Tổng hợp tài liệu :

SKKN thế biến – kỹ năng tạo niềm đam mê sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán giải hệ phương trình image marked

phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học

phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học
. QUẢ: Phát triển tư duy cho học sinh thông qua bài tập hoá học đã góp phần nâng cao chất lượng học tập, giúp học sinh yêu thích bộ môn đặc biệt tăng sự linh hoạt, sáng tạo trong toàn bộ quá trình tư. thấy việc rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học là cần thiết. Bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh là một quá trình liên tục, phức tạp trải qua nhiều giai đoạn,. của các lớp qua các lần khảo sát từ đầu đến cuối năm học, khi chưa áp dụng và đã 8 áp dụng phương pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học ta thấy: Số học sinh khá,
 • 11
 • 791
 • 1

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập chương giới hạn đại số và giải tích lớp 11 Trung học phổ thông

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập chương giới hạn đại số và giải tích lớp 11 Trung học phổ thông
.  Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập chương Giới hạn - Đại số và Giải tích lớp 11 trung học phổ thông (ban nâng cao)” 2. Mục đích nghiên. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HIỀN PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP CHƢƠNG “ GIỚI HẠN”-ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP11 TRUNG. GIÁO DỤC LÊ THỊ THU HIỀN PHÁT TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP CHƢƠNG “ GIỚI HẠN”-ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ( BAN NÂNG CAO) LUẬN VĂN
 • 143
 • 577
 • 1

skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học

skkn bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học
... đây, mà phải bồi dưỡng cho họ lực sáng tạo, lực giải vấn đề Trong dạy học, quan điểm cần bồi dưỡng lực sáng tạo cho học sinh trình dạy học giáo viên quán triệt, khái niệm Sáng tạo lại hiểu... dung, ý nghĩa, hiệu quả…) SKKN Việc rèn luyện tư sáng tạo cho học sinh thông qua tập hoá học góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh, bồi dưỡng lực sáng tạo, lực giải vấn đề góp phần... biện pháp để rèn luyện lực sáng tạo học sinh thông qua tập hoá học Biện pháp Hình thành cho học sinh hệ thống kiến thức hoá học để giúp học sinh biết dựa vào chất hoá học để tìm cách giải ngắn
 • 15
 • 273
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài12. Lịch sử vấn đề nghiên cứu23. Mục đích nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Khách thể và đối tượng nghiên cứu46. Phạm vi nghiên cứu47. Giả thuyết khoa học48. Phương pháp nghiên cứu59. Những đóng góp mới của luận văn5CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONGDẠY HỌC HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG61.1 Xu thế thế giới và đổi mới giáo dục Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực61.1.1 Xu thế chung của thế giới về đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực61.1.2 Đổi mới giáo dục Việt Nam sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực71.2 Cơ sở lý luận về năng lực81.2.1 Khái niệm về năng lực81.2.2 Năng lực chung và năng lực đặc thù môn học81.2.3 Năng lực giải quyết vấn đề101.3 Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 131.4 Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh151.4.1 Dạy học giải quyết vấn đề.151.4.2 Dạy học có sử dụng bài tập Hóa học211.5 Bài toán nhận thức (cognitive problem)251.5.1 Bài tập, bài toánbài toán nhận thức251.5.2 Mối quan hệ giữa bài tập, bài toánbài toán nhận thức 19271.5.3 Bài toán nhận thức và vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông281.5.4 Sử dụng bài toán nhận thức để phát triển năng lực cho học sinh301.6 Điều tra thực trạng sử dụng bài toán nhận thức ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội311.6.1Lập kế hoạch điều tra31TIỂU KẾT CHƯƠNG 135CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ –PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG362.1 Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương nitơ photpho Hóa học 11362.1.1 Mục tiêu chương nitơ photpho Hóa học 11362.1.2 Phân phối chương trình chương nitơ photpho Hóa học 11372.1.3 Phân tích đặc điểm chung về phương pháp dạy học chương nitơ photpho 392.2 Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thông qua bài toán nhận thức trong dạy học Hóa học392.3 Xây dựng hệ thống bài toán nhận thức chương nitơ photpho Hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông422.3.1 Nguyên tắc, quy trình xây dựng và tiêu chí đánh giá bài toán nhận thức422.3.2 Xây dựng các dạng bài toán nhận thức chương nitơ photpho Hóa học 11512.4 Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học Hóa học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề742.4.1 Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học giải quyết vấn đề742.4.2 Sử dụng bài toán nhận thức để rèn luyện cho học sinhnăng giải bài tập Hóa học, kĩ năng tư duy Hóa học772.5 Thiết kế một số bài dạy minh họa782.5.1 Giáo án bài amoniac và muối amoni (Tiết 1)792.5.2 Giáo án bài axit nitric và muối nitrat (Tiết 1). (phần phụ lục 5)852.5.3 Giáo án bài luyện tập85TIỂU KẾT CHƯƠNG 292Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM933.1 Mục đích của thực nghiệm sư phạm.933.2 Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.933.2.1 Chuẩn bị các công cụ để đánh giá kết quả thực nghiệm933.2.2 Tiến hành thực nghiệm theo các biện pháp đã đề xuất933.2.3 Kiểm tra, phân tích và đánh giá kết quả thực thực nghiệm933.3 Đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm933.4 Tiến trình thực nghiệm943.4.1 Tổ chức thực nghiệm943.4.2 Nội dung thực nghiệm943.5 Kết quả thực nghiệm sư phạm xử lí và đánh giá số liệu953.5.1 Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm953.5.2 Thu thập kết quả thực nghiệm sư phạm973.5.3 Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm107TIỂU KẾT CHƯƠNG 3110KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ111TÀI LIỆU THAM KHẢO113PHẦN PHỤ LỤC
 • 149
 • 1,071
 • 4

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ – HOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài12. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:23. Mục đích nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Khách thể và đối tượng nghiên cứu46. Phạm vi nghiên cứu47. Giả thuyết khoa học48. Phương pháp nghiên cứu59. Những đóng góp mới của luận văn5CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG61.1 Xu thế thế giới và đổi mới giáo dục Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực61.1.1 Xu thế chung của thế giới về đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực61.1.2 Đổi mới giáo dục Việt Nam sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực71.2 Cơ sở lý luận về năng lực81.2.1 Khái niệm về năng lực81.2.2 Năng lực chung và năng lực đặc thù môn học81.2.3 Năng lực giải quyết vấn đề101.3 Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 131.4 Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh151.4.1 Dạy học giải quyết vấn đề.151.4.2 Dạy có có sử dụng bài tập hóa học211.5 BÀI TOÁN NHẬN THỨC (cognitive problem)241.5.1 BT, bài toánbài toán nhận thức241.5.2 Mối quan hệ giữa BT, bài toánbài toán nhận thức 271.5.3 Bài toán nhận thức và vấn đề phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT281.5.4 Sử dụng BTNT để phát triển năng lực cho HS291.6 Điều tra thực trạng sử dụng BTNT trong trường THPT ở Việt Nam301.6.1 Lập kế hoạch điều traTHIẾU mục 1.6.230TIỂU KẾT CHƯƠNG 135CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ –PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG362.1 Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương nitơ photpho hóa học 11362.1.1 Mục tiêu chương nitơ photpho hóa học 11362.1.2 phân phối chương trình chương nitơ photpho hóa học 11372.1.3 Phân tích đặc điểm chung về PPDH chương nitơ photpho 392.2 Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực GQVĐ thông qua BTNT trong dạy học hóa học392.3 Xây dựng hệ thống bài toán nhận thức hóa học chương nitơ photpho hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT422.3.1 Nguyên tắc, quy trình xây dựng và tiêu chí đánh giá BTNT422.3.2 Xây dựng các dạng bài toán nhận thức chương nitơ photpho hóa học 11512.4 Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học hóa học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề742.4.1 Sử dụng BTNT trong dạy học giải quyết vấn đề742.4.2 Sử dụng BTNT để rèn luyện cho HS kĩ năng giải BTHH, kĩ năng tư duy hóa học.762.5 Thiết kế một số bài dạy minh họa782.5.1 Giáo án bài amoniac và muối amoni 782.5.2 Giáo án bài axit nitric và muối nitrat. (phần phụ lục 5)842.5.3 Giáo án bài luyện tập84TIỂU KẾT CHƯƠNG 292Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM933.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm.933.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.933.2.1. Chuẩn bị các công cụ để đánh giá kết quả thực nghiệm933.2.2. Tiến hành thực nghiệm theo các biện pháp đã đề xuất933.2.3. Kiểm tra, phân tích và đánh giá kết quả thực thực nghiệm933.3. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm sư phạm933.4. Tiến trình thực nghiệm943.4.1. Tổ chức thực nghiệm943.4.2. Nội dung thực nghiệm943.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm xử lí và đánh giá số liệu953.5.1. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm953.5.2. Thu thập kết quả thực nghiệm sư phạm973.5.3 Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm107TIỂU KẾT CHƯƠNG 3110KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ111TÀI LIỆU THAM KHẢO113PHẦN PHỤ LỤC
 • 151
 • 967
 • 3

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT
2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức hóa học chương “Nitơ Photpho” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học hóa học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực.3. Nhiệm vụ nghiên cứuTrên cơ sở mục đích đã nêu, đề tài tiến hành với các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực cho học sinh THPT: khái niệm năng lực, các năng lực chung của học sinh THPT và năng lực chuyên biệt môn hóa học.Vấn đề đánh giá năng lực học sinh. Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài toán nhận thức. Mối quan hệ giữa bài toán nhận thức và vấn đề phát triển năng lực nói chung và năng lực giải quyết vấn đề nói riêng. Điều tra thực trạng dạy học theo định hướng phát triển năng lực của GV và học sinh THPT, thực trạng sử dụng bài toán nhận thức hóa học trong dạy học ở các trường THPT. Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ): Khái niệm; Phân tích các thành tố; Xây dựng các tiêu chí về khung đánh giá năng lực giải quyết vấn đề; các công cụ đánh giá năng lực đó.Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, quy trình, xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán nhận thức (BTNT) chương nitơ photpho lớp 11 trong dạy học để phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho HS THPTTiến hành thực nghiệm sư phạmđánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của các đề xuất.4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu4.1. Khách thể nghiên cứu:Quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT của Việt Nam.4.2. Đối tượng nghiên cứu:Bài toán nhận thức hóa học và vấn đề phát triển năng lực GQVĐ của học sinh THPT5. Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Kiến thức Hóa học chương “Nitơ Photpho” lớp 11 ở THPT. Thực nghiệm: học sinh lớp 11 ba trường THPT của thành phố Hà Nội. + Trường THPT Trần Đăng Ninh Ứng Hòa TP Hà Nội+ Trường THPT Mỹ Đức B Mỹ Đức TP Hà Nội+ Trường THPT Nguyễn Du Thanh Oai TP Hà Nội
 • 53
 • 896
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:Các nghiên cứu về đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cũng đã được nhiều nhà giáo dục, nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học… quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện qua các công trình nghiên cứu của các chuyên gia nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam như nhóm nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Phương (2007), Tổng quan về các khung năng lực cần đạt ở HS trong mục tiêu giáo dục phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học của Viện khoa học giáo dục Việt Nam…Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực trong DH những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông, luận án tiến sỹ giáo dục học của tác giả Đỗ Thị Thuý Hằng (2006) với đề tài: “Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông”. Tác giả đã có những tìm tòi, phát hiện ban đầu về BTNT và bước đầu đưa ra cách xây dựng và sử dụng BTNT trong DH phần oxi hoá khử. Và gần đây là nghiên cứu của nghiên cứu sinh Trần Ngọc Huy (2015) về đề tài: Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao. Tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ cơ sở của việc phát triển năng lực GQVĐ và năng lực sáng tạo cho HS đó là “Bài toán nhận thức”. Tuy nhiên các nghiên cứu đó chưa đi sâu vào việc phân tích, mô tả cấu trúc năng lực, khung năng lực và tiêu chí của các năng lực đó.Vấn đề phát triển năng lực cho sinh viên các trường Đại học đã được quan tâm nhiều năm qua ở nước ta đặc biệt là SV các trường ĐHSP.Một số công trình tập trung vào việc nghiên cứu phát triển năng lực cho sinh viên Sư phạm như luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh “Rèn luyện kỹ năng DH theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học ngành sư phạm ở các trường đại học” với việc thiết kế giáo trình điện tử để làm tài liệu tự học, tự nghiên cứu đồng thời áp dụng PPDH vi mô để rèn luyện các kĩ năng DH, đặc biệt là các kỹ năng thí nghiệm.Như vậy đề tài: “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT” được tác giả nghiên cứu có sự kế thừa và phát triển của các nghiên cứu trước đây về năng lực tự học, năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo, năng lực vận dụng kiến thức,… phù hợp với việc đổi mới PPDH nhưng không có sự trùng lặp và hoàn toàn phù hợp với xu hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Đó chính là ý nghĩa khoa học và thực tiễn mà luận văn mong muốn xây dựng.3. Mục đích nghiên cứuXây dựng và sử dụng bài toán nhận thức (BTNT) hóa học chương “Nitơ Photpho” nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho HS, góp phần đổi mới PP dạy và học hóa học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực.
 • 24
 • 612
 • 2

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT
MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiChúng ta đang sống ở thế kỉ 21 thế kỉ của tri thức, công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa. Giáo dục với ba chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài đứng trước những cơ hội và thách thức mới đòi hỏi cần phải có sự chuyển biến kịp thời, phù hợp với xu hướng chung đó.Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”.Vậy muốn hình thành cho người học năng lực phổ thông (literacy) chúng ta phải xuất phát từ các vấn đề mà nhu cầu thực tiễn cần phải giải quyết và lợi ích của nó phục vụ chính cho người học, phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội. Mặt khác chúng ta cũng nhận thấy trong DH hóa học, bài tập hóa học (BTHH) vừa là công cụ DH vừa là phương pháp dạy học (PPDH), nó có nhiều ưu thế thuận lợi để giáo viên (GV) có thể xây dựng và sử dụng các BTHH gắn với các hiện tượng thực tế và gắn với đặc trưng của môn hóa học, vì vậy BTHH cũng được lựa chọn là một PPDH hiệu quả góp phần phát triển một số năng lực chung đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) cho HS.Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT” với mong muốn góp phần hình thành và phát triển năng lực cho HS THPT.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:Các nghiên cứu về đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cũng đã được nhiều nhà giáo dục, nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học… quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện qua các công trình nghiên cứu của các chuyên gia nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam như nhóm nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Phương (2007), Tổng quan về các khung năng lực cần đạt ở HS trong mục tiêu giáo dục phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học của Viện khoa học giáo dục Việt Nam…Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực trong DH những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông, luận án tiến sỹ giáo dục học của tác giả Đỗ Thị Thuý Hằng (2006) với đề tài: “Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông”. Tác giả đã có những tìm tòi, phát hiện ban đầu về BTNT và bước đầu đưa ra cách xây dựng và sử dụng BTNT trong DH phần oxi hoá khử. Và gần đây là nghiên cứu của nghiên cứu sinh Trần Ngọc Huy (2015) về đề tài: Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao. Tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ cơ sở của việc phát triển năng lực GQVĐ và năng lực sáng tạo cho HS đó là “Bài toán nhận thức”. Tuy nhiên các nghiên cứu đó chưa đi sâu vào việc phân tích, mô tả cấu trúc năng lực, khung năng lực và tiêu chí của các năng lực đó.Vấn đề phát triển năng lực cho sinh viên các trường Đại học đã được quan tâm nhiều năm qua ở nước ta đặc biệt là SV các trường ĐHSP.Một số công trình tập trung vào việc nghiên cứu phát triển năng lực cho sinh viên Sư phạm như luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh “Rèn luyện kỹ năng DH theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học ngành sư phạm ở các trường đại học” với việc thiết kế giáo trình điện tử để làm tài liệu tự học, tự nghiên cứu đồng thời áp dụng PPDH vi mô để rèn luyện các kĩ năng DH, đặc biệt là các kỹ năng thí nghiệm.Như vậy đề tài: “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT” được tác giả nghiên cứu có sự kế thừa và phát triển của các nghiên cứu trước đây về năng lực tự học, năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo, năng lực vận dụng kiến thức,… phù hợp với việc đổi mới PPDH nhưng không có sự trùng lặp và hoàn toàn phù hợp với xu hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Đó chính là ý nghĩa khoa học và thực tiễn mà luận văn mong muốn xây dựng.3. Mục đích nghiên cứuXây dựng và sử dụng bài toán nhận thức (BTNT) hóa học chương “Nitơ Photpho” nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho HS, góp phần đổi mới PP dạy và học hóa học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực.4. Nhiệm vụ nghiên cứuTrên cơ sở mục đích đã nêu, đề tài tiến hành với các nhiệm vụ sau:(1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực cho HS THPT, về năng lực GQVĐ; công cụ đánh giá năng lực GQVĐ; Cơ sở lý luận về BTNT. Mối quan hệ giữa BTNT và vấn đề phát triển năng lực nói chung và năng lực GQVĐ nói riêng.(2) Điều tra thực trạng DH theo định hướng phát triển năng lực của GV và HS THPT, thực trạng sử dụng BTNT hóa học trong DH ở các trường THPT.(3) Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, quy trình, xây dựng và sử dụng hệ thống BTNT chương nitơ photpho hóa học 11 trong DH để phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT.(4)Tiến hành TNSP đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi của các đề xuất.5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu5.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Hóa học ở trường THPT.5.2. Đối tượng nghiên cứu: BTNT hóa học và vấn đề phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT.6. Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Kiến thức hóa học chương “Nitơ Photpho” hóa học 11 ở THPT. Thực nghiệm (TN): HS lớp 11 hai trường THPT của thành phố Hà Nội. + Trường THPT Trần Đăng Ninh Ứng Hòa TP Hà Nội+ Trường THPT Mỹ Đức B Mỹ Đức TP Hà Nội7. Giả thuyết khoa họcNếu xác định được các tiêu chí thể hiện năng lực GQVĐ thông qua BTHH, xây dựng được hệ thống BTNT chương “Nitơ Photpho” hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ và sử dụng hiệu quả chúng trong DH thì sẽ phát triển năng lực GQVĐ cho HS, góp phần đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng DH hóa học ở trường THPT.8. Phương pháp nghiên cứu8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Sử dụng PP phân tích, tổng hợp, khái quát hóa... trong quá trình tổng quan các nội dung lí luận của đề tài.8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễnSử dụng PP điều tra, quan sát, phỏng vấn, TNSP, PP chuyên gia,...8.3 Nhóm phương pháp xử lí thông tin Dùng PP thốngtoán học để xử lí kết quả thực nghiệm (TN).9. Những đóng góp mới của luận văn– Làm sáng tỏ hơn hệ thống cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ trong DH hóa học nói chung và DH thông qua BTHH nói riêng ở phổ thông. Xây dựng các tiêu chí về khung đánh giá năng lực GQVĐ và các công cụ đánh giá năng lực đó.– Đề xuất nguyên tắc, quy trình và xây dựng hệ thống BTNT theo tiếp cận phát triển năng lực GQVĐ cho HS thông qua chương “nitơ photpho” hóa học 11 THPT. Đề xuất PP sử dụng hệ thống BTNT nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho HS THPT.9. Cấu trúc luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn được chia thành ba chương:Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực GQVĐ và bài toán nhận thức trong dạy học hóa học THPT.Chương 2: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương nitơ photpho hóa học 11 THPT.Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. 
 • 24
 • 517
 • 0

Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT

Tóm tắt luận văn: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT
1. Lí do chọn đề tàiChúng ta đang sống ở thế kỉ 21 thế kỉ của tri thức, công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa. Giáo dục với ba chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài đứng trước những cơ hội và thách thức mới đòi hỏi cần phải có sự chuyển biến kịp thời, phù hợp với xu hướng chung đó.Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”.Vậy muốn hình thành cho người học năng lực phổ thông (literacy) chúng ta phải xuất phát từ các vấn đề mà nhu cầu thực tiễn cần phải giải quyết và lợi ích của nó phục vụ chính cho người học, phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội. Mặt khác chúng ta cũng nhận thấy trong DH hóa học, bài tập hóa học (BTHH) vừa là công cụ DH vừa là phương pháp dạy học (PPDH), nó có nhiều ưu thế thuận lợi để giáo viên (GV) có thể xây dựng và sử dụng các BTHH gắn với các hiện tượng thực tế và gắn với đặc trưng của môn hóa học, vì vậy BTHH cũng được lựa chọn là một PPDH hiệu quả góp phần phát triển một số năng lực chung đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) cho HS.Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT” với mong muốn góp phần hình thành và phát triển năng lực cho HS THPT.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:Các nghiên cứu về đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực cũng đã được nhiều nhà giáo dục, nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học… quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện qua các công trình nghiên cứu của các chuyên gia nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam như nhóm nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Phương (2007), Tổng quan về các khung năng lực cần đạt ở HS trong mục tiêu giáo dục phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học của Viện khoa học giáo dục Việt Nam…Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực trong DH những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông, luận án tiến sỹ giáo dục học của tác giả Đỗ Thị Thuý Hằng (2006) với đề tài: “Xây dựng và sử dụng BTNT nhằm phát huy tính tích cực dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá khử ở trường phổ thông”. Tác giả đã có những tìm tòi, phát hiện ban đầu về BTNT và bước đầu đưa ra cách xây dựng và sử dụng BTNT trong DH phần oxi hoá khử. Và gần đây là nghiên cứu của nghiên cứu sinh Trần Ngọc Huy (2015) về đề tài: Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao. Tác giả đã tập trung nghiên cứu làm rõ cơ sở của việc phát triển năng lực GQVĐ và năng lực sáng tạo cho HS đó là “Bài toán nhận thức”. Tuy nhiên các nghiên cứu đó chưa đi sâu vào việc phân tích, mô tả cấu trúc năng lực, khung năng lực và tiêu chí của các năng lực đó.Vấn đề phát triển năng lực cho sinh viên các trường Đại học đã được quan tâm nhiều năm qua ở nước ta đặc biệt là SV các trường ĐHSP.Một số công trình tập trung vào việc nghiên cứu phát triển năng lực cho sinh viên Sư phạm như luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh “Rèn luyện kỹ năng DH theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa Hóa học ngành sư phạm ở các trường đại học” với việc thiết kế giáo trình điện tử để làm tài liệu tự học, tự nghiên cứu đồng thời áp dụng PPDH vi mô để rèn luyện các kĩ năng DH, đặc biệt là các kỹ năng thí nghiệm.Như vậy đề tài: “Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức chương Nitơ Photpho hóa học 11 THPT” được tác giả nghiên cứu có sự kế thừa và phát triển của các nghiên cứu trước đây về năng lực tự học, năng lực GQVĐ, năng lực sáng tạo, năng lực vận dụng kiến thức,… phù hợp với việc đổi mới PPDH nhưng không có sự trùng lặp và hoàn toàn phù hợp với xu hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Đó chính là ý nghĩa khoa học và thực tiễn mà luận văn mong muốn xây dựng.
 • 24
 • 559
 • 1

Thế biến, kỹ năng tạo niềm đam sáng tạo cho học sinh quan bài toán giải hệ phương trình (2)

Thế biến, kỹ năng tạo niềm đam mê sáng tạo cho học sinh quan bài toán giải hệ phương trình (2)
... QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Khai thác toán quen thuộc, ứng dụng toán đơn giản vào việc giải toán phức tạp cách dạy học tích cực nhằm phát huy tư toán học học sinh, giúp học sinh có khả vận... chuyên đề hữu ích, chìa khóa quan trọng giải toán khó Từ hình thành lối tư khoa học sáng tạo, nảy sinh nhiều ý tưởng phong phú, xây dựng nhiều toán hay giúp ích cho trình học ôn tập kiến thức để có... thức để giải dạng toán nâng cao phù hợp với nhận thức học sinh, từ làm cho học sinh yêu thích hăng say học tập môn toán Bằng cách thời gian qua nhà trường phân công giảng dạy bồi dưỡng học sinh
 • 14
 • 115
 • 0

Thế biến, kỹ năng tạo niềm đam sáng tạo cho học sinh quan bài toán giải hệ phương trình

Thế biến, kỹ năng tạo niềm đam mê sáng tạo cho học sinh quan bài toán giải hệ phương trình
... hướng dẫn học sinh cách tạo hệ phương trình từ hệ phương trình giải phương pháp biến Với cách làm nhận thấy tạo hứng thú cho học sinh, em thay sáng tạo toán thách đố giải sôi Không thế, trình giúp... từ tìm lời giải Để giúp học sinh thấy điều ta có hướng khai thác sau : Tập cho học sinh làm quen với kỷ biến để sáng tạo toán từ hệ phương trình giải Trong trình dạy học hệ phương trình, thường... Các toán yêu cầu mức độ tư vận dụng cấp độ cao không toán hệ phương trình Điều làm cho học sinh gặp nhiều khó khăn cho học sinh, đặc biệt tinh thần học tập, tính tư sáng tạo học sinh toán giải
 • 20
 • 91
 • 0

Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và hình thành nhân cách cho học sinh thông qua giảng dạy bộ môn hoá học trong trường THPT

Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và hình thành nhân cách cho học sinh thông qua giảng dạy bộ môn hoá học trong trường THPT
... Việc lồng ghép giáo dục KNS cho học sinh qua môn hoá học trường phổ thông khó, kiến thức môn hoá học khô khan, kiến thức liên quan đến số KNS, nghiên cứu đề tài áp dụng đề tài vào giảng dạy, ... nhà trường có nội dung giáo dục em hoạt động ngoại khoá, vào tiết chào cờ nhà trường cho em tạo tình xảy sống hàng ngày qua tiểu phẩm em tự đóng, lồng ghép giáo dục KNS vào môn học như: giáo dục. .. thông qua đoạn phim ngắn hấp dẫn, gây hứng thú, có tính giáo dục KNS giáo dục đạo đức hình thành nhân cách cho em Dựa vào cách phân loại UNESCO giáo dục KNS cho học sinh dựa trụ cột triết lí giáo
 • 15
 • 176
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông (tt)

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông (tt)
... SDKNĂNG LỰC GIẢI QUYẾT CHƢƠNG 2:Demo MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP HĨA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 36 2.1 Một số biện pháp phát triển lực giải. .. GQVĐ&ST cho HS Xuất phát từ thực tế điều kiện nghiên cứu thân, tác giả chọn đề tài: Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh thông qua tập phần hóa học hữu lớp 12 Trung học phổ thơng”... ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài: Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh thông qua tập phần hóa học hữu lớp 12 Trung học phổ thơng”, tơi hồn thành luận văn hướng dẫn
 • 13
 • 134
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT
... 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT 30 2.1 Phân tích chƣơng trình Hóa. .. định hướng phát triển lực 1.1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh dạy học 1.2 Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 11 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề sáng tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI YẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP THỰC TIỄN PHẤN HĨA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT Chuyên
 • 126
 • 85
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT (Luận văn thạc sĩ)

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT (Luận văn thạc sĩ)
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT ... Luận văn đủ file: Luận văn full
 • 126
 • 119
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần phi kim hóa học lớp10 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần phi kim hóa học lớp10 THPT
... triển lực GQVĐ toán nhận thức dạy học hóa học THPT Chương Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua toán nhận thức liên quan đến thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp 10 THPT Chương Thực. .. kiến thức để giải số vấn đề thực tiễn góp phần vào việc phát triển lực GQVĐ cho HS Với lí trên, lựa chọn đề tài: Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua tốn nhận thức có nội dung thực tiễn. .. cứu: Bài tốn nhận thức hóa học có nội dung thực tiễn vấn đề phát triển lực GQVĐ học sinh THPT P v ứu - Nội dung: Kiến thức phần Phi kim Hóa học lớp 10 THPT (CT bản) - Thực nghiệm: Một số trƣờng THPT
 • 156
 • 23
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPT (Luận văn thạc sĩ)

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPT (Luận văn thạc sĩ)
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPTPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài toán nhận thức có nội dung thực tiễn phần Phi kim Hóa học lớp10 THPT ... Luận văn đủ file: Luận văn full
 • 156
 • 59
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT
... 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT 30 2.1 Phân tích chương trình Hóa. .. định hướng phát triển lực 1.1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh dạy học 1.2 Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 11 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề sáng tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI YẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP THỰC TIỄN PHẤN HĨA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT Chuyên
 • 126
 • 49
 • 0

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn phần hóa học phi kim lớp 10 THPT
... 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT 30 2.1 Phân tích chương trình Hóa. .. định hướng phát triển lực 1.1.2 Năng lực phát triển lực cho học sinh dạy học 1.2 Phát triển lực giải vấn đề sáng tạo cho học sinh 11 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề sáng tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI YẾN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP THỰC TIỄN PHẤN HĨA HỌC PHI KIM LỚP 10 THPT Chuyên
 • 127
 • 56
 • 0

SKKN thế biến kỹ năng tạo niềm đam sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán giải hệ phương trình image marked

SKKN  thế biến – kỹ năng tạo niềm đam mê sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán giải hệ phương trình image marked
... đưa toán đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia trường có khoảng 30% học sinh giải với thời gian hợp lý lớp Như đề tài Thế biến kỷ tạo niềm đam sáng tạo cho học sinh thơng qua tốn giải hệ phương. .. hướng dẫn học sinh cách tạo hệ phương trình từ hệ phương trình giải phương pháp biến Với cách làm nhận thấy tạo hứng thú cho học sinh, em thay sáng tạo toán thách đố giải sôi Không thế, trình... toán yêu cầu mức độ tư vận dụng cấp độ cao khơng tốn hệ phương trình Điều làm cho học sinh gặp nhiều khó khăn cho học sinh, đặc biệt tinh thần học tập, tính tư sáng tạo học sinh toán giải hệ
 • 20
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >