Tổng hợp tài liệu :

tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng

Tư tưởng hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng
Những kết luận của Hồ Chí Minh về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam là kết quả của một quá trình quan sát, tìm tòi nghiên cứu ở nhiều nước từ năm 1911, khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920 đã nói lên quyết tâm của Người đi theo con đường cách mạng vô sản để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Đối với giai cấp công nhân Việt Nam, khi được tin 600 thợ nhuộm Chợ Lớn đấu tranh (121922) đòi chủ xưởng bảo đảm quyền lợi cho người lao động, Người đã viết: Khắp nơi giai cấp công nhân cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình…Đây là lần đầu tiên một phong trào như thế nhóm lên ở thuộc địa. Chúng ta hãy ghi lấy dấu hiệu đó của thời đại. . ngại nói Đảng của dân tộc và sợ trái với bản chất giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn là Đảng của giai cấp công nhân theo hệ tư tưởng của giai cấp công nhân nhưng khi đã trở thành Đảng cầm quyền,. mạnh về tính đảng - tức là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Năm 1951, khi Đảng ra công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, Người khẳng định bản thân giai cấp công nhân của một Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Suốt hơn 77 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã
 • 8
 • 6,091
 • 40

sự kế thừa và phát triển sáng tạo của hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân gắn liền với tính nhân dân và tính dân tộc

sự kế thừa và phát triển sáng tạo của hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân gắn liền với tính nhân dân và tính dân tộc
Hồ Chí Minh – người cha già vĩ đại của dân tộc Việt nam đứng vượt hẳn lên những người đương thời ở tầm tư duy và cái nhìn biện chứng. Bôn ba khắp năm châu bốn biển, hiểu rõ ngọn ngành những tinh hoa cũng như những khuyết tật mà phong trào cách mạng đã trải qua, để khi về đến Tổ quốc, hôn nắm đất quê hương đang đói nghèo, đau khổ, Người hiểu rõ cần phải làm gì cho nhân dân mình. Tiếp nhận tinh hoa của nền văn minh phương Tây mà Người đã có nhiều năm chiêm nghiệm để rồi gắn kết với bản lĩnh và tri thức cách mạng, Hồ Chí Minh thấy được những vấn đề mà có thể những người khác chưa thấy hoặc thấy chưa rõ, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại để từ đó lãnh đạo thành công sứ mệnh giải phòng dân tộc, xây dựng nước một Việt Nam độc lập. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. . SƯ PHẠM HUẾ  BÀI TẬP THỬ THÁCH MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Họ và tên sinh viên: Phạm Trọng Nhân Trịnh Xuân Tính Nguyễn Văn Tấn Võ Văn Công Trương Thị Bích Phượng Câu hỏi thử thách: Tại sao nói
 • 6
 • 415
 • 1

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân
... tế để đấu tranh Giai cấp công nhân có khả tập hợp giai cấp khác đấu tranh chống lại giai cấp tư sản vì: - Giai cấp công nhân giai cấp trung tâm giai cấp xã hội - Giai cấp công nhân đại diện cho... minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trí thức giai cấp công nhân mà đội tiên phong Đảng Cộng sản lãnh đạo “Nhà nước ta nhà nước dân chủ nhân dân dựa tảng liên minh công nông, giai cấp công. .. sản xuất, giai cấp công nhân phải bán sức lao động làm thuê, bị nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư - Giai cấp công nhân tiếng nói quyền đạo tổ chức Ngoài ra: Bản chất giai cấp công nhân thống
 • 21
 • 578
 • 0

tiểu luận - quan điểm cơ bản về bản chất giai cấp công nhân

tiểu luận - quan điểm cơ bản về bản chất giai cấp công nhân
Đối với Đảng ta, một đảng ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chiếm phần lớn trong dân cư. Phần lớn đảng viên xuất thân không phải từ giai cấp công nhân thì việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là càng phải được đặc biệt coi trọngTừ ngày thành lập đến nay. Đảng ta thường xuyên quan tâm đến vấn đề này, đã đề ra các chủ trương, giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Nhờ đó Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước giành độc lập dân tộc, đưa đất nước tiên lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng chứng tỏ Đảng ta là một đảng thực sự của giai cấp công nhân. Kiên định mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Đảng của Đảng ta.Trong công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đảng đứng trước những thách thức mới, quyết liệt chưa từng có. Việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được đặt ra cấp bách. Có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức to lớn, quan hệ đến sự sống còn của Đảng và sự tồn tại, phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng ta đã nhận thức sâu sắc vấn đề đó, đã đề ra các chủ trương, giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới và tổ chức thực hiện kết quả quan trọng. Nhờ đó đảng ta ngày càng phát triển, lớn mạnh, thực sự là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh đạo công cuộc đổi mới giành thằng lợi to lớn.Tuy nhiên, trong điều kiện mới, trước sự biến đổi phức tạp của tình hình thế giới, trước yêu cầu rất cao của cách mạng, sự tác động nhiều chiều của kinh tế thị tường, mở cửa chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, sự tăng cường phá hoại Đảng của các thế lực thù địch. Một bộ phận cán bộ đảng viên đã có những biểu hiện giảm sút bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Điều đó ảnh hưởng nhất định đến năng lực lãnh đạo và sức chiên đấu của Đảng.Để thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước tabản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trước hết là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (20062010) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra, việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng để Đảng có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong điều kiện hiện nay thực sự là vấn đề cần thiết và cấp bách cả về lý luận và về thực tiễn.Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công dân và của toàn xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ mang tính chất công nghiệp. Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phongĐảng cộng sản Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, xin chọn đề tài: “Quan điểm của Đảng về bản chất giai cấp công nhân” làm tiểu luận cho môn học: Hệ thống quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 22
 • 474
 • 0

sự vận dụng quan điểm của c mác, ph ăngghen, hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng ta

sự vận dụng quan điểm của c mác, ph ăngghen, hồ chí minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng ta
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin về chính đảng vô sản kiểu mới vào điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng nước ta và sự kết hợp nhuần nhuyễn học thuyết đó với truyền thống. Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện thành công Đảng vô sản kiểu mới ở một nước thụộc địa, nửa phong kiến, kinh tế chưa phát triển v.v. được thể hiện trong các tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927), tư tưởng xây dựng Đảng kiểu mới của Người được phát triển thành các nguyên lý có hệ thống trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947). “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. “Di chúc”. Đối với Đảng ta, một đảng ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chiếm phần lớn trong dân cư. Phần lớn đảng viên xuất thân không phải từ giai cấp công nhân thì việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là càng phải được đặc biệt coi trọngTừ ngày thành lập đến nay. Đảng ta thường xuyên quan tâm đến vấn đề này, đã đề ra các chủ trương, giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Nhờ đó Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước giành độc lập dân tộc, đưa đất nước tiên lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng chứng tỏ Đảng ta là một đảng thực sự của giai cấp công nhân. Kiên định mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Đảng của Đảng ta.Trong công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đảng đứng trước những thách thức mới, quyết liệt chưa từng có. Việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được đặt ra cấp bách. Có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức to lớn, quan hệ đến sự sống còn của Đảng và sự tồn tại, phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng ta đã nhận thức sâu sắc vấn đề đó, đã đề ra các chủ trương, giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới và tổ chức thực hiện kết quả quan trọng. Nhờ đó đảng ta ngày càng phát triển, lớn mạnh, thực sự là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh đạo công cuộc đổi mới giành thằng lợi to lớn.
 • 21
 • 1,396
 • 1

Bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản và liên hệ với việc xây dựng đảng cộng sản ở việt nam tiểu luận cao học

Bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản và liên hệ với việc xây dựng đảng cộng sản ở việt nam tiểu luận cao học
Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân mang bản chất của giai cấp công nhân. Trong quá trình phát triển,dù với các tên gọi khác nhau nhưng Đảng ta luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ:mục tiêu,lý tưởng của Đảng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa MácLê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ; Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng; lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển... Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước khác về chất so với những con đường cứu nước do các nhà đương thời vạch ra và đã bị bế tắc thất bại. Chính cương lĩnh này đã dặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc có chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn trong chặng đường lịch sử dân tộc hơn 80 năm qua. Đánh giá ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng, chủ tịch hồ chí minh đã viết: “việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam ta. nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta sẽ trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Điều lệ Đảng do đại hội X thông qua đã ghi: “Đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Đảng cộng sản việt nam ra đời, tồn tại và phát triển không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. Chính vì vậy mà Đảng ta được nhân dân yêu thương, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, gọi Đảng cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”. Đó là vinh dự là niềm tự hào lớn, không phải Đảng nào trên thế giới cũng có được. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bản chất giai cấp công nhân của Đảng và đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng, nhờ đó Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từng bước giành độc lập dân tộc và đưa đất nước tiến lên theo hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng kiên định, mẫu mực trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước xây dựng nền kinbh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảngtăng cường bản chất ấy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng là cánh chim đầu đàn của cách mạng Việt Nam, là ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho cách mạng việc nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp tăng cường lãnh đạo và sức chiến đấu cao trong thời đại hiện nay thực sự là vấn đề rất cấp thiết và cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài: “Bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản và liên hệ với việc xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam”. Do kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế nên bài làm sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong quý thầy cô sửa chữa góp ý để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
 • 12
 • 4,938
 • 4

TIỂU LUẬN NHẬN THỨC ĐÚNG bản CHẤT của GIAI cấp CÔNG NHÂN và VAI TRÒ của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  NHẬN THỨC ĐÚNG bản CHẤT của GIAI cấp CÔNG NHÂN và VAI TRÒ của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY
Nhận thức đúng về bản chất giai cấp công nhân chính là hiểu rõ khả năng và yêu cầu của giai cấp công nhân; đồng thời, khẳng định tầm trí tuệ, tính hiện đại của Đảng Cộng sản. Trên cơ sở nhận thức đúng bản chất và xu thế phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương thích hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, bảo đảm cho họ xứng đáng với vai trò lãnh đạo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện đại.
 • 12
 • 469
 • 1

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN, TÍNH TIÊN PHONG của ĐẢNG TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN, TÍNH TIÊN PHONG của ĐẢNG TA HIỆN NAY
Xác định rõ bản chất của Đảng là vấn đề mấu chốt và hệ trọng. Nó chi phối nội dung, nguyên tắc hoạt động của Đảng, đồng thời quyết định phương hướng, biện pháp xây dựng Đảng. Trong Cương lĩnh và Điều lệ Đảng do Đại hội VII thông qua (6 1991) tiếp tục khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” .
 • 28
 • 771
 • 8

LUẬN án TIẾNTĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội dưới tác ĐỘNG của nền KINH tế HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN

LUẬN án TIẾN sĩ  TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội dưới tác ĐỘNG của nền KINH tế HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN
Được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, quân đội ta ngay từ khi được thành lập đã là một quân đội công nông mang BCGCCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ chiến đấu và trưởng thành, BCGCCN của quân đội ta ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, khả năng suy giảm, thậm chí biến chất BCGCCN của quân đội ta sẽ trở thành hiện thực nếu như chúng ta buông lỏng việc tăng cường BCGCCN của quân đội. Bài học kinh nghiệm xây dựng BCGCCN của quân đội Liên Xô (cũ) và một số nước XHCN Đông Âu vừa qua nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường BCGCCN của quân đội. Không khi nào được coi BCGCCN của quân đội ta là cái đã được hoàn tất, nhất thành bất biến ... VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN HIỆN NAY 1.1 Bản chất giai cấp công nhân quân đội thực chất, vai trò việc tăng cường chất giai cấp công nhân Quân đội nhân dân... giai cấp quân đội đối lập chất giai cấp quân đội kiểu cũ quân đội kiểu Quân đội kiểu cũ quân đội giai cấp thống trị, bóc lột, mang chất giai cấp Quân đội kiểu quân đội giai cấp vô sản - quân đội. .. vấn đề Tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội tác động nề kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Việt Nam nay” Mục đích nhiệm vụ luận án Mục đích luận án phân tích góc độ triết học sở lý luận thực
 • 163
 • 402
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG từ năm 1986 đến năm 1996

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG từ năm 1986 đến năm 1996
Đảng ta là đội tiền phong của GCCN Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của GCCN, NDLĐ và toàn dân tộc. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đứng vững trên lập tr¬ường của GCCN, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, t¬ư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư¬ tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình mà dân tộc đã giao phó. Sức mạnh của Đảng là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn hệ tư¬ t¬ưởng tiên tiến của GCCN với khí phách, tinh hoa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. ... trương đạo nhằm tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng từ năm 1986 đến năm 1996 1.2.1 Chủ trương tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng từ năm 1986 đến năm 1996 Từ năm 1986 đến năm 1996, trình lãnh. .. trường giai cấp cán bộ, đảng viên Từ lý trên, tác giả chọn đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng từ năm 1986 đến năm 1996 làm luận văn tốt nghiệp cử nhân. .. lý luận luận văn - Hệ thống hóa chủ trương, đạo Đảng tăng cường chất GCCN Đảng từ năm 1986 đến năm 1996 - Làm rõ vai trò chủ trương đạo đắn, nhạy bén Đảng trình lãnh đạo tăng cường chất GCCN Đảng,
 • 76
 • 348
 • 0

TIỂU LUẬN GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội

TIỂU LUẬN  GIỮ VỮNG và TĂNG CƯỜNG bản CHẤT GIAI cấp CÔNG NHÂN của QUÂN đội, bảo đảm CHO QUÂN đội TA KIÊN ĐỊNH mục TIÊU lý TƯỞNG CHIẾN đấu vì độc lập dân tộc và CHỦ NGHĨA xã hội
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chính trị không thay đổi dù trong bất cứ giai đoạn nào, hoàn cảnh nào của cách mạng Việt Nam. Nó phản ánh xu thế vận động tất yếu của thời đại, là yêu cầu khách quan của chính lịch sử Việt Nam; là khát vọng là mục tiêu cao cả, thiêng liêng của nhân dân ta, và cũng là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ chặt chẽ chi phối tác động lẫn nhau độc lập dân tộc tuy không phải là mục tiêu cuối cùng của cách mạng nhưng là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc. ... Đảng quân đội Vấn đề giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân quân đội, bảo đảm cho quân đội ta kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu xây dựng quân đội. .. thành quân đội kiểu mới, quân đội chiến đấu mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bản chất giai cấp công nhân quân đội ta quy định chất Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong giai cấp. .. lại, chất giai cấp công nhân quân đội hàm chứa phẩm chất gắn bó với nhân dân, với dân tộc Mục đích cuối bảo đảm cho quân đội ta giữ vững tăng cường chất giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến
 • 17
 • 244
 • 1

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng trong giai đoạn hiện nay

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng trong giai đoạn hiện nay
... phong Đảng 13 1.3.1 Biểu chất giai cấp công nhân Đảng 13 Tiểu kết chương 17 Chương GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 18 2.1 Giữ vững tăng. .. Đảng giai đoạn nay Nhiệm vụ nghiên cứu -Bản chất giai cấp cơng nhân Đảng -Tính tiên phong giai cấp công nhân Đối tượng nghiên cứu Giữ vững, tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng giai đoạn. .. phong Đảng giai đoạn cách mạng 2.2 Nội dung biện pháp giữ vững, tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng giai đoạn Theo quan điểm Đảng điều kiện để giữ vững tăng cường chất giai cấp cơng nhân, tính
 • 51
 • 52
 • 0

tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay

tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của đảng ta hiện nay
... mạng nớc ta nêu Điều lệ Đảng viết gọn lại nhng thể chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng: Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành giai cấp công nhân, nhân... hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII rõ :Giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Đảng ta lúc Để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong. .. lệnh Vì vậy, để giữ vững chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng, phải xây dựng ba mặt Đồng thời, để giữ vững tăng cờng chất giai cấp công nhân, tính tiên phong Đảng phải thực tốt số giải
 • 36
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >