Tổng hợp tài liệu :

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên

Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU.pdf

Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU.pdf
Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU . TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỖ THỊ HƯƠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG. những lý do nêu trên, đề tài Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU đã được chọn để nghiên
 • 260
 • 755
 • 6

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ðẨY DOANH NGHIỆP ðỔI MỚI CÔNG NGHỆ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ðẨY DOANH NGHIỆP ðỔI MỚI CÔNG NGHỆ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
. vực ðMCN như: Robert Solow (1987); Boskin and Lau (1992); Perter Drucker (1970); Tarek M Khalil (2000); Yasser A Hosni (2005); Mench (1979); Gralam and Senge (1980); Bele & Betz (1987);. phố Hà Nội trong việc thúc ñẩy hoạt ñộng ðMCN của các doanh nghiệp. Hoạt ñộng ðMCN sở dĩ có sức lan tỏa rộng; bởi vì, thứ nhất xét từ giác ñộ Nhà nước trong việc quản lý ðMCN sẽ góp phần hạn. cả nước, ñồng thời có tiềm năng phát triển 3 về kinh tế, xã hội, công nghệ trong tương lai. Luận án lựa chọn các doanh nghiệp trên ñịa bàn Hà Nội nhằm ba mục ñích: (i) phù hợp với khả
 • 214
 • 255
 • 0

Luận án Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Luận án Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Từ lý luận về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ (ĐMCN), Luận án đã:(i) Bổ sung làm rõ khái niệm ĐMCN, chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN phù hợp với mục tiêu nghiên cứu trong điều kiện của Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động ĐMCN ở doanh nghiệp (năng lực tài chính, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, áp lực cạnh tranh và các chính sách của Nhà nước) và chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN (yếu tố bối cảnh chính sách, yếu tố hoạch định, tổ chức thực thi chính sách và yếu tố thuộc về đối tượng thụ hưởng chính sách).(ii) Bổ sung làm rõ 3 loại chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN theo cách tiếp cận công cụ chính sách (chính sách tạo môi trường thể chế, chính sách kinh tế và chính sách đào tạo, thông tin, tuyên truyền) nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp tự tiến hành ĐMCN hiệu quả và hạn chế rủi ro trong quá trình đổi mới.(iii) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN dựa trên tổng quan nghiên cứu. Từ đó, đưa ra 4 nhóm tiêu chí đánh giá chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN (nhóm tiêu chí phản ánh tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững). Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:Luận án cho rằng, Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc hoạch định, tổ chức thực thi chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN. Vì vậy, để thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN trong thời gian tới Nhà nước cần:(i) Xây dựng lộ trình ĐMCN cho doanh nghiệp trên cơ sở nhìn trước công nghệ. Từ đó, đưa ra các cảnh báo cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, lựa chọn công nghệ đáp ứng được các yêu cầu theo qui định của pháp luật hiện hành. (ii) Thành lập một Ủy ban Khoa học và Công nghệ độc lập trực thuộc Chính phủ để điều phối hoạt động Khoa học và Công nghệ, trong đó có hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp.(iii) Thiết lập kênh thông tin hai chiều thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước về thuế và doanh nghiệp, đồng thời Nhà nước cần xác định thước đo hiệu quả của các ưu đãi về thuế tránh tạo ra cơ chế trợ cấp thêm cho doanh nghiệp.(iv) Khuyến khích thành lập các tổ chức thẩm định dự án ĐMCN độc lập nhằm trợ giúp doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng xác định được chính xác lượng tiền vay, thời gian vay và lãi vay; đồng thời khuyến khích thành lập các tổ chức cho thuê tài chính và quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn cho các hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp. (v) Ngoài ra, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công khai trên mạng internet hàng năm về thực trạng công nghệ và ĐMCN của các doanh nghiệp (lấy các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội làm thí điểm). Từ đó, Nhà nước sẽ công khai khen thưởng, phê bình và có chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu gây ảnh hưởng tới lợi ích xã hội. . điều này đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận. Công nghệ lạc hậu thường dẫn đến năng suất lao động thấp, tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm. Hà Nội trong việc thúc đẩy hoạt động ĐMCN của các doanh nghiệp. Hoạt động Đ MCN sở dĩ có sức lan tỏa rộng; bởi vì, thứ nhất xét từ giác độ Nhà nước trong việc quản lý ĐMCN sẽ góp phần hạn. giáo dục của cả nước, đồng thời có tiềm năng phát triển về kinh tế, xã hội, công nghệ trong tương lai. Luận án lựa chọn các doanh nghiệp trên đị a bàn Hà Nội nhằm ba mục đích: (i) phù hợp với khả
 • 212
 • 267
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm phát triển đào tạo nghề tại các Trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm phát triển đào tạo nghề tại các Trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó nhân lực được đào tạo là một bộ phận rất quan trọng và có vai trò to lớn đối với toàn bộ lĩnh vực đầu tư phát triển. Để góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, cần phải phát triển hệ thống đào tạo nghề nghiệp. Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2015 đã nêu rõ “Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, với việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, các khu chế xuất, khu vực nông thôn, các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao động” Thực tế trong những năm gần đây việc đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trong tỷ lệ lao động tăng lên từ 10% năm 1995 lên 20% năm 2000 và dự kiến là 30% vào năm 2020. Trong 5 năm (2000- 2005) riêng đào tạo nghề dài hạn trung bình hàng năm tăng 12%, chất lượng đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, về số lượng, chất lượng lao động qua đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động, còn mất cân đối giữa cơ cấu lao động được đào tạo đại học, trung học, công nhân (năm 2000 tỷ lệ cơ cấu lao động là 1/1,31/4,8, năm 2005 tỷ lệ là 1/1,7/5,5, trong khi tỷ lệ được đánh giá hợp lý là 1/4/10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp, chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu. Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế đó là các chính sách quản lý Nhà nước về phát triển đào tạo nghề chưa phát huy được hiệu quả. Mặt khác, kể từ khi Luật giáo dục 2005, luật dạy nghề được ra đời đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý để phát triển mạnh mẽ hệ thống dạy nghề. Hệ thống dạy nghề đã có bước tiến nổi bật qua việc chuyển đổi từ dạy nghề theo bậc thợ chuyển sang dạy nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. Hiện tại toàn quốc đã có gần 100 Trường cao đẳng nghề là những cơ sở đầu đàn không những góp phần rất lớn đào tạo nguồn nhân lực mà còn là những hạt nhân phát triển hệ thống, hoàn thiện sứ mệnh của ngành. Tuy nhiên, đây là một loại hình cơ sở khá mới mẻ trong hệ thống giáo dục quốc dân, do đó các chính sách quản lý nhà nước đối với loại hình này còn nhiều bất cập và cần nghiên cứu giải quyết trên cơ sở xác định nhiệm vụ quan trọng của đào tạo nghề giai đoạn hiện nay là “Tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng dạy nghề, tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới”. Tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh mới được tái lập, tuy nhiên với những chính sách thu hút đầu tư phù hợp đã trở thành một trong những tỉnh phát triển tương đối nhanh với hệ thống các cụm và khu công nghiệp thuộc loại lớn trong toàn quốc, sự phát trển nhanh chóng của công nghiệp và dịch vụ đã hình thành nhu cầu lớn về nhân lực có tay nghề cao và đa dạng về ngành nghề. Đáp ứng yêu cầu này, tỉnh Vĩnh Phúc cũng có nhiều chính sách nhằm phát triển hệ thống cơ sở dạy nghề. Tính đến nay toàn tỉnh có gần 50 cơ sở dạy nghề, trong đó có 03 Trường cao đẳng thực hiện việc đào tạo nghề. Trước yêu cầu đặt ra, với nhiệm vụ là một cán bộ công tác trong lĩnh vực dạy nghề, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm phát triển đào tạo nghề tại các Trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. . niệm chính sách Nhà nước về đào tạo nghề 12 1.3.2. Nội dung quản lý Nhà nước về đào tạo nghề 13 1.3.3. Các Chính sách Nhà nước nhằm phát triển đào tạo nghề tại các Trường cao đẳng nghề 15 1.3.4 PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 97 4.3.1. Hoàn thiện về nội dung chính sách 97 4.3.2. Hoàn thiện về quá. TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 31 3.1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
 • 115
 • 365
 • 0

Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam

Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam
... trợ doanh nghiệp phát triển bền vững 3.3.5 Hoàn thiện sách hỗ trợ xuất nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy Để PTXK bền vững sản phẩm da giầy, sách hỗ trợ xuất Việt Nam cần hoàn thiện theo hƣớng... vụ sản xuất sản phẩm da giầy xuất 1.3.2 Kinh nghiêm ̣ của Ấn Độ sách thƣơng mại nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy Để thúc đẩy xuất sản phẩm da giầy bền vững, Ấn Độ thực CSTM nhằm PTXK bền vững. .. phẩ m da giầy (1) PTXK bền vững sản phẩm da giầy góp phần PTXK bền vững quốc gia (2) PTXK bền vững sản phẩm da giầy góp phần phát triển kinh tế bền vững (3) PTXK bền vững sản phẩm da giầy góp
 • 27
 • 297
 • 1

Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
... trò sách nhà nước nhằm thúc đẩy 37 doanh nghiệp đổi công nghệ 2.2.2 Mục tiêu sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp 41 đổi công nghệ 2.2.3 Nguyên tắc sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 43 nghiệp. .. 43 nghiệp đổi công nghệ 2.2.4 Các sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi 44 công nghệ 2.2.5 Các tiêu chí đánh giá sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh 51 nghiệp đổi công nghệ 2.2.6 Các yếu tố... THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ 78 NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 4.1 Tổng quan thực trạng đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp địa bàn Hà Nội từ năm
 • 212
 • 110
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây Nguyên

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng Tây Nguyên
... tế sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê Chương 3: Phân tích thực trạng sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên Chương 4: Giải pháp hoàn thiện sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất. .. nước ảnh hưởng đến sách thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên 118 4.2 QUAN ĐIỂM VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 120 4.2.1 Quan... thực trạng sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên; (3) Đề xuất giải pháp có tính khả thi cao hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên Dựa sở lý luận thực
 • 172
 • 20
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây Nguyên tt

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng Tây Nguyên tt
... tế sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê; Chương 3: Phân tích thực trạng sách thúc đẩy XK phê vùng Tây Nguyên; Chương 4: Giải pháp hoàn thiện sách Nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây. .. CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 3.1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2018 3.1.1 Vị trí vai trò ngành phê xuất Việt Nam, Tây Nguyên. .. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM 4.2.1 Quan điểm Quan điểm hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây Nguyên bao gồm
 • 24
 • 18
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng tây nguyên

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên
... sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê Chương 3: Phân tích thực trạng sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên Chương 4: Giải pháp hồn thiện sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất cà. .. xuất giải pháp (tầm vĩ mô vi mơ) hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây Nguyên có hiệu Vì thế, đề tài luận án tác giả “Hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây. .. thực trạng sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên; (3) Đề xuất giải pháp có tính khả thi cao hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên Dựa sở lý luận thực
 • 193
 • 10
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng tây nguyên tt

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên tt
... tế sách Nhà nước nhằm thúc đẩy xuất phê; Chương 3: Phân tích thực trạng sách thúc đẩy XK phê vùng Tây Nguyên; Chương 4: Giải pháp hoàn thiện sách Nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây. .. CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 3.1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2018 3.1.1 Vị trí vai trò ngành phê xuất Việt Nam, Tây Nguyên. .. ĐIỂM VÀ NGUN TẮC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VIỆT NAM 4.2.1 Quan điểm Quan điểm hồn thiện sách nhà nước nhằm thúc đẩy XK phê vùng Tây Nguyên bao gồm nội dung
 • 24
 • 36
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng tây nguyên tt tiếng anh

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng tây nguyên tt tiếng anh
... really high and consistent, policies need to have better support levels, especially the policy on export coffee products should be paid more attention by the state and find appropriate solutions... the local authorities: Establishing the Steering Committee for the project on sustainable coffee development based on the Steering Committee for coffee replanting in the provinces Closely coordinate... and Rural Development, General Statistics Office, Coffee Association, Vifaco and People's Committees of the Central Highlands provinces Primary data is collected by two methods: (1) In-depth
 • 24
 • 17
 • 0

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây Nguyên (Luận án tiến sĩ)

Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê vùng Tây Nguyên (Luận án tiến sĩ)
Hoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây NguyênHoàn thiện chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu phê vùng Tây Nguyên ... tra mức độ ảnh hưởng sách thúc đẩy xuất phê vùng Tây Nguyên .102 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 105 3.3.1 Những... Kết xuất phê Việt Nam vùng Tây Nguyên 61 3.1.3 Đánh giá mức độ tăng trưởng xuất phê vùng Tây Nguyên qua số tiêu 72 3.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG THÚC ĐẨY CỦA CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC... ĐẨY XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN 60 3.1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU PHÊ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2018 60 3.1.1 Vị trí vai trò ngành phê xuất Việt Nam, Tây Nguyên
 • 172
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >