Tổng hợp tài liệu :

BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 3 pdf
. i • • - - T T ừ ừ đ đ ấ ấ t t • • - - T T ừ ừ nư nư ớ ớ c c • • - - T T ừ ừ không kh không kh í í • • - - Lây nhi Lây nhi ễ ễ m do sinh v m do sinh v. khoa h ọ ọ c, k c, k ỹ ỹ thu thu ậ ậ t t • • 3. M 3. M ụ ụ c đ c đ í í ch ch • • - - Ngăn c Ngăn c ả ả n s n s ự ự sinh trư sinh trư ở ở ng v ng v à à
 • 52
 • 312
 • 1

bai thu hoach-Phi Thang

bai thu hoach-Phi Thang
. với tệp Sơ đồ thao Tác với tệp Tiết PPCT:35 Giới thiệu Củng cố 4. Các hàm thường gặp BÀI THU HOẠCH TẬP HUẤN GV: Nguyễn Phi Thăng Trường THPT Vân Nham Lạng Sơn Kiểu dữ liệu tệp Thao tác. không bị mất khi tắt nguồn điện.  Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thu c vào dung lượng đĩa. 1. Vai trò của kiểu tệp VD: Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, USB, Các em hãy. thường gặp ASSIGN(<Biến tệp>,<Tên tệp>); ASSIGN(tep1, ‘Dulieu.txt’); ASSIGN(tep2, ‘D:BAITAP.DOC’); Ví dụ 1: Biến tep1 được gắn với tệp có tên Dulieu.txt VAR <Tên biến tệp> :
 • 15
 • 304
 • 0

Bài thu hoạch tốt nghiệp Kinh doanh quốc tế - 3 pdf

Bài thu hoạch tốt nghiệp Kinh doanh quốc tế - 3 pdf
. Công ty. Do năm 1998 tình hình suy thoái kinh tế khu vực nền kinh tế Nhật Bản không những bị ảnh hưởng mà còn chịu sự tác động mạnh mẽ làm cho nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái tình hình sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của Công ty. Qua năm 2000 giá trị Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com KNXK đã giảm xuống còn 3. 748.000 USD. Các. xuất khẩu cao do doanh thu xuất khẩu lớn. Năm 1999 kim ngạch xuất khẩu khăn bông đạt 3. 037 .000 USD. Năm 2000 do có khó khăn về thị trường và tỷ giá hối đoái không Simpo PDF Merge and Split
 • 10
 • 435
 • 0

Bài thu hoạch chính trị hè 2011(3)

Bài thu hoạch chính trị hè 2011(3)
. BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2011 Họ và tên: Nguyen van A Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THCS THỊ TRẤN LẤP VÒ Câu hỏi viết thu hoạch - Qua học tập các chuyên. mình, đồng chí cần làm gì để các Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống? BÀI LÀM Qua học tập chính trị hè năm 2011 nghe báo cáo 4 chuyên đề bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 4 “ PHONG TRÀO. đặc biệt giáo dục nhân cách văn hoá Việt Nam; giáo dục học sinh biết chính các em là thế hệ phải biết gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử Việt Nam cho cộng đồng xã hội. Nêu cao tính thân thiện
 • 3
 • 2,359
 • 5

