Tổng hợp tài liệu :

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố nội

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phạm trù kinh tế, thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người lao động với chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phản ánh những nhu cầu, động cơ khách quan của người lao động tham gia vào các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2. Cơ cấu lợi ích kinh tế bao gồm: (1) Lợi ích kinh tế trực tiếp: Tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, bảo hiểm); (2) Lợi ích kinh tế gián tiếp: Điều kiện môi trường làm việc; đào tạo nâng cao tay nghề; đảm bảo đời sống tinh thần. 3. Một số kết quả và hạn chế của việc thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội giai đoạn 20002014. (1) Kết quả: Giải quyết việc làm cho người lao động; tiền công, tiền thưởng tăng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm; môi trường và điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. (2) Hạn chế: Tiền lương, tiền thưởng còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động; nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi của người lao động; còn chậm lương, sa thải công nhân, không đóng bảo hiểm theo quy định, thiếu nhà và đời sống tinh thần của người lao động chưa được bảo đảm. 4. Ba nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài: (1) Nhóm giải pháp về phía Nhà nước: Hoàn thiện môi trường kinh doanh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hoạt động bảo đảm lợi ích cho người lao động; Hỗ trợ của nhà nước về đào tạo người lao động trong các doanh nghiệp; Nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương trong quản lý các doanh nghiệp; Tăng cường sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động; Khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động. (2) Nhóm giải pháp về phía người lao động: Nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao hiểu biết luật pháp; Nâng cao ý thức, kỷ luật. (3) Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Nâng cao ý thức chấp hành luật pháp Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Xác định bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động đồng thời cũng chính là bảo đảm lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp; Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn cơ sở; Cần tạo môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện trong doanh nghiệp cho người lao động; Chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên tìm hiểu về phong tục, tập quán, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp. . li ích kinh t ca ngi lao đngă trong các doanh nghipă có vnă đu t ncă ngoài trên đaă bàn thành ph Ni 76 3.2.ăTìnhăhìnhăthc hin li ích kinh t caăngi lao đng trong các doanh nghip có vnăđuătănc ngoài trên đa bàn thành ph. caăngi lao đng trong các doanh nghip có vnăđuătănc ngoài trên đa bàn thành ph Ni 82 3.3. ánhăgiáăchungăv thc hin li ích kinh t caăngi lao đng trong các doanh nghip có vnăđuătănc ngoài trên đa bàn thành ph. boăđm li ích kinh t ca ngi lao đngă trong các doanh nghipă có vnă đu t ncă ngoài trên đaă bàn thành ph Ni 118 4.2. Các giiăphápăch yu nhm boăđm li ích kinh t
 • 183
 • 428
 • 2

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố nội (TT)

Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố hà nội (TT)
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phạm trù kinh tế, thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người lao động với chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phản ánh những nhu cầu, động cơ khách quan của người lao động tham gia vào các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2. Cơ cấu lợi ích kinh tế bao gồm: (1) Lợi ích kinh tế trực tiếp: Tiền công, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, bảo hiểm); (2) Lợi ích kinh tế gián tiếp: Điều kiện môi trường làm việc; đào tạo nâng cao tay nghề; đảm bảo đời sống tinh thần. 3. Một số kết quả và hạn chế của việc thực hiện lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội giai đoạn 20002014. (1) Kết quả: Giải quyết việc làm cho người lao động; tiền công, tiền thưởng tăng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm; môi trường và điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện. (2) Hạn chế: Tiền lương, tiền thưởng còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động; nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm thỏa đáng đến quyền lợi của người lao động; còn chậm lương, sa thải công nhân, không đóng bảo hiểm theo quy định, thiếu nhà và đời sống tinh thần của người lao động chưa được bảo đảm. 4. Ba nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài: (1) Nhóm giải pháp về phía Nhà nước: Hoàn thiện môi trường kinh doanh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hoạt động bảo đảm lợi ích cho người lao động; Hỗ trợ của nhà nước về đào tạo người lao động trong các doanh nghiệp; Nâng cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương trong quản lý các doanh nghiệp; Tăng cường sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động; Khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tốt lợi ích kinh tế của người lao động. (2) Nhóm giải pháp về phía người lao động: Nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao hiểu biết luật pháp; Nâng cao ý thức, kỷ luật. (3) Nhóm giải pháp về phía doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Nâng cao ý thức chấp hành luật pháp Việt Nam của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Xác định bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động đồng thời cũng chính là bảo đảm lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp; Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn cơ sở; Cần tạo môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện trong doanh nghiệp cho người lao động; Chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên tìm hiểu về phong tục, tập quán, quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong doanh nghiệp. . L
 • 27
 • 308
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố tĩnh, tỉnh tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh
. những dự án tiếp theo. Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố Tĩnh, tỉnh Tĩnh . thường, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Tĩnh 51 3.3.3 Đánh giá kết quả bồi thường tại các dự án nghiên cứu 54 3.3.4 Đánh giá chính sách hỗ trợ 62 3.3.5 Đánh giá chính sách tái định cư 65. 1.4.2 Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 25 1.4.3 Chính sách tái định cư 25 1.5 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại tỉnh Tĩnh và thành phố Tĩnh 26 Chương
 • 107
 • 265
 • 0

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến tại các doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Nội

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến tại các doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Từ năm 2010 đến nay, có nhiều DN cung ứng dịch vụ GHTT nhưng đều là các DN nhỏ, thiếu vốn và công nghệ, trình độ nghiệp vụ của nhân viên còn yếu, quy trình làm việc chưa chặt chẽ. Vì vậy, hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến hiệu quả là một yêu cầu tất yếu cơ bản và cấp thiết đối với các công ty chuyên làm dịch vụ giao hàng thu tiền nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trực tuyến đang phát triển mạnh và sự cạnh tranh khốc liệt với các DN cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh cũng như các DN cung ứng dịch vụ giao hàng thu tiền như hiện nay.Chính vì lý do này, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến tại các doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Nội” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, với mong muốn tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn, tận dụng được cơ hội để hoàn thiện và phát triển dịch vụ giao hàng thu tiền cho các công ty giao nhận Việt Nam, nhằm tăng sức cạnh tranh và hội nhập với ngành giao nhận tiên tiến của thế giới. ... dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ địa bàn Thành phố Nội Chương trình bày thực trạng hoạt động dịch vụ giao hàng thu tiền địa bàn. .. nghiên cứu hoạt động dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao nhận có quy mô nhỏ địa bàn Nội hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền doanh nghiệp nói + Về thời... bàn Nội thực trạng cung ứng dịch vụ giao hàng thu tiền DN có quy mô nhỏ địa bàn Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao hàng thu tiền phục vụ cho bán hàng trực tuyến doanh nghiệp giao
 • 123
 • 287
 • 0

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Nội

Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội
1. Tính cấp thiết của đề tàiĐầu tư phát triển là một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội vì trong hoạt động này trực tiếp làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao mức sống dân cư và mặt bằng dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái và đưa các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác vào cuộc sống . Trong những năm qua thực hiện chủ trương đưa nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế thị trường theo hướng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước đã không ngừng tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và coi đó là điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tư.Do nhận thức được vai trò quan trọng của đầu tư phát triển như vậy nên trong những năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách và giải pháp khơi dậy nguồn nội lực và tranh thủ thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Bằng việc cung cấp những dịch vụ công cộng như hạ tầng kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng .... mà các thành phần kinh tế khác không muốn, không thể hoặc không được đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) là công cụ kinh tế quan trọng để Nhà nước trực tiếp tác động đến các quá trình phát triển kinh tế xã hội, điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Hàng năm, NSNN đã dành ra một số lượng vốn khá lớn và không ngừng tăng theo mỗi năm để chi cho đầu tư XDCB nhằm chủ động điều chỉnh cơ cấu kinh tế ngành, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng như toàn nền kinh tế phát triển. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN được coi như tiền đề để thu hút các nguồn lực trong cũng như ngoài nước vào đầu tư phát triển, đóng vai trò mở đường cho phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.Trong lĩnh vực đầu tư XDCB, xuất phát từ cơ sở lý thuyết, đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây dựng đòi hỏi phải có cơ chế quản lý đầu tư chặt chẽ. Vì vậy, đi đôi với việc tăng vốn đầu tư XDCB từ NSNN, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng nước ta cũng đã tích cực thay đổi và không ngừng hoàn thiện. Sự ra đời của một loạt văn bản pháp luật, chính sách mới trong lĩnh vực đầu tư công, có thể kể đến như: Luật Đầu thầu số 432013QH13 ngày 26112013, Luật Xây dựng số 502014QH13 ngày 18062014 kèm theo đó là các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, từng bước phù hợp với quốc tế trong quá trình hội nhập.Cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp với yêu cầu quản lý sẽ tạo tiền đềcho lĩnh vực đầu tư XDCB nước ta phát triển, phát huy tối đã hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực của tất cả các ngành sản xuất dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng nhiều nơi còn xảy ra tình trạng thất thoát lãng phí vốn đầu tư dẫn đến kết quả đạt được chưa tương xứng với lượng vốn ngân sách bỏ ra. Một phần nguyên nhân do đầu tư XDCB là một lĩnh vực phức tạp, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật, sản phẩm XDCB mang tính chất đơn chiếc, loại hình công trình có đặc điểm khác nhau và phải trải qua rất nhiều khâu.Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân chủ quan khác dẫn đến tình trạng trên như: năng lực dự toán, thiết kế, thực hiện, quản lý khai thác của cơ quan quản lý còn yếu kém, hoạt động giám sát còn bất cập, công tác kiểm toán các dự án còn chưa thực sự chính xác .... và một trong số đó là cơ chế kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tuy đã được bổ sung, sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Việc quản lý cấp phát, thanh toán vốn còn nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát vốn NSNN. Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư, góp phần nâng cao tiềm lực, khả năng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư. Thời gian qua với vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB,hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện tốt vai trò của mình, tiết kiệm cho NSNN hàng tỷ đồng từ việc phát hiện và loại bỏ những khoản chi không đúng chế độ. Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi vốn đầu tư của hệ thống KBNN vẫn còn một số bất cập. Vấn đề này cần được quan tâm giải quyết để thực sự phát huy hiệu quả của vốn đầu tư.Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Nội” để làm luận văn tốt nghiệp của mình.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Hệ thống hóa và làm rõ thêm các vấn đề về đầu tư XDCB từ NSNN đối với tăng trưởng kinh tế, nội dung vai trò của cơ chế thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN tại KBNN Nội. Nêu những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Nộiđể có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn này trong giai đoạn tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Nội. Phạm vi nghiên cứu của luận văn chủ yếu là công tác kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Nội; trừ phần kiểm soát chi đầu tư XDCB đối với nguồn vốn nước ngoài. Thời gian nghiên cứu được tập trung trong giai đoạn 2012 – 2014.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tàiLuận văn xem xét một cách toàn diện về vốn đầu tư XDCB và cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư dựa trên các lý thuyết liên quan đến vai trò của vốn đầu tư XDCB và các quy định về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB như lý thuyết về đầu tư và tăng trưởng, các văn bản pháp quy liên quan tới việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB. Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng để đáp ứng các mục tiêu bao gồm: Phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả quá trình thay đổi chính sách, cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB làm rõ bản chất của các sự kiện, những mặt tích cực và hạn chế trong quy trình, cơ chế kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thống kê đánh giá xu hướng thay đổi của các tác động cũng như kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tàiLuận văn đưa ra những vấn đề lý luận chung về chi đầu tư XDCB và kiểm soát chi đầu tư XDCB, thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố (TP) Nội và những giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn TP Nội.6. Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN tại Việt NamChương 2: Thực trạng tình hình kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố NộiChương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát chi đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Nội.
 • 88
 • 369
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

LUẬN văn THẠC sĩ  PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân; là trường học XHCN, chỗ dựa tin cậy của người lao động Việt Nam, chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của GCCN Việt Nam, công đoàn đã từng bước trưởng thành, thể hiện rõ vai trò của là một tổ chức đoàn thể CT XH, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của công nhân, viên chức lao động, góp phần to lớn xây dựng GCCN, viên chức nhà nước, cùng với hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng môi trường chính trị xã hội ổn định đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng
 • 107
 • 515
 • 3

(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội

(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Nội
 • 27
 • 266
 • 0

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố nội năm 2016

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố hà nội năm 2016
... phẩm sở sản xuất nước uống đóng chai thành phố Nội năm 2016 Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành An toàn thực phẩm số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành người sản xuất sở sản xuất nước. .. kiện an toàn thực phẩm kiến thức, thực hành người sản xuất sở sản xuất nước uống đóng chai địa bàn thành phố Nội năm 2016 với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm. .. bàn thành phố Nội cách hệ thống; đóng góp chứng khoa học vào công tác quản lý an toàn thực phẩm nước uống đóng chai địa bàn thành phố Nội; Chúng tiến hành nghiên cứu: Thực trạng điều kiện
 • 103
 • 391
 • 0

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố nội năm 2016

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và kiến thức, thực hành của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố hà nội năm 2016
... phẩm sở sản xuất nước uống đóng chai thành phố Nội năm 2016 Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành An toàn thực phẩm số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành người sản xuất sở sản xuất nước. .. kiện an toàn thực phẩm kiến thức, thực hành người sản xuất sở sản xuất nước uống đóng chai địa bàn thành phố Nội năm 2016 với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm. .. bàn thành phố Nội cách hệ thống; đóng góp chứng khoa học vào công tác quản lý an toàn thực phẩm nước uống đóng chai địa bàn thành phố Nội; Chúng tiến hành nghiên cứu: Thực trạng điều kiện
 • 104
 • 208
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố nội năm 2017

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng mua thuốc tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố hà nội năm 2017
... số yếu tố đến hài lòng khách hàng mua thuốc số nhà thuốc địa bàn thành phố Nội năm 2017 Phân tích số đặc điểm khách hàng liên quan đến hài lòng khách hàng mua thuốc số nhà thuốc địa bàn thành. .. đo đánh giá mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ nhà thuốc GPP địa bàn Thành Phố Cần Thơ[3], [4] Kết nghiên cứu đánh giá Mức độ hài lòng khách hàng mua thuốc nhà thuốc GPP địa bàn thành. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI VŨ HOÀNG THÀNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA THUỐC TẠI MỘT SỐ NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI NĂM 2017 LUẬN
 • 89
 • 269
 • 3

Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố nội (nghiên cứu tại phường thanh xuân bắc, quận thanh xuân và phường thành công, quận ba đình,

Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội (nghiên cứu tại phường thanh xuân bắc, quận thanh xuân và phường thành công, quận ba đình,
... trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội - Làm rõ đặc điểm vốn xã hội phương diện lòng tin nhân lực trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội Đối... tài làm rõ đặc điểm vốn xã hội nhân lực trẻ quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ đặc điểm vốn xã hội phương diện mạng lưới xã hội nhân lực trẻ làm. .. nội dung: đặc điểm vốn xã hội phương diện mạng lưới xã hội lòng tin nhân lực trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội Câu hỏi nghiên cứu - Mạng lưới xã hội nhân lực trẻ
 • 75
 • 32
 • 0

Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố nội

Đặc điểm vốn xã hội của nhân lực trẻ làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội
... trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội - Làm rõ đặc điểm vốn xã hội phương diện lòng tin nhân lực trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội Đối... tài làm rõ đặc điểm vốn xã hội nhân lực trẻ quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ đặc điểm vốn xã hội phương diện mạng lưới xã hội nhân lực trẻ làm. .. vốn xã hội phương diện mạng lưới xã hội lòng tin nhân lực trẻ làm việc quan, doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Nội Câu hỏi nghiên cứu - Mạng lưới xã hội nhân lực trẻ làm việc quan, doanh
 • 75
 • 29
 • 0

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp việt nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố nội (tt)

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp việt nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố hà nội (tt)
... CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Dự báo thay đổi bối cảnh truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành. .. NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh nhà địa bàn Nội hoạt động kinh doanh nhà DN Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn Nội 2.1.1 Đặc điểm kinh tế Tăng trưởng... truyền thông marketing doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH 1.1 Khái qt sách
 • 24
 • 23
 • 0

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp việt nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố nội

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp việt nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố hà nội
... DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 66 iv 2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh nhà địa bàn Nội hoạt động kinh doanh nhà DN Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn Nội. .. THƠNG MARKETING CỦA CÁC DN VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 115 3.1 Dự báo thay đổi bối cảnh truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội ... Phương hướng, mục tiêu DN kinh doanh kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội 120 3.2 Đề xuất sách truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội thời gian tới
 • 277
 • 12
 • 0

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội (LA tiến sĩ)

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)
Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội ... DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 66 iv 2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh nhà địa bàn Nội hoạt động kinh doanh nhà DN Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn Nội. .. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG MARKETING CỦA CÁC DN VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 115 3.1 Dự báo thay đổi bối cảnh truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành. .. trạng truyền thông marketing DN kinh doanh nhà nghiên cứu phản ứng khách hàng với truyền thông marketing nhà DNKD nhà địa bàn thành phố Nội thông qua vấn Phỏng vấn nhà lãnh đạo phòng kinh doanh
 • 235
 • 33
 • 0

(Luận án tiến sĩ) Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội

(Luận án tiến sĩ) Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố NộiChính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội ... hưởng tới truyền thông marketing DN kinh doanh nhà 61 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ... Phương hướng, mục tiêu DN kinh doanh kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội .120 3.2 Đề xuất sách truyền thơng marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội thời gian tới 121... trạng truyền thông marketing DN kinh doanh nhà nghiên cứu phản ứng khách hàng với truyền thông marketing nhà DNKD nhà địa bàn thành phố Nội thông qua vấn Phỏng vấn nhà lãnh đạo phòng kinh doanh
 • 0
 • 12
 • 0

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
... CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Dự báo thay đổi bối cảnh truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành. .. NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh nhà địa bàn Nội hoạt động kinh doanh nhà DN Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn Nội 2.1.1 Đặc điểm kinh tế Tăng trưởng... truyền thông marketing doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn thành phố Nội CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH 1.1 Khái qt sách
 • 24
 • 21
 • 0

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Nội

Chính sách truyền thông marketing của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
... DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 66 iv 2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh nhà địa bàn Nội hoạt động kinh doanh nhà DN Việt Nam kinh doanh nhà địa bàn Nội. .. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THƠNG MARKETING CỦA CÁC DN VIỆT NAM KINH DOANH NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 115 3.1 Dự báo thay đổi bối cảnh truyền thông marketing DN kinh doanh nhà địa bàn thành. .. trạng truyền thông marketing DN kinh doanh nhà nghiên cứu phản ứng khách hàng với truyền thông marketing nhà DNKD nhà địa bàn thành phố Nội thông qua vấn Phỏng vấn nhà lãnh đạo phòng kinh doanh
 • 235
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >