Tổng hợp tài liệu :

MẪU ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

Thu thập số liệu, đánh giá chung tình hình hoạt động sxkd của vosco 6 tháng đầu năm 2005 - 2006 và nghiên cứu nghiệp vụ đại lý.doc

Thu thập số liệu, đánh giá chung tình hình hoạt động sxkd của vosco 6 tháng đầu năm 2005 - 2006 và nghiên cứu nghiệp vụ đại lý.doc
Thu thập số liệu, đánh giá chung tình hình hoạt động sxkd của vosco 6 tháng đầu năm 2005 - 2006 và nghiên cứu nghiệp vụ đại lý. . II :Thu Thập các số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 6 tháng đầu năm 200 5- 20 06 và đánh giá chung. Phần III :Nghiên cứu cụ thể nghiệp vụ đại. giác của mỗi người lao động. PHẦN IITHU THẬP CÁC SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG 200 5- 20 06 VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG. Chương 1. ĐÁNH GIÁ
 • 36
 • 581
 • 0

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf

Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại.pdf
Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bồ chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý nhà nước về thương mại . tra, thu thập số liệu, tính toán và công bố chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nớc về. quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bố chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản
 • 154
 • 1,115
 • 1

Phiếu điều tra thu thập số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành tài chính

Phiếu điều tra thu thập số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành tài chính
Phiếu điều tra thu thập số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành tài chính . nguyenkimhoa@mof.gov.vn Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT- TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2012 (Dành cho các Vụ, Cục, thanh tra thu c. chế chính sách phát triển ứng dụng CNTT (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):  Cơ chế chính sách riêng khuyến khích ứng dụng CNTT- TT: (có thể được chính
 • 10
 • 1,023
 • 3

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng CNTT

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng CNTT
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng CNTT . Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT- TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE. Không q - Mức độ ứng dụng Hệ thống văn bản quản lý điều hành (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn): + Chỉ sử dụng để quản lý văn bản đi/đến q + Sử dụng để
 • 8
 • 831
 • 3

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành năm 2012

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành năm 2012
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành năm 2012 . PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2012 Hướng dẫn chung: • Bên dưới phần lớn các mục tin có. dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin. • Với các số liệu thống kê từ các công bố của các
 • 9
 • 777
 • 1

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin (2)

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin (2)
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin (2) . nguyenkimhoa@mof.gov.vn Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2011 (dành cho các đơn vị sự nghiệp thu c. - Tổng số: ……………… ứng dụng. 4/ Số lượng cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc tại cơ quan (là cán bộ biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng, khai
 • 11
 • 580
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành tài chính

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành tài chính
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành tài chính . Email: efinance@mof.gov.vn Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2010. chọn):  Giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị /ngành   Tin tức về hoạt động của đơn vị /ngành (tin chuyên ngành)   Hệ thống
 • 10
 • 530
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông của ngành tài chính

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông của ngành tài chính
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông của ngành tài chính . nguyenkimhoa@mof.gov.vn Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2012 (Dành cho các doanh nghiệp thu c Bộ Tài. …………………… 5/ Số lượng công văn hướng dẫn riêng về CNTT được ban hành trong năm 2011: …………….. 6/ Mức độ quan tâm của lãnh đạo ngành đối với việc ứng dụng CNTT-TT:
 • 11
 • 481
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin
Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin . nguyenkimhoa@mof.gov.vn Phiếu thu thập số liệu về: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH ICT INDEX in FINANCE - NĂM 2012 (Dành cho các đơn vị sự nghiệp thu c. - Tổng số: ……………… ứng dụng. 4/ Số lượng cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc tại cơ quan (là cán bộ biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng, khai
 • 11
 • 504
 • 0

Các phương pháp thu thập số liệu định lượng

Các phương pháp thu thập số liệu định lượng
Các phương pháp thu thập số liệu định lượng . CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG 1- Phương pháp quan sát (observation) 2- Phương pháp thu thập số liệu qua thư (mail) 3- Phương pháp. do đó cần nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để chọn ra phương pháp thích hợp, làm cơ sở lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm
 • 40
 • 993
 • 6

THU THẬP SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA VOSCO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005 - 2006 VÀ NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ

THU THẬP SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA VOSCO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005 - 2006 VÀ NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ
THU THẬP SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA VOSCO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005 - 2006 VÀ NGHIÊN CỨU NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ . II: Thu Thập các số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 6 tháng đầu năm 200 5- 20 06 và đánh giá chung. Phần III: Nghiên cứu cụ thể nghiệp. giác của mỗi người lao động. PHẦN II THU THẬP CÁC SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG 200 5- 20 06 VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG. Chương 1. ĐÁNH
 • 36
 • 391
 • 0

tiet 41 thu thap so lieu

tiet 41 thu thap so lieu
. Tiết thứ: 41 Ngày So n: Ngày dạy: I. MỤC TIÊU: - HS cần đạt: - Làm quen với các bảng (đơn giản) và thu thập số liệu thống kê khi điều. và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra. II. CHUẨN BỊ: Thầy: Chuẩn bị bảng thống kê, đèn
 • 3
 • 305
 • 2

MẪU PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM: ppt

MẪU PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM: ppt
. PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM:… (Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND. việc: 4. Số lượng CBCCVC đi tập huấn kỹ năng về ứng dụng CNTT: 5. Tổng chi ngân sách cho đào tạo CNTT trong năm…….: III. ỨNG DỤNG CNTT 1. Tổng số CBCCVC,
 • 9
 • 731
 • 0

MẪU PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM:… pdf

MẪU PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM:… pdf
. PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM:…… (Ban hành. dẫn cách thu thập, điền số liệu. Đề nghị đọc kỹ phần này trước khi thực hiện điền số liệu cho mục tin.  Với các số liệu thống kê từ các công bố của các
 • 9
 • 1,062
 • 1

Mẫu Phiếu thu thập số liệu tổng đàn ppsx

Mẫu Phiếu thu thập số liệu tổng đàn ppsx
. Huyện T ổng số Số thu c T ổng số Số thu c T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện S ố thu c diện. Mẫu Phiếu thu thập số liệu tổng đàn (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) GIA SÚC, GIA CẦM. diện S ố thu c diện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng số
 • 3
 • 415
 • 0

Mẫu phiếu thu thập số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trước khi tiêm phòng ppsx

Mẫu phiếu thu thập số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trước khi tiêm phòng ppsx
. Mẫu phiếu thu thập số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện trước khi tiêm phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) Tỉnh Huyện Ngày bắt đầu tiêm. đầu tiêm phòng Ngày kết thúc tiêm phòng Trâu Bò Lợn Dê Cừu Gà Vịt Chó Xã T ổng số Số thu c Số thu c T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện. S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện T ổng số S ố thu c diện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tổng số
 • 3
 • 615
 • 0

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt

Lập bộ biểu mẫu thu thập số liệu năng lượng điện và nhiệt
... thực thu thập số liệu Nhóm Đ4- Quản Lý Năng Lượng Page Lập biểu mẫu thu thập số liệu lượng điện nhiệt CHƯƠNG LẬP BỘ BIỂU MẪU THU THẬP SỐ LIỆU CHO MỘT SỐ NGÀNH Lập biểu mẫu thu thập số liệu lượng. .. Nhóm Đ4- Quản Lý Năng Lượng Page 19 Lập biểu mẫu thu thập số liệu lượng điện nhiệt 3.2 Lập biểu mẫu thu thâp số liệu lượng điện nhiệt cho ngành công nghiệp: Mẫu số Các loại lượng mà đơn vị tiêu... bị Số lượng Công suất Tổng công Mục đích sử (chiếc) (kW) suất (kW) dụng Nhóm Đ4- Quản Lý Năng Lượng Page 13 Lập biểu mẫu thu thập số liệu lượng điện nhiệt 3.2 Lập biểu mẫu thu thập số liệu lượng
 • 28
 • 745
 • 2

Mẫu phiếu thu thập số liệu_thu thập thông tin

Mẫu phiếu thu thập số liệu_thu thập thông tin
Mẫu phiếu thu thập số liệu_thu thập thông tin. phiếu thu thập thông tin, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư mới nhất, mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng, download mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư 2014.....
 • 5
 • 704
 • 0

MẪU ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

MẪU ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆUKính gửi: Ban lãnh đạo Trung tâm Giải phẫu bệnh và Tế bào họcBan lãnh đạo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướuTên em là: Nguyễn Thị HoaSinh viên lớp QH2013Y – Đại học Quốc gia Hà NộiĐược sự đồng ý của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai, em đang tham gia đề tài nghiên cứu về đặc điểm xét nghiệm PDL1 của bệnh nhân ung thư phổi. Để phục vụ cho quá trình làm đề tài, em kính mong ban lãnh đạo Trung tâm Giải phẫu bệnh và Tế bào học tạo điều kiện cho em được tham gia thu thập số liệu (danh sách bệnh nhân làm xét nghiệm PD – L1 cùng kết quả) tại trung tâm dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên Trung tâm. Em xin hứa sẽ tuân thủ quy định của khoa phòng và đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân. Em xin chân thành cảm ơnHà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2018Người làm đơnXác nhận của Lãnh đạoTrung tâm YHHNUBXác nhận của Lãnh đạoTrung tâm GPBTBH
 • 1
 • 66
 • 1
1 2 3 4 .. >