Tổng hợp tài liệu :

BLOCK 26 question

Unit 26. Question tags (Câu hỏi đuôi) doc

Unit 26. Question tags (Câu hỏi đuôi) doc
. Unit 26. Question tags (Câu hỏi đuôi) Xét câu sau: It was a good film, wasn’t it? (Đó là một bộ phim hay, phải. thứ nhất. Dạng câu hỏi này được gọi là câu hỏi đuôi (Question Tag). Phần câu hỏi này có thể dịch là phải không, phải không nào hay cách khác tùy thuộc vào câu nói. Câu hỏi có dạng nghi vấn. giận lắm phải không?) Ý nghĩa của câu hỏi đuôi còn tùy thuộc vào cách chúng ta nói. Nếu đọc xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự chúng ta không muốn hỏi mà là chúng ta đang trông chờ người
 • 4
 • 301
 • 1

CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 26 a

CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 26 a
... >B)&&ÿB%'$B*TÿX)Bÿ%W@CEJ%Dÿ'<%ÿC@*@>%BÿC@Pe&<)$J=ÿK%ÿEB)H(=(*>ÿJ(C('%=ÿ=)I*&(=%ÿB(&Gÿ@*=ÿ=(H%B&(? (A@ '()*Tÿd<%ÿK@& (A ( *A% *'(H% ?%%ÿ=)%&ÿ*)'ÿB%I@B=ÿ'<(&ÿ&%BH (A% T [%?%B% *A% & 1 23 ÿ7ÿ]%&&()*ÿ^1ÿ_ÿ[%@=(*>ÿ:0ÿ_ÿ `a] ÿG 1 31 ÿ 31 7 b%Pÿc) *A% E'&ÿKPÿ `a] 1 23 ÿ9ÿÿ" #$%&'()*ÿ,-.ÿ/0011:... V%B>%Bÿ@BK('B@>%ÿ? )A$ &%&ÿ)*ÿB%'$B*&ÿ?B)CÿC%B>%B&Dÿ&E(*F)??&Dÿ'@G%)H%B&Dÿ%'ATTTÿX)Bÿ%W@CEJ%Dÿ(? A) CE@*PÿYÿ@**)$ *A% &ÿ('ÿI(JJ @AS$(B% A) CE@*PÿZDÿ'<%ÿC@*@>%BÿC(><'ÿK$Pÿ&<@B%&ÿ(*ÿZÿ@*=ÿ&<)B'ÿYT [%?%B% *A% & 1 23 ÿ7ÿ]%&&()*ÿ^1ÿ_ÿ[%@=(*>ÿ:0ÿ_ÿ `a] ÿ)...8 1 23 ÿ!ÿÿ" #$%&'()*ÿ,-.ÿ/001 23 ;ÿ<%=>%ÿ?$*=ÿ'<@'ÿ? )A$ &%&ÿ)*ÿ%@B*(*>ÿB%'$B*&ÿ?B)CÿC%B>%B&Dÿ&E(*F)??&Dÿ@*=ÿ'@G%)H%B&ÿI)$J=ÿK%ÿLMNOÿ@AA$B@'%JPÿEJ @A% =ÿ(*ÿI< (A< &'PJ% A@ '%>)BPQ 5R%=>%=ÿ%S$('PT
 • 39
 • 21
 • 0

CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 26 q

CFA 2018 level 3 schweser practice exam CFA 2018 level 3 question bank 26 q
... +,ÿ-./ÿ0.1ÿ-ÿ 23 4ÿ45ÿ0ÿ0,ÿ 63 3/,ÿ 637 ÿÿ2 3. 8 3 ÿ2 43 0 13 63 3/,ÿ 39 97ÿ 3, 3 666ÿ45ÿ0ÿ, /3, .9ÿ0ÿ-ÿ:,0, 63 4ÿ0ÿ- 0.; 2 13 -./ÿ0.ÿ 63 3/,ÿ 637 ÿ -35 ÿ5 ,39 ÿ/ 39 ÿ-,ÿ -3 ÿ 3, / 3 -/-ÿ,,1ÿ;/;1... ÿ/ 39 ÿ-ÿ96 3 ÿ0ÿ7 63 4ÿ,=;ÿFÿ -3 ÿ0.ÿ<ÿ0.ÿ -3 ÿ-ÿ-= 3, ÿ<99ÿ,ÿ-ÿI3,ÿ+.ÿ -3 ÿ 3 87ÿ 63, =ÿ ,39 ÿ ,3 /7 3 .ÿ-ÿJ ,3 +.ÿ -3 ÿ 3 -./.ÿ87ÿ ,3 /7;ÿK5ÿ-ÿ49Lÿ 3 .ÿ:,0,41... 31 ,8ÿ0,ÿ6,ÿ 43: 39 ÿ27ÿ-ÿ0.ÿ:,ÿ0,6ÿ-ÿ5, 30 ,ÿ-ÿ4666 :,.; E99 36 ÿF1ÿG+H1ÿ -3 3 49ÿ<-ÿ <3 ÿÿ5ÿ 3 -./ÿ0.ÿ -3 ÿ -3 ÿ-ÿ ,3 /7ÿ0ÿ5/ÿÿ8 3 .ÿ -3 36 / ÿ/ 39 ÿ-ÿ96 3 ÿ0ÿ7 63 4ÿ,=;ÿFÿ -3 ÿ0.ÿ<ÿ0.ÿ -3 ÿ-ÿ-= 3, ÿ<99ÿ,ÿ-ÿI3,ÿ+.ÿ -3 ÿ 3
 • 21
 • 25
 • 0

BLOCK 1 question

BLOCK 1 question
.. .BLOCK 1 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG Một bệnh nhân nữ 45 tuổi, khơng biểu triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... vật nặng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 76 tuổi biểu khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF... www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nữ 48 tuổi, cảm giác chống váng bộ; ta sử dụng loại thuốc điều trị huyết áp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR
 • 11
 • 12
 • 0

BLOCK 4 question

BLOCK 4 question
.. .BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG31 Một bệnh nhân 57 tuổi biểu cảm giác nặng ngực mồ hôi nhiều (các chuyển đạo trước tim bên phải) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 4 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG34 Một bệnh nhân nữ 41 tuổi biểu triệu chứng buồn nôn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2... www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 V3 V6 III aVF II ECG36 Một bệnh nhân 68 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực mệt mỏi toàn thân Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4
 • 11
 • 9
 • 0

BLOCK 5 question

BLOCK 5 question
...1 BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG41 Một bệnh nhân nam 45 tuổi biểu triệu chứng nặng ngực phía bên trái Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II... mặt Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG43 Một bệnh nhân nam 81 tuổi nhập viện viêm phổi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... www.dientamdo.com BLOCK 5 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG45 Một bệnh nhân nam 46 tuổi biểu triệu chứng đau ngực lan cánh tay trái, nơn mữa, mồ nhiều Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR
 • 11
 • 8
 • 0

BLOCK 6 question

BLOCK 6 question
.. .BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG51 Một bệnh nhân nữ 52 tuổi biểu triệu chứng đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... không lọc máu chu kỳ đợt gần Copyright© www.dientamdo.com BLOCK s I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II Copyright© www.dientamdo.com BLOCK ECG53 Môt bệnh nhân nam 47 tuổi biểu triệu chứng đánh... www.dientamdo.com BLOCK **All leads at half standard** I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG55 Một bệnh nhân nam 23 tuổi biểu triệu chứng khó thở đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
 • 11
 • 10
 • 0

BLOCK 10 question

BLOCK 10 question
.. .BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG91 Một bệnh nhân nữ 28 tuổi có thai tuần biểu triệu chứng đau ngực, khó thở huyết áp 80/40 mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK. .. www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG93 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng đau ngực, khó thở, sốt, ho khạc đàm Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG95 Một bệnh nhân nữ 84 tuổi biểu triệu chứng buồn nơn nơn mửa Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II
 • 11
 • 5
 • 0

BLOCK 11 question

BLOCK 11 question
.. .BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG101 Một bệnh nhân nữ 43 tuổi béo phì biểu triệu chứng khó thở, nơn mửa, nhiều mồ hồi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG103 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi bệnh sử ngày bị nơn mữa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG105 Một bệnh nhân nữ 70 tuổi biểu triệu chứng nơn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II
 • 11
 • 11
 • 0

BLOCK 12 question

BLOCK 12 question
...1 BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG111 Một bệnh nhân nam 37 tuổi bị ngất, tỉnh lại khơng có triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG113 Một bệnh nhân nữ 75 tuổi đau ngực xương ức đau lưng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL... www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG115 Một bệnh nhân nữ 44 tuổi cảm giác nặng ngực, nôn mửa, xồng đầu, chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 V1 V4
 • 11
 • 9
 • 0

BLOCK 13 question

BLOCK 13 question
...1 BLOCK 13 ECG121 Một bệnh nhân nam 71 tuổi biểu triệu chứng mệt mỏi toàn thân buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG122 Một bệnh nhân nam 30 tuổi... sức chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG123 Một bệnh nhân nam 49 tuổi biểu buồn nôn, nơn tiêu chảy ngày Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG124 Một bệnh nhân nam 72 tuổi bị... www.dientamdo.com BLOCK 13 ECG125 Một bệnh nhân nữ 56 tuổi tiền sử nhồi máu tim trước đó, nhập viện viêm mơ tế bào chân, khơng có triệu chứng tim phổi làm ECG trước nhập viện Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
 • 11
 • 7
 • 0

BLOCK 20 question

BLOCK 20 question
.. .BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG191 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi đau ngực vùng bụng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG193 Một bệnh nhân nam 73 tuổi tiền sử vừa bị nhồi máu tim cấp vào viện nơn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I... www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG195 bệnh nhân nam 39 tuổi bị AIDS vào viện sốt, khó thở, nặng ngực HA: 90/35mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 20 I aVR
 • 11
 • 9
 • 0

BLOCK 21 question

BLOCK 21 question
... Nhịp xoang với block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1 d) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) e) Nhịp xoang với block độ mobitz I dẫn truyền 3:2 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG6... khác? a) Cuồng nhĩ với block nhĩ thất thay đổi b) Nhịp nhanh nhĩ đa ổ với block AV thay đổi c) Nhịp xoang với block AV thay đổi d) Nhịp nhĩ (nằm giới hạn nhịp nhanh) với block AV thay đổi e) Nhịp... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG5 Một bệnh nhân nam 85 tuổi khơng có triệu chứng khơng sử dụng loại thuốc tim mạch Chẩn đoán với ECG bệnh nhân a) Nhịp nhanh nhĩ với block nhĩ thất b) Nhịp
 • 11
 • 9
 • 0

BLOCK 22 question

BLOCK 22 question
... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 12 Bệnh nhân bệnh nhân nữ lớn tuổi với tiền sử block nhánh trái vào phòng cấp cứu với triệu chứng khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 13 Một bệnh... Fallot Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 22 ECG 20 Đây ECG bệnh nhân nam 58 tuổi cho thấy dấu hiệu sau đây? a) Hội chứng Brugada b) Block nhánh trái c) Block nhánh phải với nhồi máu tim cấp... kinh tim Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 18 Một bệnh nhân nữ 79 tuổi biểu triệu chứng khó thở cần đặt nội khí quản Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 19 Một bệnh nhân nữ 40 tuổi
 • 11
 • 9
 • 0

BLOCK 23 question

BLOCK 23 question
...1 BLOCK 23 ECG 21 Đây bệnh nhân nữ 47 tuổi khơng có triệu chứng với ECG sau (HÌnh ảnh làm làm lại nhiều lần cho hình ảnh từ lúc nhỏ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 22... sóng V1) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 23 Một bệnh nhân nam 54 tuổi bị suy tim sung huyết Rối loạn nhịp bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 24 Một bệnh nhân nam 68... www.dientamdo.com BLOCK 23 ECG 25 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng yếu người ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường khơng sử dụng thuốc điều trị Chẩn đốn gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
 • 11
 • 6
 • 0

BLOCK 24 question

BLOCK 24 question
... Cuỗng nhĩ với block nhánh trái e) Nhịp xoang với block nhánh phải block phân nhánh trái trước (block nhánh) Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com 11 BLOCK 24 ECG... lần/phút) với block nhĩ thất 2:1 kèm theo block nhánh trái b) Nhịp xoang (tần số 60 lần/phút) với block nhánh trái c) Nhồi máu tim ST chênh cấp tính chuyển đạo phía trước tim với block nhánh trái... e) Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 36 Một bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện yếu người Bạn làm trước gọi
 • 13
 • 10
 • 0

BLOCK 25 question

BLOCK 25 question
... www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG44 Một bệnh nhân nam 30 tuổi, không sử dụng thuốc cả! Bạn nhìn thấy điều gì? Chẩn đốn gì? Giả sử ECG trước bệnh nhân hồn tồn bình thường Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25... Nguyên nhân gây yếu bệnh nhân này? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG46 Chẩn đốn nhịp tim bệnh nhân? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG47 Một bệnh nhân 39 tuổi bị mệt ngực Chẩn đoán... bệnh nhân mơ hồ) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG48 Một bệnh nhân nữ 73 tuổi Chẩn đoán nhịp tim bệnh nhân gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 25 ECG49 Một bệnh nhân nam 78 tuổi bị khó
 • 11
 • 11
 • 0

BLOCK 26 answer

BLOCK 26 answer
... nhịp tim nhanh phức QRS giãn rộng có kèm với block nhánh phải trục điện tim lệch trái (ơng ta có tiền sử block nhánh phải) Trục điện tim lệch trái block phân nhánh trái trước nhồi máu tim thành... thao), Block Wenckebach gặp lúc ngủ khơng phải khơng phổ biến ECG bệnh nhân cho thấy phì đại thất trái, phì đại nhĩ trái (sóng P pha với phần âm rộng V1) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26... 50o, tức nằm giới hạn bình thường ECG54 Đáp án: B – Nhịp xoang (tần số sóng P 75 lần/phút) với block nhĩ thất độ type (Wenckebach) với dẫn truyền 3:2, dạng dẫn truyền 2:1 Tốc độ thất vào khoảng
 • 4
 • 6
 • 0

BLOCK 26 question

BLOCK 26 question
... www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG54 Chẩn đoán nhịp bệnh nhân mối liên hệ nhĩ thất? a) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) b) Nhịp xoang với block nhĩ thất Wenckebach, vài đoạn block độ dẫn... thất có tốc độ phát xung ** Block nhĩ thất độ cao độ định nghĩa dạng block nhĩ thất độ liên tục sóng P liên tiếp khơng dẫn truyền xuống thất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG55 Bệnh nhân...1 BLOCK 26 ECG51 ECG bệnh nhân nữ 55 tuổi: Câu hỏi lý khó thở? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG52 Một bệnh nhân nam lớn tuổi vào viện
 • 11
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >