Tổng hợp tài liệu :

34 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... giải pháp cho vấn đề nhiễm khơng khí 11: C Câu HTĐ → câu hỏi dùng trợ động từ HTĐ (“do”hoặc “does” mệnh đề động từ “stay”) Câu xuất trạng từ “rarely” → coi dạng phủ định → câu hỏi đuôi thể khẳng... Tôi chưa gặp lại Lan kể từ nước 15: A Dùng “that” trước mệnh đề để biến mệnh đề thành danh từ → sau “that” mệnh đề với cấu trúc câu bình thường hồn chỉnh Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Việc... lớn mà mang lại 10: A thể rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) Quá khứ phân từ PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A The scientists working on
 • 7
 • 19
 • 1

12 câu TRÁI NGHĨA từ đề QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked
... Question 12: In remote communities, it's important to replenish stocks before the winter sets in A remake B empty C refill D repeat ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN... how to behave properly A ignorant B uneducated C knowledgeable D rude ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: During the five-decade history the Asian Games have been... QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA 1: A Elegantly (adv): lịch, tao nhã >< unsophisticatedly (adv): giản dị Dịch: Hầu hết vị khách bữa tiệc tối chọn trang phục lịch, người đàn ông mặc
 • 3
 • 10
 • 0

17 bài tập điền từ (85 câu) từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

17 bài tập điền từ (85 câu) từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XUÂNĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỀN TỪ Exercise 1: Question A Kiến thức: Mệnh đề quan hệ Giải thích: Giới từ + whom/ which Giới từ + what + S + V Ta dùng mệnh đề. .. vấn đề sách cơng Một giá trị tất tổ chức văn hóa, thư viện cung cấp thông tin dịch vụ cần thiết cho việc học tập tiến Exercise 4: Question A Kiến thức: Mệnh đề danh từ Giải thích: Mệnh đề danh từ. .. Consequently D Although Question 5: A illustrate B extend C feature D possess (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HOÀNG XUÂNĐỀ 4) Exercise 5: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or
 • 38
 • 16
 • 0

30 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... refused to change his decision C felt sorry for us D wanted to continue ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Question 1: A A developed: phát triển B generated: tạo ra, phát... chế D unless : trừ => rather than ~ instead of : thay  Đáp án D Tạm dịch: Từ điển đồng nghĩa Roget, sưu tập từ cụm từ tiếng Anh, ban đầu xếp theo ý tưởng mà chúng thể thay theo thứ tự bảng chữ... “single-handedly”- tự thân mình, đơn thương độc mã A dễ dàng B đơn C cách hiệu D thân anh  single-handedly ~ by himself  Đáp án D Tạm dịch: Anh tự giải vấn đề công ty tôn vinh Nhân viên tháng
 • 11
 • 17
 • 1

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... necessary Question 30 He drives me to the edge because he never stops talking A cheers me up B irritates me C moves me D frightens me ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Question... all species including human race to vanish A devastate B attack C appear D prosper ( ĐỀ THI THỬ SỐ – HƯƠNG FIONA) Question 15 Dr Jones suggested that final examinations should be discontinued,... lucrative business from his father A loss- making B losing C Wealthy D profitable ( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– HƯƠNG FIONA) Question 17 He was one of the most outstanding performers at the live show last
 • 11
 • 17
 • 0

33 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

33 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... D to visit Question 33: The sign indicates the correct direction to the store A looks B shows C says D needs (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA CÂU ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH... that creates barrier for B that helps C that doesn’t make easier D that pays fee for (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: When I last spoke to her yesterday she was full of beans, very... on the go at averting C deep in thought with averting D save their bacon to avert (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question15: You must drive it home to him that spending too much time playing
 • 10
 • 23
 • 2

34 bài tập đọc HIỂU (221 câu)từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 bài tập đọc HIỂU (221 câu)từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... interested in the Red Cross D It was first established in the United States (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XN – ĐỀ 1) Exercise 3: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... 's mission D to reveal what Neil Armstrong and Buzz Aldrin did on the moon (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XUÂNĐỀ 2) Exercise 4:Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D... eternal life D Gerontologists are now able to slow down the process of aging (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XUÂNĐỀ 2) Exercise 5: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or
 • 130
 • 7
 • 0

34 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... gắng đề nghị nên nhắm mắt làm ngơ quên tất điều đó? Chọn C Question 11 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: from scratch = completely from the beginning: bắt đầu lại từ đầu A từ đầu đến cuối C từ. .. đầu đến cuối C từ cuối D từ đầu đến chân Tạm dịch: Bạn sửa hệ thống máy tính không, hay nên bắt đầu lại từ đầu từ hệ thống mới? Chọn B Question 12 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: regulate... Question 34 Readers are required to abide by the rules of the library and mind their manners A review B memorize C obey D compose (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XUÂNĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA
 • 14
 • 13
 • 1

34 câu GIAO TIẾP từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu GIAO TIẾP từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... Yes, she looks so lovely D Thank you for that (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – HỒNG XN – ĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question D Kiến thức: Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: “Xin chào, tơi muốn nói chuyện... Thảo học sinh lớp học viết Lan Bạn nhờ Lan nhận xét luận bạn Chọn phản hồi phù hợp điền vào chỗ trống Phương Thảo: thấy việc đọc luận em mệt mỏi không cô? ” Ms Lan: “ _ thích.”... thoại giao tiếp Giải thích: “Làm ơn cho tơi xem áo len chui cổ đằng không?” A Xin lỗi, hết hàng B Cái ạ? Cái khơng? C Nó rẻ nhiều D Tơi giúp cho bạn? Chọn B Question A Kiến thức: Hội thoại giao tiếp
 • 15
 • 2
 • 0

34 câu PHÁT âm từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu PHÁT âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... tắc: [ai] nằm âm tiết nhấn trọng âm phát âm /eɪ/ [ai] nằm âm tiết không nhấn trọng âm thường phát âm /ə/ [ai] phương án C không phát âm (thực tế phát âm /ə/, phương án lại [ai] phát âm /eɪ/ Chọn... /kəʊm/ [o] phương án B phát âm /ə/, phương án lại [o] phát âm /əʊ/ Quy tắc: từ âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ mà âm tiết thứ chứa nguyên âm => nguyên âm âm tiết đọc /ə/ Chọn B Question... chân câu A phát âm /ju:/ lại /ʌ/ Chọn A Question D Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: wear /weə(r)/ pear /peə(r)/ bear /beə(r)/ beard /bɪəd/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɪə/, lại phát âm /eə/
 • 9
 • 20
 • 0

34 câu TRỌNG âm từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu TRỌNG âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... Thơng thường, từ âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Động từ âm tiết bắt đầu a- trọng âm rơi vào âm tiết thứ Tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ... tắc: Động từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ âm tiết mà vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết... rơi vào âm tiết thứ Danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết
 • 10
 • 13
 • 0

38 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề PHAN điệu image marked image marked

38 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô PHAN điệu image marked image marked
... Question 38: Ten years ago the Republic of Ireland became the first country in the world to lay down a workplace smoking ban A expose B suggest C introduce ( ĐỀ THI THỬ THPT QG PHAN ĐIỆU – ĐỀ 19)... Question 38: Đáp án C - lay down: đề ra, giới thiệu, tuyên bố = introduce: giới thiệu, đề Tạm dịch: Cách 10 năm nước Cộng hòa Ai-len trở thành nước giới đề việc ngăn cấm hút thuốc nơi công sở... 1789, allowed Congress to issue money A resolve B medicate C understand D renew ( ĐỀ THI THỬ THPT QG PHAN ĐIỆU – ĐỀ 8) Question 17: Oil is one of the principal sources of energy A most important
 • 9
 • 9
 • 1

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked
... welfair A rejected B sacked C reviewed D approved ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Câu 1: Đáp án C Từ trái nghĩa A a member of a family who is regarded... tơi khơng tin làm Câu 19: Đáp án A Kiến thức từ trái nghĩa Giải thích: “doesn’t want to hire" nghĩa khơng muốn thuê => impudence từ mang nghĩa tiêu cực => trái nghĩa từ mang nghĩa tích cực A... colour to something Tam dich: Lúc đầu, không tin phi công, tài liệu chứng minh cho câu nói Câu 14: Đáp án A Từ trái nghĩa Tạm dịch: Căn hộ bao quanh miền quê đẹp lộng lẫy => glorious /' glɔ:riəs/
 • 14
 • 13
 • 0

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... Question 40: Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming A Shrinking B Declining C Decreasing ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA... 11: đáp án C Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Advance: thúc đẩy, nâng cao >< hold back: kìm hãm Tạm dịch: Học để trình độ cách để phát triển nghiệp bạn Câu 12: đáp án B Từ trái nghĩa – kiến... pháp, trái luật C immoral /ɪ'mɒrə1/ (adj): trái đạo đức Câu 31: đáp án A Từ trái nghĩa - Kiến thức từ vựng Tạm dịch: Sự hạn chế tổ chức ASEAN thiếu khả thông qua tuyên bố, chấp thuận, hay công
 • 14
 • 38
 • 3

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked
... gắng đề nghị nên nhắm mắt làm ngơ quên tất điều đó? Chọn C Question 17 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: from scratch = completely from the beginning: bắt đầu lại từ đầu A từ đầu đến cuối C từ. .. rely on = depend on Tạm dịch: Các nhà giáo dục kêu ca học sinh phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội mà chúng khả suy nghĩ nghiêm túc Chọn C Question 11: D Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: saw through... đầu đến cuối C từ cuối D từ đầu đến chân Tạm dịch: Bạn sửa hệ thống máy tính khơng, hay nên bắt đầu lại từ đầu từ hệ thống mới? Chọn B Question 18 Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: regulate
 • 16
 • 17
 • 0

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... covered B finished C taken D undergone ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 19– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Câu 1: Đáp án A Từ đồng nghĩa - kiến thức từ vựng Tạm dịch: Loại trí tuệ nhân... Vật thể Vũ trụ Câu 5: Đáp án C Từ đồng nghĩa - kiến thức từ vựng cụm động từ Tạm dịch: Bạn nên uống ly nước trước tập luyện sau tạm dừng để uống nhiều => pause (v): tạm dừng Xét nghĩa đáp án:... nên, trang điểm, bịa đặt D bring up: nuôi dưỡng, dạy dỗ Câu 38: Đáp án B Từ đồng nghĩa - Kiến thức từ vựng Tạm dịch: Bây làm hòa với hai số anh chị em ruột thịt mà xa cách mình, khơng với anh
 • 16
 • 21
 • 1

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

44 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... C release (Đề số 15– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Question Chọn đáp án B Giải thích: A: lần D extend B: = occasionally C: lần D: khơng đáp án Dịch nghĩa: Tôi... C vague D direct (Đề số 14– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 43: The earthquake caused great devastation in California A confusion B gaps C ruin D movement Question 44: He is from such... án B Kỹ năng: Đồng/ trái nghĩa Giải thích: Đáp án B: couterfeit = fake: giả Các đáp án khác: Genuine: thật Cheap: rẻ Unattractive: không thu hút Dịch nghĩa: Anh ta định không mua đồng hồ dởm chờ
 • 17
 • 6
 • 0

51 câu sửa lỗi SAI từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

51 câu sửa lỗi SAI từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... động từ “Whether” đứng đầu câu => dấu hiệu nhận biết mệnh đề danh từ, đứng đầu câu làm chủ ngữ Công thức: Whether + S + V + V (chia theo ngơi thứ số ít) chủ ngữ (khơng đếm được) động từ câu Sửa: ... 22 C Kiến thức kiểm tra: Mệnh đề danh từ What + S + V => mệnh đề danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ Công thức: What + S + V + V’ What + S + V: chủ ngữ V’: động từ Sửa: that was => was Tạm dịch:... quãng Sửa: continual => continuous Tạm dịch: Phục hồi sau tai nạn q trình liên tục vài tháng Chọn B Question D Kiến thức: Mệnh đề danh từ Giải thích: - Mệnh đề danh từ vai trò danh từ, làm
 • 16
 • 20
 • 0

58 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

58 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... right time C before D eventually ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Question B Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: come out of his shell: trở nên tự... predicament Tạm dịch: Thành ngữ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" nghĩa từ tình khó xử đến vấn đề tồi tệ Chọn C Question 16 A Kiến thức: Từ đồng nghĩa Giải thích: stay-up-date: cập nhật A get latest information:... 27 C Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: stand for: chấp nhận care (v): quan tâm like (v): thích tolerate (v): khoan dung, chấp nhận, chịu đựng mean (v): nghĩa là, nghĩa => stand
 • 23
 • 11
 • 0

145 câu NGỮ PHÁP từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

145 câu NGỮ PHÁP từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... Kiến thức: Câu chẻ Giải thích: Câu chẻ dùng để nhấn mạnh thành phần câu chủ từ (S), túc từ (O) hay trạng từ (Adv) Ngữ cảnh nhấn mạnh trạng từ: on my birthday Câu chẻ nhấn mạnh trạng từ: It + is... thành công Chọn C Question 45 D Kiến thức: Mệnh đề danh từ Giải thích: - Mệnh đề danh từ làm chủ ngữ câu - Cấu trúc: That + S + V + V Ở cụm từ “is merely an illusion” giải thích cho chủ ngữ “That... Question 28 B Kiến thức: Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ Giải thích: Tất danh từ tập thể thời gian, tiền bạc, số đo, … đề cập đến thể thống xem danh từ số Do động từ đại từ theo sau chúng phải thứ số Tạm
 • 46
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >