Tổng hợp tài liệu :

Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải
... PHÁP 187 Điều thứ nhất, “Bố thí” 187 Điều thứ hai, "Ái ngữ" 188 Điều thứ ba, "Lợi hành" 188 Điều sau cùng, "Đồng sự" 188 Kinh văn: "Thân... Mật" 180 Thứ ba "Nhẫn nhục Ba La Mật" . 181 Thứ tư "Tinh Ba La Mật" . 181 Thứ năm "Thiền định Ba La Mật" . 181 Sau "Trí tuệ Ba La Mật" 182 TỨ NHIẾP PHÁP... .2 08 -3- Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Loại biện tài thứ "Pháp ngại" 2 08 Loại biện
 • 247
 • 557
 • 0

Chú Giải Phật Thuyết Ðại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh

Chú Giải Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
... vậy, kinh dạy: “Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi mẫn, đặc lưu thử kinh trụ bách tuế Kỳ hữu chúng sanh, trịkinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ” (Ðời tương lai kinh. .. trọng kinh Trung Hoa nhiều Sớ giải Ðại Kinh Hắc Cốc Pháp Nhiên thượng nhân viết: “Trong giáo pháp vãng sanh vừa có giáo pháp bản, vừa có giáo pháp cành nhánh Kinh giáo, kinh khác kinh cành nhánh Kinh. .. kinh Kinh chép: “Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi mẫn, đặc lưu thử kinh trụ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh trịkinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ” (Ðời tương lai, kinh
 • 950
 • 84
 • 0

Khảo cứu phật thuyết quán lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản

Khảo cứu phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản
... trúc chi tiết Phật Thuyết Quán Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Hội Bản 70 CHƢƠNG 3: GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA PHẬT THUYẾT QUÁN LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ DIỆU TÔNG SAO HỘI BẢN 91... lưu truyền Phật Thuyết Quán Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Hội Bản 51 2.2.4 Đặc trưng ý nghĩa cấu trúc Phật thuyết Quán Lượng Thọ Phật Kinh Sơ Diệu Tông Sao Hội Bản ... hội Đây lí thứ tác giả lựa chọn đề tài luận văn “Nghiên cứu Phật Thuyết Quán Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Hội Bản Lí thứ hai, tác phẩm hội tập Phật Thuyết Quán Lượng Thọ Phật Kinh
 • 162
 • 40
 • 0

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)
... Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (quyển 3) PHẨM THỨ HAI: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN Kinh văn:... Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) A La Hán khơng tho i chuyển, họ chánh thọ, Tam Ma Địa, chánh định chánh thọ Thơng thường nói tất thiền... dun mang theo nhiều người Lý chỗ Nếu 13 Phật Thuyết Đại Thừa Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng giảng giải (quyển 3) khơng có dun phận với chúng sanh
 • 228
 • 15
 • 0

Kinh quán lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

Kinh quán vô lượng thọ phật  HT thích trí tịnh dịch
... Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát... Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tơn nói lời ấy, Phật Lượng Thọ đứng hư không, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên... vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch người tinh tiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo văn đại chúng, lượng chư
 • 13
 • 20
 • 0

Kinh diệu pháp liên hoa thích trí tịnh dịch

Kinh diệu pháp liên hoa  thích trí tịnh dịch
... chánh định mà dậy, Diệu Quang Bồ tát Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch nói kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa pháp giáo hóa Bồ tát... ngồi Ngài Diệu Quang Pháp sư Trọn hay thọ trì Pháp thượng diệu Phật 41 Phật nói kinh Pháp Hoa Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Cho... vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Để cầu đạo thượng 44 Diệu Quang Pháp sư Vâng giữ Phật pháp tạng Trong tám mươi tiểu kiếp Rộng nói kinh Pháp Hoa Tám vị vương tử Được Diệu Quang
 • 288
 • 6
 • 0

Kinh quán lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

Kinh quán vô lượng thọ phật  HT thích trí tịnh dịch
... Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát... Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tơn nói lời ấy, Phật Lượng Thọ đứng hư không, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên... vnthuquan.net Kinh Quán Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch người tinh tiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo văn đại chúng, lượng chư
 • 13
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >