Tổng hợp tài liệu :

BLOCK 22 answer

ANSWER Test 01-10.pdf

ANSWER Test 01-10.pdf
ANSWER Test 01-10
 • 4
 • 1,510
 • 7

The Art of Public Speaking Dale Carnagey 22

The Art of Public Speaking Dale Carnagey 22
The Art of Public Speaking What shall I read for information? The ample page of knowledge, as Grey tells us, is "rich with the spoils of time," and these are ours for the price of a theatre ticket. You may command Socrates and Marcus Aurelius to sit besid 123doc.vn
 • 5
 • 404
 • 0

answer a-c.doc

answer a-c.doc
answer a-c . ANSWER – 2009-02a101. D 102. C 103. C 104. B 105. C 106. C 107. C 108. C 109.. 142. C 143. C 144. C 145. D 146. A 147. D 148. A 149. C 150. B151. C 152. CANSWER – 2009-02b101. (B) 102. (C) 103. (B) 104. (C) 105. (B) 106. (B) 107.
 • 1
 • 1,149
 • 1

2009-03 (a,b,c) - ANSWER.doc

2009-03 (a,b,c) - ANSWER.doc
2009-03 (a,b,c) - ANSWER . ANSWER2 00 9-0 3a101. (A) 102. (C) 103. (B) 104. (A) 105. (B) 106. (B) 107. (A)108.. 145. (B) 146. (D) 147. (B) 148. (D) 149. (A)150. (C) 151. (D) 152. (A) 200 9-0 3b 101(B)102(D)103(A)104(B)105(A)106(D)107(C)108(D)109(D)110(D)111(B)112(C)113(C)114(B)115(B)116(A)117(C)118(A)119(A)120(C)121(D)
 • 2
 • 1,341
 • 0

2009-04 (a,b,c) - ANSWER.doc

2009-04 (a,b,c) - ANSWER.doc
2009-04 (a,b,c) - ANSWER . ANSWER2 00 9-0 4a101 (B) 102 (B) 103 (B) 104 (C) 105 (B)106 (B) 107 (D) 108 (D) 109. (C) 144 (B) 145 (C)146 (A) 147 (C) 148 (B) 149 (D) 150 (C)151 (A) 152 (D) 200 9-0 4b 101. (B) 102. (C) 103. (B) 104. (C) 105. (A) 106. (B) 107. (A)108. (C)
 • 1
 • 932
 • 1

2009-05 (a,b,c) - answer.doc

2009-05 (a,b,c) - answer.doc
2009-05 (a,b,c) - answer . ANSWER2 00 9-0 5a101. C 102. C 103. D 104. A 105. C 106. C107. D 108. C 109. D 110.. 142. D143. B 144. C 145. C 146. C 147. C 148. A149. B 150. C 151. C 152. D 200 9-0 5b101 (A) 102 (D) 103 (B) 104 (D) 105 (B)106 (A) 107 (B) 108 (D) 109 (C)
 • 1
 • 856
 • 2

Solution manual managerial accounting concept and applications by cabrera chapter 22 answer

Solution manual managerial accounting concept and applications by cabrera chapter 22  answer
.. .Chapter 22 Business Planning Lack of a clear linkage of strategy to operational plans, Lack of individual accountability for results, and Lack of meaningful performance... 2: Production Budget (in Units) for the Year Ended December 31, 2006 22- 2 Total Revenues P450,000 Business Planning Chapter 22 Skateboards 1,000 200 1,200 100 1,100 Budgeted unit sales (Schedule... Manufacturing Labor Budget For the Year Ended December 31, 2006 22- 3 Fiberglass Total 6,600 2,000 8,600 1,000 7,600 P38,000 P38,000 P188,000 Chapter 22 Business Planning Labor Category Manufacturing labor
 • 6
 • 85
 • 0

BLOCK 6 10 answer

BLOCK 6 10 answer
... intraventricular conduction delay), block nhĩ thất mức cao độ (high grade, tức có sóng P liên tục khơng dẫn truyền xuống thất), rối loạn dẫn truyền thất (bao gồm block phân nhánh block nhánh), cuối rung... khoảng 280 lần/phút block AV 2:1 Chuyển đạo V1 thường chuyển đạo tốt ECG để đánh giá hoạt động tâm nhĩ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 6-10 - Answer ECG68 Nhịp xoang với block nhĩ thất độ 1,... truyền 2:1 block nhĩ thất độ 2, khó để xác định Mobitz hay Mobitz II Một dấu dấu hiệu có ích bao gồm:   Nếu Mobitz nhìn thấy đoạn ECG, lúc chẩn đốn Mobitz I Nếu kèm với block nhánh block phân
 • 14
 • 7
 • 0

BLOCK 16 20 answer

BLOCK 16 20 answer
... nhịp đôi không dẫn, nhịp tim 45 lần/phút, block nhánh (bifascular block) (RBBB block phân nhánh trái trước) Nhịp tim lúc đầu bị chẩn đoán phầm thành block nhĩ thất độ với dẫn truyền 2:1, hình... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 16-20 - Answer xung động từ nhĩ có dẫn truyền xuống thất, trường hợp không gọi block nhĩ thất độ (hồn tồn), ví dụ phân ly nhĩ thất không kèm với block nhĩ thất độ Một... sóng P phức QRS, khoảng PR cố định, phù hợp với chẩn đoán block nhĩ thất độ Khi có block nhĩ thất độ với dẫn truyền 2:1, việc chẩn đoán block mobitz I hay mobitz II khó, phức QRS hẹp gợi ý Mobitz
 • 21
 • 11
 • 0

BLOCK 21 answer

BLOCK 21 answer
... hình ảnh block nhĩ thất độ với dẫn truyền nhĩ thất 2:1 Thơng thường, block 2:1, vị trí block nút nhĩ thất thường kèm với phức QRS hẹp khoảng PR kéo dài, xuất block AV độ mobitz I vài đoạn Block. .. 200ms Cho nên block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1 Khi nói đến block nhĩ thất độ 2, người ta thường đề cập tới vị trí bị block, nút nhĩ thất nút nhĩ thất Tuy nhiên, xác định chắn vị trí block (tại nút... ECG Đáp án:C Nhịp nhĩ với block nhĩ thất thay đổi (variable AV block) Đây nhịp nhanh nhĩ (không xoang) (tần số nhịp nhĩ 95 lần/phút) với block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1, block nhĩ thất độ mobitz
 • 7
 • 7
 • 0

BLOCK 22 answer

BLOCK 22 answer
... vị), dạng block đáng lo ngại nguy tiến triển đến block tim cao độ (high grade heart block – dạng block nhĩ thất sóng P liên tiếp khơng dẫn truyền) Bệnh nhân Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22... Nhịp chậm xoang, block nhánh trái với thay đổi ST – T tiên phát Hình ảnh ECG cho thấy hình ảnh block nhánh trái với sóng T pha đảo ngược tiên phát chuyển đạo II, III aVF Thường Block nhánh không... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22ANSWER tim Bệnh nhân sau chứng minh nhồi máu tim với nồng độ CK 700 tỷ lệ CK-MB 21% Ví dụ cho thấy, đơi bệnh nhân có tiền sử block nhánh trước đó, bạn phải
 • 7
 • 9
 • 0

BLOCK 22 question

BLOCK 22 question
... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 12 Bệnh nhân bệnh nhân nữ lớn tuổi với tiền sử block nhánh trái vào phòng cấp cứu với triệu chứng khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 13 Một bệnh... Fallot Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 22 ECG 20 Đây ECG bệnh nhân nam 58 tuổi cho thấy dấu hiệu sau đây? a) Hội chứng Brugada b) Block nhánh trái c) Block nhánh phải với nhồi máu tim cấp... kinh tim Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 18 Một bệnh nhân nữ 79 tuổi biểu triệu chứng khó thở cần đặt nội khí quản Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 19 Một bệnh nhân nữ 40 tuổi
 • 11
 • 10
 • 0

BLOCK 23 answer

BLOCK 23 answer
...1 BLOCK 23 – ANSWER ECG 21 ECG cho thấy hình ảnh nhịp xoang với block nhĩ thất hồn tồn nhịp nối Khoảng P-P bên phức QRS hẹp so với khoảng PP phức QRS Sự thay đổi tần số nút xoang trường hợp block. .. nhĩ (không xoang) với block AV thay đổi Cũng cần ý kèm với phì đại tâm thất trái trục điện tim lệch trái Đây block nhĩ thất hồn tồn Cần ý nhịp tim khơng phải chậm giống block nhĩ thất hồn tồn... – V3 Hình ảnh sóng R cao chuyển đạo V1 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 – ANSWER – V3 block nhánh phải Ở bệnh nhân có block nhĩ thất độ Mobitz với lúc đầu dẫn truyền 2:1, sau dẫn truyền
 • 5
 • 10
 • 0

BLOCK 24 answer

BLOCK 24 answer
... với block nhánh trái Nhưng thực tế, nhịp nhanh xoang với tần số 120 lần/phút với block AV dẫn truyền 2:1 (chú ý sóng P bị chơn vùi vào bên sóng T chuyển đạo V2, V3) block nhánh trái Đây có lẽ block. .. (đi kèm với QS giãn rộng) block nhánh trái nhầm lẫn với thiếu máu tim Block nhánh trái che dấu có hình ảnh giống với thiếu máu/nhồi máu tim Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 – ANSWER ECG 39...1 BLOCK 24 – ANSWER ECG 31 Các bạn cẩn thận Nhìn lúc đầu trơng giống nhịp xoang bạn nhìn vào chuyển đạo V1, bạn thấy sóng P trước phức QRS (có hình ảnh block nhánh phải) thấy
 • 4
 • 10
 • 0

BLOCK 25 answer

BLOCK 25 answer
... cho thấy nhịp xoang với tần số 70 lần/phút với khoảng PR kéo dài (block nhĩ thất độ 1), phì đại nhĩ trái, phì đại thất trái block nhánh phải Quan trọng hình ảnh sóng Q hoại tử chuyển đạo V1 –... trái Chú ý block nhánh phải làm giảm độ nhạy tiêu chuẩn sử dụng sóng S V1 – V2 Sự thay đổi ST – T chuyển đạo bên trái phì đại thất trái, thiếu máu tim… Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 –... www.dientamdo.com BLOCK 25 – ANSWER ECG50 Không phải Chú ý sóng P có phức QRS (nhìn chuyển đạo V1) hoạt động tâm nhĩ lên tới 176 lần/phút, âm chuyển đạo II Đây tình trạng nhịp nhanh nhĩ (không xoang) với block
 • 6
 • 8
 • 0

BLOCK 26 answer

BLOCK 26 answer
... nhịp tim nhanh phức QRS giãn rộng có kèm với block nhánh phải trục điện tim lệch trái (ơng ta có tiền sử block nhánh phải) Trục điện tim lệch trái block phân nhánh trái trước nhồi máu tim thành... thao), Block Wenckebach gặp lúc ngủ khơng phải khơng phổ biến ECG bệnh nhân cho thấy phì đại thất trái, phì đại nhĩ trái (sóng P pha với phần âm rộng V1) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26... 50o, tức nằm giới hạn bình thường ECG54 Đáp án: B – Nhịp xoang (tần số sóng P 75 lần/phút) với block nhĩ thất độ type (Wenckebach) với dẫn truyền 3:2, dạng dẫn truyền 2:1 Tốc độ thất vào khoảng
 • 4
 • 6
 • 0

BLOCK 27 30 answer

BLOCK 27 30 answer
... điện tim lệch phải cách mặc định) Block phân nhánh trái sau xuất đơn độc gặp, thường kèm với block nhánh phải, mà người ta thường gọi block nhánh (bifascicular block) ECG181 Đáp án: E AV Wenckebach... thời kỳ thở ra) gặp block nhánh trái ECG192 Đáp án: C Nhịp xoang với tần số 90 lần/phút kèm với block nhĩ thất độ Mobitz I dẫn truyền 3:2 block nhĩ thất 2:1, ngoại tâm thu nhĩ Cả block nhĩ thất ngoại... Wenckebach) Hơn nữa, hình ảnh Block nhĩ thất Mobitz II gợi ý mạnh tình trạng block nút nhĩ thất Và phức QRS không giãn rộng gợi ý vị trí block phạm vi bó His (intra – Hisian) Block nhĩ thất xuất tần
 • 12
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >