Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 37: Mác Ăng-ghen.sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Bài 37: Mác và Ăng-ghen.sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
. học, đánh dấu tiên của chủ nghĩa hội khoa học, đánh dấu bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói phong trào. tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa hội khoa học. Những nguyên lý C yếu của chủ nghĩa hội khoa học. Những nguyên lý C .Mác Ph.Ăng ghen trình
 • 6
 • 3,001
 • 15

Tài liệu Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

Tài liệu Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc
. hội khoa học, đánh dấu tiên của chủ nghĩa hội khoa học, đánh dấu bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học. tiến sĩ với 23 tuổi ông đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài luận án xuất sắc về đề tài chiết học cổ đại hi lạp. Sau chiết học cổ đại hi lạp. Sau
 • 6
 • 771
 • 0

Gián án Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

Gián án Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc
. hội khoa học, đánh dấu tiên của chủ nghĩa hội khoa học, đánh dấu bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học. ngày 28 Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia quốc
 • 6
 • 604
 • 0

Gián án Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

Gián án Bai 37 Mac va Ang-ghensu ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc
. hội khoa học, đánh dấu tiên của chủ nghĩa hội khoa học, đánh dấu bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học vói bước kết hợp chủ nghĩa hội khoa học. ngày 28 Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia quốc
 • 6
 • 473
 • 0

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC - Lịch sử lớp 10 ppt

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - Lịch sử lớp 10 ppt
. chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy được sự đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa hội khoa học sự hạn chế của chủ nghĩa hội không tưởng. . nhận định đánh giá vai trò của Mác Angghen về những đóng góp của chủ nghĩa hội khoa học. - Khoa học đối với lý luận đấu tranh của giai cấp công nhân. - Phân biệt sự khác nhau giữa các khái. mạnh của giai cấp công nhân, năm 1814 đến năm 1847 C .Mác Ăngghen đã cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế, chính trị học chủ nghĩa hội khoa học, từng bước cho ra Đức. Mác
 • 11
 • 758
 • 1

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pdf

MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pdf
. chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy được sự đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa hội khoa học sự hạn chế của chủ nghĩa hội không tưởng. . trò của giai cấp công nhân. + Năm 1844 – 1847 C .Mác Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chinh trị học chủ nghĩa hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác. . tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp với chủ nghĩa hội khoa học với phong trào công nhân. + Từ đây chủ nghĩa công nhân đã có lý luận
 • 11
 • 672
 • 0

Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pot

Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pot
. Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAXÃHỘI KHOA HỌC Các Mác Gien-ny.(tức vợ của Mác) C .mác (181 8-1 883) 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C .Mác Ăng -ghen. - Cơ sở. lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân. + Năm 1844 - 1847 C .Mác Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học chủ nghĩa hội khoa học. tình bạn Mác Ăng -ghen: + C .Mác Ăng -ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động. + C .Mác Ăng -ghen đều
 • 5
 • 1,038
 • 1

SỰ RA ÐỜI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC pps

SỰ RA ÐỜI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC pps
. SỰ RA ÐỜI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC I. HOÀN CẢNH RA ÐỜI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC 1. Nhìn lại sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phong trào. nêu lên những học thuyết hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa ra đời trước cùng lúc với chủ nghĩa cộng sản khoa học. (Chủ nghĩa hội phong kiến, chủ nghĩa hội tư sản, chủ nghĩa hội. quan hệ với những người hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa ở Ðức, quan hệ với những người chủ nghĩa cộng sản Pháp. Tháng 6-1847, Ðồng minh những người cộng sản được thành lập trên cơ sở
 • 9
 • 813
 • 1

Giáo án Lịch Sử lớp 10: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC pot
. MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức. - Nắm vững công lao của Mác - Ăng ghen những nhà sáng. những người sáng lập chủ nghĩa hội khoa học. 3. Kỹ năng. - Kỹ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác vầ Ăng ghen, về những đóng góp của chủ nghĩa hội khoa học. khoa học đối với. bài tập: - Bài học cũ, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. - So sánh nội dung của chủ nghĩa hội không tưởng so với chủ nghĩa hội khoa học để thấy được sự đúng đắn khoa học của văn
 • 9
 • 895
 • 2

Bài 37. mác – ĂNGGHEN sự RA đời của CHỦ NGHĨA hội KHOA học

Bài 37. mác – ĂNGGHEN sự RA đời của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học
I. MỤC TIÊU BÀI HỌCSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:1. Kiến thức Nắm vững công lao của Mác Angghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. Nắm được ra đời của tổ chức Đồng Minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản ý nghĩa của văn kiện này.2. Tư tưởng, tình cảmGiáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào sự nghiệp cách mạng hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi, lòng biết ơn đối với những người sáng lập chủ nghĩa hội khoa học.3. Kỹ năng Kỹ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác Angghen về những đóng góp của chủ nghĩa hội khoa học. Khoa học đối với lý luận đấu tranh của giai cấp công nhân. Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa hội không tưởng chủ nghĩa hội khoa học. . dò, ra bài t p v nhàặ ậ ề - Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK. - So sánh nội dung của chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy được sự đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa. lột của giai cấp tư sản, thấy được vài trò của giai cấp công nhân. + Năm 1844 – 1847 C .Mác Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chinh trị học chủ nghĩa hội khoa học. Bài 37. MÁC – NGGHEN S RA I C A CH NGH A H I KHOA H CĂ Ự ĐỜ Ủ Ủ Ĩ Ộ Ọ Bài 37. MÁC – NGGHEN S RA I C A CH NGH A H I KHOA H CĂ Ự ĐỜ Ủ Ủ Ĩ Ộ Ọ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ I. M C TIÊU BÀI H
 • 5
 • 816
 • 4

bài giảng lịch sử 10 bài 37 mác ăng-ghen. sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

bài giảng lịch sử 10 bài 37 mác và ăng-ghen. sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
. chủ nghĩa hội khoa học, đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác. Lênin học trò xuất sắc nhất của Mác MÂC ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC MÂC ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ. alt="" Bài 37 Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC KHOA HỌC Giáo viên thực hiện: Lã Thị Lan Hương – THPT Hùng An Các Mác Ăngghen. 2 ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác Ph.Ăng ghen a. C. Mác Các Mác - Sau khi đỗ Tiến sĩ triết học (1841), Mác vừa nghiên cứu khoa
 • 19
 • 2,500
 • 0

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH sự RA đời của CHỦ NGHĨA hội KHOA học ý NGHĨA đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH  sự RA đời của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học và ý NGHĨA đối với CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY
Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, đã không có một học thuyết nào là tuyệt đối, bất biến với thời gian. Học thuyết Mác từ khi ra đời cho đến nay cũng đã gây không ít những cuộc tranh luận, những bất đồng thậm chí ngay trong hàng ngũ những người cộng sản. Tuy nhiên, mỗi lần vượt qua thử thách, học thuyết Mác đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình, sự vững vàng của một học thuyết nằm ngay trong nội dung khoa học của nó. Bằng hai phát kiến vĩ đại, chủ nghĩa duy vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư C.Mác Ph. Ăngghen đã lần đầu tiên trong lịch sử khoa học nhân loại, biến chủ nghĩa hội từ không tưởng trở thành khoa học, tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lĩnh vực lịch sử tư tưởng hội loài người
 • 13
 • 327
 • 0

Bài 37. Mác Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
.. .Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Buổi đầu hoạt động cách mạng a.C .Mác Đôi nét vềĂngghen Mác –Ănghen:... C .Mác Ăngghen - Năm 1844 1847 : C .Mác Ăngghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế – chiùnh trò học chủ nghóa hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghóa Mác Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI... giàu có Các Mác Ăngghen C .Mác Ăngghen Lênin học trò xuất sắc Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Buổi đầu hoạt động cách mạng a.C .Mác Đôi nét vềĂngghen Mác –Ănghen:
 • 14
 • 190
 • 0

Bài 37. Mác Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
...BÀI 37: MÁC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Buổi đầu hoạt động C .Mác Ph Ăng-ghen a Tiểu sử hoạt động C .Mác b Tiểu sử hoạt động Ph Ăng-ghen BÀI 37: MÁC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI... giải phóng khỏi xiềng xích Các Mác Ăng-ghen Các Mác Gienny Các Mác Ăng-ghen tình bạn vĩ đại cảm động BÀI 37: MÁC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC Tổ chức Đồng minh người cộng... cộng sản” vào 6/1847 Đây đảng độc lập giai cấp vô sản quốc tế BÀI 37: MÁC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC b Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Hoàn cảnh: Tháng 2/1848 Mác Ăngghen
 • 12
 • 129
 • 0

giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc
... – 40 kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập cơng nhân cuối thất bại chưa có đường lối đấu tranh khoa học xác, chưa có tổ chức lãnh đạo đắn sáng su t CNXH không tưởng không khắc phục... hội khoa gia đình chủ xưởng Năm 1842 sang học, Marx Engels làm gì? Anh viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp (miệt mài nghiên cứu lý luận + tích cơng nhân Anh” cực hoạt động cách mạng, đồng thời quan... Củng cố bài: - Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản? - Nội dung ý nghịa lịch sử Tun ngơn Đảng Cộng sản? Ơn tập chu n bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc
 • 4
 • 101
 • 0

Tại sao nói sự ra đời của chủa nghĩa hội khoa học những năm 40 thế kỷ XIX là một tất yếu của lịch sử

Tại sao nói sự ra đời của chủa nghĩa xã hội khoa học những năm 40 thế kỷ XIX là một tất yếu của lịch sử
... khoa học, CNXH khơng tưởng – Phê phán tiền đề lý luận trực tiếp Kết hợp với Tiền đề kinh tế - hội, Khoa học tự nhiên nói lên đời chủ nghĩa hội khoa học năm 40 TK XIX tất yếu lịch sử ... phải có lý luận khoa học cách mạng dẫn đường Tiền đề khoa học tự nhiên – hội • Tiền đề khoa học tự nhiên Vào đầu kỷ XIX khoa học tự nhiên đạt thành tựu to lớn cung cấp sở khoa học để hình thành... trợ nói được, Stephen Hawking ơng hồng vật lý đại •Tiền đề khoa học khoa học hội Đầy kỷ XIX có ba trào lưu tư tưởng lớn: oMột là, triết học cổ điển Đức mà đỉnh cao Phơbách Hêghen Giá trị Thế
 • 30
 • 151
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... cho đời tỏc phẩm triết học, kinh tế chớnh trị học, CNXH khoa học đặt sở hỡnh thành chủ nghĩa Mỏc + Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: - Cùng quê, nơi CNTB phản động - Đều có học vấn uyên thâm, thấu... đời Đồng minh người cộng sản đời? Mục đích ? *G/v nhận xét, chốt ý - Tháng 6/1847 Đồng minh người cộng sản đời - Mục đích: Lật đổ g/c TS, xác lập thống trị g/c VS, thủ tiêu hội TS cũ - Tháng... rra đời công bố thủ đô Luân Đôn (Anh) HĐ2; Cả lớp cỏ nhân Mác & Ăng ghen soạn thảo *G/v trình bày yêu cầu Hs theo dõi Sgk - Nội dung tuyên ngôn: để trả lời câu hỏi: Cho biết nội dung + CNTB đời
 • 3
 • 8
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... giới + Dùng bạo lực để lật đổ trật tự hội có kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng - ý nghĩa: + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh CNXH khoa học, đánh dấu bước đầu kết hợp CNXH với phong... đường Củng cố: -Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sgk: Vai trò Mác, Ăng-ghen việc thành lập tổ chức Đồng minh người cộng sản? Học sinh cần nêu ý sau: + Trong năm 40 kỉ XIX, Mác Ăng- ghen vừa tích...mục đích đối lập tư sản vơ sản sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản C2: Vô sản Cộng sản: mối quan hệ người cộng sản giai cấp vô sản, nêu rõ tính
 • 2
 • 6
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... cương lĩnh - Ý nghĩa: chủ nghĩa hội khoa + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh học đấu tranh bước đầu kết hợp với chủ nghĩa hội khoa chuẩn bị hội với phong trào công học đấu tranh bước đầu... sánh nội dung chủ nghĩa hội không tưởng với chủ nghĩa hội khoa học để thấy đắn, khoa học chủ nghĩa hội khoa học hạn chế chủ nghĩa hội không tưởng ... phán bóc lột giai cấp tư sản, thấy vai trò giai cấp cơng nhân + Năm 1844 - 1847 C .Mác Ăng ghen cho đời tác phẩm triết học, kinh tế - trị học chủ nghĩa hội khoa học đặt sở hình thành chủ nghĩa
 • 5
 • 10
 • 0

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa hội khoa học

Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăngghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
... Cộng sản IV Ôn tập chuẩn bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc trước SGK 38 : “ Quốc tế thứ Công Paris” - Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến học D BỔ SUNG & GÓP Ý Đại... qua giáo dục học sinh có nhận thức đắn tình bạn, tình đồng chí, tình u – động lực quan trọng giúp em vượt qua trở ngại để đạt mơ ước tương lai ? Để xây dựng chủ nghĩa hội khoa học, Marx Engels... CNXH khoa học hai ông sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản vô giá mãi sau III Củng cố bài: Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản Nội dung ý nghịa lịch sử Tuyên
 • 3
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >