Tổng hợp tài liệu :

Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX

Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE

Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE
. là “doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là Sàn HOSE”) nằm các dòng tiền mà nó tạo ra. Dòng tiền này được phân phối cho ba chủ thể trong. 1 bao quát cácsở lý luận về ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị doanh nghiệp giới thiệu về các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trênsở những nội dung. thông Tài chính StoxPlus, các số liệu trên trang điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các số liệu trên trang cophieu68.com. Các khái niệm cơ bản trong Tài chính học
 • 85
 • 1,195
 • 13

NhỮng yẾu tỐ tài chính tác đỘng đẾn tỶ lỆ chi trẢ cỔ tỨc cỦa các doanh nghiỆp niêm yẾt trên Sàn Giao DỊch ChỨng Khoán Thành PhỐ HỒ Chí Minh (HSX)

NhỮng yẾu tỐ tài chính tác đỘng đẾn tỶ lỆ chi trẢ cỔ tỨc cỦa các doanh nghiỆp niêm yẾt trên Sàn Giao DỊch ChỨng Khoán Thành PhỐ HỒ Chí Minh (HSX)
. Thị Quý Đề tài: Những yếu tố tài chính tác động đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX). Lý do chọn đề tài Cổ tức là một. các yếu tố tài chính có ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX tại Việt Nam hay nói cách khác, giữa các yếu tố tài chính tỷ lệ chi trả cổ tức của các. HỌC NHỮNG YẾU TỐ TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSX) GVHD : TS.VÕ THỊ QUÝ Học viên: NHÓM TÀI
 • 10
 • 497
 • 3

TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TỔ CHỨC ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE

TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TỔ CHỨC ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE
. BẢO LÊ THÀNH ĐÔ 1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI N 2 TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TỔ CHỨC ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE I. Tổng quan đề tài 1 1 theo 14 VIII. Kết luận 15 3 TÁC ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH HÀNH VI TỔ CHỨC ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: 1. Lời mở đầu: Tài chính trước đây thường được. thuyết 3 1. Lý thuyết về cấu trúc vốn truyền thống 3 2. Lý thuyết tài chính hành vi tổ chức 5 III. Phân tích các tiền nghiên cứu có liên quan 6 IV. Tài chính hành vi tổ chức cấu trúc vốn ở Vi t
 • 19
 • 279
 • 0

Những nhân tốc tác động đến mức nắm giữ tiền mẵt của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Những nhân tốc tác động đến mức nắm giữ tiền mẵt của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
. trình bày  trên đi vi các doanh nghip ti th trng Vit Nam. C th là làm rõ các nhân t tác đng đn mc nm gi tin mt ca các doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam t. NHNG NHÂN T TÁC NG N MC NM GI TIN MT CA CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT TRÊN SÀN CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO. kim đnh các nhân t tác đng đn mc nm gi tin mt ca 167 công ty Vit Nam đc niêm yt trên hai sàn chng khoán HOSE HNX trong giai đoan 2007-2013.  xác đnh đc nhng nhân t này,
 • 79
 • 249
 • 0

Cấu trúc sở hữu hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn thạc sĩ 2013

Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn thạc sĩ 2013
. Nm 2013 B GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM oOo MAI TÙNG LINH CU TRÚC S HU HIU QU HOT NG CA CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT TRÊN SÀN GIAO DCH CHNG KHOÁN. B GIÁO DC ĐÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM oOo MAI TÙNG LINH CU TRÚC S HU HIU QU HOT NG CA CÁC DOANH NGHIP NIÊM YT TRÊN SÀN GIAO DCH CHNG KHOÁN THÀNH. CÁU TRÚC S HU HIU QU DOANH NGHIP: C S δụ THUYT 2 1.1 Cu trúc s hu ca doanh nghip 2 1.2 Hiu qu tƠi chính ca doanh nghip 6 1.3 S lc các nghiên cu trc 8 2. CÁU TRÚC
 • 41
 • 476
 • 4

Luận văn thạc sĩ Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
. doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam (doanh nghip) nmă2011. - Kho sát các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca các doanh nghip. - ánhăgiáăthc tin cu trúc vn ca các. t tác đngăđn cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên sàn chng khoán Vit Nam . 2. MCăệCHăNGHIểNăCU - Nghiên cuăcăs lý lun thc tin v các nhân t nhăhngăđn cu trúc. Chngă2:ăPhơnătích các nhơnăt tác đng cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam. - Chngă3: Mt s đ xut trong chính sách tài tr ca doanh nghip Vit Nam.
 • 87
 • 258
 • 0

Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hose

Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán hose
... tác động sách cổ tức đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán HOSE nhằm giúp doanh nghiệp hiểu sâu vai trò sách cổ tức gợi ý giải pháp thích hợp để tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp. .. tích sách cổ tức tác động sách cổ tức đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Chính nghiên cứu phân tích giúp nhà quản lý đưa sách hợp lý nhằm nâng cao hiệu doanh nghiệp Khi doanh nghiệp hoạt động cách hiệu. .. hệ sách cổ tức hiệu hoạt động kinh doanh sách cổ túc tác động đến hiệu kinh doanh đề tài gây tranh cãi nhiều chuyên gia tài Luận văn tìm chứng sách cổ tức tác động đến hiệu hoạt động 50 doanh nghiệp
 • 111
 • 471
 • 3

Nhận diện các nhân tố tác động đến mức độ trình bày công bố thông tin công cụ tài chính trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM

Nhận diện các nhân tố tác động đến mức độ trình bày và công bố thông tin công cụ tài chính trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM
... công bố thông tin Công cụ tài đo lường mức độ công bố thông tin Công cụ tài Báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán TP. HCM năm 2014 Đánh giá thực trạng công bố thông tin công cụ tài doanh. .. thông tin công cụ tài doanh nghiệp nghiên cứu trước giới? Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trình bày công bố thông tin công cụ tài Báo cáo tài doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán TP. HCM năm 2014?... quan đến Công cụ tài cách trình bày, công bố thông tin Công cụ tài Bên cạnh đó, nội dung chương nêu lên sở lý thuyết cho việc lựa chọn nhân tố tác động đến mức độ trình bày, công bố thông tin Công
 • 81
 • 471
 • 3

tác động của các đặc tính doanh nghiệp đén thực hành quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp niêm yét trên sàn chứng khoán tp hcm

tác động của các đặc tính doanh nghiệp đén thực hành quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp niêm yét trên sàn chứng khoán tp hcm
... VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC ĐẶC TÍNH DOANH NGHIỆP ĐẾN THỰC HÀNH QUẢN TRỊ VỐN LƯU Đ Ộ N G 2.1 T quan quản trị vốn lưu động 2.1.1 Vốn lưu đ ộ n g 2.1.2 Quản trị vốn lưu động thực hành. .. Luận văn Tác động đặc tính doanh nghiệp đến thực hành quản trị vốn lưu động doanh nghiệp niêm yết Sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh” thực để nghiên cứu tác động yếu tố đặc tính doanh nghiệp. .. NGHIỆP ĐẾN THỰC • • • hành QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG Chương tập trung trình bày lý thuyết tổng quan quản trị vốn lưu động, thực hành quản trị vốn lưu động nghiên cứu trước tác động đặc tính doanh nghiệp
 • 61
 • 144
 • 0

Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose

Tác động chính sách cổ tức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hose
... hệ sách cổ tức hiệu hoạt động kinh doanh sách cổ túc tác động đến hiệu kinh doanh đề tài gây tranh cãi nhiều chuyên gia tài Luận văn tìm chứng sách cổ tức tác động đến hiệu hoạt động 50 doanh nghiệp. .. 146 Đề tài nghiên cứu sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán HOSE, sở đánh giá tác động sách cổ tức đến hiệu hoạt động, nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động cách hiệu 1.4.2 Phạm vi nghiên... trả cổ tức, hiệu hoạt động doanh nghiệp mối quan hệ sách cổ tức hiệu hoạt động doanh nghiệp - Thứ hai, nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm tác động sách cổ tức đến hiệu hoạt động kinh doanh
 • 111
 • 327
 • 0

Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... Những nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết. .. chọn cấu trúc vốn hợp lý có ảnh hƣởng quan trọng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Có nhiều nhân tố tác động đến cấu trúc vốn, cấu trúc vốn tối ƣu cho doanh nghiệp chu kỳ sản xuất kinh doanh. .. nhắc tới lý thuyết thị trƣờng hiệu cấu trúc vốn tác động đến giá trị doanh nghiệp M&M, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn cho đồ thị cấu trúc vốn có vị trí mà cấu trúc vốn tối ƣu, lý thuyết trật tự
 • 87
 • 162
 • 0

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... #$I H'C KINH T( TP HCM - LÊ TH) KIM TUY*N CÁC NHÂN T+ TÁC #!NG #(N C,U TRÚC V+N C-A CÁC DOANH NGHI.P NIÊM Y(T TRÊN SÀN CH/NG KHỐN VI.T NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã s#: 60340201 LU0N... N"m 2013 ! L!I CAM "OAN Tôi xin cam !oan r"ng lu#n v$n Các nhân t% tác !&ng !'n c(u trúc v%n c)a doanh nghi*p niêm y't sàn ch+ng khoán Vi*t Nam cơng trình nghiên c+u c)a riêng tơi.! D, li*u !-.c... )&n c6u trúc v(n d$a vào l% thuy&t c6u trúc v(n truy'n th(ng nh=m giúp các doanh nghi0p Vi0t Nam có th# d$a vào nhân t( )# )/a c6u trúc v(n m@c tiêu phù h;p v>i doanh nghi0p Nghiên c3u tác )4ng
 • 80
 • 142
 • 0

Tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP Chƣơng tác giả xin đƣa lý thuyết liên quan đến tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh nghiệp. .. QUAN LÝ THUYẾT BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan lý thuyết tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh. .. sau: với tỷ lệ sở hữu quản lý nhỏ 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp tỷ lệ sở hữu quản lý lớn 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp
 • 87
 • 78
 • 0

Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán house

Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán house
... Các yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết chứng khoán TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỒ THỊ LOAN ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOUSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN... âm đến hiệu kinh doanh Biến khả tốn, vòng quay nợ phải thu thời gian hoạt động khơng có tác động đến hiệu kinh doanh Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa giải pháp tác động đến hiệu kinh doanh doanh
 • 99
 • 46
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ dài hạn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ dài hạn các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE
... doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Quy mô doanh nghiệp tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Tỷ tài sản cố định hữu hình tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Tỷ. .. lệ đòn bẩy tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Khả khoản tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Khả sinh lợi tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm. .. yết sàn HOSE Hình 4.8 Khả phá sản tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Hình 4.9 Giá trị doanh nghiệp tỷ lệ nợ dài hạn 2010-2014 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Hình 4.10 Tỷ
 • 74
 • 67
 • 0

Đỗ cao vân tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Đỗ cao vân tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP Chƣơng tác giả xin đƣa lý thuyết liên quan đến tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh nghiệp. .. QUAN LÝ THUYẾT BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG TỶ LỆ SỞ HỮU QUẢN LÝ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan lý thuyết tác động tỷ lệ sở hữu quản lý đến khả sinh lời doanh. .. sau: với tỷ lệ sở hữu quản lý nhỏ 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp tỷ lệ sở hữu quản lý lớn 59.1% tăng tỷ lệ sở hữu quản lý làm giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp
 • 87
 • 20
 • 0

Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE HNX

Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX
... mối tương quan sở hữu nhà nước hiệu hoạt động mối tương quan tuyến tính tác động sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động chiều Nói cách khác, sở hữu nhà nước làm cải thiện hiệu hoạt động công ty Tian... cứu tác giả phân tích hiệu hoạt động cơng ty Các tác giả chi sở hữu nhà nướctác động ngược chiều đến hiệu hoạt động cơng ty Nói cách khác, mức độ sở hữu nhà nước tăng làm giảm hiệu hoạt động. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÂU THỊ PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE HNX Chuyên ngành:
 • 116
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >