Tổng hợp tài liệu :

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA CHUONG 3

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
. nhau góc α là : A. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF ++=cosα B. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+=cosα. C. 21 21 2 FFFFF ++=cosα D. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+= Câu 3:Một. 7C 8B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A
 • 16
 • 432
 • 0

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
. ray là = 12. 10 -6 k -1 ). A. l= 3 ,6. 10 -2 m B. l= 3 ,6. 10 -3 m C. l= 3 ,6. 10 -4 m D. l = 3 ,6. 10 -5 m Bài 25. Hai thanh kim loại, Một. 4 ,6. 10 -3 kg B. m 3 ,6. 10 -3 kg C. m 2 ,6. 10 -3 kg D. m 1 ,6. 10 -3 kg Bài 39. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc? - T: 0 168 9.9 96. 187
 • 13
 • 897
 • 0

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

CHỦ ĐỀ 5 ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC 2015
CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP Câu 1(CAO ĐẲNG NĂM 2012):Một vật rắn quay quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉquanh một trục cố định xuyên qua vật. Sau 4s đầu tiên, vật rắn này đạt tốc độ góc là 20 rads. Trong thời gian đó, một điểm thuộc vật rắn (không nằm trên trục quay) quay được một góc có độ lớn bằng A.40 rad. B.10 rad. C.20 rad. D.120 rad . từ t = 0 , trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây thứ 10 vật quay được một góc 24 rad. Giá trị của ω 0 A. 2 ,5 rad/s B. 5 rad/s C. 7 ,5 rad/s D. 10 rad/s - ĐT: 01689.996.187. một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s tiếp theo là A. 50 rad. B. 150 rad. C. 100 rad. D. 200 rad. Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14. - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom. - vuhoangbg@gmail.com B ỒI D Ư ỠNG KIẾN THỨC ÔN, LUY ỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CƠ H ỌC VẬT RẮN 1 CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP KIỂM TRA
 • 7
 • 318
 • 0

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬPKIỂM TRA

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP – KIỂM TRA
I. KIẾN THỨC:Bµi 1: ë tr−êng hîp nµo sau d©y, lùc cã t¸c dông lµm cho vËt r¾n quay quanh trôc?A. Lùc cã gi¸ c¾t trôc quay.B. Lùc cã gi¸ song song víi trôc quay.C. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ kh«ng c¾t trôc quay.D. Lùc cã gi¸ n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc quay vµ c¾t trôc quay.Bµi 2: Ng−êi ta khoÐt mét lç trßn b¸n kÝnh R2 trong mét ®Üa trßn ®ång chÊt b¸n kÝnh R. Träng t©m cñaphÇn cßn l¹i c¸ch t©m ®Üa trßn lín bao nhiªu ?A. R2 B. R4 C
 • 8
 • 295
 • 1

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ

Chủ đề 4 Ôn tập kiểm tra chương 5 cảm ứng điện từ
... 0,2.1 0 -5 T B 0,36.1 0 -5 T C 0 ,5. 1 0 -5 T D 0,72.1 0 -5 T Câu 73 Cho hai dây dẫn thẳng dài song song đặt không khí cách 15cm, dòng qua dây 15A 10A Lực tương tác lên 100cm chiều dài dây là? B 2.1 0-6 N C 2.1 0-2 N... Chọn B Câu56: Chọn C HD: M = BSI.Sin0 = Câu 57 : Chọn D mFn 6.9, 65. 10 4.2 = = 831, 25 ( S ) = 13,8(Phót) AI 64.1 5 Câu 58 : Chọn D HD: t = HD: M = BSISin90 = 0,3. 25. 10 4.2 .10 = 0,015NM Câu 59 : Chọn... gồm 50 00 vòng đặt không khí, cường độ dòng điện vòng dây 0,5A Tìm cảm ứng từ lòng ống dây? A 3, 14.1 0-3 T B 15, 7.1 0-4 T C 1 ,57 .1 0-2 T D 2 ,5. 1 0-7 T Câu 71 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song
 • 17
 • 1,419
 • 20

DE CUONG ON TAP KIEM TRA CHUONG IV

DE CUONG ON TAP KIEM TRA CHUONG IV
đề ôn tậpkiểm tra chương IV Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/3865265-de-cuong-on-tap-kiem-tra-chuong-iv.htm
 • 12
 • 44
 • 0

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu... quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định,... = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú
 • 7
 • 127
 • 0

de cuong on tap kiem tra chuong v hoa hoc 12 66638

de cuong on tap kiem tra chuong v hoa hoc 12 66638
... ion CrO4 ion Cr2O7 có chuyển hoá lẫn theo cân sau: Cr2O72– + H2O 2CrO42– + 2H+ ( da cam) ( v ng) Nếu thêm OH- v o có tượng: A dung dịch từ màu v ng chuyển thành không màu B dung dịch từ màu v ng... thành không màu D dung dịch chuyển từ màu da cam chuyển thành màu v ng GV: Đặng Hữu Tài Onthionline.net Tài liệu ôn tập hóa 12 GV: Đặng Hữu Tài ...Onthionline.net Tài liệu ôn tập hóa 12 Câu 15: Nếu hàm lượng Fe 70% thỡ oxit số oxit sau A FeO B Fe2O3 C.Fe3O4 D Không có oxit phù hợp Câu 16:Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe khí O cần v a
 • 3
 • 102
 • 0

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu... quanh trục cố định với gia tốc khơng đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định,... = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú
 • 7
 • 22
 • 0

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 6 ON TAP  KIEM TRA
... Giá trị α0 A 3,30 B 6, 60 C 5 ,60 D 9 ,60 Câu 86 (ĐH 2012) : Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời... http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Câu 82.(DH 2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động... Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng n chu kì dao động điều hòa lắc A 2, 96 s B 2,84 s C 2 ,61 s D 2,78
 • 12
 • 30
 • 0

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... nước dao động Biết OM = 8λ, ON = 12λ OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 13:*( ĐH-2013) Trong thí nghiệm giao thoa sóng... có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 18 ĐH_2010): Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng... coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2 ,5 cm/s Câu 21( CD 2010): Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6πt-πx) (cm) (x tính mét, t tính
 • 6
 • 28
 • 0

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA
... k = 8, 77 vak = 1, 23 P1 P1 P1 ∆P Với k = 8, 77 ⇒ H = − = − P2 X = − 8, 77 P1 X = 0,123 = 12,3% Loại ( Vì hao phí < 20%) P2 ∆P Với k = 1, 23 ⇒ H = − = − P2 X = − 1, 23P1 X = 0, 877 = 87, 7% Chọn... 2.0,9.P ⇒ P '2 0,1 − P '+ 1, 08P = ci  P2 P P  ⇒  P ' = 8, 77 P (loai − kiemtradkhieusuat < 20%)   P ' = 1, 23P ⇒ H ' = 87, 7%  Giải 2: Gọi thông số truyền tải hai trường hợp sau P1 ; U... phần) A 80% B 90% C 92,5% D 87, 5 % Giải + Cơng suất tồn phần động cơ: P = U.Icoφ = 220.0,5.0,8 = 88W + Cơng suất có ích động cơ: PCI = P – PHP = 88 – 11 = 77 W P 77 = 87, 5% + Hiệu suất động : H =
 • 35
 • 34
 • 0

CHU DE 4 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 4 ON TAP  KIEM TRA
... vị ;) http://lophocthem.com 14 14 Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 14 A 5,5.10 Hz B 4, 5 10 Hz C 7,5.10 Hz D 6,5 10 14 Hz Câu 50(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa... thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến Câu 29: Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng lục C 546 pm D 546 nm A 546 mm B 546 µm Ánh sáng lục nằm vùng ánh sáng nhìn thấy nên ta chọn đáp... 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0, 64 µm B 0,50 µm C 0 ,45 µm D 0 ,48 µm Câu 14: + Khoảng vân lúc đầu : i = λD a (1) + Khoảng vân sau dịch chuyển : i/ = λ ( D − 0,25) a = λD a − 0,25λ
 • 11
 • 29
 • 0

CHU DE 4 ON tạp KIEM TRA

CHU DE 4 ON tạp  KIEM TRA
... 11B 21D 31B 41 A 51A 61C 71C 12C 22C 32A 42 D 52D 62A 13B 23C 33D 43 A 53B 63A 14B 24D 34A 44 B 54A 64B 15B 25A 35C 45 B 55B 65C Phone: 01689.996.187 16A 26B 36A 46 B 56A 66C 17D 27A 37B 47 A 57D 67B... Đáp án C Câu 46 : Cơng êlectron kim loại 4, 14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,6 µm B 0,3 µm C 0 ,4 µm D 0,2 µm − 34 hc 6,625.10 3.10 λ0 = = = 0,3.10-6m = 0,3 µm Chọn đáp án B A 4, 14. 1,6.10 −19... công suất phát sáng 1,5.10 -4 W Lấy h = 6,625.10- 34 J.s; c = 3.108 m/s Số phôtôn nguồn phát s A 5.10 14 B 6.10 14 C 4. 10 14 D 3.10 14 Câu 31(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong quang phổ vạch nguyên tử
 • 16
 • 23
 • 0

CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 5 ON TAP  KIEM TRA
... vị phóng xạ 2 35 U 238 U , với tỷ lệ số hạt 2 35 U số hạt 238 U Biết chu kì bán rã 1000 2 35 U 238 U 7,00.108 năm 4 ,50 .109 năm Cách năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt hạt 238 U 2 35 U số ? 100 A... phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 50 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 4018 Ar ; 63 Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39, 952 5 u; 6,01 45 u u = 931 ,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng... xạ λ = 5. 10-8s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5. 108s B 5. 107s C 2.108s D 2.107s Câu 73(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong hạt nhân: 42 He , 37 Li , 56 26 Fe 92235U ,
 • 10
 • 29
 • 0

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
... ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A ... vật chuyển động dừng lại Câu 22 :Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ Vật 20 0cm thời gian 2s Độ lớn hợp lực tác dụng vào : a) 4N b) 1N c) 2N d) 100N Câu 23 :Chọn... http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 395,3m/s2 B 128 ,9m/s2 C 569 ,24 m/s2 D 394,4m/s2 ur ur Câu Tác dụng vào vật đồng thời hai lực F1 F2 F1 = 30N F2 = 40N Nhận xét sau
 • 16
 • 12
 • 0

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA CHUONG 3

CHU DE 6 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 3
... 8.0,2 = 1 ,38 ( N / m) Bµi 34 D P l cos 30 0 = T.l ⇒ T = P cos 30 0 = 20 = 100 = 1 73( N ) Bµi 35 B Bµi 36 B Bµi 37 C m1 = 2M, m2 = MGA = GB khối tâm hệ trung điểm AB m1 AG = m2 GB + m3 GC AC AC... có độ lớn 8N đặt vào hai đỉnh A C song song với BC Momen ngẫu lực là: A 13, 8 Nm B 1 ,38 Nm C 13, 8.1 0-2 Nm D 1 ,38 .1 0 -3 Nm Bài 34 : Một xà nằm ngang chiều dai 10m trọng lượng 200N, Một đầu xà gắn vào... A x=1,5; y=1,5 B x =-1 ,2; y=1,5 C x =-1 ,5; y =-1 ,5 D x =-2 ,1; y= 1,8 HẾT - http://lophocthem.com Phone: 01689.9 96.1 87 vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN (CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VR)
 • 8
 • 9
 • 0

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA

CHU DE 6 ON TAP  KIEM TRA
... bình máy nén thực 60 0lần nén Nhiệt độ khí bình 315K 0 http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Bài 52 Ở C áp suất 760 mmHg khối lượng riêng khơng khí 1,26kg/m3 Nếu nhiệt... dài 8m, rộng 6m, cao 4m Khi nhiệt độ tăng từ 100C lên 300C có lít khí tràn khỏi phòng? Coi áp suất khí khơng đổi http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Bài 36 Tìm nhiệt... tăng thêm 160 C so với ban đầu Tính nhiệt độ ban dầu khí Giải TT1: p1, V1, T1 http://lophocthem.com TT2: p2 = 1,2p1, Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com V2 = 0,9V1, T2 = T1 + 16 Từ phương
 • 10
 • 22
 • 0

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA DAP AN CHI TIET

CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA  DAP AN CHI TIET
... http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Chọn A 55 250C : pbh = 23,76mmHg (tra bảng đặc tính nước bão hồ) ⇒ Độ ẩm tương đối khơng khí : f = p = 19 = 0,79 96 ≈ 80% pbh 23, 76 Chọn C 56 Hơi nước... dài sắt làm ray α = 12 10 -6 k-1 ) A ∆l = 3 ,6. 10-2 m B ∆l = 3 ,6. 10-3 m C ∆l = 3 ,6. 10-4 m D -5 ∆l = 3 ,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chi u dài nhau, 1000C chi u dài chênh lệch 1mm... với trục làm bị cong Chọn D http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com 15C Khi rắn chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm cho tiết diện tiếp giáp trượt song song với nhau, ta
 • 13
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >