Tổng hợp tài liệu :

Thực trạng pháp luật về chuyển nhượng cổ phần tại việt nam

Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt nam

Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt nam
Ngày nay, xu thế chung trên thế giới là quá trình quốc tế hóa mọi mặt đời sống, đặc biệt đời sống kinh tế . hiện và bảo vệ trước toàn án Việt Nam các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. III. Thực trạng pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và giải pháp nhằm. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài không thu c diện đang đầu tư tại Việt Nam Các pháp nhân nước ngoài không thu c diện đang đầu tư tại Việt Nam cũng
 • 10
 • 778
 • 7

thực trạng pháp luật về xử lý sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

thực trạng pháp luật về xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường
. gây ô nhiễm môi trường. GVHD: Ths.Kim OanhNa SVTH: Hứa văn Hiệp Trang 16 Chương II: Thực trạng pháp luật về xử lý sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường: Pháp luật về xử lý sở sản xuất kinh. nhiệm hình s ự. - sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì Đề tài luận văn: Thực trạng pháp luật về xử lý sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. GVHD: Ths.Kim. ngày môi trường thế giới là ngày 5 tháng 6 hàng năm còn ở 4 khoản 6 điều 3 luật bảo vệ môi trường 2005 Đề tài luận văn: Thực trạng pháp luật về xử lý sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. GVHD:
 • 80
 • 461
 • 1

bài học kỳ tm1 Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

bài học kỳ tm1 Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
thể kết luận chuyển nhượng cổ phần là việc thay đổi chủ sở hữu của cổ phần mà không làm thay đổi cấu trúc vốn của công ty cổ phần.. Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc chuyển nhượng cổ phần
 • 15
 • 922
 • 15

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
MỞ ĐẦUTrong tình hình thị trường tài chính đầy biến động và rủi ro như hiện nay, để tìm một kênh đầu tư an toàn, sinh lời trong dài hạn không phải là chuyện dễ. Một trong những lựa chọn của nhà đầu tư đó là đầu tư vào cổ phần của một công ty cổ phần để hưởng cổ tức. Nếu họ biết nắm thời thì mức sinh lời sẽ cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, rất nhiều nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro lớn do không nắm hết được những quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, không biết được mình nên mua loại cổ phần gì, khi chuyển nhượng cần các điều kiện và thủ tục ra sao? Vì vậy em xin chọn đề tài: “Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần’ để làm rõ hơn vấn đề này.NỘI DUNGI. Những quy định hiện hành về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần1. Cổ phần1.1. Khái niệm cổ phầnCổ phầnphần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của CTCP, được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị mỗi cổ phần do công ti quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu thể khác khác với giá chào bán cổ phần. Giá chào bán cổ phần do hội đồng quản trị của công ti quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, trừ các trường hợp quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp.Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.1.2. Phân loại cổ phầnCổ phần của công ti cổ phần thể tồn tại dưới hai loại là: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ti phải cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. Công ti thể cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.Cổ phần phổ thông là phần bắt buộc phải của CTCP. Cổ phần phổ thông trao cho cổ đông các quyền và nghĩa vụ bản nhất do Luật định. Trong 3 năm đầu kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (GCNĐKKD), các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông.Cổ phần ưu đãi là cổ phần trao cho cổ đông sở hữu thêm một số quyền và nghĩa vụ khác bên cạnh những quyền và nghĩa vụ như cổ đông phổ thông. Đó là quyền ưu tiên nhất định cho người sở hữu. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau: Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.Chỉ tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Cổ phần ưu đãi cổ tức:Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.Thực tế, mức cổ tức cố định hàng năm của cổ đông ưu đãi cổ tức được xác định bằng tỉ lệ % tổng số vốn cổ phần được góp vào công ty.Cổ tức thường được xác định ở mức đảm bảo tổng số cổ tức cố định và phải cao hơn mức cổ tức của cổ phần phổ thông được trả trong năm đó. Cổ phần ưu đãi hoàn lại:Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ phần ưu đãi khác: do điều lệ công ti quy định.Lưu ý: cổ phần phổ thông của CTCP không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Nhưng cổ phần ưu đãi thể chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.2. Chuyển nhượng cổ phần2.1. Khái niệm chuyển nhượng cổ phầnChuyển nhượng cổ phần: là hành vi làm thay đổi (mua bán, biếu tặng, thừa kế…) số lượng cổ phần đang nắm giữ.2.2. Các điều kiện chuyển nhượng cổ phần2.2.1. Đối với cổ phần thường: Cổ phần thường được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp sau: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được GCNĐKKD, cổ đông sáng lập quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp GCNĐKKD, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. Nguyên nhân có qui định trên vì đây là qui định nhằm bảo vệ các nhà đầu tư, các cổ đông sáng lập ra công ty không được tự ý bỏ công ty được. Đây chính là một qui định mang tính ràng buộc nghĩa vụ vật chất của cổ đông sáng lập với người mua nhằm tránh tình trạng tuyên truyền lừa đảo.Trong trường hợp Điều lệ công ty quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.2.2.2. Đối với cổ phần ưu đãi:Qui định về chuyển nhượng cổ phần ưu đãi phụ thuộc vào điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014.Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: chỉ có các Tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết khoản 3 điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 ; đây là loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, số phiếu biểu quyết của một số cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty qui định; cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Sau 3 năm kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận đăng kí kinh doanh, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng như cổ phần phổ thông được phát hành trước đó. Việc cấm chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết nhằm đảm bảo cho những thành viên sáng lập có thể duy trì được ý tưởng kinh doanh ban đầu của mình, tránh cho công ty mất tính ổn định trong những năm đầu thành lập. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi khác không bị điều chỉnh trong Luật Doanh nghiệp 2014 nên tùy từng điều lệ của công ty qui định những điều kiện để được chuyển nhượng khác nhau.
 • 14
 • 740
 • 3

Pháp luật về thương mại điện tử tại Việt Nam thực trạng và một số khuyến nghị

Pháp luật về thương mại điện tử tại Việt Nam thực trạng và một số khuyến nghị
... trung gian Giao dịch C2C nhiều ưu điểm nên số lượng doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ngày nhiều ` 15 1.1.1.2 An toàn rủi ro thương mại điện tử * Khái niệm an toàn thương mại điện tử An toàn... trường số hóa) Như vậy, khái niệm An toàn thương mại điện tử” gồm nội hàm chủ yếu: An toàn pháp lý, an toàn thông tin, an toàn kỹ thuật, an toàn tài chính, an toàn tài sản hữu hình tài sản vô... B2B giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp, B2C giao dịch doanh nghiệp người tiêu dùng, G2C giao dịch quan phủ với người tiêu dùng Bán lẻ điện tử khái niệm thương mại điện tử doanh nghiệp áp dụng
 • 175
 • 680
 • 0

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
thông qua việc phân tích, bài viết dưới đây nhằm làm rõ quy định của pháp luật về vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một hình thức công ty đối vốn điển hình. Các chủ sở hữu của công ty nắm giữ trong tay một phần vốn điều lệ của công ty và được gọi là những cổ đông. Các cổ đông này quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác ngoài một số trường hợp pháp luật qui định cấm hoặc hạn chế chuyển nhượng cổ phần. ... Hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập Về nguyên tắc, cổ phần phổ thông công ty cổ phần chuyển nhượng cách tự cho cổ đông lẫn người cổ đông công ty Tuy nhiên, quy n tự chuyển nhượng cổ phần. .. loại cổ phần ưu đãi khác b, Quy n tự chuyển nhượng cổ phần Quy n chuyển nhượng cổ phần cổ đông qui định điều 126 luật doanh nghiệp năm 2014 sau: Cổ phần tự chuyển nhượng, trừ trường hợp qui định. .. title] - Cổ phần phổ thông loại cổ phần bắt buộc phải công ty cổ phần Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi cổ đông phổ thông - Ngoài cổ phần phổ thông công ty cổ phần cổ phần ưu đãi Theo luật
 • 14
 • 2,801
 • 1

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
Trong số những loại công ty đang hoạt động ở nước ta, không thể không nhắc đến số lượng lớn các công ty cổ phần. Đây là một mô hình công ty đối vốn đặc trưng và rất phổ biến. Cổ đông của công ty cổ phần khá nhiều quyền và một trong những quyền bản đó chính là những người nắm giữ cổ phần của công ty thể chuyển nhượng một số loại cổ phần mà mình nắm giữ. ... rằng, nước ta khoảng 400.000 doanh nghiệp hoạt động – số lượng không nhỏ Chính vậy, Luật Doanh nghiệp với hệ thống quy tắc, quy định mà Nhà nước đặt doanh nghiệp hoạt động đời nhu cầu thiết... biệt, thời kỳ công nghiệp hóa – đại hóa nay, nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày gia tăng, bên cạnh việc tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động liên quan doanh nghiệp vấn đề quan... dài xây dựng hoàn thiện, Luật Doanh nghiệp 2014 đáp ứng phần yêu cầu tình hình hoạt động doanh nghiệp Trong số loại công ty hoạt động nước ta, không nhắc đến số lượng lớn công ty cổ phần Đây mô
 • 12
 • 371
 • 0

Phân tích quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần”

Phân tích quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần”
Công ty cổ phần là hình thức đầu tiên của loại hình công ty đối vốn, được hình thành trong hoạt động kinh doanh và do nhu cầu của các nhà kinh doanh rồi sau đó mới được pháp luật thừa nhận và được hoàn thiện thành một chế định pháp lí. Công ty cổ phần ra đời đáp ứng được nhu cầu cần sự liên kết vốn,chia sẻ gánh nặng rủi do kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Trong công ty cổ phần,vấn đề chuyển nhượng cổ phần là một trong những vấn đề quan trọng quyết định đến cấu tổ chức và hoạt động của công ty, vấn đề này được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 và một số văn bản khác. Để tìm hiểu rõ vấn đề này em xin chọn đề bài số 03: “Phân tích quy định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần” ... hợp quy định khoản Điều 119 Luật Điều lệ công ty quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần Trường hợp Điều lệ công ty quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần quy định hiệu lực nêu rõ cổ phiếu... hữu, quy n mua cổ phiếu chào bán”.Như Điều lệ công ty quy định chuyển nhượng cổ phần, cổ phần ưu đãi cổ tức nên chuyển nhượng áp dụng theo quy định Điều lệ công ty Sở dĩ cổ phần ưu đãi cổ. .. chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức giống cổ phần phổ thông, nghĩa cổ phần ưu đãi cổ tức tự chuyển nhượng, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần Quy
 • 12
 • 279
 • 0

Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh ở việt nam

Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh ở việt nam
... KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 1.1 Khái quát điều kiện kinh doanh 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm điều kiện kinh doanh Điều kiện kinh doanh vấn đề pháp lý quan... Chương Khái quát điều kiện kinh doanh pháp luật điều kiện kinh doanh Chương Nội dung pháp luật hành điều kiện kinh doanh Chương Yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện kinh doanh 5 Chƣơng... luật điều kiện kinh doanh, yếu tố chi phối pháp luật điều kiện kinh doanh - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật điều kiện kinh doanh theo hướng làm rõ ưu, hạn chế loại điều kiện kinh doanh thực
 • 78
 • 238
 • 4

Pháp luật về phục hồi doanh nghiệp tại việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Pháp luật về phục hồi doanh nghiệp tại việt nam  thực trạng và giải pháp hoàn thiện
... QUÁT VỀ PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phục hồi doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò phục hồi doanh nghiệp. .. Thực trạng pháp luật phục hồi doanh nghiệp; Chương 3: Một số kiến nghị nhằm thực thi hiệu quy định phục hồi doanh nghiệp 6 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHỤC HỒI... kinh doanh cho doanh nghiệp 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 1.2.1 Khái quát phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản theo Luật phá sản Việt Nam 1.2.1.1 Phục hồi
 • 80
 • 62
 • 0

Thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội tại việt nam hiện nay (luận văn thạc sĩ luật học)

Thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội tại việt nam hiện nay (luận văn thạc sĩ luật học)
... luận thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam Chương Thực trạng giải pháp thúc đẩy việc thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam 7 CHƢƠNG I SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM. .. động thực pháp luật nhà xã hội, thực tiễn thực hoạt động để góp phần tìm giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật nhà xã hội nước ta nay, tác giả lựa chọn đề tài Thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam. .. nhằm thực hóa quy định pháp luật nhà xã hội, làm cho chúng vào thực tiễn sống để đảm bảo thực sách, quy định Nhà nước nhà xã hội 1.3.2 Đặc điểm thực pháp luật nhà xã hội Thực pháp luật nhà xã hội
 • 89
 • 78
 • 1

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.
 • 1
 • 48
 • 0

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.
 • 1
 • 56
 • 0

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.Phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.
 • 1
 • 112
 • 0

Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại việt nam hiện nay

Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại việt nam hiện nay
Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại Việt Nam hiện nay.Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại Việt Nam hiện nay.Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại Việt Nam hiện nay.Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại Việt Nam hiện nay.Phân tích thực trạng pháp luật về đại lý độc quyền tại Việt Nam hiện nay.
 • 1
 • 50
 • 0

Thực trạng pháp luật về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Thực trạng pháp luật về thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
... VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) 23 2.1 Thực trạng pháp luật. .. thối vốn Tổng cơng ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tác giả lựa chọn đề tài Thực trạng pháp luật thoái vốn nhà nước doanh nghiệp thực tiễn thực Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. .. động thoái vốn nhà nước doanh nghiệp 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
 • 75
 • 53
 • 0

Thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội tại việt nam hiện nay

Thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội tại việt nam hiện nay
... luận thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam Chương Thực trạng giải pháp thúc đẩy việc thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam 7 CHƢƠNG I SỞ LÝ LUẬN CỦA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM. .. động thực pháp luật nhà xã hội, thực tiễn thực hoạt động để góp phần tìm giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật nhà xã hội nước ta nay, tác giả lựa chọn đề tài Thực pháp luật nhà xã hội Việt Nam. .. nhằm thực hóa quy định pháp luật nhà xã hội, làm cho chúng vào thực tiễn sống để đảm bảo thực sách, quy định Nhà nước nhà xã hội 1.3.2 Đặc điểm thực pháp luật nhà xã hội Thực pháp luật nhà xã hội
 • 99
 • 50
 • 0

Thực trạng pháp luật về chuyển nhượng cổ phần tại việt nam

Thực trạng pháp luật về chuyển nhượng cổ phần tại việt nam
... nhượng cổ phần pháp luật chuyển nhượng cổ phần; - Nghiên cứu thực trạng pháp luật chuyển nhượng cổ phần Việt Nam; - Đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật chuyển nhượng cổ phần Việt Nam Đối... luận chuyển nhượng cổ phần pháp luật chuyển nhượng cổ phần Chương Thực trạng pháp luật chuyển nhượng cổ phần thực tiễn thi hành Việt Nam Chương Một số yêu cầu giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. .. thi hành pháp luật chuyển nhượng cổ phần Việt Nam 7 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƢỢNG CỔ PHẦNPHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƢỢNG CỔ PHẦN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CỔ PHẦN 1.1.1 Khái niệm cổ phần Để
 • 93
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >