Tổng hợp tài liệu :

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 04)

Bài giảng: Giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
Bài giảng có phần nâng cao.Biên soạn theo hướng "LẤY HỌC TRÒ LÀM TRUNG TÂM". . [ 2 3 ; 2][2; 2 3 ]. Đạo hàm: y' = 1 2 + 2 3 2m > 0 mD. Do đó: x D Max y = y(2 3 ) = 3 3 4 Max( 3 1 x + 3 2 x ) = 3 3 4 , đạt đợc m = 2 3 y =y(2 3 )= 3 3 4 Min( 3 1 x + 3 2 x ) = 3 3 4 , đạt đợc m= 2 3 . Chú ý: Trong bài toán trên ta chỉ xét hàm số trên tập: D = [ 2 3 ; 2][2, 2 3 ]. Nếu
 • 24
 • 6,015
 • 7

Tài liệu Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số ppt

Tài liệu Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của hàm số ppt
. BA PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT,GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ,BIỂU THỨC. Do LAISAC Biên soạn. A.BÀI TOÁN MỞ ĐẦU : Tìm giá trị nhỏ nhất. DUNG PHƯƠNG PHÁP . Nội dung bài viết này chỉ nêu lên ba phương pháp cơ bản nhất mà ta thường sử dung để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm
 • 7
 • 2,869
 • 36

giá trị nhỏ nhấtgiá trị lớn nhất của hàm số

giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số    2 1 1 x y x trên đoạn [-1;2] Hư ớng dẫn: Hàm đ ạt giá trị nhỏ nhất tại x= -1 và đ ạt giá tr ị lớn nhất tại  1x Bài 8. Tìm giá tr ị lớn nhất, nhỏ. y Hàm không có giá tr ị lớn nhất Bài 4. Tìm giá tr ị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của     2 5 6y x x trên đo ạn [ -1;6] Hư ớng dẫn: Hàm đạt giá trị nhỏ nhất tại x=-1; x=6 và đạt giá trị lớn. giá trị lớn nhất tại 5 2 x  Bài 5. Tìm giá tr ị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:      2 6 4y x x trên đo ạn [0;3] Hư ớng dẫn: Hàm đ ạt giá trị lớn nhất tại x=3, nhỏ nh ất tại
 • 97
 • 1,492
 • 3

VẤN ĐỀ 2: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT-GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ pdf

VẤN ĐỀ 2: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT-GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ pdf
. VẤN ĐỀ 2: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT-GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y= 2 3 1 x x   trên [2 ;4 ] Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. [ 2 5 ; 2 7 ] Bài 7: Tìm giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số x x y    2 3 2 trên đoạn [ 2 5 ; 3] : Bài 8: Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 x4xy  : ĐS. -2 Bài 9 : Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin 2 x +2sinx - 1 với          ; 2 x : Bài 10: Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 x y x e 
 • 2
 • 1,177
 • 4

chuyên đề giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số

chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
. Giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số và ứng dụng của giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất trong việc giải phơng trình, bất phơng trình Phần I: Lý thuyết 1. Định nghĩa : Cho hàm số. các số f(a), f(b), f(x 1 ), f(x 2 ), , f(x n ). B 3: Kết luận GTLN là số lớn nhất, GTNN là số nhỏ nhất trong các giá trị trên. Bài tập: Bài 1: Tìm giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số. = zyxf Dx Chuyên đề 2: Phơng pháp miền giá trị hàm số Phơng pháp: Xét bài toán tìm GTLN, GTNN của hàm số f(x) trên một miền D cho trớc. B 1: Gọi y 0 là một giá trị tuỳ ý của hàm số f(x) trên
 • 13
 • 772
 • 0

Chuyên đề giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số pot

Chuyên đề giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số pot
. trên đây tôi đã nêu các loại hàm số thường gặp trong bài toán tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn . Do thời gian thực hiện chuyên đề có hạn, nên chắc chắn nhông. loại hàm số thường gặp: Ta thường gặp các loại hàm số cho trong bài tìm GTLN-GTNN của hàm số ( ) y f x= trên đoạn [ ] ;a b sau : 1) Hàm đa thức : 1.1) Ví dụ : Tìm GTLN-GTNN của các hàm số sau: (. TRÀ CÚ TỔ TOÁN Giáo Viên : Trần Phú Vinh Năm Học : 200 9-2 010 A.Lời nói đầu : Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) , giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số trên một đoạn là một bài
 • 10
 • 585
 • 6

sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình và bất phương trình

sử dụng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình và bất phương trình
. www.VNMATH.com www . l a i s ac . p g e. tl  S S S Ử Ử Ử D  D  D Ụ  Ụ  Ụ N  N  N G G G G G G I  I  I Á  Á  Á  T T T R  R  R Ị  Ị  Ị  L L L Ớ Ớ Ớ N  N  N  N  N  N H H H Ấ  Ấ  Ấ T T T , , , G G G I  I  I Á  Á  Á  T T T R  R  R Ị  Ị  Ị  N  N  N H H H Ỏ Ỏ Ỏ N  N  N H H H Ấ  Ấ  Ấ T T T C  C  C Ủ  Ủ  Ủ A  A  A  H H H À  À  À M  M  M  S S S Ố Ố Ố  ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC,  GIẢI  P HƯƠ NG TRÌNH V À BẤT P HƯƠ NG TRÌNH Lê A nh Tuấn  C huyê n V ĩ nh P húc www.VNMATH.com Chân thành cảm ơn bạn có nickname : yenvp9 3@ gmail. com gử i đến www . l aisac. page. tl www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com
 • 7
 • 586
 • 3

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤTGIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE potx

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE potx
. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤTGIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE A. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH Định lý 1 Nếu hàm số y = f(x) liên. TRỊ NHỎ NHẤTGIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ – ĐỊNH LÝ LAGRANGE I. GIÁ TRỊ NHỎ NHẤTGIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ 1. Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) có MXĐ D và X là tập hợp con của D. i) Số m được. f(x n ), f(b). Bước 3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong các giá trị đã tính ở trên là các giá trị tương ứng cần tìm. Ví dụ 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 f(x) x 4x 5= -
 • 7
 • 1,051
 • 4

Chuyên đề II: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số pptx

Chuyên đề II: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số pptx
. Chuyên đề II: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Lý thuyết: Cách tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số   y f x  liên tục trên đoạn   ; a b .  Tính đạo hàm   y.      . Câu 2 (Đề TN 2008, Lần 1, Ban KHXH): Tìm GTLN, GTNN của hàm số 4 2 2 1 y x x    trên đoạn   0;2 . Câu 3 (Đề TN 2008, L2, KPB): Tìm GTLN, GTNN của hàm số 2 1 3 x y x    .   0;2 . Câu 4 (Đề TN 2008, L2, Ban KHTN): Tìm GTLN, GTNN của hàm số 4 2 2 4 3 y x x     trên đoạn   0;2 . Câu 5 (Đề TN 2008, L2, Ban KHXH): Tìm GTLN, GTNN của hàm số 3 2 2 6 1 y x
 • 3
 • 249
 • 0

chuyên đề tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

chuyên đề tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
. dụ 5: 1. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số 2 2 4 y x x a = + + − trên đoạn 2;1   −   đạt giá trị nhỏ nhất . 2. Tìm giá trị , p q để giá trị lớn nhất của hàm số 2 y x px. 95 Bài 4 : GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ. 4.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên D Số M gọi là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số ( ) y. tương tự: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số: 3 3 1. sin cos y x x = + 3 2. 2 sin 3 cos2 6 sin y x x x = − + − Ví dụ 8 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số: 1 1. sin
 • 22
 • 1,047
 • 0

Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhấtgiá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến (Huỳnh Chí Hào)

Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến (Huỳnh Chí Hào)
. thuật tìm GTLN và GTNN của hàm số THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ NHIỀU BIẾN Huỳnh Chí Hào A. PHƢƠNG PHÁP CHUNG Để giải bài toán tìm. sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số )(tf với Dt  .  Chú ý : trong trường hợp không thể xây dựng trực tiếp được hàm số )(tf với Dt  , ta có thể đi tìm. đại lượng đã được biến đổi như trên.  Xét hàm số )(tf theo biến t . Khi đó ta hình thành được bài toán tương đương sau : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số )(tf với Dt  .
 • 25
 • 707
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng tính đơn điệu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số để khảo sát nghiệm của phương trình và bất phương trình

Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng tính đơn điệu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số để khảo sát nghiệm của phương trình và bất phương trình
... toán liên quan đến khảo sát hàm số dựa vào đồ thị hàm số y  f ( x) biện luận số nghiệm phương trình f ( x)  g (m) số nghiệm phương trình f ( x)  g (m) số giao điểm đồ thị hàm số y  f ( x) với... : Khi sử dụng tính đơn điệu hàm số vào giải phương trình ,học sinh hay mắc sai lầm việc kết luận tổng, tích hai hàm đồng biến, nghịch biến Do vận dụng tính chất hàm số vào giải phương trình. .. sin C có nghiệm Đối với bất phương trình ta sử dụng tính đơn điệu hàm số cách linh hoạt toán trở nên đơn giản Ví dụ 18: Giải bất phương trình x  ln x  Giải Điều kiện: x  x Xét hàm số f  x
 • 38
 • 265
 • 0

chuyên đề trắc nghiệm GIÁ TRỊ lớn NHẤTGIÁ TRỊ NHỎ NHẤT của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)

chuyên đề trắc nghiệm GIÁ TRỊ lớn NHẤT và GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT của hàm số (có đáp án và lời giải chi tiết)
... khẳng định đúng? A Hàm sốgiá trị lớn giá trị nhỏ B Hàm sốgiá trị lớn C Không tồn giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số D Hàm sốgiá trị lớn x2  Câu 5.Tìm giá trị lớn hàm số y  khoảng ... Có giá trị nhỏ x  1 giá trị lớn x  B Có giá trị nhỏ x  giá trị lớn x  1 C Có giá trị nhỏ x  1 giá trị lớn D Không có giá trị nhỏ có giá trị lớn x  Câu 18 Gọi M , m giá trị lớn giá trị. .. giá trị nhỏ x  1 giá trị lớn x  B Có giá trị nhỏ x  giá trị lớn x  1 C Có giá trị nhỏ x  1 giá trị lớn D Không có giá trị nhỏ có giá trị lớn x  Hướng dẫn giải: Chọn đáp án B Hàm số
 • 79
 • 265
 • 0

Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT quan sơn sử dụng giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số để giải bài toán thực tế mang tính tối ưu

Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT quan sơn sử dụng giá trị lớn nhất  giá trị nhỏ nhất của hàm số để giải bài toán thực tế mang tính tối ưu
... chất lượng dạy học môn toán Đề tài Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT Quan Sơn sử dụng giá trị lớn giá - trị nhỏ hàm số để giải toán thực tế mang tính tối ưu ” nhằm giúp học sinh vượt qua... thú học tập Bổ sung kiến thức cho em có đủ kiến thức để em học tốt phần sau Tôi xin giới thiệu đề tài: Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT Quan Sơn sử dụng giá trị lớn - giá trị nhỏ hàm số để. .. thiết, học sinh hiểu ứng dụng thực tế toán học Bài toán thực tế dạng toán lạ khó hiểu học sinh học sinh vùng cao Qua thực tế giảng dạy trường THPT Quan Sơn qua trao đổi với đồng nghiệp công tác trường
 • 20
 • 205
 • 0

Chủ đề 1.3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Chủ đề 1.3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
tìm giá trị lớn nhất của hàm số×giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số
 • 39
 • 88
 • 0

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 01)

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 01)
... || y -1 +∞ Mệnh đề sau ? A Giá trị lớn hàm số B Giá trị nhỏ hàm số – C Giá trị nhỏ hàm số D Giá trị lớn hàm số giá trị nhỏ hàm số – (x + 2)2 Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = khoảng (0;+∞) 3x B y... Cho hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a;b],(a < b) Mệnh đề sau ? A Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nửa khoảng [a;b) B Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ khoảng (a;b) C Hàm. .. giá trị nhỏ khoảng (a;b) C Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ đoạn [a;b] D Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nửa khoảng (a;b] Câu 82 Cho hàm số f (x) thoả mãn f ′(x) ≤ 0,∀x
 • 16
 • 15
 • 1

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 02)

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 02)
... thuê hộ với giá triệu đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ lên 100 nghìn đồng có thêm hai hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, cơng ty phải cho thuê hộ với giá tháng?... t ≤ 30) Hỏi sau phút số vi khuẩn lớn nhất? A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 15 phút Câu 16 Một công ty sản xuất x sản phẩm với giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản xuất theo phương trình... triệu đồng bán với giá 31 triệu đồng Với giá bán năm tiêu thụ hết 600 sản phẩm, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ mặt hàng X doanh nghiệp định giảm giá bán sản phẩm để tăng doanh số bán Biết giảm triệu
 • 11
 • 12
 • 0

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 04)

giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 04)
... Câu 10 Hỏi giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y = sin x − 4sin x + ? A M = 2,m = −5 B M = 5,m = C M = 5,m = −2 D M = −2,m = −5 cos x + cos x +1 Câu 11 Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = ?... Câu Hỏi giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y = 2sin x + 2sin x −1 ? A B 3 B M = 3,m = −1 A M = −1,m = − C M = 3,m = − D M = ,m = −3 2 Câu Hỏi giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y = 2cos 2x... thực) Hỏi giá trị lớn hàm số đoạn [−2;1] có giá trị nhỏ ? A B C D Câu 26 Cho hàm số y = x −3x + m (với m tham số thực) Hỏi max y có giá trị nhỏ ? [1;2] A B C Câu 27 Cho hàm số y = f ( x) có đồ
 • 9
 • 14
 • 0
1 2 3 4 .. >