Tổng hợp tài liệu :

Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước

đánh giá các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khám bệnh ngoại trú tại tphcm và so sánh giữa bệnh viện công và bệnh viện tư

đánh giá các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khám bệnh ngoại trú tại tphcm và so sánh giữa bệnh viện công và bệnh viện tư
. THỊ PHƯƠNG LOAN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI TPHCM: SO SÁNH GIỮA BỆNH VIỆN CÔNG VÀ BỆNH VIỆN TƯ Chuyên ngành:. các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, mức độ tác động của các nhân tố, đánh giá chất lượng dịch vụ theo từng nhân tố đó và trong đánh giá có so sánh giữa bệnh viện công và tư, . của luận văn này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám ngoại trú tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và trong đánh giá có sự so sánh
 • 111
 • 1,160
 • 7

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN.PDF

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN.PDF
. ng Vn Hóa Ngh Thut và Du Lch Sài Gòn (SaigonACT), tác gi thc hin đ tài Các nhân t tác đng đn s hài lòng ca sinh viên v cht lng dch v đào to ti trng Cao ng Vn Hóa Ngh. nghiên cu ca tác gi trong lun vn là xác đnh các nhân t tác đng đn s hài lòng ca sinh viên v cht lng dch v đào to ti trng Cao ng Vn Hóa Ngh Thut và Du Lch Sài Gòn. S liu. v và s hài lòng ca khách hàng 14 2.3.1 Khái nim s hài lòng 14 2.3.2 Khái nim s hài lòng ca sinh viên 14 2.3.3 Mi quan h gia cht lng dch v đào to và s hài lòng ca sinh viên
 • 105
 • 537
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank chi nhánh Bến Thành
. LểăNGăVYăLINH NGHIểNăCUăCÁCăNHỂNăTăTÁCăNGăNăSă HÀIăLọNGăCAăKHÁCHăHÀNGăVăDCHăVă NGỂNăHÀNGăBÁNăLăTI VIETCOMBANK CHI NHÁNHăBNăTHÀNH Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mưăs:ă60340201. CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNHMăNỂNGăCAOăSăHÀIăLọNGăCAăKHÁCHă HÀNGă Vă DCHă Vă NGỂNă HÀNGă BÁNă Lă TIă VIETCOMBANK CHI NHÁNHăBNăTHÀNH 77 3.1. nh hng phát trin dch v ngơn hƠng bán l ti Vietcombank chi nhánh Bn. lòng ca khách hƠng v dch v ngơn hƠng bán l ti Vietcombank chi nhánh Bn ThƠnh 1 CHNG 1 CăSăLụăLUNăCÁCăNHỂNăTăTÁCăTÁCăNGăNăSăHÀIăLọNGă CAăKHÁCHăHÀNGăVăDCHăVăNGỂNăHÀNGăBÁNăL
 • 164
 • 374
 • 1

Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đối với trung tâm ngoại ngữ tại TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đối với trung tâm ngoại ngữ tại TP Hồ Chí Minh
. MAI TH CHÍN MAI TH CHÍN ÁNH GIÁ CÁC YU T TÁC NG N S HÀI LÒNG CA HC VIÊN V CHT LNG DCH V ÀO TO I VI TRUNG TÂM NGOI NG TI TP. H CHÍ MINH . TRUNG TÂM NGOI NG TI TP. H CHÍ MINH LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH. B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH MAI TH CHÍN MAI TH CHÍN ÁNH GIÁ CÁC YU T TÁC NG N S HÀI LÒNG CA HC VIÊN V CHT
 • 101
 • 566
 • 2

Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú của bệnh viện nhân dân gia định

Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú của bệnh viện nhân dân gia định
... ng đ n s hài lòng c a b nh nhân v ch t l d ch v khám, ch a b nh ngo i trú t i b nh vi n Nhân Dân Gia ng nh 1.2.2 Xác đ nh m c đ c a y u t đ n s hài lòng c a b nh nhân v ch t l ng d ch v khám, ch... ngo i trú t i b nh vi n Nhân Dân Gia i u ch nh thang đo l 1.2.3 b nh nhân v ch t l nh ng c a y u t tác đ ng đ n s hài lòng c a ng d ch v khám, ch a b nh ngo i trú t i b nh vi n Nhân Dân Gia nh... THĨNH PH H CHÍ MINH -o0o - V NG C LAN XÁC NH CÁC Y U T TÁC NG NS HÀI LÒNG C A B NH NHÂN V CH T L NG D CH V KHÁM, CH A B NH NGO I TRÚ C A B NH VI N NHÂN DÂN GIA Chuyên ngành Mã s chuyên ngành NH
 • 100
 • 504
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ FTTH Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ FTTH Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
... tranh Viễn thông TP.HCM Xuất phát từ thực tế trên, em chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng cá nhân chất lƣợng dịch vụ FTTH Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh ...LỜI CAM ĐOAN Đề tài Nghiên cứu yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng cá nhân chất lƣợng dịch vụ FTTH Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh công trình nghiên cứu tự thực hiện, tìm hiểu vấn... quan đến hài lòng họ chất lƣợng dịch vụ FTTH Viễn thông TP.HCM 32 3.5 Phƣơng pháp phân tích liệu Việc nghiên cứu đƣợc xác địnhNghiên cứu yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng cá nhân chất
 • 121
 • 530
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng vietcombank chi nhánh nam sài gòn

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng vietcombank chi nhánh nam sài gòn
... trọng nghiên cứu, với thời gian làm việc ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn, em định chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Vietcombank. .. VĂN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ATM Vietcombank Nam Sài Gòn Đo lường mức độ tác động nhân tố đến chất lượng dịch. .. TỐT NGHIỆP - H5: Sự đáp ứng dịch vụ thẻ ATM có tác động chi u với hài lòng khách hàng Khi đáp ứng khách hàng đánh giá tốt hài lòng khách hàng tăng ngược lại - H6: Giá dịch vụ thẻ ATM có tác động
 • 137
 • 723
 • 0

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người học về chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo tại trường cao đẳng điện lực tp hồ chí minh

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người học về chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo tại trường cao đẳng điện lực tp hồ chí minh
... hoạt động phục vụ đào tạo trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu (1) Có yếu tố tác động đến hài lòng người học chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo trường Cao đẳng Điện. .. lực TP Hồ Chí Minh? (2) Mức độ tác động đến hài lòng người học chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh? (3) Những gợi ý sách để nâng cao chất lượng hoạt động. .. thuyết nghiên cứu phân tích, tác giả chọn nhân tố tác động đến chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo, chất lượng hoạt động phục vụ đào tạo lại tác động đến Sự hài lòng người học Cơ sở vật chất Sự phục
 • 100
 • 356
 • 1

các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học văn hiến

các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học văn hiến
... trọng Trường đại học Văn Hiến, gia tăng hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo, tác giả xây dựng đề tài Các yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo Trường đại học. .. đào tạo? - Mức độ tác động đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo Trường đại học Văn Hiến? - Các sách, giải pháp giúp Trường đại học Văn Hiến ngày nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo. .. Văn Hiến ngày nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cho sinh viên, tạo nên hài lòng cao sinh viên 3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên trường Đại học Văn Hiến dịch vụ
 • 127
 • 366
 • 0

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện hiện đại tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện hiện đại tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh
... Khái ni m s hài lòng c a khách hàng 2.1.2.  Khái ni m v d ch v   2.1.3.  Khái ni m d ch v ngân hàng hi n đ i  2.2.  Các d ch v vƠ s n ph m ngơn hƠng hi n đ i  2.2.1.  Các d ch v ngân hàng hi n... chóng, d dƠng; Các nghiên c u tr c 2.5.1 Các nghiên c u tr c đơy 2.5 - Ti n Hòa (2007), Nghiên c u s hài lòng c a khách hàng doanh nghi p đ i v i s n ph m, d ch v ngân hàng HSBC chi nhánh Tp HCM,... HCM nói riêng, tác gi ch n đ tƠi nghiên c u Các y u t tác đ ng đ n s hƠi lòng c a khách hƠng v s n ph m d ch v ngơn hƠng hi n đ i t i Ngơn hƠng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam chi nhánh TP HCM” 1.2
 • 97
 • 314
 • 0

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần siam brothers việt nam

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần siam brothers việt nam
... lòng công việc nhân viên Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam - Đề xuất giải... nâng cao hài lòng công việc cao Công ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu này, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: 1/ Các yếu tố tác động đến hài lòng công việc nhân viên? ... MARKETING HỌ TÊN HỌC VIÊN: HỒ THỊ NGỌC NHUNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản
 • 121
 • 555
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Định

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Định
... nhân viên đứng thứ tư nhân tố đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc nhân viên BHXH Bình Định * Mức độ hài lòng theo nhân tố Đặc điểm công việc Nhân tố Đặc điểm công việc có... hài lòng theo nhân tố Đào tạo thăng tiến Nhân tố Đào tạo thăng tiến nhân tố có mức độ hài lòng nhân viên thấp nhân tố đứng thứ mức độ ảnh hưởng đến mức độ hài lòng chung nhân viên BHXH Bình Định, ... giá mức độ hài lòng công việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài lòng nhân viên nói chung,
 • 26
 • 346
 • 0

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tín

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tín
... LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 1.1... NHTMCP Việt Nam Thương Tín 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán lẻ. .. đội ngũ NHBL hàng đầu Việt Nam Vì em chọn đề tài “CÁC YÊU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN” cho nghiên
 • 116
 • 480
 • 1

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh khoa kinh tế trường đại học bà rịa vũng tàu

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh khoa kinh tế trường đại học bà rịa  vũng tàu
... tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nên tác giả chọn đề tài Các nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng. .. Quản trị Kinh doanh trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường đại học. .. thốngtác động đến hài lòng sinh viên chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm lòng tự tin sinh viên khả kỹ mình, chương trình học,
 • 65
 • 145
 • 0

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng về du lịch điểm đến tại một số điểm du lịch ở hà nội

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng về du lịch điểm đến tại một số điểm du lịch ở hà nội
... Thực trạng nhân tố tác động tới hài lòng khách hàng du lịch điểm đến số điểm du lịch Hà Nội Chƣơng phân tích nhân tố tác động tới hài lòng khách hàng đến du lịch Hà Nội Chƣơng 4: Một số gợi ý nhằm... kiểm định thang đo nhân tố ảnh hƣởng tới hài lòng du lịch điểm đến số điểm du lịch Hà Nội khách hàng? Các yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng số du lịch điểm đến Hà Nội? Các giải pháp đƣợc... TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở HÀ NỘI 51 3.1 Thực trạng phát triển du lịch điểm đến số điểm du lịch Hà Nội 51
 • 118
 • 161
 • 2

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề du lịch vũng tàu

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề du lịch vũng tàu
... hút sinh viên đến với trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài Các nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo trường cao đẳng nghề du lịch. .. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN... 1: Các yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên theo học trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu ? Câu hỏi 2: Mức độ tác động yếu tố đến hài lòng sinh viên theo học trường cao đẳng nghề du lịch Vũng
 • 131
 • 162
 • 1

Luận văn thạc sĩ các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề du lịch vũng tàu

Luận văn thạc sĩ các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề du lịch vũng tàu
... & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC... 1: Các yếu tố tác động đến hài lòng sinh viên theo học trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu ? Câu hỏi 2: Mức độ tác động yếu tố đến hài lòng sinh viên theo học trường cao đẳng nghề du lịch Vũng. .. lượng dịch vụ đào tạo Vì muốn nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo phải tác động để nâng cao chất lượng, hiệu yếu tố 2.1.3 Những nhân tố tác động đến hài lòng chất lượng dịch vụ đào tạo Chất lượng
 • 132
 • 192
 • 0

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện tân thành, tỉnh bà rịa – vũng tàu

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện tân thành, tỉnh bà rịa – vũng tàu
... cứu hài lòng yếu tố tác động đến hài lòng công việc cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc. .. đó, tác giả lựa chọn đề tài: Các yếu tố tác động đến hài lòng công việc cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để nghiên cứu nhằm nhận diện yếu tố có tác động đến. .. cán bộ, cơng chức cấp xã thuộc huyện Tân Thành 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố tác động đến hài lòng công việc đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện? - Mức độ tác động yếu tố đến hài
 • 119
 • 51
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định
... xem nhân tố chất cơng việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng cơng việc nói chung người lao động 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Các lý thuyết hài lòng cơng việc. .. cơng việc nêu nhà nghiên cứu ứng dụng tiến hành nghiên cứu để xác định nhân tố thực ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động giới có nhiều nghiên cứu hài lòng nhân viên cơng việc dựa số mơ... đánh giá mức độ hài lòng cơng việc nhân viên, kết cụ thể mà nghiên cứu mang lại có ý nghĩa thực tiễn quan sau: nhân viên - Nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu sâu hài - lòng nhân viên nói chung,
 • 144
 • 17
 • 0

Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước

Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân  trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước
... đề: Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thơng qua hài lòng cơng việc cơng nhân Trường hợp nghiên cứu Công ty cao su tỉnh Bình Phước Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định mối quan... Trinh, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ “ Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua hài lòng cơng việc cơng nhân Trường hợp nghiên cứu Cơng ty cao su tỉnh Bình Phước ... thỏa mãn thành phần tiền lương lên hài lòng cơng việc; dự định nghỉ việc công nhân Qua nghiên cứu mẫu khảo sát 210 công nhân trực tiếp ngành cao su tỉnh Bình Phước, kết dự định nghỉ việc chịu tác
 • 96
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >