Tổng hợp tài liệu :

SKKN HƯỚNG dẫn ôn tập PHƯƠNG PHÁP tọa độ TRONG KHÔNG GIAN CHO học SINH image marked

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng . VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH. pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. 2. Mục đích và
 • 123
 • 2,286
 • 10

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ, KHÔNG GIAN”, HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG,TỈNH CAO BẰNG . VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. Chƣơng
 • 123
 • 932
 • 4

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng
Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng . phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. Chƣơng. phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. 2.
 • 123
 • 1,067
 • 3

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (hình học 12 – nâng cao)
. Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh Trung học phổ thông (Hình học. Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh Trung học phổ thông (Hình học
 • 21
 • 1,175
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pdf
. Phương pháp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. . VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • 123
 • 769
 • 1

luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt

luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG ppt
. Phương pháp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. . VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • 123
 • 591
 • 0

vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chƣơng “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chƣơng “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
. PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CH ƢƠ NG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp. PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CH ƢƠ NG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO. cứu chương “ Phương pháp tọa độ trong không gian” SGK hình học lớp 12. - Đề xuất một phương án vận dụng phương pháp PH&GQVĐ vào dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong không gian”. - Tiến
 • 141
 • 898
 • 1

Luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pptx

Luận văn: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG pptx
. dạy học môn toán ở trường phổ thông. Chƣơng 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12. VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn. PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
 • 123
 • 517
 • 0

skkn rèn luyện kỹ năng giải toán hình học bằng phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 thpt bắc giang

skkn rèn luyện kỹ năng giải toán hình học bằng phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 thpt bắc giang
. pháp nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh THPT 10 1.2.5. Con đờng hình thành và rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh 11 1.2.6. Giải pháp rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS 12. Các phương pháp sauđâyđượcsửdụng trong quátrìnhnghiêncứu: • Phương pháp nghiêncứulýluận: Nghiêncứumộtsốgiáotrình phương pháp dạy học môn toán, SGKphổ thông,sáchbồidưỡnggiáoviên THPT, cácsáchthamkhảo,cáctạpchívềgiáo dục,mộtsốluậnvăncóliênquanđếnđềtài. • Phương pháp tổngkếtkinhnghiệm: Tổngkếtkinhnghiệmquanhiềunămtrựctiếpgiảngdạy,quatraođổikinh nghiệmvớimộtsốGVgiỏibộmôn Toán ởtrường THPT. Từđóxâydựngđượchệ thốngcácbàitậpđiển hình vànhữnggợiýdạy học nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp toạ độ trong không gian.  • Phương pháp quansát,điềutra:  4  Quansátvàđiềutrathựctrạngdạy học giải toán hình học không gian đối vớiHS lớp 12, quađónắmbắtđượcnhucầucủaviệc rèn luyện kỹ năng giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp toạ độ trong không gian.  • Phương pháp thửnghiệmsưphạm: . bài tập điển hình nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán hình học không gian bằng phơng pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 25 2.1. Hệ thống hóa kiến thức về kỹ năng và kỹ năng cơ bản
 • 133
 • 468
 • 0

Rèn luyện kỹ năng giải toán chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông

Rèn luyện kỹ năng giải toán chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ********* NGUYỄN THỊ YẾN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ. LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Toán học) Mã số : 60.  bài toán. 1.3 Thực tiễn dạy học “Phƣơng phap toạ độ trong không gian trong chƣơng trình học 12 THPT 1.3.1 Mục đích yêu cầu của Phương pháp toạ độ trong không gian  
 • 97
 • 768
 • 5

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (Hình học 12 - nâng cao

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông (Hình học 12 - nâng cao
. CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG “PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( HÌNH HỌC 12 – NÂNG CAO) 2.1. Vài nét. thác và vận dụng có hiệu quả phƣơng pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chƣơng “Phƣơng pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12 - Nâng cao) thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy, . Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2. Vận dụng phƣơng pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chƣơng “Phƣơng pháp tọa độ trong không gian cho học sinh Trung học phổ thông
 • 128
 • 408
 • 2

LUẬN văn THẠC sĩ KHOA học GIÁO dục vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN và GIẢI QUYẾT vấn đề vào dạy HỌCCHưƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN” CHO học SINH lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG

LUẬN văn THẠC sĩ KHOA học GIÁO dục vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN và GIẢI QUYẾT vấn đề vào dạy HỌCCHưƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN” CHO học SINH lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG
. trường phổ thông. Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học chương Phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng. Chương. ĐỀ VÀO DẠY HỌCCHưƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC • • • • THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung. HỌCCHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán Mã số: 60. 14. 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA
 • 141
 • 335
 • 0

Dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông theo hướng phân hóa nội tại

Dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông theo hướng phân hóa nội tại
. DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÂN HÓA NỘI TẠI …………… 3.1. Định hướng dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian. Phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 Trung học phổ thông ………………………………………………… 2.1.2. Một số khó khăn của học sinh trong học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 trung học phổ thông. sinh trong giờ dạy học phân hóa ………………………………………………… 3.2. Dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông theo hướng phân hóa nội tại trong 29 29 29 31 35 35 37 38 38 43 44 44 44 45 47 các
 • 125
 • 718
 • 7

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO, THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO, THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT
MỤC LỤCMỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN101.1. Một số vấn đề về tư duy sáng tạo101.1.1. Tư duy101.1.2. Tư duy sáng tạo151.2 Vấn đề bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo thông qua dạy học hệ thống bài tập về “Phương pháp tọa độ trong không gian” ở trường phổ thông241.2.1 Tiềm năng của chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian trongviệc bồi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.241.2.2. Thực trạng của việc dạy học về “Phương pháp tọa độ trong khônggian” (Hình học 12) ở trường phổ thông.261.2.3. Định hướng bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo thông qua dạyhọc bài tập về “Phương pháp tọa độ trong không gian” trong chương trìnhHình học lớp 12 THPT271.3. Kết luận chương I28CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM TRONG DẠYHỌC VỀ“PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” THEO ĐỊNHHƯỚNG BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯDUYSÁNG TẠO CHO HỌC SINH.292.1. Một số định hướng khi đề xuất các biện pháp sư phạm292.1.1. Để đáp ứng được mục đích của việc dạy học môn Toán ở trường phổthông:292.1.2. Khai thác chương trình và sách giáo khoa hiện hành292.1.3. Dựa trên định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện hành:302.1.4. Chú trọng tới việc rèn luyện, bồi dưỡng cách thức tìm tòi và vận dụngkiến thức của lĩnh vực Toán học cho học sinh:302.2. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp bồi dưỡng tư duy sáng tạo302.2.1. Cơ sở xác định các nguyên tắc302.3. Một số biện pháp sư phạm trong dạy học vấn đề “ Phương pháp tọa độtrong không gian” theo định hướng bồi dưỡng và phát triển một số yếu tốcủa tư duy sáng tạo cho học sinh.322.3.1. Nhóm biện pháp 1: Rèn luyện tính mềm dẻo.312.3.2. Nhóm biện pháp 2: Rèn luyện tính nhuần nhuyễn.412.3.3. Nhóm biện pháp 3: Rèn luyện tính độc đáo.532.3.4. Xây dựng hệ thống bài tập về “Phương pháp tọa độ trng khônggian”622.4. Kết luận chương 274CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM753.1. Mục đích thử nghiệm753.2. Nội dung thử nghiệm753.3. Tổ chức thử nghiệm753.3.1. Chọn lớp thử nghiệm753.3.2. Biên soạn thử nghiệm763.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm1033.4.1. Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm1033.4.2. Đánh giá kết quả thử nghiệm1053.4.3. Kết luận thử nghiệm1063.5. Kết luận chương 3106KẾT LUẬN108TÀI LIỆU THAM KHẢO110
 • 106
 • 2,126
 • 0

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng

Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp toạ độ trong không gian” cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằng
... ba chương: Chƣơng 1: Phương pháp phát giải vấn đề dạy học môn toán trường phổ thông Chƣơng 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho. .. đổi phương pháp dạy học trường THPT 12 1.4 Phương pháp PH&GQVĐ dạy học môn toán trường phổ thông 13 Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ. .. trên, định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1
 • 123
 • 262
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN và GIẢI QUYẾT vấn đề vào dạy học CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN” CHO học SINH lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG (tt)

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN và GIẢI QUYẾT vấn đề vào dạy học CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TOẠ độ TRONG KHÔNG GIAN” CHO học SINH lớp 12 TRUNG học PHỔ THÔNG TỈNH CAO BẰNG (tt)
... giải vấn đề dạy học môn toán trường phổ thông Chƣơng 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho học sinh lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Chƣơng... đổi phương pháp dạy học trường THPT 12 1.4 Phương pháp PH&GQVĐ dạy học môn toán trường phổ thông 13 Chương 2: Vận dụng Phương pháp phương pháp phát giải vấn đề dạy học chương Phương pháp toạ. .. trên, định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp toạ độ không gian” cho HS lớp 12 THPT tỉnh Cao Bằng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1
 • 20
 • 246
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12
... tập trắc nghiệm khách quan chủ đề phương pháp tọa độ không gian cho học sinh lớp 12 Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan chủ đề phương pháp tọa độ không gian. .. đề phương pháp tọa độ không gian lớp 12 32 2.2 Các dạng tập chủ đề phương pháp tọa độ không gian phương pháp giải 32 2.3 Xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan chủ đề Phương. .. khách quan dạy học chủ đề phương pháp tọa độ không gian 26 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHỦ ĐÊ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP 12 31 2.1
 • 128
 • 289
 • 0

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
Mục tiêu của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay với phƣơng châm “Lấy ngƣời học làm trung tâm” là đổi mới phƣơng pháp dạy và học, nhằm phát huy đƣợc tính tích cực học tập của HS, tăng cƣờng khả năng tự học, tự khám phá. Vì thế Luật Giáo dục nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 đã đề ra mục tiêu của giáo dục phổ thông nhƣ sau: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển NL cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để thực hiện mục tiêu trên, Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, từng môn học, bồi dưỡng NL tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XI về: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong đó nêu rõ mục tiêu của việc đổi mới là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”. Trƣờng DBĐHDTTW thuộc hệ thống các trƣờng DBĐHDT và các khoa dự bị đại học của một số trƣờng, là loại hình nhà trƣờng gắn liền với thực tiễn giáo dục của các tỉnh miền núi Việt Nam, là nơi đào tạo nguồn cán bộ ngƣời dân tộc thiểu số (ĐT01) có trình độ cao cho các tỉnh miền núi. Đối tƣợng tuyển sinh của các trƣờng này là HS ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn 2 (KV1) đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thƣờng xuyên đã dự thi tuyển sinh đại học hệ chính quy các khối A, B, C, D nhƣng không trúng tuyển. Trong những năm gần đây, trƣớc những thách thức mới của yêu cầu phát triển xã hội, mục đích của nhà trƣờng là phải đào tạo ngƣời HS có đầy đủ NL công dân trong đó đặc biệt là NL PH&GQVĐ một cách độc lập. Nhƣ vậy, PH&GQVĐ không chỉ thuộc phạm trù PPDH, mà còn trở thành mục đích của quá trình dạy học ở trƣờng DBĐHDTTW nhằm trang bị cho HS đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn và làm việc sau này. NL PH&GQVĐ là một trong những NL cơ bản mà giáo dục Toán hƣớng tới bồi dƣỡng HS trong chƣơng trình giáo dục phổ thông tổng thể. Có thể xem học Toán là học phát hiện và giải quyết các vấn đề Toán học (tìm tòi ở mức độ học tập các tri thức Toán học theo con đƣờng tìm tòi suy lí và khái quát hóa) và dạy Toán là dạy hoạt động Toán học. Hơn nữa, môn Toán là môn học có tính khái quát cao, mang đặc thù riêng của khoa học Toán học nên chứa đựng nhiều tiềm năng để bồi dƣỡng NL GQVĐ. Mặt khác trong dạy học Toán, mà cụ thể là: dạy học khái niệm, dạy học định lí, và dạy học giải bài tập Toán, mỗi cái có một vai trò quan trọng riêng, một ý nghĩa nhất định trong việc góp phần phát triển NL GQVĐ, phát triển trí tuệ cho HS. PPTĐTKG là một trong những nội dung quan trọng của hình học THPT cũng nhƣ chƣơng trình dự bị đại học. Những dạng toán của chủ đề này xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc gia đƣợc phân hóa đầy đủ ở các cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. PPTĐTKG là một trong những công cụ giải toán không gian quan trọng, nó cho phép HS tiếp cận những kiến thức hình học phổ thông có hiệu quả, tổng quát, đôi khi không cần đến vẽ hình. Nó có tác dụng tích cực trong việc phát triển NL GQVĐ, NL tƣ duy sáng tạo, trừu tƣợng, NL phân tích, tổng hợp... Với những lý do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: Phát triển NL phát hiện và giải quyết vấn đề qua dạy học chủ đề “Phương pháp tọa độ trong không gian” cho học sinh Trường DBĐHDTTW. ... THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG NGUYỄN HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC... Đại học Dân tộc Trung ƣơng .21 1.5.1 Mục tiêu, nội dung 21 1.5.2 Cơ hội phát triển lực phát giải vấn đề cho học sinh Trƣờng Dự bị Đại học Dân tộc Trung ƣơng qua dạy học chủ đề. .. “Phƣơng pháp toạ độ không gian” 23 1.6 Thực trạng việc phát triển lực phát giải vấn đề thông qua dạy học nội dung Phƣơng pháp toạ độ không gian Trƣờng Dự bị Đại học Dân tộc Trung ƣơng
 • 118
 • 62
 • 0

SKKN HƯỚNG dẫn ôn tập PHƯƠNG PHÁP tọa độ TRONG KHÔNG GIAN CHO học SINH image marked

SKKN  HƯỚNG dẫn ôn tập PHƯƠNG PHÁP tọa độ TRONG KHÔNG GIAN CHO học SINH image marked
... Trong không gian Oxyz cho mp(P): 3x-y+z-1=0 Trong điểm sau điểm thuộc (P) A A(1 ;-2 ;-4 ) B B(1 ;-2 ;4) C C(1;2 ;-4 ) D D (-1 ;-2 ;-4 ) Hướng dẫn: thay tọa độ A vào (P) đáo án A Ví dụ 5: Trong không gian. .. lại sợ Toán lại yếu Toán cụ thể Tọa độ khơng gian, tìm biện pháp ôn tập cho phù hợp với học sinh mình, để em làm tọa độ không gian nhất, chinh phục Tọa độ không gian đề thi đạt kết tốt kỳ thi... nhanh 1.4 Phương pháp nghiên cứu Với đề tài "“HƯỚNG DẪN ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH THI THPT QUỐC GIA” Tôi đầu tư tìm hiểu chọn lọc tập dạng
 • 23
 • 10
 • 0
1 2 3 4 .. >