bài thu hoạch thực tập năm 3 trường THSP Sóc Trăng

bài thu hoạch thực tập năm 3 trường THSP Sóc Trăng
. nhân .@A@17@-/>@h.B+oc?@xd3HsAv17@`?vZ ?)Wt+?1A.-I@Qs+qx`@0@.A@17@Vq B'70? M@GJ@@*+?p|@oh3H„HsV†1n@1aGH1aG@.c@A  3 B@xq 3 HsB[-Y1O@@…?@G>aH/@)/1;v11O3 @.c@AX9AcqmHh3*@n>Hs;G?vG>7@H1 _3 X9 3 q;>HJG@12@@*+h3‚n@^I^av1gi)~@…Glv1 RG|)~@x?vc@_pG(@HW)./@@n@|A@x+|1@1O@h.>2GJGX9 3 q1aG^1O+|1BL-Y@*@…X9cL-Y@@*+h3 3L1@_) 3 HsqS1)h@17@-/>@x?h3H„‚@17G@@1?@12qAvZ ?+b+A+)2@17@9@GJ@I?;)~@G>7@ 3 h3VHs9 `-I7@^.@@1•q %k@-r‚1aGvvHl1^L1h3?h3‚ 39 1aG@17GB@ h3H„ldH_.@1O3^IX9 3 q•G9B[-Y@*@…X9c b?h?-J-Jpd@4+Hs^L13c1@X9)L+V3J3.?Ac ^1OX9 3( @11A.^123J3.?@_.@ 3( @BlWBb@h.>2G JGq52/Hh3)GcH.v7@?10+Hƒ)Y9G^L1Ap/@. 3? V †1?19Bu;vZ@17+@GHs?•@s9G@.RGA@…RG|)~?1A. -I^ 3 B@xq •G9M@GJ@@*+?p|@oh3H„0@9Hs 3( @Blp1Vv11O3 . 3 B9G= S1-/>@x2Bi-IAHW-rHWb1H‡+3d@?Bi-I1aG +b+A+H_@G0@B0~X9@xq52/H?@.)01|-/>X +|12v7@s+;H1OG^L1H1OGp(?i[) 3 @x`@0hc1|-/>q Sc22@x?2vh@xvcH0)0qSc@†9@12^4?9> @b?t@ 3( @@x.H?Hl1gi^L1A@x9Gq 1A.^12J+|1Bv1OY?+|1@o3G>7@^L1a?)‚>2G a 37 @x+|1)Gc1O;Gq@A+.J@L7@X9 3( @1A.^12q _ 3 B?1A.-I@x@l@1A.^12J+|1d3^;Ap1O+A+ ^d3HsHkH1 _3 @o3)~X9@xq +)c-$N9<XZ)!- =#+/#C<+D(E.+/%.7? ../@H(VXHQ?h3)GcldH_.@@l@RGA @…B./1|?G€p4@l@AHW-r-/>Vv1)2)L+q~@`V†1 ^)dh;+~?19BuX9#ˆp/r3q S1)2)L+h3H„@1O@h.@17@…?3IHQ?>2GJGI@_qA +.‡?@12Jˆ1^L1@x?vb1s1`@0V@*+.@xq K2)L+H0@h.11n^)4H„+ocI@_q @A(+2F'('$4G%"#8.#+H %I%.7#F. Yeán E  Báo cáo thu hoạch cá nhân @.Bo@?H1aGHBu)12RG9H7XH1 _3 ^a@3J3.qAX HaDXH1 _3 +|1) 3( @-1aG…H 3 @x@_VHs@@17+q .v1@1OXHa1A.^12@L7@JRG9BA@?@/.`@0 .@x^vb1s1@Q@‚ 3 ,Ho>)+JRG9@V@.^1OA+-I1A.-I L^.@x?b@…gGn@+A@@m@xq %@A'70.+/%.7? S1-/>@x@../@H(VXHQp|@oh3H„0@9Hs 3( @ Blp1Vv11O3B9G= A+.v1-/>+|1‡?JX1?@12^L1@x?)11+|1 -1• |3 H_)Gco>HsB@*+@G0~q |1@G>2-b@xH0)0?vc2@xq O)c-$N9-)e&)(./ . a/)(b=$)c-$(d&4(,6<0-* ;<#=#+/>? •G9M@GJ@@*+Hs^9 /3 ^.@@7{3c1@X9@ 3J3.?p|@oh3)GcldH_.@Ac^1OHs19.q•G9 Hˆ1*V†1v11O3@mAc@.RGA@… 3 B^1A. -I@xqmH0@9p1V.p|@oq .RGA@…@@*+h3H„n+@l@ARG>H4^a11n ˆ(1RG>?RG>H4X9@q  3 )Gc)dh?@17+@G^B;9HN1@h.;>2GJG?+~X9 #q @A$4? •G9M@GJ@@*+@/1@h3H„.@Ac^1OHs+o cq v17@*+w@17@-/>Dw3c?RG9Hh3H„V†1Hsn@1aGH1aG@m AcqmA1|p1?@A+.‚9HW?^G1^x^L1@xv_|1 23 vd v1)2)L+q .@^1O 3 B@x@.M@GJq #=Chieâm
 • 13
 • 430
 • 0

bài thu hoạch Môn Kỹ năng của Luật sư trong vụ án Hình sự Vụ án buôn bán hàng giả

bài thu hoạch Môn Kỹ năng của Luật sư trong vụ án Hình sự Vụ án buôn bán hàng giả
. ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH Môn: Kỹ năng của Luật sư trong vụ án Hình sự. (Vụ án buôn bán hàng giả. ) Họ và tên : Phan Quốc Tuấn Lớp : B Khóa: 7.3 - HCM SBD : 520 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ 0ÁN: Vào. nhận và bán phát mại nhưng 8 việc chuyên chở và bán tại Hà Nội lại bị coi là vi phạm pháp luật theo như tội danh buôn bán hàng giả mà Viện kiểm sát đã truy tố. Mặt khác, bản cáo trạng của VKS. xứ hàng hóa được bảo hộ. 2.3/. Hàng hóa, bộ phận của hàng hóa có hình dáng bên ngoài trùng với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ mà không được phép của chủ kiểu dáng công nghiệp. 2.4/. Hàng
 • 13
 • 1,141
 • 3

BÁO cáo THỰC tập 1 bài THU HOẠCH cá NHÂN THỰC tập NGHỀ NGHIỆP tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã bến cát

BÁO cáo THỰC tập 1 bài THU HOẠCH cá NHÂN THỰC tập NGHỀ NGHIỆP tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã bến cát
... CỦA NGÂN HÀNG 1. 1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ( NHNo&PTNT) chi nhánh Bến Cát Tiền thân NHNo&PTNT huyện Bến Cát ngân hàng Nhà nước huyện Bến Cát, ... đời sống nhân dân Báo cáo thực tập em gồm có phần: Phần I: Cơ cấu tổ chức Đơn vị ngân hàng Phần II: quy trình lưu chuyển chứng từ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thị xã Bến Cát Phần... Cát chuyển thành Ngân Hàng Phát triển Nông nghiệp huyện Bến Cát, hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sau đổi thành ngân hàng nông nghiệp huyện Bến Cát Ngày 19 /6 /19 98, theo định số 340/QĐ-NHNo-02
 • 21
 • 1,283
 • 5

BAI THU HOACH QPAN 3 xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân, AN NINH NHÂN dân bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA

BAI THU HOACH QPAN 3  xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân, AN NINH NHÂN dân bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨAI. ĐẶT VẤN ĐỀ: Quốc phòng là: công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ... của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô.Như vậy hiểu quốc phòng, xây dựng nền QPTD là hoạt động của cả nước, trên mọi lĩnh vực, lấy lực lượng vũ trang (LLVT) là lực lượng nòng cốt. Quốc phòng không đồng nghĩa với quân sự, với chiến tranh, nó được thực hiện trong thời bình nhằm mục đích tự vệ, phòng thủ đất nước, nhưng không thụ động phải chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng khi chiến tranh xảy ra. Chiến lược quốc phòng tối ưu là chiến lược giữ nước mà không phải tiến hành chiến tranh, là chiến lược giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng và các mặt hoạt động khác của xã hội. Như Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã xác định rõ: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ. ... nước toàn dân toàn lãnh thổ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Nội dung xây dựng trận quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân gồm: + Phân vùng chiến lược quốc. .. nghệ thu t quân chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh 2.2.4 Xây dựng trận quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân vững - Thế trận quốc phòng, an ninh tổ. .. nhân dân Nền quốc phòng an ninh nhân dân xây dựng nhằm mục đích tự vệ, phải chống thù trong, giặc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Giữa quốc phòng tồn dân với an ninh nhân dân khác
 • 13
 • 3,554
 • 7

bài thu hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 3

bài thu hoạch bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 3
I. ĐẶT VẤN ĐỀ Qua quá trình tập huấn được học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng III, tôi nắm bắt được các nội dung như sau: ... pháp thuyết trình phương pháp dạy học truyền thống thực hệ thống nhà trường từ lâu Đặc điểm trội phương pháp thuyết trình thơng cáo – tái tạo, phương pháp thuyết trình có thể gọi phương pháp thuyết... phương pháp thuyết trình, bắt đầu học giáo viên nên thông cáo vấn đề hình thức câu hỏi có thu c tính định hướng Trong trình thuyết trình giảng, giáo viên cần có khả thực số hình thức thuyết trình... HẠNG III * Khải niệm lực Năng lực định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thu c vào bối cảnh mục đích sử dụng lực * Cấu trúc lực Theo nhà Tâm lý học, nội dung tính chất hoạt động quy định thu c
 • 25
 • 798
 • 0

BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG 3

BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG 3
MỘT SỐ KỸ THUẬT KHỞI ĐỘNGCHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌCI.ĐẶT VẤN ĐỀTrong lĩnh vực giáo dục phổ thông nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III. Đồng thời nhằm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III. Với những lí do trên, được Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai tổ chức lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên 3 cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS. Tôi đã đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III. Qua quá trình tập huấn được học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng III, tôi nắm bắt được các nội dung như sau:Nắm bắt xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, các mô hình trường học mới. Những mặt được và mặt hạn chế của các mô hình trường học đó. Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của bản thân và đồng nghiệp. Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học. Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp cùng thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học. ... nhiệm công dân cho HS tieuhocvn, ngày 24 tháng 05 năm 2018 NGƯỜI VIẾT 16 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ================================================BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ... tối thi u phòng học - Các phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát cho học sinh học tập Có đủ loa đài, tăng âm, đầu video, máy vi tính, phục vụ cho dạy học 2-Những thu n lợi, khó khăn: a -Thu n... thành kế hoạch nhiệm vụ Xin tiếp thu trân trọng cám ơn! Kim An, ngày 20 tháng năm 2017 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Hồng Nga - Những đề xuất: 10 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018 ================================================BÀI
 • 17
 • 673
 • 0

HƯỚNG DẪN VIẾT THU HOẠCH HẠNG 3

HƯỚNG DẪN VIẾT THU HOẠCH HẠNG 3
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HỒ BÌNH Họ tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị
 • 3
 • 83
 • 0

Bài thu hoạch và tiểu luận hạng 3

Bài thu hoạch và tiểu luận hạng 3
Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân chí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đó và đang được Đảng, Nhà Nước và nhân dân ta hết sức quan tâm. Để thực hiện CNH, HĐH việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo nhân lực có chất lượng cao luôn là sự quan tâm của cả nước. Theo Nghị định 90, nội dung xã hội hóa giáo dục bao gồm: Tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội theo nhiều hình thức; vận động toàn dân, trước hết là những người trong độ tuổi lao động, thực hiện học tập suốt đời làm cho xã hội ta trở thành một xã hội học tập; Vận động toàn dân chăm sóc thế hệ trẻ, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và giáo dục ngoài xã hội; tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp... đối với sự nghiệp giáo dục; Nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tham gia của toàn dân đối với giáo dục nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả của hệ thống giáo dục để phục vụ tốt việc học tập của nhân dân(2). ... nơi có tỷ lệ thất nghiệp lớn Hà Nội 10 ,3% , thành phố Hồ Chí Minh 7,04%; Đồng Nai 6,64%; Đà Nẵng:6,64%; Hải phòng:8,11%; Nam Định: 9 ,36 %; Quảng Ninh: 9 ,33 % Về phân bố lãnh thổ: Số sinh viên vạn... USD, Malaixia:162 USD, Hàn Quốc: 225 ,3 USD.Qua khảo sát tỉnh Đồng Nai từ bắt đầu thu hút vốn đầu tư nước đến 31 /12/1997 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thu hút 65.000 người lao động, có 25.000... Malaxia, thời kỳ 19801990 14,8% Hàn Quốc, 13, 3% Malaixia 12,4% Singapore, Trung Quốc gần 50% năm qua) Thứ ba: Giáo dục- Đào tạo có nguy tạo người thụ động, học thu c chạy theo mơn học, ngành học có
 • 11
 • 104
 • 0

Bài thu hoạch hạng 3 (tiểu luận 2)

Bài thu hoạch hạng 3 (tiểu luận 2)
Một số vấn đề cơ bản về CTGDPT: Mục tiêu GD; giới thiệu mục tiêu chung và mục tiêu từng cấp học. Chuẩn ; Cấu trúc của chuẩn, cách biểu đạt chuẩn Cấu trúc khung; các lĩnh vực môn học ; các mạch nội dung lớn Xu thế tích hợp và phân hóa; tích hợp chủ yếu là tích hợp ở các môn khoa học tự nhiên và tích hợp ở các môn khoa học xã hội. đối với dạy học phân hóa đó là một xu thế tất yếu của thế giới cũng như của Việt Nam. Phân hóa được thực hiện qua 2 hình thức phân ban và tự chọn ... có hình thức tự chọn khác nhau: - Hình thức tín chỉ; HS chọn môn học modul thu c mơn cho đủ số tín quy định - Chọn môn thu c lĩnh vực khác - Chọn môn học tùy ý theo danh sách môn học đưa - Học... DUNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III Khái niệm lực Có nhiều khái niệm lực tựu chung khẳng định lực tổ hợp thu c tính tâm lí cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực... hành học có ý nghĩa Họ thể tình yêu thương, trân trọng với tất học sinh em mình, lớp học có 30 em học sinh 30 em yêu quý Hiện nay, cấp quản lý giáo dục yêu cầu mong muốn giáo viên quan tâm đến đối
 • 11
 • 103
 • 0

Bài thu hoạch 10 chuyên đề thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiêu học hạng 3

Bài thu hoạch 10 chuyên đề thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiêu học hạng 3
Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III. Đồng thời nhằm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III ... ================================================BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG - Chuyên đề 4: GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC - Chuyên đề 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG... HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Chuyên đề 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III - Chuyên đề 7: DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC... hiệu: đ/c (3 ĐH ) - Giáo viên: 18 đ/c (ĐH: ; CĐ: 11 , TC: , SC: 0) ================================================BÀI THU HOẠCH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG (Giáo viên biên chế:
 • 16
 • 1,036
 • 0

bai thu hoach hạng II

bai thu hoach hạng II
Đất nước ta đang tiến tới công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là định hướngchiến lược đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của thời đại. Thời đại mà trí tuệ con người được coi là tài sản quý báu. Trong đó giáo dục đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia: Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, sống lành mạnh đáp ứng được những yêu cầu phát triển đất nước. ... phương pháp dạy học Có kỹ thu t dạy học chung, có kỹ thu t đặc thù phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thu t đặt câu hỏi đàm thoại Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính... pháp dạy học trình diễn vật phẩm kỹ thu t, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thu t, thiết kế kỹ thu t, lắp ráp mơ hình, dự án phương pháp chủ lực dạy học kỹ thu t; phương pháp “Bàn tay nặn... 8: Sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Kỹ thu t dạy học cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thu t dạy học
 • 23
 • 65
 • 0

Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3

Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3
Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3Bài Thu hoạch tập huấn giáo viên mầm non hạng 3 ... triển trẻ mầm non; Xử lý kết phân tích phát triển trẻ mầm non Hiểu rõ vấn đề chung lực nghề nghiệp giáo viên mầm non hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; Có kiến... hết nghề làm “tình yêu” Trước hết để trở thành giáo viên mầm non, người giáo viên phải có lòng u trẻ đặc thù nghề giáo viên mầm non đòi hỏi giáo viên tình yêu người mẹ trẻ Một ngày, trẻ có gần... giáo dục trẻ mầm non; Nội dung, phương pháp huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Hình thức tổ chức huy động cộng đồng tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, …
 • 17
 • 127
 • 1

bai thu hoach giao vien mam non hang 3

bai thu hoach giao vien mam non hang 3
MỞ ĐẦU1 Lý do tham gia khóa bồi dưỡng:Thời gian gần đây, dư luân xã hội cũng đặc biệt chú ý và không khỏi băn khăn về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non sau khi hàng loạt vụ việc được phát hiện. Tại một số cơ sở giáo dục mầm non trong nước xảy ra các vụ việc tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại, bắt cóc, ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non… để lại những ảnh hưởng không nhỏ về mặt thể chất, tinh thần của trẻ, gây bức xúc trong các bậc phụ huynh.Đối với trẻ ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp. Chính vì vậy mà người giáo viên mần non có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ra một thế hệ “ Mầm non” tương lai cho đất nướcNhận thức rõ vai trò của Giáo dục Mầm non trong hệ thống giáo dục các cấp học, trong qúa trình công tác bản thân là một giáo viên mầm non cần phải yêu nghề, mến trẻ, phải tự tin, bình tĩnh xử lý những tình huống mà trẻ đặt ra trong quá trình giảng dạy. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Gần gũi, quan tâm chăm sóc trẻ, nhất là những trẻ ăn chậm, khó ăn, khó ngủ, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không coi thường, bỏ bê trẻ, đối xử công bằng với trẻ. Trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần và nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo những trẻ thơ như hiện nay; tâm hồn trẻ như là trang giấy trắng như câu nói “ Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Do vậy, tham gia khóa bồi dưỡng nâng hạng III của giáo viên mầm non, ngoài lí do trang bị điều kiện cần cho việc nâng hạng, tôi còn mong muốn được bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng giảng dạy ở bậc học mầm non nhiều hơn nữa để cho trẻ được lĩnh hội những cái mới lạ mà trẻ có thể trải nghiệm. Do vậy, tham gia khóa bồi dưỡng với chúng tôi là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Những băn khoăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong quá trình dạy học và giáo dục mà bản thân đang gặp phải và mong muốn giải quyết:Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng của các trường mầm non. Đối với một ngành học đặc thù như ở mầm non thì ngoài việc trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết, còn cần hình thành cho ... viên mầm non (2017 - 2018) MỤC LỤC 13 TT I 1.1 1.2 1 .3 II TIÊU ĐỀ Mở đầu Lý tham gia bồi dưỡng Đối tượng nghiên cứu Các nhiệm vụ đặt cho viết thu hoạch Dự kiến nội dung Nội dung Phần 1: Kết thu hoạch... lí lớp hiệu 1 .3/ Dự kiến nội dung: Nội dung thu hoạch gồm phần: + Phần 1: Kết thu hoạch tham gia khóa bồi dưỡng + Phần 2: Kế hoạch hoạt động thân sau tham gia khóa bồi dưỡng + Phần 3: Một số đề... triển trẻ mầm non; Xử lý kết phân tích phát triển trẻ mầm non Hiểu rõ vấn đề chung lực nghề nghiệp giáo viên mầm non hướng dẫn, tư vấn phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; Có kiến
 • 17
 • 69
 • 0

BÀi THU HOẠCH HẠNG 3 TIỂU HỌC

BÀi THU HOẠCH HẠNG 3 TIỂU HỌC
... viết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………… TRƯỜNG TIỂU HỌC ………… BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III Tên học viên: Ngày sinh: Đơn vị công tác: Địa... trình phát triển kế hoạch giáo dục trường tiểu học + Kĩ năng: Có trách nhiệm thực tốt phần chương trình kế hoạch giáo dục - Cơng việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Theo kế hoạch giáo dục nhà... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Những kết thu nhận được: + Kiến thức: Nắm bắt cách thức tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường tiểu
 • 14
 • 23
 • 0

BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP

BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP
Day la bai huu ich cho GV nao muon tham khao nang hang 3, minh moi vua hoc xong va tim toi nghien cuu tai lieu tu nhung gi minh da hoc tap trong 1thang he. Hi vong se giup duoc cho cac ban. Bài viết gồm đầy đủ các nội dung dap ung cua 1 bai thu hoach. ... phương pháp dạy học Có kỹ thu t dạy học chung, có kỹ thu t đặc thù phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thu t đặt câu hỏi đàm thoại Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính... dạy học trình diễn vật phẩm kỹ thu t, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thu t, thiết kế kỹ thu t, lắp ráp mơ hình, dự án phương pháp chủ 10 lực dạy học kỹ thu t; phương pháp “Bàn tay nặn... 6.7 Sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Kỹ thu t dạy học cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thu t dạy học
 • 16
 • 27
 • 0

BÀi THU HOẠCH HẠNG 3

BÀi THU HOẠCH HẠNG 3
... viết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………… TRƯỜNG TIỂU HỌC ………… BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III Tên học viên: Ngày sinh: Đơn vị công tác: Địa... trình phát triển kế hoạch giáo dục trường tiểu học + Kĩ năng: Có trách nhiệm thực tốt phần chương trình kế hoạch giáo dục - Cơng việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Theo kế hoạch giáo dục nhà... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Những kết thu nhận được: + Kiến thức: Nắm bắt cách thức tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường tiểu
 • 14
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >