Tổng hợp tài liệu :

88 câu PHÁT âm từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

30 câu PHÁT âm từ đề HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu PHÁT âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... Cách phát âm đuôi “ed”: - Được phát âm /ɪd/ âm tận trước /t/, /d/ - Được phát âm /t/ âm tận trước /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Được phát âm /d/ âm tận trước âm lại Ở đáp án A, phần gạch chân phát. .. / closes /kləʊsiz / Từ gạch chân câu B phát âm /s/ lại đọc /iz/ Chọn B Cách phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/,... phát âm đuôi “s”: - ‘-s’ phát âm /s/ sau âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ /h/ - ‘-s’ phát âm /iz/ sau âm /z/ , /ʒ/, /dʒ/, /s/, /∫/ /t∫/ - ‘-s’ phát âm /z/ sau phụ âm lại tồn ngun âm Question 3: B misses
 • 9
 • 9
 • 0

30 câu TRỌNG âm từ đề HƯƠNG FIONA image marked image marked

30 câu TRỌNG âm từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked
... /,i:kə'nɔmik/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ ba Chọn A Question 3: B Adapt /ə'dæpt/ Damage /'dæmidʒ/ Award /ə'wɔ:d/ Prefer /pri'fə:[r]/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ... Infinite/'infinət/ Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, lại âm tiết thứ Chọn D Question 9: B Appear /ə'piə[r]/ Version /'vɜ:ʒn/ Tradition /trə'di∫n/ Perhaps /pə'hæps/ Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ... /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại âm tiết thứ Chọn C Question 19: A A conscious /ˈkɒnʃəs/ B engage /ɪnˈɡeɪdʒ/ C resolve /rɪˈzɒlv/ D conceit /kənˈsiːt/ Câu A trọng âm rơi vào âm tiết
 • 8
 • 16
 • 0

32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked
... produced (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: A easy B sea C learn D eat Question 32: A park B yard C card D carry (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM CÂU ĐÁP... A Đọc âm [eə], lại đọc âm [ei] B Đọc âm [ai], lại đọc âm [I] B Đọc âm [ʊ], lại đọc âm [ʌ] B Đọc âm [tʃ], lại đọc âm [ʃ] C Đọc âm câm, lại đọc âm [f] B Đọc âm [ei], lại đọc âm [i:] A Đọc âm [ỉ],... C Đọc âm [ɒ], lại đọc âm [ə] 12 B Đọc âm [z], lại đọc âm [s] 13 C Đọc âm [ʒ], lại đọc âm [s] 14 C Đọc âm [ʃ], lại đọc [tʃ ] 15 C Đọc âm [a: ], lại đọc âm [æ] 16 B Đọc âm [dʒ], lại đọc âm [g]
 • 5
 • 14
 • 0

34 câu PHÁT âm từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu PHÁT âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... tắc: [ai] nằm âm tiết nhấn trọng âm phát âm /eɪ/ [ai] nằm âm tiết không nhấn trọng âm thường phát âm /ə/ [ai] phương án C không phát âm (thực tế phát âm /ə/, phương án lại [ai] phát âm /eɪ/ Chọn... /kəʊm/ [o] phương án B phát âm /ə/, phương án lại [o] phát âm /əʊ/ Quy tắc: từ âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ mà âm tiết thứ chứa nguyên âm => nguyên âm âm tiết đọc /ə/ Chọn B Question... chân câu A phát âm /ju:/ lại /ʌ/ Chọn A Question D Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: wear /weə(r)/ pear /peə(r)/ bear /beə(r)/ beard /bɪəd/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɪə/, lại phát âm /eə/
 • 9
 • 20
 • 0

34 câu TRỌNG âm từ đề HOÀNG XUÂN image marked image marked

34 câu TRỌNG âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked
... Thơng thường, từ âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Động từ âm tiết bắt đầu a- trọng âm rơi vào âm tiết thứ Tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ... tắc: Động từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Tính từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ âm tiết mà vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết... rơi vào âm tiết thứ Danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Những từ âm tiết vừa danh từ, vừa động từ trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết
 • 10
 • 19
 • 1

38 câu PHÁT âm từ đề PHAN điệu image marked image marked

38 câu PHÁT âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked
... /s/, từ lại đọc /z/ Question 35: Đáp án A Âm /ed/ từ passed phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 36: Đáp án A Âm /s/ sugar phát âm /ʃ/, từ lại phát âm /s/ Question 37: Đáp án B ‘o’ từ “category”... phát âm /t/ Question 17: Đáp án C /ea/ leather phát âm /e/, từ lại phát âm / iː/ Question 18: Đáp án B /ed/ jumped phát âm /t/, từ lại phát âm /d/ Question 19: Đáp án B Đáp án B across “ac” từ. .. ancestor phát âm /ỉ/, âm /a/ từ lại phát âm /eɪ/ ancestor/ˈænsestə(r)/, chamber /ˈtʃeɪmbə(r)/, ancient/ˈeɪnʃənt/, danger/ˈdeɪndʒə(r)/ Question 32: Đáp án C /th/ breath phát âm /θ/, âm /th/ từ lại phát
 • 6
 • 12
 • 0

38 câu TRỌNG âm từ đề PHAN điệu image marked image marked

38 câu TRỌNG âm từ đề cô PHAN điệu image marked image marked
... tiết cuối âm tiết, âm tiết trọng âm âm tiết cuối Trọng âm thường trước vần –tial Đa số từ âm tiết trọng âm âm tiết đầu âm tiết cuối tận –er Question 15: Đáp án A Trọng âm rơi vào âm tiết... Đáp án B Trọng âm cuả từ correspond rơi vào âm thứ 3, từ lại trọng âm rơi vào âm thứ Question 37: Đáp án B Trọng âm từ " electric " rơi vào âm tiết thứ hai Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ... án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Danh từ âm tiết âm tiết sau tận –ory trọng âm thường âm tiết đầu Động từ đa âm tiết tận –ize trọng âm thường cách âm tiết
 • 7
 • 12
 • 0

40 câu PHÁT âm từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 1  image marked image marked
... Question 40: A express B exciting C expensive D exhibition ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Đáp án B Kiến thức phát âm “-ed” phát âm là: + /t/: âm tận... B -ed phát âm /t/, đáp án lại phát âm /d Câu 37: Đáp án A Kiến thức phát âm Phần gạch chân câu A phát âm /z/, lại /s/ Cách phát âm đuôi “s/es” - Phát âm /s/ từ tận phụ âm vơ thanh: /ð/, /p/,... phương án lại phát âm /u/ Câu 14: Đáp án B Kiến thức phát âm Theo quy tắc phát âm -ed phương án B phần gạch chân phát âm /id/, phương án lại phát âm /d/ Câu 15: Đáp án D Kiến thức phát âm A government
 • 9
 • 28
 • 1

40 câu PHÁT âm từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... THPTQG 20 19 – TRANG ANH – ĐỀ 11– TẬP Question 23 : A athlete B capital C stalk D talent Question 24 : A performed B finished C interviewed D delivered ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANH – ĐỀ 12 ... – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A bachelor B chapter C chemistry D teacher Question 40: A bushes B wishes C researches D headaches ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANH – ĐỀ 20 – TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT... ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANH – ĐỀ 18– TẬP Question 37: A Culture B student C institution D university Question 38: A kites B hopes C balls D kicks ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – TRANG ANH
 • 8
 • 17
 • 1

40 câu PHÁT âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

40 câu PHÁT âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked
... /ˈfoʊtəɡra:fs/ Âm “s” từ “machines” phát âm /z/, từ lại phát âm /s/ Đáp án: B Question A Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đi “ed” phát âm /ıd/ động từ phát âm kết... phát âm /əd/, lại phát âm /ỉd/ Chọn D Question 11: D Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ đồng từ tận hai phụ âm /t/, /d/ – Phát âm /t/ động từ tận phụ âm vô... Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đi “ed” phát âm /t/ động từ phát âm kết thúc /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/,/p/,/f/ + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ phát âm kết thúc
 • 12
 • 7
 • 0

40 câu TRỌNG âm từ đề TRANG ANH tập 2 image marked image marked

40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked
... Question 40: A benefit B pesticide C cinema D aquatic ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Câu 1: Đáp án A Kiến thức trọng âm A pyramid /'pɪrəmɪd/ : từ trọng âm. .. magpie /'mỉgpaɪ/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm, danh từ âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu B engaged /ɪn'geɪdʒd/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai... hưởng đến trọng âm từ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/ C import /'ɪmpɔ:rt/ /ɪm'pɔ:t/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ thứ hai Vì theo quy tắc từ vừa danh từ, vừa động từ trọng âm rơi
 • 17
 • 19
 • 1

40 câu TRỌNG âm từ đề TRANG ANH tập 1 image marked image marked

40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 1  image marked image marked
... hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ D project /’prɒdʒekt/ /prə’dʒekt/ : từ trọng âm rơi vào âm thứ danh từ làm âm thứ hai động từ Câu 13: Đáp án B Kiến thức trọng âm A interview... /pə'li:s/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phần D trọng âm âm tiết thứ 2, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết... /'taimkənˌsju:miɳ/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tính từ ghép (N-Ving) trọng âm rơi vào danh từ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, phương án lại trọng âm rơi vào âm thứ Câu 9:
 • 16
 • 24
 • 1

42 câu PHÁT âm từ đề vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

42 câu PHÁT âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... nhiều ta phát âm /s/ Với từ phiên âm kết thúc /t∫, ʒ, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Question 19 Đáp án C, phát âm /s/ lại phát âm /z/ A... dạng khứ, ta phát âm /t/ Với từ phiên âm kết thúc /t, d/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /ɪd/ Các trường hợp lại, ta phát âm /d/ Question 21: Đáp án C decision, phát âm /ʒn/, lại phát âm la /∫n/... Với từ phiên âm kết thúc /p, t, k, f/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ phiên âm kết thúc /t∫, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘es’ ta phét âm /ɪz/ Còn lại thêm ‘s’ ta phát âm /z/ Question 20 Đáp án A, phát
 • 9
 • 12
 • 0

42 câu TRỌNG âm từ đề vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

42 câu TRỌNG âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked
... sinh học Ta thấy C trọng âm rơi âm 3, lại rơi âm Question Answer B Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Luminous " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ trəˈmendəs... rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Động từ tận –ise trọng âm cách âm tiết cuối âm tiết Question Chọn đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết... /; D:/ ɔːˈtɒnəməs /) Question 10 Answer A Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Majesty " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ ˈmædʒəsti /; B:/ məˈtʃʊə(r)/;
 • 9
 • 16
 • 0

44 bài tập điền từ ( 220 câu) từ đề NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

44 bài tập điền từ ( 220 câu) từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG  image marked image marked
... highly D safely ( Ề 24– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐIỀN TỪ Exercise 1: Câu 1: Chọn A Đáp án A Giải thích: Ta có: A adequate (adj) đầy đủsuitable: phù hợp B adaptable (adj): thích... giấu Câu 3: Đáp án B Xét đáp áp ta A good at (adj): giỏi B tactful (adj): khéo léo (trong giao tiếp) C successful (adj): thành công D humble (adj): khiêm tốn Xét nghĩa B hợp lý ... to D used to be Question 5: A transformation B transfer C change D shift ( Ề 23– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) Exercise 44: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your
 • 83
 • 16
 • 0

58 câu PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked

58 câu PHÁT âm từ đề các TRƯỜNG CHUYÊN image marked image marked
... chân câu A phát âm /tʃ/, lại phát âm /ʃ/ Chọn A Question 40 C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ – Phát âm /t/ với động từ. .. thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường. .. thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đi “ed” phát âm /d/ với trường
 • 18
 • 10
 • 0

76 câu PHÁT âm từ đề DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked

76 câu PHÁT âm từ đề cô DƯƠNG THỊ HƯƠNG image marked image marked
... 22 Quy tắc phát âm “ed” sau động từ quy tắc: TH1: phát âm /id/: Khi động từ tận phụ âm /t/ /d/ E.g: wanted / wɒntid /; needed / ni:did / TH2: phát âm /t /: Khi động từ tận phụ âm vô /p/,... – DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ 17 Question 33: A bushes B wishes C headaches D researches Question 34: A custom B cushion C mushroom D culture ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – DƯƠNG THỊ HƯƠNG... – DƯƠNG THỊ HƯƠNG – MEGABOOK – ĐỀ SỐ 21 Question 41: A scenic B pesticide C survive D fertilizer Question 42: A wicked B hatred C ragged D followed ĐỀ THI THỬ THPT QG 2019 – DƯƠNG THỊ HƯƠNG
 • 11
 • 5
 • 0

88 câu GIAO TIẾP từ đề NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

88 câu GIAO TIẾP từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG  image marked image marked
... it again C There is a clever boy in it D It’s very interesting (ĐỀ 24– BỘ – GV NGUYỄN PHƯƠNG- Hoc24h) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Câu 1: Chọn C Đáp án C Giải thích: -John: "Bạn muốn tham quan... mừng bạn thích nó) Câu 38: Chọn C Đáp án C Dịch câu hỏi: “Bạn phiền tơi mở sổ khơng?” Từ nghĩa câu xin phép mở cửa sổ câu đáp lại phù hợp C No, please (Không sao, bạn mở đi) Câu 39: Đáp án B... thành vấn đề ( người khác xin lỗi) B Không phiền đâu D Không đủ => Đáp án B phù hợp nghĩa Câu 40: Đáp án C Câu nói đề cho thấy Daisy khen váy mà Mary mặc, đề đáp lại lời khen này, câu trả lời
 • 38
 • 15
 • 0

88 câu PHÁT âm từ đề NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

88 câu PHÁT âm từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG  image marked image marked
... án A phát âm /ɪd/ Các đáp án lại phát âm /t/ Câu 14: Chọn C Đáp án C A deal /diːl/ B beach /biːtʃ/ C break /breɪk/ D clean /kliːn/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /eɪ/ Các đáp án lại phát âm /i:/ Câu. .. B, D phát âm /t/ Đuôi “ed” đáp án C phát âm /d/ Câu1 6: Đáp án D A tooth /tuːθ/ B boot /buːt/ C smooth /smuːð/ D look /lʊk/ Chữ “oo” đáp án A, B, C phát âm /uː/ Chữ “oo” đáp án D phát âm /ʊ/ Câu. .. phát âm /s/ Các đáp án lại phát âm /z/ Câu 40: Đáp án C A defeat /dɪˈfiːt/ B leader /ˈliːdə(r)/ C leather /ˈleðə(r)/ D feature /ˈfiːtʃə(r)/ Chữ “ea” đáp án C phát âm /e/ Các đáp án lại phát âm
 • 21
 • 15
 • 0

336 câu NGỮ PHÁP từ đề NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked

336 câu NGỮ PHÁP từ đề cô NGUYỄN PHƯƠNG image marked image marked
... Chọn C Giải thích: Mệnh đề động từ (tell) => Câu điều kiện loại => Loại A, D Phương án B không phù hợp nghĩa => Đáp án C (Đảo ngữ câu điều kiện loại 1) Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1:... C Kiến thức rút gọn chủ ngữ Dịch: Sau ốm ngày, dường sụt cân chút Câu 15: Đáp án B Ta có: (to) originate from: bắt nguồn từ Khi rút gọn mệnh đề quan hệ, động từ mệnh đề quan hệ thể bị động... TẬP NGỮ PHÁP Câu 1: Chọn A Giải thích Do đứng trước danh từ đếm số “child” mang nghĩa gia đình nên ta cụm “An only child” (con một) Dich câu: Peter gia đình bố mẹ yêu nhiều => Đáp án A Câu
 • 86
 • 29
 • 0
1 2 3 4 .. >