Tổng hợp tài liệu :

Ôn hè toán 8 lên 9=50k

Giáo án ôn toán 6 lên 7 (phần 1)

Giáo án ôn hè toán 6 lên 7 (phần 1)
. Giáo án ôn tập lớp 6 lên 7 năm 2009 Ngày soạn: 1 tháng 7 năm 2009; Ngày dạy: tháng 7 năm 2009 Luyện tập: dãy các số. = 279 cs Ngày soạn:1 tháng 7 năm 2009 ; Ngày dạy: 1 tháng 7 năm 2009 Vậy bạn Lâm phải viết tất cả : 4 + 90 + 279 = 373 cs tơng ứng với 373 giây hay 6 phút
 • 6
 • 5,906
 • 193

day he toan 8 len 9

day he toan 8 len 9
. phép chia ( 19 x 2 -14x 3 +9- 20x+2x 4 ) : (1+x 2 -4x) Có 19 x 2 -14x 3 +9- 20x+2x 4 = 2x 4 -14x 3 +19x 2 -20x +9 Làm phép chia 2x 4 - 14x 3 + 19x 2 - 20x + 9 x 2 -4x+1 2x 4 - 8x 3 + 2x 2 . (x+3) 3 - x(3x+1) 2 +(2x+1)(4 x 2 -2x+1) = 28 3 +9x 2 +27x+27+x(9x 2 +6x+1)+8x 3 +1= 28 3x 2 +26x+ 28 = 28 x(3x+26) =0 x =0 hoặc x= - 3 26 Nm hc 20 09- 2010 Vậy x = 0 hoặc x = - 3 26 là giá. (x-y+4-2x-3y+1)(x-y+4+2x+3y-1) = (-x-4y+5)(3x+2y+3) b) 9x 2 +90 x+225-(x-7) 2 = (3x+15) 2 -(x-7) 2 = (3x+15-x+7)(3x+15+x-7) = (2x+22)(4x +8) = 8( x+11)(x+2) c) 49( y-4) 2 -9y 2 -36y-36 = [ ] )4(7 y 2 -(9y 2 +36y+36) = [ ] )4(7 y 2 -(3y+6) 2 =
 • 11
 • 350
 • 5

day he Toan 8 len 9 (hay)

day he Toan 8 len 9 (hay)
. là: x nguyên dơng và chia hết cho 8 Theo bài ra ta có phơng trình : 3 9 18 5 = xx 5x 2x = 3. 18 3x = 54 x = 18 (thoả mãn đk) Vậy số thứ nhất là 18 Số thứ hai là 30 HĐ 3 : Hớng dẫn. < 12 (1) mà -15a > 12a (2) nh vậy a phải là số âm d) có 7m 8 7n 8 (gt) cộng hai vế với 8 ta đợc 7m + 8 8 7n + 8 8 (t/c liên hệ thứ tự và phép cộng) Cho p > q chứng tỏ rằng. 10(x + 1)(x - 1) x 2 - 3x = 10(x + 1)(x - 1) h) x + 9 3 x + 9 3 _ = _ x 2 - 9 x 2 +3x (x+3)(x-3) x(x+3) x(x + 9) - 3(x - 3) x 2 + 9x - 3x + 9 = = x(x-3)(x+ 3) x(x-3)(x+ 3) Bài 3: Tính tổng
 • 16
 • 400
 • 5

Giáo án dạy toán 8 lên 9

Giáo án dạy hè toán 8 lên 9
. Trờng THCS Diễn Ngọc Gv: Phan huy Năm ôn tập toán 8 - 20 09 A: lý thuyết: câu 1: Hãy viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ? chứng minh bảy hằng đẳng thức trên? Câu 2: Định nghĩa. rằng vận tốc nớc chảy là 6km/h. Bài 6: Tổng số học sinh của hai lớp 8A và 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em từ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bằng nhau . Tính số học sinh của hai lớp. 5 1. 25 10 5 5 5 2 Dạng V: Các bài toán về hình học phẳng. Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A , AB=15cm, AC=20cm. Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B .Tia Ax cắt By tai D . tháng 7 năm 20 09 Trang 3 Trờng
 • 5
 • 770
 • 9

0n tap he toan 8 len 9

0n tap he toan 8 len 9
. tập 4: Tính a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 2 a 3 Ôn tập toán 8 GV: Nguyễn Mai Lê a 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1 /8 1 /9 1/10 a 2 a 3 Bài tập 5: Viết dới dạng bình phơng 25 = ; 81 = ; 121 = ; 324 = 2 2 .5 2 . Ôn tập toán 8 GV: Nguyễn Mai Lê Ôn tập toán 8 Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 8 và lớp 7 về hằng đẳng thức đáng nhớ, luỹ thừa, giá trị. 324 = 2 2 .5 2 = ; 2 4 . 3 2 = ; 3 6 .5 8 = ; 36/ 49 = x 2 y 4 = ; x 6 y 10 = ; x 2 y 6 z 4 = Bài tập 6: Viết dới dạng bình phơng 3a.27a = ; 9a 2 b 4 = ; 3x 3 .12x = ; 2y.32z 2 2 4 25 a
 • 3
 • 264
 • 3

ÔN TẬP TOÁN 8 LÊN 9

ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 LÊN 9
. (27x 3 - 8) : (6x + 9x 2 + 4) 2/ Rút gọn các biểu thức sau: a) (x + y) 2 - (x - y) 2 b) (a + b) 3 + (a - b) 3 - 2a 3 c) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4 + 1) 3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ. 2x - 4y 2 - 4y g) x 2 y - x 3 - 9y + 9x h)x 2 (x-1) + 16(1- x) n) 81 x 2 - 6yz - 9y 2 - z 2 m)xz-yz-x 2 +2xy-y 2 p) x 2 + 8x + 15 k) x 2 - x - 12 l) 81 x 2 + 4 5/ Tìm x biết: a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26. 5 - 8x - x 2 E = 4x - x 2 +1 8/ Xác định a để đa thức: x 3 + x 2 + a - x chia hết cho(x + 1) 2 9/ Cho các phân thức sau: A = )2)(3( 62 + + xx x B = 96 9 2 2 + xx x C = xx x 43 1 69 2 2
 • 6
 • 401
 • 8

Giáo án ôn toán 8

Giáo án ôn hè toán 8
. Ôn tập toán 8 lên 9 Chơng trình ôn tập môn toán Lớp 8 lên lớp 9 stt Bui Nội dung Ghi chú 1 Phép nhân và phép chia đa thức. Bài 3: Tính nhanh: GV: Trn Trung Trờng THCS Thanh Ngh Ôn tập toán 8 lên 9 a) 2004 2 -16; b) 89 2 2 + 89 2 . 216 + 1 08 2 c) 10,2 . 9 ,8 9 ,8 . 0,2 + 10,2 2 10,2 . 0,2 d) 36 2 + 26 2 52 của mẹ hiện nay. Và x + 8 (tuổi) là tuổi con 8 năm sau . x + 38 (tuổi) làtuổi của mẹ 8 năm sau . Theo đề bài ta có phương trình : 3(x + 8) = x + 38  3x + 24 = x + 38  2x = 14  x = 7 ,thoả
 • 23
 • 710
 • 0

Giáo án ôn toán 8 lên 9

Giáo án ôn hè toán 8 lên 9
. Ôn tập toán 8 lên 9 Chơng trình ôn tập môn toán Lớp 8 lên lớp 9 stt Bui Nội dung Ghi chú 1 Phép nhân và phép chia đa thức 1. 3xy + 9y 2 ) l) 2 4 2 1 1 1 . 3 3 9 x x x + + ữ ữ Bài 3: Tính nhanh: GV: Trịnh Văn Tài Trờng THCS Thọ Tiến Ôn tập toán 8 lên 9 a) 2004 2 -16; b) 89 2 2 + 89 2 . 216 + 1 08 2 c). . 216 + 1 08 2 c) 10,2 . 9 ,8 9 ,8 . 0,2 + 10,2 2 10,2 . 0,2 d) 36 2 + 26 2 52 . 36 e) 99 3 + 1 + 3 (99 2 + 99 ) f)37. 43 g) 20,03 . 45 + 20,03 . 47 + 20,03 . 8 Bài 4: Phân tích các đa
 • 23
 • 565
 • 10

On tap he Toan 8 len 9

On tap he Toan 8 len 9
. 25):(x 2 +5) e) (27x 3 - 8) : (6x + 9x 2 + 4) B i 2 Rút gọn các biểu thức sau: a) (x + y) 2 - (x - y) 2 b) (a + b) 3 + (a - b) 3 - 2a 3 c) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4 + 1) B i 3 Phân tích. 2x - 4y 2 - 4y g) x 2 y - x 3 - 9y + 9x h)x 2 (x-1) + 16(1- x) n) 81 x 2 - 6yz - 9y 2 - z 2 m)xz-yz-x 2 +2xy-y 2 p) x 2 + 8x + 15 k) x 2 - x - 12 l) 81 x 2 + 4 B i 4 Tìm x biết: a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26. - 48x = 0 f) x 3 + x 2 - 4x = 4 B i 5 Cho các phân thức sau: A = )2)(3( 62 + + xx x B = 96 9 2 2 + xx x C = xx x 43 1 69 2 2 D = 42 44 2 + ++ x xx E = 4 2 2 2 x xx F = 8 1263 3 2 ++ x xx a)
 • 3
 • 339
 • 3

ON TAP HE TOAN 8 LEN 9(2)

ON TAP HE TOAN 8 LEN 9(2)
... số có chữ số biết tổng chữ số 10 viết số theo thứ tự ngược lại số giảm 36 facebook.com/CoPhuongtoanTHCS Trang Ơn tập Tốn lên Cô Phượng - 0 98 353 7 787 Bài 17: Tìm hai số biết tổng chúng 100,... AH Gọi E, N, M theo thứ tự trung điểm AB, AC BC a) Chứng minh: Tứ giác EHMN hình thang cân b) Chứng minh HE vng góc với HN c) Từ A kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia ME, MN theo thứ tự K F... phần hình chóp Bài 48: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, có AB  10cm , BC  20cm , AA '  15cm facebook.com/CoPhuongtoanTHCS Trang Ơn tập Tốn lên Cơ Phượng - 0 98 353 7 787 a) Tính thể tích
 • 8
 • 120
 • 0

Ôn tập toán 8 lên 9

Ôn tập hè toán 8 lên 9
... Tilado Toán Học Phone: 093 2. 680 .5 19 Website: https://tilado.edu.vn Lời giải chi tiết có web: https://tilado.edu.vn Đăng ký tài khoản đăng nhập facebook cá nhân 98  72  0.5 a b c  99  18  11...  48x  14 4x  20  x   b c 9x  45  3 x 5 x 7  1  x 9x  45  d x  25x  125 16x  80   9 12 16 Bài 38: Rút gọn biểu thức a  12  18   5 Facebook: Tilado Toán Học Phone: 093 2. 680 .5 19. .. 093 2. 680 .5 19 Website: https://tilado.edu.vn Lời giải chi tiết có web: https://tilado.edu.vn Đăng ký tài khoản đăng nhập facebook cá nhân b c 20  2 80  45  13  48 d 15  60  180  84 Bài 39:
 • 23
 • 112
 • 0

GIÁO ÁN ÔN TẬP TOÁN 8 LÊN 9 ( tải xuống sẽ hoàn chỉnh, không lỗi font)

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 LÊN 9 ( tải xuống sẽ hoàn chỉnh, không lỗi font)
giáo án ôn tập toán 8 lên 9 dành cho giáo viên giảng dạy. bản đầy đủ, full đầy đủ các kiến thức nội dung.giáo án ôn tập toán 8 lên 9 dành cho giáo viên giảng dạy. bản đầy đủ, full đầy đủ các kiến thức nội dung.giáo án ôn tập toán 8 lên 9 dành cho giáo viên giảng dạy. bản đầy đủ, full đầy đủ các kiến thức nội dung. ... sánh: a) A = 199 7 199 9 vµ B = 19 982 b)A = 4(3 + 1)(3 + 1)…(3 vµ B = 31 28 - TÝnh theo 32 - 1? 64 + 1) Khi A = ? áp dụng đẳng thức liên tiếp để so sánh A B a) A = 199 7 199 9 = ( 19 98 - 1) ( 19 98. .. ( 19 98 + 1) = 19 982 - < 19 982 ⇒ A < B b) Vì = 32 nên A = 4(32 + 1)(34 + 1)( 38 + 1)…(364 + 1) 32 − = (3 + 1)(34 + 1)( 38 + 1)… (364 + 1) = (34 - 1) (34 + 1)( 38 + 1)…(364 + 1) (3 - 1)( 38 + 1)…(364... cđa GV: NGUYỄN CHÂU ANH GIÁO ÁN ÔN TẬP TOÁN TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ NĂM HC 2017-20 18 đẳng thức? Ta có kết luận gì? Ta cã thÓ nãi : BiÓu thøc A = x2 + 4y2 + z2 - 4x + 4y - 8z + 23 có giá trị nhỏ
 • 66
 • 167
 • 0

ÔN tập TOÁN 8 lên 9

ÔN tập hè TOÁN 8 lên 9
... vi đáy (cm) 22 Sxq (cm2) 88 h c b Bài 29: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có hai đáy ABC A’B’C’ tam giác vuông A A’ (hình 2) Tính Sxq thể tích hình lăng trụ Biết: AB = 9cm, BC = 15cm, AA’ = 10cm... (x + 2)2 Bài 19: Giải phương trình sau: − = 15 a) x +1 x − (x +1)(2 − x) b) x −1 − x = 5x − x + x − − x2 3x2 − 2x = x −1 x3 −1 x2 + x +1 5− x x −1 1 e) + = + 8x 4x −8x 2x(x −2) 8x −16 d) c)... cao BD, CE a) Chứng minh: ABD  ACE b) Tính AED biết ACB = 48 Bài 14: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm Gọi D hình chiếu H AC, E hình chiếu H AB a) Chứng minh tam
 • 10
 • 49
 • 0

BÀI tập ôn tập TOÁN 8 lên 9

BÀI tập ôn tập hè TOÁN 8 lên 9
... 8cm Tính EC, HC Bài 28: Quan sát lăng trụ đứng tam giác (hình 1) điền số thích hợp vào trống bảng sau: a (cm) b (cm) c (cm) h (cm) 10 a Chu vi đáy (cm) 22 Sxq (cm2) 88 h c b Bài 29: Hình lăng trụ... (x + 2)2 Bài 19: Giải phương trình sau: − = 15 a) x +1 x − (x +1)(2 − x) b) x −1 − x = 5x − x + x − − x2 3x2 − 2x = x −1 x3 −1 x2 + x +1 5− x x −1 1 e) + = + 8x 4x −8x 2x(x −2) 8x −16 d)... giao điểm DE BF) Bài 13: Cho tam giác ABC đường cao BD, CE a) Chứng minh: ABD  ACE b) Tính AED biết ACB = 48 Bài 14: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm Gọi D hình chiếu
 • 10
 • 48
 • 0

BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 8 LÊN 9

BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TOÁN 8 LÊN 9
... 8cm Tính EC, HC Bài 28: Quan sát lăng trụ đứng tam giác (hình 1) điền số thích hợp vào trống bảng sau: a (cm) b (cm) c (cm) h (cm) 10 a Chu vi đáy (cm) 22 Sxq (cm2) 88 h c b Bài 29: Hình lăng trụ... (x + 2)2 Bài 19: Giải phương trình sau: − = 15 a) x +1 x − (x +1)(2 − x) b) x −1 − x = 5x − x + x − − x2 3x2 − 2x = x −1 x3 −1 x2 + x +1 5− x x −1 1 e) + = + 8x 4x −8x 2x(x −2) 8x −16 d)... giao điểm DE BF) Bài 13: Cho tam giác ABC đường cao BD, CE a) Chứng minh: ABD  ACE b) Tính AED biết ACB = 48 Bài 14: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm Gọi D hình chiếu
 • 10
 • 8
 • 0

BÀI tập ôn tập TOÁN 8 lên 9

BÀI tập ôn tập hè TOÁN 8 lên 9
... 8cm Tính EC, HC Bài 28: Quan sát lăng trụ đứng tam giác (hình 1) điền số thích hợp vào trống bảng sau: a (cm) b (cm) c (cm) h (cm) 10 a Chu vi đáy (cm) 22 Sxq (cm2) 88 h c b Bài 29: Hình lăng trụ... (x + 2)2 Bài 19: Giải phương trình sau: − = 15 a) x +1 x − (x +1)(2 − x) b) x −1 − x = 5x − x + x − − x2 3x2 − 2x = x −1 x3 −1 x2 + x +1 5− x x −1 1 e) + = + 8x 4x −8x 2x(x −2) 8x −16 d)... giao điểm DE BF) Bài 13: Cho tam giác ABC đường cao BD, CE a) Chứng minh: ABD  ACE b) Tính AED biết ACB = 48 Bài 14: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, BC = 20cm, AH = 8cm Gọi D hình chiếu
 • 10
 • 12
 • 0

Ôn toán 7 lên 8=20k

Ôn hè toán 7 lên 8=20k
... 27 : = n n 25 b) n =5 n �3 � 81 c) � � �4 � 256 d) 2n  4.2n  9.25 11 Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng 180 Tính số trồng lớp, biết số lớp đo theo thứ tự tỉ lệ với 3, 4, https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/... - � � c) 31 37 : 36 72 d) � � 4� � � Tính: 21 12 a)  b) (-5) 6 20 b) x = x > c) x =-5 � 5� �: (-15) � 17 � Tìm x biết: a) x = 3 ,7 d) x = 0,425 x< Tính nhanh: a) (-2,5.0, 375 .0,4)- [0,125.3,25.(-8)]...https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/ II Bài tập: So sánh số hữu tỉ sau: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 3 5 13 196 13 b 225 15 3 c -0, 375 34 d -8,6 4 a Tính theo hai cách: � �� �� � A= 7   �
 • 10
 • 24
 • 0

Ôn toán 8 lên 9=50k

Ôn hè toán 8 lên 9=50k
... thức sau a) 1272+146.127+732 b) 98. 28- ( 184 -1).( 184 -1) c) 1002-992+ 982 -972+…+22-12 d).(202+ 182 +…+42+22)-(192+172+ +12) e) 780 − 220 125 + 150.125 + 75 f).342+662+ 68. 66 Bài 7: Tính a) (x+2y)2; (x-2y)2;... đủ 25 buổi Zalo: 09460951 98 MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) 5x(x-2y) +2(2y-x)2; b) 7x(y-4)2 –(4-y)3 ; c) (4x -8) (x2+6)-(4x -8) (x+7)+9 (8- 4x) Bài 2: Chứng minh rằng:... tử:a).(x2+x)2+4x2+4x-12 b) x3+3x24 c).2x3-5x2+8x-3; d).x3- 4x2- 8x +8 ; f).x2(x2+4)- x2+4 ; e) x2(x+4)2(x2+4)2- (x2- 1) Bài 10: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a).3x2-22xy-4x+8y+7y2+1 b).12x2+5x-12y2+12y-10xy-3
 • 11
 • 23
 • 0
1 2 3 4 .. >