Tổng hợp tài liệu :

Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ

Đề kiểm tra chương Dao động

Đề kiểm tra chương Dao động
. trọng trờng không đổi , thì dao động nhỏ của con lắc đơn cũng đợc coi là dao động tự do. D. Đối với các dao động nhỏ thì chu kỳ dao động của con lắc đơn không. mộtquả nặng m 1 thì chu kỳ dao động là T 1 = 1,2s. Khi thay quả nặng m 2 vàothì chu kỳ dao động bằng T 2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao động khi treo đồng thời m
 • 5
 • 1,183
 • 18

Kiểm tra phần dao dộng K12 nâng cao

Kiểm tra phần dao dộng cơ K12 nâng cao
. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ). KHỐI 12 NÂNG CAO. (20 câu. Thời gian làm bài: 30 phút) 1) A. Phương trình dao động điều hòa có. điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ. D. Tần số dao động tự do của một hệ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. ∗∗∗∗∗∗∗ Trang 3 Ghi chú: 6 câu
 • 4
 • 637
 • 33

đề kiểm tra phần dao động số 3(Trọng tâm - dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng, ĐK tồn tại dao động, con lắc đơn)

đề kiểm tra phần dao động cơ số 3(Trọng tâm - dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng, ĐK tồn tại dao động, con lắc đơn)
. trì và dao động cưỡng bức A. giống nhau : duy trì dao độngdao động cưỡng bức khơng tắt dần B. khác nhau : dao động cưỡng bức dao động với tần số của. Khi dao động con lắc chịu tác dụng của lực cản độ lớn coi như khơng đổi. Sau 100 dao động, biên độ dao động của con lắc chỉ là 3 0 . Coi chu kỳ dao động
 • 4
 • 990
 • 18

kiểm tra 15-dao động

kiểm tra 15-dao động cơ
. Thứ tư ngày24 tháng 09 năm 2009 Kiểm Tra 15 phút Môn: Vật Lí Đề 1 1. Khi nói về dao động cưỡng bức: A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của. A.Vận tốc tăng. B. năng không đổi. C.Thế năng giảm, động năng tăng. D.Ở vị trí biên x = A động năng cực đại. 8. Phương trình dao động điều hòa dạng
 • 2
 • 256
 • 5

Đề kiểm tra chương dao động

Đề kiểm tra chương dao động cơ
. Cho hai dao động điều hoà phương trình x 1 = A sin 10t và x 2 = A cos 10 t A. dao động 1 cùng pha với dao động 2. B. dao động 1 chậm pha hơn dao động 2. phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động . C. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn . D. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc
 • 2
 • 887
 • 32

Kiểm tra 15 phút chương dao động

Kiểm tra 15 phút chương dao động cơ
. vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 8cm thì chu kì dao động. trên chiều dài quỹ đạo bằng 4cm, trong 4s nó thực hiện 10 dao động toàn phần. Biên độ và chu kỳ dao động lần lượt là: A. 4cm; 2s B. 2cm; 0,4s C. 2cm; 2s D.
 • 2
 • 687
 • 10

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 THPT chương dao động học

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 THPT chương dao động cơ học
. nhiều lựa chọn ch- ơng " ;Dao động học& quot; lớp 12 THPT. - Thực nghiệm s phạm để đánh giá hệ thống câu hỏi đã soạn và đánh giá việc học tập của học sinh. các phơng pháp kiểm tra - đánh giá và sử dụng phơng pháp trắc nghiệm khách quan để kiểm tra -đánh giá kết quả học tập chơng " ;Dao động học& quot;. 7.2.
 • 95
 • 888
 • 0

Kiem tra chuong dao dong co

Kiem tra chuong dao dong co
. lần thì: A. chu kì con lắc tăng 2 lần B. năng lượng dao động của con lắc tăng 2 lần C. tần số dao động của con lắc không đổi D. biên độ dao động tăng 2 lần Câu 63. Một vật dao động điều hoà. vật dao động điều hoà biểu thức 2 /)10cos(20 scmta ππ = . Li độ của vật biểu thức: A. cmtx ) 2 10cos(2 π π += B. cmtx ) 2 10cos(2 π π −= C. cmtx )10cos(2 π = D. cmtx ) 2 10cos(2 π π +−= Câu. dương của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là: A. cmtx ) 4 3 4cos(5 π π −= B. cmtx ) 4 3 4cos(5 π π += C. cmtx ) 4 2cos(5 π π += D. cmtx ) 4 4cos(5 π π += Câu 26. Một lò xo
 • 6
 • 208
 • 1

Bài kiêm tra phần dao động

Bài kiêm tra phần dao động cơ
. lắc lò xo dao động điều hoà chu kì 0,5s. Nếu tăng biên độ lên 2 lần thì chu kì dao động là 1(s). B. dao động tuần hoàn là dao động điều hoà. C. biên độ vận tốc là A ω . D. trong dao động con. lời sai. Biên độ dao động của vật khác 5cm là. A. quỹ đạo dao động của vật là 10cm B. trong quá trình dao động lò xo có: l max = 60cm; l min = 50cm C. chu kì 1(s) dao động tại thời điểm. THỨ NHẤT MÔN VẬT LÝ: DAO ĐỘNG Thời gian: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1: Kết luận nào sau đây sai khi nói về năng trong dao động điều hoà. A. năng tỉ lệ thuận với
 • 4
 • 231
 • 1

de kiem tra chuơng dao động hay và khó

de kiem tra chuơng dao động hay và khó
. A.Tần số dao động tổng hợp khác tần số của dao động thành phần. B.Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của 2 dao động thành phần C. Chu kỳ dao động bằng tổng các chu kỳ Dao động của. đổi và tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ của dao động. lượng m 1 vào lò xo thấy nó dao động với chu ky T 1 .Khi gắn vào quả cầu khối lượng m 2 nó dao động với chu kỳ T 2 .Nếu gắn đồng thời 2 quả nặng trên vào lò xo đó ,chu kù dao động của chúng
 • 7
 • 608
 • 10

de kiem tra chuơng dao động hay và khó ( de so 2)

de kiem tra chuơng dao động hay và khó ( de so 2)
. hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số phương trình )cm()4/t10cos(4x 1  ; )cm()12/11t10cos(4x 2  và )cm()12/t10sin(6x 3  . Phương trình dao động tổng hợp của. -0,1 m/s 2 và vận tốc 3v 0  cm/s. Phương trình dao động của vật là A. )cm()6/5tcos(2x     . B. )cm()6/tcos(2x     . C. )cm()3/tcos(2x     . D. )cm()3/2tcos(4x     hợp của vật là A. )cm()12/5t10cos(2x     . B. )cm()12/t10sin(2x     . C. )cm()12/5t10sin(2x     . D. )cm()12/5t100cos(2x     . Câu 6: Một vật dao động điều hoà với tần số
 • 5
 • 289
 • 4

de kiem tra chuơng dao động hay và khó ( de so 3)

de kiem tra chuơng dao động hay và khó ( de so 3)
. dương, lấy 2 10   . Phương trình dao động của vật là: A. )() 6/cos(10 cmtx     . B. )() 3/2cos(5 cmtx     . C. )() 3/2cos(5 cmtx     . D. )() 3/cos(10 cmtx     . Câu 2: Một con. B.Tần số của dao động tổng hợp bằng tổng các tần số của các dao động thành phần. C.Biên độ của dao động tổng hợp bằng tổng các biên độ của các dao động thành phần. D.Chu kì của dao động tổng hợp. thời hai dao động điều hòa cùng phương các phương trình sau: (li độ x tính bằng cm, thời gian t tính bằng giây s) x 1 = 12cos(20πt + π /3) và x 2 = 16cos(20πt +  2 ). Biên độ của dao động tổng
 • 6
 • 284
 • 1

Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cốkiểm tra đánh giá một số kiến thức trong chương Dao động Vậy lí 12 (Chương trình chuẩn)

Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá một số kiến thức trong chương Dao động cơ Vậy lí 12 (Chương trình chuẩn)
. HS trong ôn tập củng cốkiểm tra đánh giá 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 43 CHƯƠNG II: XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ OTCC VÀ KTĐG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ” – VẬT LÍ 12 (CHƯƠNG TRÌNH. đã một số công trình nghiên cứu về xây dựng website OTCC và KTĐG kiến thức như: Xây dựng website hỗ trợ học sinh tự ôn tập củng cốkiểm tra đánh giá một số kiến thức về dao động con lắc. Vậy lí 12 (Chương trình chuẩn). - Hoạt động tự OTCC và kiểm tra, đánh giá của HS đối với chương Dao động . - Các chức năng của trang Web hỗ trợ HS tự OTCC, kiểm tra đánh giá kiến thức,
 • 122
 • 342
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ” CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT
Xây dựng hệ thống câu hỏitrắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chấtlượng kiến thức chương “Dao động cơ” của học sinh lớp 12 THPT”.iến hành đổi mới nền giáo dục một cách toàn diện về mục tiêu,chương trình, nội dung giáo dục, về phương pháp dạy học … Một trongnhững nội dung đổi mới đang được nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứulà việc sử dụng các phương pháp KTĐG. . CƠ” CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí HÀ NỘI, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA VẬT LÝ. ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí Người hướng dẫn khoa học Th.S Nguyễn Anh Dũng HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện khóa luận, . câu hỏi đã soạn và đánh giá việc học tập của HS góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường THPT. 4 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1.Các phương pháp nghiên cứu lí luận  Nghiên
 • 77
 • 297
 • 0

bo de kiem tra chuong dao ham co ban toán 11

bo de kiem tra chuong dao ham co ban toán 11
... www.daythem.edu.vn    cot  2 x  1  d) y  sin  s inx+cosx  Câu 4: (1điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: y  x  x Đề C©u (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: a)y  3x  12x  7x  11 x 1 b) y ... Câu 1(6đ): Tính đạo hàm hàm số sau 2x  x2 a) y  x  7x  5x3 b) y  c) y  x2 cos x d) y  sin3 (sin x2  2 011) Câu (2đ) Cho hàm số y  x2 ( x  1) Giải bất phƣơng trình: y  Câu (2đ) Cho... 2) b) Tại điểm tung độ c) Tiếp tuyến song song với đƣờng thẳng 4y+x -2 011= 0 Câu 3: a) Cho hàm số y  mx3  x  3x  2 011 Tìm m để y'  x  R b) Cho hàm số f ( x)  x  g ( x)  x  Giải bất
 • 3
 • 100
 • 1

HƯỚNG dẫn GIẢI đề KIỂM TRA PHẦN DAO ĐỘNG lớp 12 bản

HƯỚNG dẫn GIẢI đề KIỂM TRA PHẦN DAO ĐỘNG cơ lớp 12 cơ bản
... lượng Câu 7: Dao động tắt dần lắc đơn đặc điểm A dao động giảm dần B dao động không đổi C Biên độ không đổi D Động lắc vị trí cân không đổi Câu 8: Một vật thực dao động điều hoà Thời... sai ? A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng B Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng... nhở dao động tắt dần chậm Câu 16: vật dao động điều hoà A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì chu kì dao động vật B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì nửa chu kì dao động
 • 13
 • 206
 • 0

Đề 01 kiểm tra chương Dao động

Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ
Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ: hệ thống lại những kiến thức đã trang bị trong chương 01 của vật lý lớp 12 với các dạng toàn thường xuất hiện trong đề thi đại học. kết hợp với 7 câu hỏi của 7 chương vật lý 11, đảm bảo cho học sinh nắm kiến thức liên tục, học mới ôn cũ, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT.
 • 6
 • 26
 • 0
1 2 3 4 .. >