Tổng hợp tài liệu :

Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn và bóng dẹt cải tiến

Luận văn thạc sĩ "PHÂN TÍCH XU THẾ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ, ĐÁY KHU VỰC CỬA SÔNG ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH MIKE" pptx

Luận văn thạc sĩ
. TIẾN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÂN TÍCH XU THẾ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ, ĐÁY KHU VỰC CỬA SÔNG ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH MIKE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC . TÀI LUẬN VĂN PHÂN TÍCH XU THẾ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ, ĐÁY KHU VỰC CỬA SÔNG ĐÁY BẰNG MÔ HÌNH MIKE  : Hc  : 60.44.97 LUẬN VĂN THẠC.  bi t ti khu vc Ci gian t n 2009. 10 Hình 1.2. Ảnh vệ tinh khu vực cửa Đáy Năm 1989 Hình 1.3. Ảnh vệ tinh khu vực cửa Đáy năm 2001 11 Hình 1.4. Ảnh
 • 93
 • 386
 • 0

luận văn thạcPhân tích đánh giá đề án chuyển đổi viện khoa học công nghệ xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

luận văn thạc sĩ Phân tích đánh giá đề án chuyển đổi viện khoa học công nghệ xây dựng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT4DANH MỤC CÁC BẢNG5DANH MỤC CÁC HÌNH SƠ ĐỒ6MỞ ĐẦU71. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài72. Mục tiêu nghiên cứu đề tài93. Đối tượng phạm vi nghiên cứu94. Phương pháp nghiên cứu95. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài96. Kết cấu của luận văn9CHƯƠNG 111CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG111.1 Một số khái niệm cơ bản về KHCN111.2 Cơ sở lý luận của việc chuyển đổi131.2.1 Khái quát những đặc điểm kinh tế xã hội131.2.2. Vai trò của KHCN trong việc đổi mới nền kinh tế ở nước ta 151.2.2.1. Mối tương tác giữa KHCN với kinh tế151.2.2.2. Sự thích ứng của việc đổi mới quản lý hoạt động KHCN với đổi mới phát triển kinh tế201.3 Cơ sở thực tiễn của việc chuyển đổi251.3.1 Một số bài học kinh nghiệm quốc tế251.3.2 Các phương án đổi mới tổ chức quản lý các tổ chức KHCN từ trước đến nay của nước ta27CHƯƠNG 246THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG462.1 Thực trạng khoa học công nghệ Việt Nam462.1.1 Những đổi mới462.1.2 Những yếu kém nguyên nhân chủ yếu502.1.2.1 Những yếu kém502.1.2.2 Những nguyên nhân chủ yếu542.1.3 Đặc điểm hình thành phát triển của các Viện nghiên cứu triển khai qua các thời kỳ562.1.3.1 Đặc điểm hình thành phát triển của các Viện nghiên cứu triển khai thời kỳ cơ chế tập trung562.1.3.2 Đặc điểm của các Viện nghiên cứu triển khai trong thời kỳ cơ chế thị trường572.2 Thực trạng tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng592.2.1 Giới thiệu chung về Viện KHCNXD592.2.1.1 Sự hình thành phát triển của Viện592.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHCNXD612.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động của Viện KHCNXD622.2.2.1 Tình hình tổ chức622.2.2.2 Tình hình tài chính tài sản652.2.2.3 Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất dịch vụ67CHƯƠNG 374PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG743.1 Giới thiệu đề án chuyển đổi Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 743.2 Phân tích, đánh giá đề án chuyển đổi Viện KHCNXD843.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động963.3.1. Giải pháp về nhân lực KHCN963.3.2. Giải pháp trong hoạt động kinh doanh993.3.3. Giải pháp về cơ sở vật chất1023.3.4. Giải pháp trong tổ chức quản lý103KẾT LUẬN104KIẾN NGHỊ106TÀI LIỆU THAM KHẢO107 . kinh tế xã hội [1, 20] 13 1.2.2. Vai trò của KHCN trong việc đổi mới nền kinh tế ở nước ta [1, 12, 16, 17, 18, 22, 25] 15 1.2.2.1. Mối tương tác giữa KHCN với kinh tế 15 1.2.2.2. Sự thích. công bằng, dân chủ, văn minh. 1.2.2. Vai trò của KHCN trong việc đổi mới nền kinh tế ở nước ta [1, 12, 16, 17, 18, 22, 25] 1.2.2.1. Mối tương tác giữa KHCN với kinh tế KHCN không sinh ra như một
 • 110
 • 358
 • 0

Luận văn thạc sĩ: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT CẤP QUẬN/HUYỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG docx

Luận văn thạc sĩ: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT CẤP QUẬN/HUYỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG docx
. đoan luận văn Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp Quận/Huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng trong luận văn và. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT CẤP QUẬN/HUYỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 35 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA. CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT CẤP QUẬN/HUYỆN 43 3.1. Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà đất 43 3.2. Mô hình chức năng tổng thể của hệ thống thông
 • 98
 • 337
 • 0

Luận văn thạcPhân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may ở Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX

Luận văn thạc sĩ Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may ở Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX
MỤC LỤC1LỜI CẢM ƠN5PHẦN MỞ ĐẦU71. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU72. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI83. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU94. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU95. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI96. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI10CHƯƠNG I11CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ111.1. CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ111.1.1. Chất lượng111.1.2. Chất lượng dịch vụ141.1.3. Chất lượng đào tạo181.2. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO231.2.1. Mô hình các yếu tố tổ chức (Organization Element Model)231.2.2. Đảm bảo chất lượng các mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 241.2.3. Các mô hình tổng thể đánh giá chất lượng đào tạo241.3. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ281.3.1. Khái niệm về đào tạo nghề281.3.2. Đào tạo nghề là hoạt động cung cấp dịch vụ301.3.3. Vai trò của đào tạo nghề trong phát triển nền kinh tế đất nước311.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề321.4. TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG THEO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO35CHƯƠNG 238PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL NGÀNH DỆT MAY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX382.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC382.2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÁC TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM392.2.1. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực dệt may392.2.2. Hệ thống các trường thuộc tập đoàn dệt may402.2.3. Ngành nghề đào tạo422.2.4. Đội ngũ giáo viên432.2.5. Cơ sở vật chất442.2.6. Chất lượng đào tạo452.2.7. Cơ sở vật chất462.2.8 Kinh phí cho đào tạo nghề472.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TÀO NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX492.3.1. Khái quát qúa trình hình thành phát triển của trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex492.3.2. Phân tích đánh giá chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex562.3.3. Nhận xét kết qủa đánh giá chất lượng trong đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex732.3.4. Điều tra đánh giá chất lượng ngoài752.4. KẾT LUẬN83CHƯƠNG 385ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2015 TẦM NHÌN 2020 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX853.1. PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO NNL NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2015 TẦM NHÌN 2020853.1.1. Nhu cầu NNL ngành dệt may đến năm 2015 tầm nhìn 2020853.1.2. Phương hướng đào tạo NNL ngành dệt may của trường CDN KTKT Vinatex853.2. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP863.2.1. Nguyên tắc khách quan863.2.2. Nguyên tắc thị trường863.2.3. Nguyên tắc xã hội hóa863.3. MỘT SỐ NHÓM BIỆN PHÁP CỤ THỂ873.3.1. Nhóm biện pháp quy hoạch đào tạo công nhân theo cơ chế thị trường873.3.1.1. Biện pháp 1: Xây dựng chiến lược đào tạo Trung dài hạn về đào tạo công nhân873.3.1.2. Biện pháp 2: Trao đổi thông tin thị trường lao động nhu cầu đào tạo nghề883.3.1.3. Biện pháp 3: Đổi mới mục tiêu nội dung chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh903.3.2. Nhóm biện pháp tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên trong ngành923.3.2.1. Biện pháp 4: các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên trong ngành tham gia với nhà trường trong quá trình tổ chức đào tạo923.3.2.2. Biện pháp 5: Tổ chức liên kết đào tạo theo địa chỉ nhằm tăng cường chất lượng đào tạo943.3.3. Nhóm biện pháp tổ chức quản lý quá trình đào tạo953.3.3.1. Biện pháp 6: Đầu tư, nâng cấp bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo953.3.3.2. Biện pháp 7: Nâng cao năng lực giáo viên963.3.3.3. Biện pháp 8: Đổi mới công tác đánh giá chất lượng đào tạo973.3.3.4. Biện pháp 9: Áp dụng quản lý chất lượng đào tạo theo mô hình ( ISO)983.3.3.5. Biện pháp 10: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ việc làm đào tạo nâng cao cho học sinh sau khi tốt nghiệp993.3.3.6. Biện pháp phát triển hợp tác quốc tế100KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ101I. KẾT LUẬN101II. KIẾN NGHỊ1011. Đối với nhà nước1012. Với Tập đoàn Dệt may1023. Với nhà trường102 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO103PHỤ LỤC: TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA106PHỤ LỤC 1:106PHỤ LỤC 2109PHỤ LỤC 3115PHỤ LỤC 4121PHỤ LỤC 5126PHỤ LỤC 6131 . lượng đào tạo nghề Chương II: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Chương III: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may. pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo áp dụng cho Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex cũng áp dụng tương tự sang các trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May. Đỗ Minh. cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex. Phương hướng của ngành tầm nhìn đến năm 2020 sẽ được tác giả nghiên cứu ở các giai đoạn
 • 134
 • 660
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠCPhân tích tình hình tài chính của Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
. TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ 2.1. Khái quát về tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của tổng công ty Tổng Công. động tài chính của Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính. chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí làm luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Luận văn được
 • 18
 • 535
 • 2

Thạc sĩ phân tích ứng xử của liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng BTCT chịu tải trọng đứng

Thạc sĩ phân tích ứng xử của liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng BTCT chịu tải trọng đứng
. liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng BTCT chịu tải trọng ứng “ Dự kiến thực hiện các công việc sau: - Khảo sát ứng xử của liên kết giữa cột CFT với sàn phẳng BTCT có liên kết. được hàn theo chu vi của ống thép, vị trí giao nhau giữa sàn phẳng bê tông cốt thép cột thép nhồi bê tông được hàn thêm đinh tán để gia tăng khả năng chịu cắt của liên kết. Đề cương luận. THỰC HIỆN CỦA LUẬN VĂN 6 1. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỌC THỦNG CỦA LIÊN KẾT CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 6  2. ĐỀ XUẤT LIÊN KẾT, TIẾN
 • 15
 • 995
 • 3

luận văn thạcPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VINAMILK trường DH KINH TẾ QUỐC DÂN

luận văn thạc sĩ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VINAMILK trường DH KINH TẾ QUỐC DÂN
. mô: 6 2.1.1 .Môi trường chính trị pháp luật: 6 2.1.2 .Môi trường kinh tế: 6 2.1.3 .Môi trường xã hội: 7 2.1.4 .Môi trường công nghệ: 7 2.1.5 .Môi trường tự nhiên: 8 2.2 .Phân tích môi trường ngành. trung tâm cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 5 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 2.1. Phân tích môi trường vĩ mô: 2.1.1. Môi trường chính trị pháp luật: - Chính. MỤC TIÊU CỦA VINAMILK 1.1.Tầm nhìn: 3 1.2.Sứ mệnh: 3 1.3.Giá trị cốt lõi: 3 1.4.Mục tiêu chiến lược: 3 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 2.1 .Phân tích môi trường vĩ
 • 78
 • 758
 • 3

Luận văn thạc sĩ : Phân tích các rủi ro địa kỹ thuật khi xây dựng đường tàu điện ngầm Hà Nội tuyến số 3 - Đoạn khách sạn Dawoo đến ga Hà Nội kiến nghị một số giải pháp phòng tránh

Luận văn thạc sĩ : Phân tích các rủi ro địa kỹ thuật khi xây dựng đường tàu điện ngầm Hà Nội tuyến số 3 - Đoạn khách sạn Dawoo đến ga Hà Nội và kiến nghị một số giải pháp phòng tránh
. 3. 3. Mô phỏng bài toán xây dựng đường hầm tàu điện ngầm Hà Nội tuyến số 3 lựa chọn các thông số đầu vào. 52 3. 3.1. Sơ lược về mô phỏng bài toán xây dựng đường hầm tàu điện ngầm. 52 3. 3.2 thác tàu điện ngầm Hà Nội tuyến số 3. Dựa trên kết quả mô phỏng, cảnh báo các rủi ro địa kỹ thuật có thể xảy ra do xây dựng tàu điện ngầm Hà Nội tuyến số 3;  Kiến nghị một số biện pháp kết cấu. tàu điện ngầm Hà Nội những thách thức. 16 1 .3. 1 Sự cần thiết phải xây dựng đường tàu điện ngầm Hà Nội. 16 1 .3. 2 Những thách thức khi xây dựng đường tàu điện ngầm Hà Nội. 17 1.4 Các nội dung
 • 131
 • 705
 • 3

Luận văn thạc sĩ : Phân tích ứng xử của công trình hố đào tòa nhà VICEM, Cầu Giấy, Hà Nội có xét đến sự làm việc đồng thời giữa kết cấu đất nền

Luận văn thạc sĩ : Phân tích ứng xử của công trình hố đào tòa nhà VICEM, Cầu Giấy, Hà Nội có xét đến sự làm việc đồng thời giữa kết cấu và đất nền
. dạng nền, tường chắn cấu kiện của nó; + Tính các cấu kiện của kết cấu tường theo sự phát triển của vết nứt; + Ổn định của thành hố đào khi tường làm việc trong đất; + Kể đến ảnh hưởng của hố. Sụt nhà để xe nứt nhà vệ sinh tại tòa nhà bên cạnh cao ốc Pacific Ngoài sự cố của cao ốc Pacific, một sự cố xảy ra trong quá trình thi công công trình, thì sự cố sau khi công trình đi vào. các thành phố lớn như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu sử dụng các tầng hầm dưới các nhà cao tầng với hố đào có chiều sâu đến hàng chục mét chiều sâu của tường trong đất đến trên
 • 218
 • 3,879
 • 7

luận văn thạcPhân tích đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vinacommodities

luận văn thạc sĩ Phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vinacommodities
. lý luận trong thực tiễn về công tác phân tích tài chính đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, tôi đã chọn đề tài: Phân tích đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại. tài chính phân tích tài chính doanh nghiệp, luận văn đi vào nghiên cứu phân tích các báo cáo tài chính của Công ty; phân tích hệ số an toàn; phân tích hiệu quả tài chính; phân tích các. 2: Phân tích tình hình tài chính của của Công ty cổ phần Vinacommodities Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vinacommodities. Luận
 • 145
 • 180
 • 0

Luận văn thạcPhân tích liên tiếp

Luận văn thạc sĩ Phân tích liên tiếp
. không cố định. Luận văn được chia thành bốn chương: Chương 1: Mở đầu. Chương này giới thiệu chung về phương pháp phân tích liên tiếp trong thống kê, đặc điểm cơ bản của phân tích liên tiếp, ứng. Phân tích liên tiếp: kiểm định giả thiết đơn. Nội dung của chương này là sử dụng phân tích liên tiếp để kiểm định bài toán giả thiết đơn, đối thiết đơn. Đưa ra cách xây dựng tiêu chuẩn liên tiếp. vụ của mình. Hà Nội, tháng 08 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Bích Ngọc 4 Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu về phân tích liên tiếp Phân tích liên tiếp khác với các quy trình thống kê khác trong
 • 83
 • 161
 • 0

Luận văn thạcPhân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (full)

Luận văn thạc sĩ Phân tích cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (full)
. 2: Phân tích cấu trúc vốn các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn của các công ty nhóm ngành xây dựng. Chƣơng 3: Những giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho các công ty nhóm ngành xây dựng niêm. về cấu trúc vốn của công ty. - Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. - Rút ra các khuyến nghị đối với các. 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 39 2.1. MẪU NGHIÊN CỨU 39 2.1.1. Khái niệm ngành xây dựng 39 2.1.2. Đặc điểm ngành xây
 • 98
 • 756
 • 2

Luận văn thạcPhân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phân may trường giang (full)

Luận văn thạc sĩ Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phân may trường giang (full)
. chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần May Trường Giang 51 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 53 2.2.1. Nhu cầu phân tích hiệu quả hoạt. hoạt động của các bên có liên quan . 53 2.2.2. Tổ chức công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang 56 2.2.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 70 3.1. SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 70 3.2. TỔ CHỨC QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG
 • 106
 • 548
 • 6

Luận văn thạcPhân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Luận văn thạc sĩ Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
. ph∀ng pháp: !nh tính !nh lng. - Ph∀ng pháp !nh tính: s% dng các ph∀ng pháp thng kê mô t, so sánh, phân tích, …  phân tích thc trng hot ng c p tín dng ca NHTMCP Á Châu. i. chn là Phân tích hiu qu ho%t &ng tín dng t%i NHTMCP Á Châu . 2. Mc tiêu nghiên c(u - Phân tích thc trng hot ng tín dng ti NHTMCP Á Châu. - Xác !nh các yu t tác ng n. hi, cho nên khi ánh giá hiu qu tín dng cn phi xem xét c ba phía ngân hàng, khách hàng nn kinh t. 1.1.2. Các ch7 tiêu ánh giá hiu qu ho%t &ng tín dng ngân hàng Có nhiu
 • 102
 • 246
 • 0

Luận văn thạcPhân tích, so sánh sản xuất rau an toàn với sản xuất rau thông thường của các hộ dân trên dịa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Phân tích, so sánh sản xuất rau an toàn với sản xuất rau thông thường của các hộ dân trên dịa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
. xut rau an toàn trên đa bàn huyn Bình Chánh. T suy ngh trên, hc viên chn đ tài Phân tích, so sánh sn xut rau an toàn sn xut rau thông thng ca các h dân trên đa bàn huyn Bình. H CHÍ MINH PHM NHT TRNG  TÀI: PHÂN TÍCH, SO SÁNH SN XUT RAU AN TOÀN VI SN XUT RAU THÔNG THNG CA CÁC H DÂN TRÊN A BÀN HUYN BÌNH CHÁNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 3: PHÂN TÍCH, SO SÁNH SN XUT RAU AN TOÀN SN XUT RAU THÔNG THNG CA CÁC H DÂN TRÊN A BÀN HUYN BÌNH CHÁNH 20 3.1. Ch trng, chính sách thc trng sn xut rau rau an toàn
 • 116
 • 209
 • 0

Luận văn thạcPhân tích tình hình sản xuất cá Basa, cá Tra ở quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh An Giang

Luận văn thạc sĩ Phân tích tình hình sản xuất cá Basa, cá Tra ở quy mô trang trại trên địa bàn tỉnh An Giang
. tr:;ti, trmg 15.209 trang tr:;ti so v&i nam 1999 (tuang duang 33,2%). Trong d6: Trang tr:;ti nuoi tr6ng thuy san tang 92,16%, trang tr:;ti chan nuoi tang 29,1 %, trang tr:;ti tr6ng. chan nuoi cua trang tr~i chan nuoi ca ba sa, ca tra. - Phan tich thl!c trlplg tinh hinh san xuftt nong nghi~p cua trang tr~i chan nuoi ca ba sa, ca tra tinh An Giang trong thm gian. hi~n c6 8.349 trang tr:;ti, tang 35,05% so v&i cung Icy. Trong d6, trang tr:;ti tr6ng cay hang nam: 5.977 trang tr:;ti, chi~m 71,58% t6ng s6 trang tr:;ti; Trang tr:;ti nuoi
 • 102
 • 228
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh
... HỒNG *** ĐINH THỤY TIẾT HẠNH NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA NHÀ ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT CÔNG BỐ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ... dung luận văn Nghiên cứu ứng xử nhà đầu tư chứng khoán thông tin báo cáo tài công ty cổ phần niêm yết công bố thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn hình thành, nghiên cứu phát... cứu ứng xử nhà đầu tƣ chứng khoán thông tin báo cáo tài công ty cổ phần niêm yết công bố thị trƣờng chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, với mong muốn góp phần giúp cho nhà đầu tư chứng
 • 112
 • 509
 • 0

luận văn thạc sĩ “Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế lượng khí thải CO 2 tại Việt Nam”

luận văn thạc sĩ “Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lượng khí thải CO 2 tại Việt Nam”
... tả mối quan hệ tăng trưởng kinh tế chất lượng môi trường .25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 TẠI VIỆT NAM .29 2. 1 Tổng quan tăng trưởng. .. quan hệ tăng trưởng kinh tế mặt lượng lượng khí thải CO2 47 2. 3 .2 Phân tích định tính mối quan hệ tăng trưởng kinh tế chất lượng lượng khí thải CO2 50 2. 4 Phân tích định lượng. .. luận văn chia làm ba chương sau: Chương 1: Tổng quan sở lý luận mối quan hệ tăng trưởng kinh tế lượng khí thải CO2 Chương 2: Phân tích mối quan hệ tăng trưởng kinh tế lượng khí thải CO2 Việt
 • 100
 • 165
 • 0

Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn bóng dẹt cải tiến

Luận văn thạc sĩ: Phân tích ứng xử sàn BUBBLEDECK sử dụng bóng tròn và bóng dẹt cải tiến
... chia lѭӟi phҫn tӱ sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình 4.14: Mơ hình ӭng suҩt Sx cӫa phҫn tӱ sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình 4.15: Mơ hình vӃt nӭt sàn BubbleDeck bóng tròn 88 Hình... phҫn tӱ sàn ÿһc 86 Hình 4.10: Mơ hình vӃt nӭt sàn ÿһc 87 Hình 4.11: Mơ hình cӕt thép sàn BubbleDeck bóng tròn 87 Hình 4.12: Mơ hình bê tơng sàn BubbleDeck bóng tròn ... 2010 I TÊN Ĉӄ TÀI: PHÂN TÍCH ӬNG XӰ SÀN BUBBLEDECK SӰ DӨNG BĨNG TRỊN BĨNG DҼT CҦI TIӂN II NHIӊM VӨ NӜI DUNG: ¾ Khҧo sát phân tích ҧnh hѭӣng cӫa kích thѭӟc, hình dҥng bóng nhӵa, cѭӡng ÿӝ
 • 135
 • 49,479
 • 4
1 2 3 4 .. >