Tổng hợp tài liệu :

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 216

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 205

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 205
... phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ A B C D Trang 3/6 - đề thi 205 Câu 111: Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm... kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí... hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Trang 4/6 - đề thi 205 Câu 116: Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 206

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 206
... chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân... Câu 108: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều... máu B tóc xoăn cặp - 17/96 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D Trang 3/6 - đề thi 206 Câu 110: Một loài thực vật, xét gen hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn khơng
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 207

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 207
... nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình... kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : A B C D Trang 3/6 - đề thi 207 Câu 110: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc... gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Trang 5/6 - đề thi 207 Câu 119: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D,
 • 6
 • 12
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 208

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 208
... tố sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Nhân tố sinh thái tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật II Tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh. .. sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong nhân tố hữu sinh, nhân tố người ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều sinh vật A B C D Câu... nói thể dị đa bội, có phát biểu sau đúng? I Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen II Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội tạo không hạt III Từ thể dị đa bội hình thành
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 209

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 209
... đến mức sinh sản mức tử vong quần thể D Kích thước quần thể khoảng không gian cá thể quần thể sinh sống Câu 96: Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A... nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình... nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử IV Dị đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài A B C D Trang 2/6 - đề thi 209 Câu 104: Khi nói hệ hơ hấp hệ tuần hồn động
 • 6
 • 12
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 210

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 210
... Tuổi sinh thái thời gian sống đạt tới cá thể quần thể D Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn 50% ln có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian Câu 101: Khi nói nhân tố sinh. .. đúng? I Nhân tố sinh thái tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật II Tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn... với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong nhân tố hữu sinh, nhân tố người ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều sinh vật A B C D Câu 102: Khi nói chu trình cacbon sinh quyển, có phát
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 211

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 211
... sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các loài có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh. .. phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa đỏ A B C D Trang 3/6 - đề thi 211 Câu 111: Một quần thể tự thụ phấn, alen A quy định thân... Trang 4/6 - đề thi 211 Câu 116: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn
 • 6
 • 7
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 212

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 212
... hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh. .. hoạt động sinh vật tiêu thụ chu trình nitơ tự nhiên khơng xảy A B C D Câu 105: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái... sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH A B C D Trang 2/6 - đề thi 212 Câu 104: Khi nói chu trình nitơ sinh quyển, có phát biểu sau đúng? I Thực vật hấp thụ nitơ dạng NO − NH +
 • 6
 • 7
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 213

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 213
... ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh. .. 4/6 - đề thi 213 Câu 115: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn... hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 10,25% A B C D Trang 3/6 - đề thi 213 Câu 111: Một lồi động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 214

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 214
... hoạt động sinh vật tiêu thụ chu trình nitơ tự nhiên khơng xảy A B C D Câu 102: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái lồi nhân tố sinh thái... máu B tóc xoăn cặp - 17/96 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/2 A B C D Trang 5/6 - đề thi 214 Câu 119: Một loài thực vật, xét gen hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không... 3/6 - đề thi 214 Câu 110: Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn
 • 6
 • 10
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 215

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 215
... B C D Trang 2/6 - đề thi 215 Câu 104: Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ... ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh. .. có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Trang 3/6 - đề thi 215 Câu 110: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào q trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa:
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 216

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 216
... số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Trang 4/6 - đề thi 216 Câu 114: Một lồi thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc... sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong nhân tố hữu sinh, nhân tố người ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều sinh vật A B C D Câu... I Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen II Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội tạo không hạt III Từ thể dị đa bội hình thành nên lồi IV Thể dị đa bội tạo cách áp
 • 6
 • 12
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 21

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 21
... sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể tứ bội Câu 101: Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm... sinh địa hóa A B C D Câu 103: Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội... dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Trang 4/6 - đề thi 217 Câu 115: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc
 • 6
 • 8
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 218

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 218
... tiếp tới đời sống sinh vật II Tất nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật gọi nhân tố hữu sinh III Tất nhân tố sinh thái gắn chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật IV Trong... máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D Trang 4/6 - đề thi 218 Câu 113: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B,... tài nguyên sinh vật có hiệu D Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn 50% ln có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian Câu 100: Để phát hơ hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành
 • 6
 • 11
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 219

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 219
... 13/27 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen Trang 2/6 - đề thi 219 Câu 105: Khi nói chu trình sinh địa hố, có phát biểu sau đúng? I Chu trình sinh địa hố chu trình trao đổi chất tự nhiên II Cacbon... sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các loài có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… loài tạo nên ổ sinh. .. alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Trang 3/6 - đề thi 219 Câu 111: Một lồi thực vật, xét gen hóa chuỗi pôlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu
 • 6
 • 9
 • 0

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT đề 220

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2018 của Bộ GDĐT mã đề 220
... Câu 102: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái ổ sinh thái loài nhân tố sinh thái II Ổ sinh thái lồi nơi chúng III Các lồi có ổ sinh thái trùng nhiều... điều chỉnh cao hệ sinh thái tự nhiên B Hệ sinh thái nhân tạo thường ổn định hệ sinh thái tự nhiên C Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân... thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng sinh học cao hệ sinh thái tự nhiên Câu 98: Để phát hô hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống
 • 6
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >