Tổng hợp tài liệu :

Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)
. là: "Bớc đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của t duy toán học trong dạy học Toán ở trờng THPT(thể hiện qua dạy học Hình học 10 THPT) ". thiết, sự có thể vận dụng các quan điểm biện chứng trong dạy học Toán. 4.5 .Một số biện pháp vận dụng các quan điểm biện chứng trong dạy học Toán. 4.6.Tiến
 • 109
 • 942
 • 1

Vận dụng phương pháp dạy học chương trình hóa vào dạy học tin họctrung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học chương trình hóa vào dạy học tin học ở trung học phổ thông
. phơng pháp dạy học chơng trình hóa vào dạy học tin họctrung học phổ thông khóa luận TốT NGHIệP đại học CHUYÊN ngành: PHƯƠNG PHáP GIảNG DạY TIN HọC SV :. phơng pháp dạy học chơng trình hóa vào dạy học tin họctrung học phổ thông khóa luận TốT NGHIệP đại học CHUYÊN NGHàNH: PHƯƠNG PHáP GIảNG DạY TIN HọC Giáo
 • 55
 • 470
 • 1

Bước đầu vận dụng Dạy học chương trinh hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông

Bước đầu vận dụng Dạy học chương trinh hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông
Bước đầu vận dụng Dạy học chương trinh hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông
 • 105
 • 512
 • 2

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt
. ra một số biện pháp để Bớc đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của t duy toán học trong dạy họcvận dụng các biện pháp để phát triển t duy cho học sinh thông qua dạy học thể hiện qua dạy. nhằm bớc đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của t duy toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT. 2.1. Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 10 THPT hiện hành. 2.2. Một số căn cứ. qua dạy học Hình học 10 THPT nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học. 3. Giả thuyết khoa học. Trong quá trình dạy học Toán, nếu chú ý Vận dụng một số quan điểm biện chứng của t duy toán học ,
 • 94
 • 567
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp toán học:Bước đầu vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học một số nội dung Toán trung học phổ thông

Khóa luận tốt nghiệp toán học:Bước đầu vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học một số nội dung Toán trung học phổ thông
MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1. Lý do chọn khoá luận ................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................... 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................... 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................ 2 5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 2 6. Giả thiết khoa học ........................................................................................ 3 7. Đóng góp của đề tài ...................................................................................... 3 8. Cấu trúc của khoá luận ................................................................................ 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 4 1.1. Bản chất của sự học và chức năng của sự dạy ......................................... 4 1.1.1. Bản chất của sự học tập .......................................................................... 4 1.1.2. Bản chất của sự dạy ................................................................................ 4 1.2. Tiếp cận lí luận phương pháp sư phạm tương tác ................................... 5 1.2.1. Một số khái niệm .................................................................................... 5 1.2.2. Các tương tác trong ba tác nhân ........................................................... 5 1.2.3. Bản chất của phương pháp sư phạm tương tác .................................... 6 1.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp sư phạm tương tác ............. 6 1.3. Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm ................................................ 7 1.3.1. Khái niệm dạy học hợp tác theo nhóm .................................................. 7 1.3.2. Cơ sở của việc dạy học hợp tác theo nhóm............................................ 9 1.3.3. Đặc điểm của dạy học hợp tác theo nhóm ........................................... 10 1.3.4. Phân loại nhóm ..................................................................................... 11 1.3.5. Cách chia nhóm .................................................................................... 11 1.3.6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động nhóm ..................................................... 12 1.3.7. Quá trình tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm ........................... 13 1.3.8. Ưu điểm và hạn chế của dạy học họp tác theo nhóm .......................... 14 1.3.9. Khả năng vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm ở trường THPT ..... 16 1.4. Thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Toán ở một số trường trung học phổ thông .......................... 17 1.4.1. Đối với giáo viên. .................................................................................. 17 1.4.2. Đối với học sinh..................................................................................... 18 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ................................................................................................. 20 Ví dụ 1: Bài : Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (tiết 2). ...... 20 Ví dụ 2: Bài: Cấp số cộng (tiết 1). .................................................................... 23 Ví dụ 3: Bài: Phương trình mặt phẳng (tiết 1). ................................................. 26 Ví dụ 4: Bài: Tổng và hiệu của hai vectơ (tiết 1). ............................................. 29 Ví dụ 5: Bài: Tích của vectơ với một số (tiết 1). .............................................. 31 Ví dụ 6: Bài: Vi phân. ...................................................................................... 33 Ví dụ 7: Bài: Khái niệm về khối đa diện (tiết 1). .............................................. 35 Ví dụ 8: Bài: Dấu của tam thức bậc hai (tiết 1). ............................................... 36 Ví dụ 9: Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (tiết 1). .... 39 Ví dụ 10: Bài 3: Hàm số liên tục (tiết 1). .......................................................... 40 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................. 43 3.1. Mục đích thực nghiệm ............................................................................. 43 3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm ...................................................... 43 3.4. Phương pháp thực nghiệm ...................................................................... 43 3.3. Nội dung thực nghiệm ............................................................................. 43 3.5. Tổ chức thực nghiệm ............................................................................... 43 3.5. Tiến hành thực nghiệm ........................................................................... 44 3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm ................................................................ 45 3.6.1. Thực nghiệm có đối chứng ................................................................... 45 3.6.1. Phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến ..................................................... 45 Kết luận........................................................................................................... 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt và kí hiệu Nghĩa CĐ Cao đẳng CH Cao học DH Dạy học ĐC Đối chứng ĐH Đại học GD & ĐT Giáo dục và đào tạo G Giỏi GTTĐ Giá trị tuyệt đối GV Giáo viên H Huyện HS Học sinh K Khá PP Phương pháp SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên T Tỉnh TB Trung bình THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm Tr Trường Y Yếu 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn khoá luận Đất nước ta đang bước vào thời kì hội nhập quốc tế về mọi mặt, sự phát triển nhanh, mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ, cũng như khả năng ứng dụng chúng vào thực tế đòi hỏi người học và người dạy phải thường xuyên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản phục vụ chuyên môn. Để đáp ứng được thực tế đó đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới trên mọi phương diện đặc biệt là đổi mới PPDH. Vì vậy người giáo viên ngoài việc dạy cho học sinh kiến thức thì còn phải dạy cho học sinh cách học để có thể học suốt đời. Luật giáo dục Việt Nam chương II, mục 3, điều 27 đã viết: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc…” Trong ngành giáo dục, đã có rất nhiều cuộc cải cách và hội thảo về đổi mới PPDH tuy nhiên cách dạy học truyền thống “thông báo - đồng loạt” vẫn được nhiều GV vận dụng trong dạy học hiện nay. GV quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm của mình là truyền đạt cho hết nội dung quy định trong chương trình và SGK, cố gắng làm cho mọi học sinh trong lớp hiểu và ghi nhớ những lời thầy giảng. Từ đó HS sẽ học thụ động, thiên về ghi nhớ ít suy nghĩ. Tình trạng này ngày càng phổ biến, đã hạn chế chất lượng và hiệu quả dạy học, không đáp ứng được yêu cầu của xã hội đối với sản phẩm giáo dục của nhà trường. Tình trạng đó cũng đã và đang dần được khắc phụ, PPDH cần hướng vào phát huy tính sang tạo, tích cực và chủ động của học sinh. Vì vậy, trong quá trình giáo dục - dạy học người học vừa là đối tượng vừa là chủ thể. Thông qua quá trình dạy học dưới sự chỉ đạo của GV, HS phải tích cực chủ động cải biến bản thân mình, không ai làm thay cho mình được. Các PPDH tích cực lấy người học làm trung tâm đã đáp ứng được yêu cầu này của giáo dục hiện đại. Một trong những phương pháp dạy học tích cực đang được quan tâm và ứng dụng đó là PPDH hợp tác theo nhóm nhỏ. Tuy nhiên trong thực tế việc vận dụng PP này trong dạy học vẫn còn chưa được nhuần nhuyễn và thường xuyên trong dạy học. Đổi mới PPDH trong đó có môn Toán nói riêng và các môn học khác nói chung là một yêu cầu cần thiết và cấp bách của giáo dục nước ta hiện nay. Trong nghị quyết trung ương 4 khoá VI đã đề ra nhiệm vụ: “ Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bài học”. 2 Từ những lý do trên, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học Toán ở trường THPT, tôi mạnh dạn nghiên cứu khoá luận: “Bước đầu vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học một số nội dung Toán trung học phổ thông”. 2. Mục đích nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu nhằm mục đích: Bước đầu vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học một số nội dung Toán THPT nhằm nâng cao việc dạy học toán. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục đích nghiên cứu ở trên, khoá luận cần giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như sau: - Nghiên cứu các quan điểm dạy học hiện đại, dạy học tích cực và làm rõ cơ sở lí luận của dạy học hợp tác theo nhóm. - Nghiên cứu chương trình SGK hiện hành, SGV và các tài liệu tham khảo có liên quan. - Vận dụngsở lí luận của dạy học hợp tác theo nhóm tổ chức dạy học một số nội dung Toán THPT. - Tiến hành thực nghiệm: Tổ chức dạy học một số nội dung Toán THPT theo kế hoạch đã thiết kế, kiểm tra, chấm bài kiển tra, phát phiếu thăm dò, đánh giá các số liệu thực nghiệm và rút ra những kết luận cần thiết. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học một số nội dung Toán THPT. - Phạm vi nghiên cứu: HS trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Yên - Quảng Ninh). 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tôi sử dụng phối hợp các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lí luận. - Phương pháp Điều tra - Quan sát. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
 • 60
 • 1,836
 • 6

bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông
. Bước đầu vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích của luận vănvận dụng Dạy học chương. của một số nhà khoa học nghiên cứu về Dạy học chương trình hóa. 3.2. Đề xuất cách vận dụng Dạy học chương trình hóa vào giảng dạy một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông. 3.3 tổ chức dạy học cho một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông. 6.2. Về mặt thực tiễn 3 − Xây dựng một số Chương trình Dạy học chương trình hóa trong môn Đại số lớp 10 THPT. −
 • 111
 • 704
 • 0

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học 10 thpt)

bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường thpt (thể hiện qua dạy học hình học 10 thpt)
. một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học Toán ở trường THPT (thể hiện qua dạy học Hình học 10 THPT) " 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu cơ sở lí luận về phép duy vật biện. 2: Các biện pháp nhằm bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT. 2.1. Đặc điểm xây dựng chương trình Hình học 10 THPT hiện hành. 2.2 biện chứng, từ đó đưa ra một số biện pháp để Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy họcvận dụng các biện pháp để phát triển tư duy cho học sinh thông qua
 • 115
 • 970
 • 7

ĐỀ TÀI: Bước đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải toán đại số tổ hợp ở trung học phổ thông

ĐỀ TÀI: Bước đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải toán đại số tổ hợp ở trung học phổ thông
. tài: Bước đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải toán Đại số tổ hợp ở Trung học phổ thông . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU + Nghiên cứu một số yêu cầu trong việc tổ chức dạy học môn toán ở trường. tốt nghiệp Nguyễn Huỳnh Minh Bước đầu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học giải toán Đại số tổ hợp ở Trung học phổ thông MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay ở Việt Nam cũng như nhiều quốc. SGK Đại số và giải tích 11. 14 Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Huỳnh Minh CHƯƠNG 2 - VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC GIẢI TOÁN “ĐẠI SỐ TỔ HỢP” Ở THPT 2.1. VỀ DẠY HỌC “ĐẠI SỐ TỔ HỢP” Ở TRƯỜNG
 • 43
 • 701
 • 3

Ứng dụng bản đồ tư duy hỗ trợ giảng dạy một số kiến thức vật lí phổ thông

Ứng dụng bản đồ tư duy hỗ trợ giảng dạy một số kiến thức vật lí phổ thông
. ng b n đ t duy Ứ ụ ả ồ ư ng d ng b n đ t duy Ứ ụ ả ồ ư h tr gi ng d y m t s ỗ ợ ả ạ ộ ố h tr gi ng d y m t s ỗ ợ ả ạ ộ ố ki n th c v t lí ph ế ứ ậ ổ ki n th c v t lí ph ế ứ ậ ổ thông thông Vì sao. côngọ  4.BĐTD phù h p v i đ c đi m tâm lí HS PT ợ ớ ặ ể 4.BĐTD phù h p v i đ c đi m tâm lí HS PT ợ ớ ặ ể (thích t duy b ng hình nh tr c quan, thích ư ằ ả ự (thích t duy b ng hình nh tr c quan, thích. trung tâm đã h p lí ả ặ ừ ữ ở ợ 2.Hình nh ho c t ng trung tâm đã h p lí ả ặ ừ ữ ở ợ ch a?ư ch a?ư  3.C u trúc BĐTD đã h p lí ch a? Đã làm n i ấ ợ ư ổ 3.C u trúc BĐTD đã h p lí ch a? Đã làm n
 • 9
 • 295
 • 1

skkn bước đầu THIẾT lập CÔNG THỨC TÍNH góc NHẬP xạ NHẰM GIẢNG GIẢI một số bài tập CHƯƠNG 2, địa lí 10một PHẦN CÔNG tác bồ

skkn bước đầu THIẾT lập CÔNG THỨC TÍNH góc NHẬP xạ NHẰM GIẢNG GIẢI một số bài tập CHƯƠNG 2, địa lí 10 và một PHẦN CÔNG tác bồ
... chương Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓC NHẬP XẠ Chương THIẾT LẬP MỘT SỐ CÔNG THỨC VỀ GÓC NHẬP XẠ Chương SỬ DỤNG CÔNG THỨC ĐỂ GIẢI BÀI TẬP VỀ GÓC NHẬP XẠ Ở CHƯƠNGMỘT SỐ BÀI TẬP TRONG CÁC KỲ... THIẾT LẬP CÔNG THỨC TÍNH GÓC NHẬP XẠ NHẰM GIẢNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 2, ĐỊA LÍ 10MỘT PHẦN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH ”, với mong muốn chia chút kinh nghiệp giảng dạy... Chương THIẾT LẬP MỘT SỐ CÔNG THỨC VỀ GÓC NHẬP XẠ Trước tiến hành thiết lập công thức, ta thống gọi ký hiệu góc liên quan sau: : - GNX: góc nhập xạ - Góc α: góc hợp với góc nhập xạ = 900 - Góc
 • 28
 • 774
 • 1

Vận dụng lý thuyết tình huống vào dạy học phương trình và hệ phương trình chương trình lớp 10 ở trường phổ thông luận văn thạc sỹ

Vận dụng lý thuyết tình huống vào dạy học phương trình và hệ phương trình chương trình lớp 10 ở trường phổ thông luận văn thạc sỹ
... dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Vận dụng lý thuyết tình vào dạy học phương trình hệ phương trình trường trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Luận. .. dạy học môn Toán trường THPT Vì thế, việc vận dụng LTTH vào dạy học Toán nói chung dạy học phương trình, hệ phương trình trường THPT nói riêng cần thiết Chương VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÌNH HUỐNG VÀO... thể cần nghiên cứu Vì lý trên, chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: "Vận dụng lý thuyết tình vào dạy học phương trình hệ phương trình chương trình lớp 10 trường trung học phổ thông Mục đích nghiên
 • 125
 • 786
 • 7

Bước đầu vận dụng dạy khái niệm một số bài phần động vật – sinh học 11 nâng cao

Bước đầu vận dụng dạy khái niệm một số bài phần động vật – sinh học 11 nâng cao
... chọn đề tài: Bước đầu vận dụng dạy khái niệm số phần Động vật Sinh học 11 nâng cao Mục tiêu đề tài - Xác định số khái niệm 20 - Xác định phương pháp dạy học phù hợp cho dạy khái niệm Chuyên... cứu Bước đầu vận dụng dạy khái niệm số phần Động vật – Sinh học 11 – nâng cao tiến hành tháng (từ tháng 10 năm 2010 đến tháng năm 2 011) Đề tài tiến hành thực nghiệm giảng dạy trường trung học. .. thức sinh sản trùng roi Giải thích Hình thành khái niệm số phần Động vật (sách giáo khoa sinh học 11, chương trình nâng cao) 2.1 BÀI 15: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (tt)  Khái niệm tiêu hóa động vật Khái
 • 125
 • 172
 • 0

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học Toán ở trường THPT

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học Toán ở trường THPT
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Phương pháp luận của duy vật biện chứng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết trong dạy học Toán, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay. Phải kết hợp tư duy lôgic và tư duy biện chứng, cả tư duy hình tượng cũng như tư duy khác và nhiều phẩm chất khác của con người, để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Nắm được phương pháp luận của phép duy vật biện chứng, điều này giúp cho học sinh hiểu sâu được cội nguồn của Toán học, từ đó vận dụng tri thức khoa học rèn luyện ý chí, năng lực sáng tạo, độc lập và phát hiện vấn đề trong cuộc sống. Trong thời đại khoa học phát triển như vũ bão hiện nay, người GV cần phải ngày càng đổi mới trong cách dạy, HS cần đổi mới trong cách học mới đáp ứng được xu thế đó. Phải biết vận dụng được những quy luật cũng như các cặp phạm trù của phép duy vật biện chứng vào giảng dạy mới có thể đáp ứng những nhu cầu cho học sinh trong thời đại ngày nay. 1.1. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khẳng định: “... Phải đổi mới phương pháp Giáo dục Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo cho người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, hiện đại vào quá trình dạy học ...”.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định lại: “... Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học...”.Luật Giáo dục nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (năm 1998) quy định: “... Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ...”.Như vậy, đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học Toán nói riêng, đặc biệt trong điều kiện hiện nay là hoàn toàn cần thiết, đó là vấn đề mà Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm, nhằm phát huy cao độ tư duy tích cực và sáng tạo, năng lực hoạt động nhận thức độc lập, năng lực suy luận biện chứng cho học sinh để tạo nên những con người mới năng động, sáng tạo, tự chủ, kĩ luật nghiêm, ... 1.2. Hiện nay vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học Toán là một đề tài được rất nhiều người nghiên cứu. Khi bàn về vấn đề này theo từng khía cạnh khác nhau đã được nhiều tác giả quan tâm, tiêu biểu đề cập trong các sách, tài liệu tham khảo, các bài báo sau: của tác giả GS.TS. Nguyễn Cảnh Toàn, “Tập cho học sinh giỏi làm quen dần với toán” trong quyển sách GS đã sử dụng nhiều kiến thức toán học hiện đại, toán học cao cấp. Quyển “Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học” cũng của GS dùng tham khảo cho giáo viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Tác giả GS.TS. Đào Tam quan tâm với khía cạnh “Một sốsở phương pháp luận của toán và việc vận dụng chúng trong dạy học Toán ở trường PT ” trong Nghiên cứu giáo dục số 091998. TS. Phạm Đình Khương cũng quan tâm đến vấn đề này qua bài báo “Vận dụng cặp phạm trù nội dung hình thức để hướng dẫn học sinh tìm lời giải trong hoạt động giải toán”, tạp chí thông tin khoa học KHGD số 1062004...1.3. Trong thực tế, cách dạy học phổ biến hiện nay là giáo viên với tư cách là người điều khiển đưa ra kiến thức (khái niệm, định lí ) rồi giải thích, chứng minh, sau đó đưa ra một số bài tập áp dụng, làm cho học sinh cố gắng tiếp thu nội dung khái niệm, định lí, hiểu chứng minh định lí và cố gắng vận dụng công thức để tính toán...Rõ ràng với cách dạy và cách học như vậy thì bản thân giáo viên cũng chưa thấy thoả mãn bài dạy của mình, HS cũng thấy chưa hiểu được cội nguồn của vấn đề mà chỉ học một cách máy móc, theo kiểu “thầy đọc trò ghi” làm cho các em ít có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo, ít có cơ hội khai thác tìm tòi ra được cái mới.1.4. Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông trung học là phải tạo cho HS làm chủ được khả năng tiếp thu, chủ động trong học tập. Vì vậy để rèn luyện tư duy toán học, khả năng tìm tòi ra cái mới thì việc vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học, đóng vai trò hết sức quan trọng trong dạy học Toán. Việc vận dụng một số quan điểm biện chứng trong quá trình dạy học cho HS là một quá trình lâu dài, kéo dài suốt cả quá trình học tập, với nhiều hình thức phong phú và mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp bằng việc vận dụng các quy luật và các cặp phạm trù. Nâng cao được chất lượng dạy họcvấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài của mình là: Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học Toán ở trường THPT (thể hiện qua dạy học Hình học 10 THPT) ... qua dạy học Hình học 10 THPT) " Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận phép vật biện chứng, từ đa số biện pháp để Bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học dạy học vận dụng biện. .. bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 10 THPT hành 2.2 Một số đa biện pháp thực 2.3 Một số biện. .. cho học sinh thông qua dạy học thể qua dạy học Hình học 10 THPT nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học 4 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học Toán, ý Vận dụng số quan điểm biện chứng t toán
 • 108
 • 179
 • 0

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường THPT (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)
Môc lôcTrang Më ®Çu1Ch¬¬ng 1. C¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn91.1. Ph¬¬ng ph¸p luËn duy vËt biÖn chøng lµ g× 91.2. C¸c quy luËt c¬ b¶n vµ c¸c cÆp ph¹m trï triÕt häc 241.3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c quy luËt, c¸c cÆp ph¹m trï ®èi víi t¬ duy to¸n häc 411.4. C¸c c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn ®Ó vËn dông c¸c quan ®iÓm biÖn chøng cho häc sinh471.5. Thùc tr¹ng vËn dông c¸c quan ®iÓm biÖn chøng cña t¬ duy to¸n häc ë tr¬êng phæ th«ng hiÖn nay491.6. KÕt luËn Ch¬¬¬ng 1 51Ch¬¬¬ng 2. C¸c biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn vËn dông c¸c quan ®iÓm biÖn chøng cña t¬ duy to¸n häc cho häc sinh qua d¹y häc H×nh häc 10. THPT522.1. §Æc ®iÓm x©y dùng ch¬¬ng tr×nh H×nh häc 10. THPT522.2. Mét sè c¨n cø ®¬a ra biÖn ph¸p thùc hiÖn552.3. Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn 562.4. Sù lùa chän vµ phèi hîp c¸c biÖn ph¸p972.5. KÕt luËn Ch¬¬¬ng 297Ch¬¬¬ng 3. Thùc nghiÖm s¬¬ ph¹m 993.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm 993.2. Tæ chøc vµ néi dung thùc nghiÖm 993.3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc nghiÖm 1013.4. KÕt luËn chung vÒ thùc nghiÖm 102KÕt luËn chung103Tµi liÖu tham kh¶o104 ... (thể qua dạy học Hình học 10 THPT) " Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận phÐp vËt biƯn chøng, tõ ®ã ®a mét số biện pháp để Bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học dạy học vận dụng. .. biện pháp nhằm bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 10 THPT hành 2.2 Một số đa c¸c biƯn ph¸p... pháp nhằm góp phần vận dụng quan điểm biện chứng t toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 52 10 THPT 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 52 10 THPT 2.2 Một số đa biƯn ph¸p thùc hiƯn
 • 144
 • 12
 • 0

Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông
Môc lôcTrangMë ®Çu1 Ch­¬ng 1. C¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn51.1. D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa d­íi ¸nh s¸ng cña §iÒu khiÓn häc51.2. Mét sè nguyªn t¾c d¹y häc lµm c¬ së cho D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa61.3. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa71.3.1. Kh¸i niÖm vÒ D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa7 1.3.2. §Æc ®iÓm cña D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa91.4. Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa, tÝnh chÊt vµ cÊu tróc cña Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa10 1.4.1. Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa, tÝnh chÊt cña Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa 10 1.4.2. YÕu tè c¬ b¶n vµ liÒu cña Ch­¬ng tr×nh111.4.3. Ch­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng, Ch­¬ng tr×nh ph©n nh¸nh111.5. Nh÷ng ph­¬ng tiÖn D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa241.5.1. S¸ch gi¸o khoa ch­¬ng tr×nh hãa241.5.2. PhiÕu häc tËp ch­¬ng tr×nh hãa261.5.3. M¸y tÝnh ®iÖn tö víi PhÇn mÒm d¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa271.5.4. Phßng häc ch­¬ng tr×nh hãa271.6. ¦u, nh­îc ®iÓm cña D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa vµ kh¶ n¨ng ¸p dông D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa trong thêi ®¹i ngµy nay281.6.1. ¦u ®iÓm cña D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa28 1.6.2. Nh­îc ®iÓm cña D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa30 1.6.3. Kh¶ n¨ng ¸p dông D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa trong thêi ®¹i ngµy nay311.7. X©y dùng Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa311.8. Mét sè chó ý khi sö dông Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa331.8.1. §¶m b¶o vai trß cña ng­êi thÇy331.8.2. Ph¸t huy tÝnh tù gi¸c tÝch cùc häc tËp cña häc sinh33 1.8.3. Phèi hîp D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa víi c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c341.9. KÕt luËn Ch­¬ng 140Ch­¬ng 2. VËn dông d¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa vµo viÖc gi¶ng d¹y mét sè néi dung trong m«n §¹i sè líp 10 THPT412.1. Quy tr×nh x©y dùng Ch­¬ng tr×nh D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa cho mét sè néi dung trong m«n §¹i sè líp 10 THPT412.1.1. X¸c ®Þnh môc tiªu vµ néi dung kiÕn thøc cña Ch­¬ng tr×nh412.1.2. Ph©n chia néi dung kiÕn thøc thµnh c¸c liÒu nhá422.1.3. X¸c ®Þnh c¸c t×nh huèng dÉn ®Õn sù ph©n nh¸nh cña Ch­¬ng tr×nh442.1.4. Cô thÓ hãa Ch­¬ng tr×nh452.2. X©y dùng c¸c Tµi liÖu ch­¬ng tr×nh hãa cho d¹y häc mét sè néi dung trong m«n §¹i sè líp 10 THPT552.2.1. X©y dùng S¸ch gi¸o khoa ch­¬ng tr×nh hãa552.2.2. X©y dùng PhiÕu häc tËp ch­¬ng tr×nh hãa56 2.2.3. X©y dùng PhÇn mÒm D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa57 2.3. Tæ chøc D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa cho mét sè néi dung trong m«n §¹i sè líp 10 THPT59 2.3.1. Tæ chøc líp häc592.3.2. VËn dông D¹y häc ch­¬ng tr×nh hãa tæ chøc thùc hiÖn c¸c bµi lªn líp612.4. KÕt luËn Ch­¬ng 295Ch­¬ng 3. Thùc nghiÖm s­ ph¹m963.1. Môc ®Ých thùc nghiÖm963.2. Tæ chøc thùc nghiÖm963.3. Néi dung thùc nghiÖm963.4. KÕt qu¶ thùc nghiÖm1003.5. KÕt luËn Ch­¬ng 3102KÕt luËn103Tµi liÖu tham kh¶o104 ... Bớc đầu vận dụng Dạy học chơng trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn vận dụng Dạy học chơng trình hóa vào việc giảng. .. Chơng trình Dạy học chơng trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.2 Xây dựng tài liệu Chơng trình hóa cho dạy học số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.3 Tổ chức Dạy học chơng trình hóa. .. Chơng trình Dạy học chơng trình hóa, đề xuất cách xây dựng tài liệu Dạy học chơng trình hóa, đa cách thức vận dụng Dạy học chơng trình hóa tổ chức dạy học cho số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học
 • 136
 • 24
 • 0

Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông

Bước đầu vận dụng dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy một số nội dung trong môn đại số lớp 10 trung học phổ thông
MỞ ĐẦU1 Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN51.1. Dạy học chương trình hóa dưới ánh sáng của Điều khiển học51.2. Một số nguyên tắc dạy học làm cơ sở cho Dạy học chương trình hóa61.3. Khái niệm và đặc điểm của Dạy học chương trình hóa71.3.1. Khái niệm về Dạy học chương trình hóa7 1.3.2. Đặc điểm của Dạy học chương trình hóa91.4. Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất và cấu trúc của Chương trình Dạy học chương trình hóa10 1.4.1. Chương trình Dạy học chương trình hóa, tính chất của Chương trình Dạy học chương trình hóa 10 1.4.2. Yếu tố cơ bản và liều của Chương trình111.4.3. Chương trình đường thẳng, Chương trình phân nhánh111.5. Những phương tiện Dạy học chương trình hóa241.5.1. Sách giáo khoa chương trình hóa241.5.2. Phiếu học tập chương trình hóa261.5.3. Máy tính điện tử với Phần mềm dạy học chương trình hóa271.5.4. Phòng học chương trình hóa271.6. Ưu, nhược điểm của Dạy học chương trình hóa và khả năng áp dụng Dạy học chương trình hóa trong thời đại ngày nay281.6.1. Ưu điểm của Dạy học chương trình hóa28 1.6.2. Nhược điểm của Dạy học chương trình hóa30 1.6.3. Khả năng áp dụng Dạy học chương trình hóa trong thời đại ngày nay311.7. Xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa311.8. Một số chú ý khi sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa331.8.1. Đảm bảo vai trò của người thầy331.8.2. Phát huy tính tự giác tích cực học tập của học sinh33 1.8.3. Phối hợp Dạy học chương trình hóa với các phương pháp dạy học khác341.9. Kết luận Chương 140Chương 2. VẬN DỤNG DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MÔN ĐẠI SỐ LỚP 10 THPT412.1. Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT412.1.1. Xác định mục tiêu và nội dung kiến thức của Chương trình412.1.2. Phân chia nội dung kiến thức thành các liều nhỏ422.1.3. Xác định các tình huống dẫn đến sự phân nhánh của Chương trình442.1.4. Cụ thể hóa Chương trình452.2. Xây dựng các Tài liệu chương trình hóa cho dạy học một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT552.2.1. Xây dựng Sách giáo khoa chương trình hóa552.2.2. Xây dựng Phiếu học tập chương trình hóa56 2.2.3. Xây dựng Phần mềm Dạy học chương trình hóa57 2.3. Tổ chức Dạy học chương trình hóa cho một số nội dung trong môn Đại số lớp 10 THPT59 2.3.1. Tổ chức lớp học592.3.2. Vận dụng Dạy học chương trình hóa tổ chức thực hiện các bài lên lớp612.4. Kết luận Chương 295Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM963.1. Mục đích thực nghiệm963.2. Tổ chức thực nghiệm963.3. Nội dung thực nghiệm963.4. Kết quả thực nghiệm1003.5. Kết luận Chương 3102KẾT LUẬN103TÀI LIỆU THAM KHẢO104 ... trình Dạy học chương trình hóa 1.8 Một số ý sử dụng Chương trình Dạy học chương trình hóa 1.9 Kết luận Chương Chương Vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp. .. là: Bước đầu vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc giảng dạy số nội dung môn Đại số lớp 10 Trung học phổ thơng MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích luận văn vận dụng Dạy học chương trình hóa vào việc. .. lớp 10 THPT 2.1 Quy trình xây dựng Chương trình Dạy học chương trình hóa cho số nội dung môn Đại số lớp 10 THPT 2.2 Xây dựng tài liệu Chương trình hóa cho dạy học số nội dung môn Đại số lớp 10
 • 116
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >