Tổng hợp tài liệu :

1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học 1

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1
. 8,659%. Giá trị của n là : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO 3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0, 015 mol khí N 2 O và 0, 01 mol khí NO (phản ứng. và 0, 01 mol 0, 01 mol và 0, 015 mol 0,03 mol và 0,005 mol 0, 015 mol và 0, 012 5 mol Trộn 200ml dung dịch Ba(OH) 2 aM với 300ml dung dịch H 2 SO 4 pH = 1 thu
 • 5
 • 800
 • 9

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân đáp án

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân có đáp án
Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lươnga) Cá nhân cư trú b) Cá nhân không cư trú c) a & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền cônga) Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoạic) Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dânCâu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) Phụ cấp đối với người công với cách mạng theo quy địnhb) Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy địnhc) Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế . tính thu đối với thu nhập tiền bản quyền là : a)  Thu nhập tính thu và thu suất b)  Thu nhập nhận được và thu suất. c)  Thu nhập chịu thu và thu . đóng thu thu nhập cá nhân b)  Bà B phải đóng thu thu nhập cá nhân c)  Không ai phải đóng thu thu nhập cá nhân. Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán một
 • 9
 • 9,366
 • 220

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 có đáp án
. the rapid advance of the process of extinction. A. to attend B. attending C. attention D. attendance 32. Many wild animals are in of extinction. A. dangerous B. danger C. endanger D. dangerously 33 hunting and fishing trips (42) his father to Michigan, the locale of many his stories, and (43) he soon got acquainted with the life of the Indians and such virtues as courage and endurance,. don't stop driving so_____. A. danger B. dangerously C. dangerous D. to endanger 25. People in Spain speak _____. A. Spain B. Spainese C. Spainish D. Spanish 26. My brother Tam, _____ graduated
 • 41
 • 3,488
 • 8

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 Có đáp án
. vật đi quãng đường S = 12 , 5cm (kể từ t = 0) là a. 1/ 15 s b. 2 /15 s c. 1/ 30 s d. 1 /12 s 11 / Vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz. Độ lớn vận tốc vật khi li độ x = 3cm là. vật khi vật li độ 12 cm là : a. 314 cm/s b. 10 0cm/s c. 15 7cm/s d. 12 0 πcm/s 12 2 / Một vật khối lượng m = 10 0g thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương : 1 2 5 20 12 20 π = = +cos ( );. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I - DAO ĐỘNG HỌC 1/ Vật dao động điều hoà động năng bằng 3 lần thế năng khi vật li độ: a. 1 2 = ±x A b. 2 2 x A = ± c. 3 2 x A = ± d. 1 3 x A = ± 2/ Vật
 • 9
 • 17,385
 • 410

bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý đáp án

bài tập trắc nghiệm lớp 10 môn vật lý có đáp án
... giõy l A 3080 .101 2ht 3206 .101 2ht B 3570 .101 2ht C D 2442 .101 2ht Cõu31.Tia hng ngoi l loi súng in t cú bc súng t A 10- 12m n 10- 9m B 10- 9m n 4 .10- 7m C 4 .10- 7m n 7,5 .10- 7m D 7,5 .10- 7m n 10- 3m Cõu32.Cho... Cõu29 Hiu in th dựng ng RonGhen l 2200V Cho h =6,62 .10- 34Js Bc súng ngn nht ca tia X ng phỏt l A 5 .10- 10m C 5,4 .10- 10m B 5,2 .10- 10m D 5,6 .10- 10m Cõu30 Cho bit cng dũng quang in bóo hũa t bo quang... súng l 10m/s v tn s l 10m Bc súng ú l: A) 100 m B) 1m C) 10m D) 0,1m Cõu 9: Chn ỏp ỏn ỳng: Mt dũng in cú phng trỡnh: i=2sin100pt (A) Giỏ tr hiu dng ca dũng in l: A) 2A B) 4A C) 21/2 A D) A Cõu 10:
 • 39
 • 956
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi học ki 1 hóa 12

Bài tập trắc nghiệm ôn thi học ki 1 hóa 12
Câu 1: Cho các chất: CH3COOCH3, C6H5OH, C6H5NH2, H2NCH2COOH. Số chất tác dụng được với dd NaOH là A.1. B.3.C.4.D.2Câu 2: Cho các polime sau: polietilen; xenlulozơ; protein; tinh bột; nilon6; nilon6,6; polibutađien. Số chất polime tổng hợp là A 6.B 5.C 4.D 3.
 • 15
 • 822
 • 0

ôn tập trắc nghiệm toán 12 học 1

ôn tập trắc nghiệm toán 12 học kì 1
ôn tập trắc nghiệm toán 12 học 1 tham khảo ... Giải hệ phương trình  log x + log y = 3log A S = { (14 ; 16 ), (16 ; 14 )} B S = { (15 ; 15 )} C S = { (12 ; 18 ), (18 ; 12 ) } D S = { (10 ; 20), (20; 10 )} x Câu 29 Đạo hàm hàm số y = (x² 2x + 2)e A y’... Phương trình tập nghiệm S = {0} C Phương trình tập nghiệm S = { 1; 1} D Phương trình tập nghiệm S = {0; 1} Câu 13 Cho phương trình 25x + 10 x = m.22x +1 Tìm m để phương trình nghiệm A m... với (C) A –3/2 B –5 C D 1/ 2 Câu 30 Cho hàm số y = f(x) = –x³ + 3x + Đồ thị hàm số điểm cực trị A (1; 2) ( 1; 1) B (1; 3) ( 1; 1) C (2; 1) (0; 1) D ( 1; 3) (1; 1) Câu 31 Cho hàm số y = f(x)
 • 16
 • 386
 • 0

trac nghiem toan 10 hoc ki 1

trac nghiem toan 10 hoc ki 1
HÉP TOÁN TẬP HỢP Câu 1: Cho A và B là 2 tập con của R, A  B. A. RR C A C B  B. A B B  C. A B A  D. R A C B   Câu 2: Cho AB   . A. RC A B  B. RR C A C B  C. R A C B  D. RR C A C B  Câu 3: Cho   0;1A  A. R R A C A  B.   1; RA  C.     ;0 1; RA    D.   ;0 RA  Câu 4:       3;5 8;10 2;8E     A.   5;10E  B.   3;10E  C.   2;5E  D.   3;8E  Câu 5: A= (m; m+1) và B = (3;5). Tìm m để AB   A. 2 m B. 5 m C. 2< m < 5 D. 5 2m m     Câu 6: Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 6 B là tập các số nguyên chia hết cho 2 C là tập các số nguyên chia hết cho 3 A. A B C  B. B C A  C. AB   D. A C B  Câu 7: A(3;5);   5;7B  . AB  bằng? A. 5 B.   5 C.   3;7 D.  Câu 8: Cho     4;2 ; 8; 2 A B a      . Xác định a để AB   A. a < 6 B. 6 a C. a > 6 D. 6 a Câu 9:     0;3 ; ; 2 A B a a    . Tìm a để BA  . A.   0;1a  B.   0;1a  C.     ;0 1;a     D.     ;0 1;a     Câu 10:       3;5 ; 1;6 ; 2;6 A B C      . Xác định   A B C  A.  B.   1;6 C. (3;2) D. (3;6) Câu 11:     ;0 1;5X     A.   1;5X  B.   ;5X   C.   ;5X   D.   1;0X  Câu 12:     3;4 ; 0;5 MN  . Xác định   R M N  . A.     ; 3 5;     B.     ;3 5;    C.     ; 3 5;     D.     ; 3 5;     Câu 13: Cho       2;5 ; 4; ; ;1 A B C      . Xác định A B C  A.   2;   B.   ;5 C.  D. R Câu 14: Cho       2;5 ; 4; ; ;1 A B C      . Xác định RR C B C C A.   ;4 B.   2;1 C.   1;4 D. R Câu 15: Cho   52A x R x      ,   0 10 B x R x     Xác định BA A.   2;10 B.   2;10 C.   2;10 D.   2;10 Câu 16: Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề A
 • 26
 • 116
 • 0

Đề cương ôn tập toán 10 học 1 đáp án

Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án
... 25 16 B e = ; 2c = 18 C e = ; 2c = 5 D e = ; 2c = 12 13 x2 y  1 D 25 16 9 Câu 54: Phương trình sau phương trình elip trục nhỏ 10 , tâm sai A x2 y  1 25 16 B x2 y  1 169 25 C x2 y2  1 169... định sai? 15 10 15 B Diện tích S ABC = C Trung tuyến AM = D Đường cao AH = 4 16 Câu 3: Cho tam giác ABC ba cạnh 3;5;7 Góc lớn giác trị gần với số nhất? A 11 00 B 11 50 C 13 50 D 12 00 ... tròn: A.x2+y2 +2x+2y +10 = 0 B.3x2+3y2-x=0 C.(x+2)2+y2= D.x2+y2= 0 .1 Câu 42: Đtròn tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y -10 = 0 ptrình: A.x2+y2 =1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2 =10 2 Câu 43: Cho
 • 12
 • 162
 • 0

1296 bài tập trắc nghiệm toán 10 học 1 đáp án trần quốc nghĩa

1296 bài tập trắc nghiệm toán 10 học kì 1 có đáp án – trần quốc nghĩa
... Trang 11 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG I Câu 11 6 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng cạnh... cho Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 13 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 13 0 Câu sau mệnh đề? A Bạn đâu vậy? C Anh học trường... mệnh đề D x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 17 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 17 5 Cho mệnh
 • 132
 • 30
 • 0

Bài tập trắc nghiệm toán 11 học kỳ 1 đáp án trần quốc nghĩa

Bài tập trắc nghiệm toán 11 học kỳ 1 có đáp án – trần quốc nghĩa
...  x  40   số nghiệm thuộc  18 0 ;18 0  A B Gv Trần Quốc Nghĩa ĐT: 098 373 4349 C D Trang 10 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 90 Chọn đáp án câu sau: ... Trang 12 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 11 3 Cho biết x   2  k 2 họ nghiệm phương trình sau ? A cos x   B cos x   Câu 11 4 Phương trình  cos x  nghiệm. .. 20  k 360 D x  16 0  k 720 Gv Trần Quốc Nghĩa ĐT: 098 373 4349 Trang 17 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 16 3 Nghiệm phương trình tan  x  15    , với 90
 • 173
 • 27
 • 0

1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học 1 đáp án Trần Quốc Nghĩa

1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
Nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2019 2020, TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, giáo cùng các em học sinh tài liệu 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học 1 đáp án do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn. Tài liệu gồm 132 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, phương trình, vectơ tọa độ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.
 • 132
 • 57
 • 1

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 đáp án Trần Quốc Nghĩa

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
Nhằm giúp các em học sinh khối 11 chuẩn bị cho chương trình Toán 11 giai đoạn học 1 năm học 2019 2020, giới thiệu đến các em tài liệu bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 đáp án, tài liệu gồm 173 trang được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa tuyển chọn 1653 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 đáp án thuộc các chủ đề: lượng giác, tổ hợp xác suất, dãy số cấp số, phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song.
 • 173
 • 27
 • 1

1296 bài tập trắc nghiệm toán 10 học 1 đáp án trần quốc nghĩa

1296 bài tập trắc nghiệm toán 10 học kì 1 có đáp án – trần quốc nghĩa
... Trang 11 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG I Câu 11 6 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng cạnh... cho Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 13 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 13 0 Câu sau mệnh đề? A Bạn đâu vậy? C Anh học trường... mệnh đề D x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 17 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 17 5 Cho mệnh
 • 132
 • 52
 • 0

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 đáp án Trần Quốc Nghĩa

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
...  x  40   số nghiệm thuộc  18 0 ;18 0  A B Gv Trần Quốc Nghĩa ĐT: 098 373 4349 C D Trang 10 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 90 Chọn đáp án câu sau: ... Trang 12 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 11 3 Cho biết x   2  k 2 họ nghiệm phương trình sau ? A cos x   B cos x   Câu 11 4 Phương trình  cos x  nghiệm. .. 20  k 360 D x  16 0  k 720 Gv Trần Quốc Nghĩa ĐT: 098 373 4349 Trang 17 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 16 3 Nghiệm phương trình tan  x  15    , với 90
 • 173
 • 25
 • 0

1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học 1 đáp án Trần Quốc Nghĩa

1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
... Trang 11 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Bài TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG I Câu 11 6 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng cạnh... cho Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 13 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 13 0 Câu sau mệnh đề? A Bạn đâu vậy? C Anh học trường... mệnh đề D x0 ∈ X để P ( x ) mệnh đề sai Gv Trầ Trần Quố Quốc Nghĩa Nghĩa ĐT: 098 373 4349 4349 Trang 17 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬ TẬP TRẮ TRẮC NGHIỆ NGHIỆM TOÁN 10 Câu 17 5 Cho mệnh
 • 0
 • 40
 • 0

bai tap trac nghiem toan 11 hoc ky 1 co dap an tran quoc nghia

bai tap trac nghiem toan 11 hoc ky 1 co dap an tran quoc nghia
... x  29  k10  11  x    k10  C  k   x   29  k10       11   x    k10 B  k   x  29  k10  11  x   k10  D  k   x  29  k10  Câu... 3 B x   Trang 12 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 11 3 Cho biết x   2  k 2 họ nghiệm phương trình sau ? A cos x   B cos x   Câu 11 4 Phương trình  cos x  có...  k Trang 11 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 10 1 Nghiệm phương trình cos 3x  cos x   k 2  D x  k , x  k A x  k 2 B x  k 2 , x  C x  k Câu 10 2 Nghiệm
 • 173
 • 16
 • 0

bai tap trac nghiem toan 11 hoc ky 1 co dap an tran quoc nghia

bai tap trac nghiem toan 11 hoc ky 1 co dap an tran quoc nghia
... x  29  k10  11  x    k10  C  k   x   29  k10       11   x    k10 B  k   x  29  k10  11  x   k10  D  k   x  29  k10  Câu... 3 B x   Trang 12 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 11 3 Cho biết x   2  k 2 họ nghiệm phương trình sau ? A cos x   B cos x   Câu 11 4 Phương trình  cos x  có...  k Trang 11 HỌC NĂM HỌC 2 019 -2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 10 1 Nghiệm phương trình cos 3x  cos x   k 2  D x  k , x  k A x  k 2 B x  k 2 , x  C x  k Câu 10 2 Nghiệm
 • 173
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >