Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetron (LA tiến sĩ)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ TÍNH CHẤT cua mang mong CdS bang pp phun nhiet phan- do an K48

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT cua mang mong CdS bang pp phun nhiet phan- do an K48
DO AN TOT NGHIEP DAI HOC . KTAS K48 8 Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của màng mỏng CdS cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân lắng đọng. Màng CdS chế tạo. Quyết – KTAS K48 1 Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của màng mỏng CdS cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân của một số hiệu ứng
 • 55
 • 1,053
 • 26

nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled

nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano ứng dụng trong chế tạo oled
. Nguyễn Duy KhanhNGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN CƠ SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT. NGHỆNguyễn Duy KhanhNGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE TRÊN CƠ SỞ ỐNG CARBON NANO ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO OLED KHÓA LUẬN TỐT
 • 52
 • 630
 • 1

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu cơ (OLED)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu cơ (OLED)
. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MỘT SỐ MÀNG DẪN NANO, ỨNG DỤNG LÀM LỚP TIẾP XÚC ĐIỆN CỰC TRONG CHẾ TẠO ĐIODE PHÁT QUANG HỮU CƠ (OLED) LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LIỆU LINH. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT MỘT SỐ MÀNG DẪN NANO, ỨNG DỤNG LÀM LỚP TIẾP XÚC ĐIỆN CỰC TRONG CHẾ TẠO ĐIODE PHÁT QUANG HỮU CƠ (OLED) Chuyên ngành: Vật liệu linh. đề tài là Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất một số màng dẫn nano, ứng dụng làm lớp tiếp xúc điện cực trong chế tạo điode phát quang hữu cơ (OLED) . Các OLED đơn lớp với cấu trúc đơn
 • 66
 • 499
 • 0

Nghiên cứu Chế tạo một số tính chất của màng mỏng cds cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân

Nghiên cứu Chế tạo và một số tính chất của màng mỏng cds cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân
.  $/{@8&'C1J#*N$8&'C1JK)P#J$@m&' wCxC#P#C2=rKl#0O4b@T_4l=|P XnL5)=L#8MA;C]KVK#5 4LQ4LP)3p*6LV3==V*> ]Zr?^E"=>I# :c34?4d=1^?dK=ef??ghTI37Tb37(# @3K6=<#=>@A-;E*>" =>C+#4J>=>LQKe"*6LMHCLQKeH" *6K64E<#=>*>PLI2"3K6AT5?)0S 23+#>wzx B6^GL#Dp4#4l@A-U"]I#A" 4_0!*>NC4Z-SZ> #4_0!#5N>PI#4_ a*>#;E*>65V<#Q1J`) P4_0!K61]ErwC:Ckx  tCấu trúc tinh thể CdS Nguyễn Đình Quyết – KTAS K48 : Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của màng mỏng CdS cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân WV*H=>@A->=KlKVK#54LQ0S Z>)A"0!#5Nn;E *>E/>@A-KVK#5"EggH:g  @PK6AT5R :Hg}=*NV1JRg:H}=i_"6LPZ> ^4_~4•O*>4)="OH$gg'00*HK6 =*>4;c. 6=5CLLMH"I=!Vo #=OCM*>+#3ICK^"0S! Nguyễn Đình Quyết – KTAS K48  Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của màng mỏng CdS cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân <#=E0VG=HC*MA;E4E23*Y=$.'3 =]4E4#LLMH"I=ATHo=*>LI=HoKLM m4O!<#KAaLVZAaH*Ae5)p ;*6M#KH0P!#$KO0q'AGV3 m1Le*H!CrM=M*>WF8N C88NLsNCW"JmL#>ED4)L#^G "=>=?@A-*>@-O  P4_#l=GA;" 23=4F0#`4LIF#CE AQ*<#KIUV>5>KHT^G" *>=E0VM<#=>=?@A-4_#1JKl  mIUU=t 45[379r37jKh3 uH*6*N@A-CQ"=>=? @A-C4_CM*>+#<#=>=?@A- 45[3794>?374.@T @>54ZK>5+4Z"=aKl *>5^<#^ G=>. /'C0123#$.&-'*> 456+# 45[379`=jK•1I=4•0GKF3 @>54ZK>5L+IM=D 3CM*>INL+IP Nguyễn Đình Quyết – KTAS K48  Nghiên cứu chế tạo một số tính chất của màng mỏng CdS cấu trúc nano lắng đọng bằng phương pháp phun nhiệt phân 45[37:D :.6.=4.@K1^1F=G.@K(# mAa3983GA;4E4D46v*S K>v*S"K>23=4FC*N+#AaCTAr +#CK>+#P#C=>4#004*>Ke+#mAa98 U=>T3">R5^VP=*>5^VP=8 4KIVT>B6^GDL=4#63 S^<#P=98*>K>3P#JPK64E*Y =4E]Erwx mAa398C;)>@A-C@A`OC@A-ObCRD3+# =^G)"*N+#Aa4*Y0Z 5`4PC@A->=E4*N+#AaVwCx/> =?#A==0AO$@A-']4"413GA;4E4D4 Ke+#AaC;IvCKe+#CKE C*N#0O4CTAr+#CKE5)0^=CKEK2 3+#C=>=?456+#+#*>Ke+# LB>5#5C_#^G@A->*NM3 >=H#0K>23=4F4^6*N@A`O*> @$u#'-O  w:CkxB6>^GDN4Q*<#J*> *#M+#*>M<#@A-L*>@A-P #"l="K>23=4FP0#wyx Nguyễn
 • 56
 • 620
 • 2

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)
... tán nanosilica nước 2.2.2 Chế tạo dung dịch thụ động crom(III) chứa nanosilica pha chế dung dịch thụ động khác từ dung dịch gốc Chế tạo dung dịch thụ động crom(III) chứa nanosilica m(g) Nanosilica. .. chất màng thụ động crom(III) chứa nano silica, màng thụ động chế tạo từ dung dịch thụ động crom(III )nanosilica với pH hệ phân tán ban đầu 8, 9, 10 Riêng với dung dịch thụ động crom(III)- nanosilica. .. lớp mạ kẽm màng thụ động: Lớp mạ kẽm xuất gỉ nhanh thử nghiệm Màng thụ động crom(VI) (có rạch) có độ bền 240 gấp 80 lần so với độ bền ăn mòn lớp mạ kẽm Với màng thụ động crom(III) có chứa nanosilica
 • 28
 • 198
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)
Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ) ... nanosilica dung dịch thụ động crom(III) - Nghiên cứu chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm - Khảo sát đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm phương pháp... phát từ thực tế trên, đề tài luận án án Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica thép mạ kẽm Mục đích đề tài chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có... Mẫu mạ kẽm mạ kẽm thụ động trước thử nghiệm 68 Hình 3.23 Mẫu mạ kẽm mạ kẽm thụ động sau phun muối 69 Hình 3.24 Mẫu mạ kẽm thụ động sau 24 phun muối .69 Hình 3.25 Mẫu thụ động crom(III)- nanosilica
 • 148
 • 316
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)
Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LA tiến sĩ) ... tế trên, đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica thép mạ kẽm hướng quan trọng, chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có độ ổn định... với màng thụ động crom(VI) Nội dung nghiên cứu đề tài là: - Nghiên cứu phân tán nanosilica dung dịch thụ động crom(III) - Nghiên cứu chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm. .. chữa màng thụ động lớp mạ kẽm Mục đích đề tài chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có độ bền chống ăn mòn cao cung cấp cho màng thụ động khả tự sửa chữa Màng thụ động crom(III) chứa nanosilica
 • 31
 • 148
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (tt)
Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (LÀ tiến sĩ) ... trên, đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica thép mạ kẽm hướng quan trọng, chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có độ ổn định cao,... với màng thụ động crom(VI) Nội dung nghiên cứu đề tài là: - Nghiên cứu phân tán nanosilica dung dịch thụ động crom(III) - Nghiên cứu chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm. .. chữa màng thụ động lớp mạ kẽm Mục đích đề tài chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có độ bền chống ăn mòn cao cung cấp cho màng thụ động khả tự sửa chữa Màng thụ động crom(III) chứa nanosilica
 • 27
 • 148
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (full)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(III) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm (full)
... nanosilica dung dịch thụ động crom(III) - Nghiên cứu chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm - Khảo sát đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica lớp mạ kẽm phương pháp... phát từ thực tế trên, đề tài luận án án Nghiên cứu chế tạo đặc trưng hóa lý màng thụ động crom(III) chứa nanosilica thép mạ kẽm Mục đích đề tài chế tạo màng thụ động crom(III) chứa nanosilica có... hỏng Cơ chế tự sửa chữa màng thụ động crom(VI) biểu diễn hình 1.2 Lớp thụ động Lớp mạ kẽm Lớp thụ động Cr6+ Cr6+ Lớp mạ kẽm Lớp thụ động Lớp mạ kẽm Hình 1.2 Cơ chế tự sửa chữa màng thụ động crom(VI)
 • 142
 • 214
 • 0

Tiểu luận: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano

Tiểu luận: Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất màng mỏng nanocomposite trên cơ sở ống carbon nano
... graphene khoảng 3,4 Ả Trong ống nano cacbon đa tường, ống nano cacbon hai tường quan tâm hình thái học tính chất giống với ống nano cacbon đơn tường điện trở tính chất hóa học chúng cải thiện... C=C, để lại lỗ trống cấu trúc ống nano cacbon thay đổi hai tính chất điện chúng Trong trường hợp ống nano cacbon tường, tường ngồi biến tính 1.2.2 Các tính chất 1.2.2.1 Độ bền Ồng nano cacbon loại... trị Tc thấp ống nano cacbon đơn tường hay ống nano cacbon đa tường khơng có lớp vỏ liên kết với I.2.2.4 Tính dẫn nhiệt Tất ống nano cacbon dẫn nhiệt tốt dọc theo ống, Các kết đo rằng, ống SWCNT
 • 43
 • 176
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng điện hóa của vật liệu composite fe3o4 c định hướng ứng dụng trong pin fe khí

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng điện hóa của vật liệu composite fe3o4 c định hướng và ứng dụng trong pin fe khí
... H C QU C GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Tiên NGHIÊN C U CHẾ TẠO Đ C TRƢNG ĐIỆN HÓA C A VẬT LIỆU COMPOSITE Fe3 O4/ C ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TRONG PIN Fe/ KHÍ Chuyên... Fe3 O4 Fe3 O4/AB thương mại Hai loại điện c c Fe3 O4 Fe3 O4/AB sử dụng Fe3 O4 kích thƣ c nano mét Andrich Fe3 O4 kích thƣ c micro mét Nhật Bản Để đo tính chất điện hố AB Fe3 O4, điện c c AB Fe3 O4 đƣ c chế. .. CV điện c c nm -Fe3 O4 µm -Fe3 O4 30 3.3.1 Kết đo đ c trƣng CV điện c c nm -Fe3 O4 30 3.3.2 Kết đo đ c trƣng CV điện c c µm -Fe3 O4 31 3.4 Đ c trƣng CV điện c c nm Fe3 O4/ AB µm Fe3 O4/ AB 33
 • 60
 • 55
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron
... B) phương pháp phún xạ magnetron đặc trưng tính chất màng phủ đa lớp Phương pháp nghiên cứu Luận án thực phương pháp thực nghiệm Phần lớn thí nghiệm chế tạo màng phủ đo đạc đặc trưng tính chất. .. lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ magnetron Đối tượng luận án - Màng đơn lớp TiAlXN (X: Si, B, V) - Màng đa lớp TiAlXN/CrN... triển khai số nghiên cứu chung chế tạo loại màng phủ nitrua đa nguyên tố hợp kim WC- Co Trong bao gồm việc nghiên cứu chế tạo bia phún xạ đa nguyên tố, làm sở cho việc nghiên cứu màng nitrua đa
 • 132
 • 36
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PHỦ ĐA LỚP TiAlSiNCrN TRÊN NỀN HỢP KIM CỨNG WCCo BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY VẬT LÝ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PHỦ ĐA LỚP TiAlSiNCrN TRÊN NỀN HỢP KIM CỨNG WCCo BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY VẬT LÝ
... Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC-Co phương pháp phún xạ magnetron” Mục tiêu luận án - Chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ cứng nitrua đơn lớp – đa nguyên... cứu chế tạo màng phủ nitrua đa lớp TiAlXN/CrN (X:Si, B) phương pháp phún xạ magnetron đặc trưng tính chất màng phủ đa lớp Các kết luận án đạt - Đã chế tạo thành công màng phủ cứng đơn lớp – đa. .. mẫu đem phân tích đặc trưng tính chất 2.1.2.3 Chế tạo màng đa lớp TiAlX(Si,B)N/CrN Kế thừa thông số tối ưu nghiên cứu chế tạo màng phủ nitrua đơn lớp, màng phủ đa lớp chế tạo với thông số
 • 26
 • 36
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt
... chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ magnetron Mục tiêu luận án - Chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ cứng nitrua đơn lớp –... B, V), chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất màng phủ cứng đơn lớp TiAlXN (X:Si, B, V) đa lớp TiAlXN/CrN (X: Si, B) hợp kim cứng WC- Co, công nghệ phún xạ magnetron chiều Màng phủtính chất. .. trình hình thành màng phủ phương pháp phún xạ ứng dụng màng phủ nitrua tình hình nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG CHUẨN BỊ MẪU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp chế tạo màng nitrua Qua tham
 • 26
 • 24
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron
... B) phương pháp phún xạ magnetron đặc trưng tính chất màng phủ đa lớp Phương pháp nghiên cứu Luận án thực phương pháp thực nghiệm Phần lớn thí nghiệm chế tạo màng phủ đo đạc đặc trưng tính chất. .. lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ magnetron Đối tượng luận án - Màng đơn lớp TiAlXN (X: Si, B, V) - Màng đa lớp TiAlXN/CrN... triển khai số nghiên cứu chung chế tạo loại màng phủ nitrua đa nguyên tố hợp kim WC- Co Trong bao gồm việc nghiên cứu chế tạo bia phún xạ đa nguyên tố, làm sở cho việc nghiên cứu màng nitrua đa
 • 133
 • 15
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron
... DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - LƯƠNG VĂN ĐƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ NITRUA TRÊN NỀN HỢP KIM CỨNG WC- Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON. .. phương pháp phún xạ magnetron đặc trưng tính chất màng phủ đa lớp Phương pháp nghiên cứu Luận án thực phương pháp thực nghiệm Phần lớn thí nghiệm chế tạo màng phủ đo đạc đặc trưng tính chất màng phủ. .. lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ magnetron Đối tượng luận án - Màng đơn lớp TiAlXN (X: Si, B, V) - Màng đa lớp TiAlXN/CrN
 • 146
 • 17
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt tiếng anh

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt tiếng anh
... Luân, Trần Bảo Trung, Nguyễn Văn An Nghiên cứu công nghệ phủ màng siêu cứng đa lớp TiAlSiN/CrN hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ Tuyển tập hội nghị khoa học niên Viện Hàn lâm Khoa học... properties of nitride coatings on WC- Co hard alloys by magnetron sputtering" Scope of thesis - Fabrication and characteristics of single-layer nitride hard coating with multi-components (TiAlXN... sccm (TiAlSiN coatings, TiAlBN coatings); 4; 6; 8; 10 sccm (TiAlVN coatings), flow rate of Ar gas: 36 sccm is fixed in during the magnetron sputtering o Distance of target and WC- Co substrate:
 • 25
 • 16
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WC co bằng phương pháp phún xạ magnetron tt
... chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC- Co phương pháp phún xạ magnetron Mục tiêu luận án - Chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ cứng nitrua đơn lớp –... B, V), chế tạo nghiên cứu đặc trưng tính chất màng phủ cứng đơn lớp TiAlXN (X:Si, B, V) đa lớp TiAlXN/CrN (X: Si, B) hợp kim cứng WC- Co, công nghệ phún xạ magnetron chiều Màng phủtính chất. .. trình hình thành màng phủ phương pháp phún xạ ứng dụng màng phủ nitrua tình hình nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG CHUẨN BỊ MẪU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp chế tạo màng nitrua Qua tham
 • 26
 • 16
 • 0

Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetron (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetron (LA tiến sĩ)
Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetronNghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất của màng phủ nitrua trên nền hợp kim cứng WCCo bằng phương pháp phún xạ magnetron ... B) phương pháp phún xạ magnetron đặc trưng tính chất màng phủ đa lớp Phương pháp nghiên cứu Luận án thực phương pháp thực nghiệm Phần lớn thí nghiệm chế tạo màng phủ đo đạc đặc trưng tính chất. .. 35 CHƯƠNG CHUẨN BỊ MẪU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Phương pháp chế tạo màng nitrua 39 2.1.1 Chế tạo bia phún xạ 39 2.1.2 Chế tạo màng phủ nitrua 40 2.1.2.1... lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo đặc trưng tính chất màng phủ nitrua hợp kim cứng WC-Co phương pháp phún xạ magnetron Đối tượng luận án - Màng đơn lớp TiAlXN (X: Si, B, V) - Màng đa lớp TiAlXN/CrN
 • 133
 • 28
 • 0
1 2 3 4 .. >