĩa: Tôi... C vague D direct (Đề số 14– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 43: The earthquake caused great devastation in California A confusion B gaps C ruin D movement Question 44: He is from such... án B Kỹ năng: Đồng/ trái nghĩa Giải thích: Đáp án B: couterfeit = fake: giả Các đáp án khác: Genuine: thật Cheap: rẻ Unattractive: không thu hút Dịch nghĩa: Anh ta định không mua đồng hồ dởm chờ
 • 17
 • 6
 • 0

48 câu sửa lỗi SAI từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

48 câu sửa lỗi SAI từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... mệnh đề quan hệ "that combines” câu thiếu động từ Ta khơng thể thêm động từ cho câu Vì thế, ta phải sửa lại mệnh đề quan hệ thành động từ câu cách bỏ đại từ quan hệ “that” Như vậy, cấu trúc câu. .. án cần sửa, sửa lại thành had Sau chủ ngữ An autistic child cần có động từ, “appearance” 11 A danh từ  A phương án cần sửa lỗi Cần sửa lại thành appears 12 A Danh từ safeguards danh từ đếm =>... Question 48: Paris has been well-known about its famous monuments, beautiful music, and wonderful A B C restaurants for over 100 years D (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỬA LỖI SAI
 • 13
 • 43
 • 2

56 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked

56 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN image marked image marked
... Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: come up: xuất A mention (v): đề cập B approach (v): tiếp cận C raise (v): đưa lên D arise (v): xuất => come up = arise Tạm dịch: Vấn đề tiền lương không xuất... cầu nhà khoa học đề xuất Chọn A Question 55 B Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: dip into (v): lấy tiền từ khoản tiết kiệm A increase (v): tăng B take money from: lấy tiền từ C put money into:... undeveloped (adj): không phát triển => obsolete = outdated Tạm dịch: Những thay đổi công nghệ khiến nhiều kỹ truyền thống trở nên lỗi thời Chọn A Question 38 B Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải
 • 21
 • 18
 • 0

58 câu TRÁI NGHĨA từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

58 câu TRÁI NGHĨA từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... problems ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Question A Kiến thức: Từ trái nghĩa Giải thích: embracing (v): chấp nhận, ủng hộ rejecting (v): từ chối obscuring... Question 58 A Kiến thức: Từ trái nghĩa Giải thích: sweep financial problems under the carpet: che giấu vấn đề tài thay giải A tiết lộ vấn đề tài B giải vấn đề tài C gây vấn đề tài D che giấu vấn đề. .. 12 C Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: equally (adv): cách nhau, uniformly (adv): đều, giống nhau, đồng dạng fifty-fifty (a, adv): chia đôi; ngang unevenly (adv): cách không symmetrically
 • 23
 • 12
 • 0

76 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked

76 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked
... made room for B take charge of C got in touch with D lost control of ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – CÔ DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ Question 11: Lan’s replies were inconsistent with her previous... to not know the value of money D to save as much money as possible ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – CÔ DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ Question 13: It’s very difficult to tell her to give in because... on the list A disappointment B depression C happiness D pessimism ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – CÔ DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ Question 15: In remote areas, it’s very important to replenish
 • 14
 • 7
 • 0

103 câu từ VỰNG từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

103 câu từ VỰNG từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... Question 103: Media reports on the outcome of military intervention often the true facts A divert B detract C depose D distort (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG CÂU ĐÁP... importance (n): tầm quan trọng C question (n): câu hỏi Câu hỏi đề cấu tạo từ: Trước danh từ cần lựa chọn tính từ để bổ nghĩa cho danh từ, xét theo nghĩa câu ta chọn D 20 D A absorbency (n): khả thấm... phạm Giải thích: Vị trí chỗ trống câu sau động từ tobe nên tính từ động từ đuôi ing Tuy nhiên trước chỗ trống có từ "so" nên chỗ trống tính từ Trong số tính từ đưa có phương án A phù hợp nghĩa
 • 26
 • 19
 • 3
1 2 3 4 .. >