Tổng hợp tài liệu :

Giải bài tập este bằng PP Quy đổi

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa
Thông qua việc phân tích, so sánh, khái quát hóa để tìm ra các điểm chung và các điểm đặc biệt của bài toán, từ đó tìm ra được phương pháp hoặc phối hợp các phương pháp giúp giải nhanh bài toán một cách tối ưu. Các em xem cơ sở của phương pháp, các dạng bài tập trên web hoặc tải về nội dung phương pháp và bài tập tự luyện dạng PDF ở cuối trang
 • 8
 • 834
 • 3

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn khối lượng
Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán khi biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng. Đặc biệt, khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không hoàn toàn thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn.
 • 13
 • 1,023
 • 7

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố
Phương pháp bảo toàn nguyên tố có thể áp dụng cho hầu hết các dạng bài tập, đặc biệt là các dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xảy ra nhiều biến đổi phức tạp
 • 8
 • 995
 • 19

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi
Nguyên tắc của phương pháp quy đổi là biến đổi toán học để đưa bài toán ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn qua đó việc giải bài toán trở nên dễ dàng hơn.
 • 12
 • 862
 • 0

Bài tập về phương pháp quy đổi hay và khó

Bài tập về phương pháp quy đổi hay và khó
ph­¬ng ph¸p quy ®æi I. c¬ së lý thuyÕt.. 1) Khi quy ®æi hçn hîp nhiÒu chÊt (VÝ dô: hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ...) (tõ 3 chÊt trë lªn) thµnh hçn hîp hai chÊt ( nh­: Fe, FeO hoÆc Fe, Fe2O3 hoÆc….) mét chÊt ( nh­: FexOy hoÆc…) ta ph¶i b¶o toµn sè mol nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng hçn hîp.2) Cã thÓ quy ®æi hçn hîp X vÒ bÊt kú cÆp chÊt nµo, thËm chÝ quy ®æi vÒ mét chÊt. Tuy nhiªn ta nªn chän cÆp chÊt nµo ®¬n gi¶n cã Ýt ph¶n øng oxi ho¸ khö nhÊt, ®Ó ®¬n gi¶n trong viÖc tÝnh to¸n.3) Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p quy ®æi ®«i khi ta gÆp sè ©m ( nh­ sè mol ©m, khèi l­îng ©m) ®ã lµ do sù bï trõ khèi l­îng cña c¸c chÊt trong hçn hîp, trong tr­êng hîp nµy ta vÉn tÝnh to¸n b×nh th­êng vµ kÕt qu¶ cuèi cïng vÉn tho¶ m•n.4) Khi quy ®æi hçn hîp X vÒ mét chÊt lµ FexOy th× Oxit FexOy t×m ®­îc chØ lµ oxit gi¶ ®Þnh kh«ng cã thùc( vÝ dô nh­: Fe15O16 , Fe7O8…)5) Khi quy ®æi hçn hîp c¸c chÊt vÒ nguyªn tö th× tu©n theo c¸c b­íc nh­ sau:B­íc 1: quy ®æi hçn hîp c¸c chÊt vÒ cac nguyªn tè t¹o thµnh hçn hîp ®ã B­íc 2: ®Æt Èn sè thÝch hîp cho sè mol nguyªn tö c¸c nguyªn tè trong hçn hîp.B­íc 3: LËp c¸c ph­¬ng tr×nh dùa vµo c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng, b¶o toµn nguyªn tè, b¶o toµn electron…B­íc 4: lËp c¸c ph­¬ng tr×nh dùa vµo c¸c gi¶ thiÕt cña bµi to¸n nÕu cã.B­íc 5: gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh vµ tÝnh to¸n ®Ó t×m ra ®¸p ¸n.6. Mét sè bµi to¸n ho¸ häc cã thÓ gi¶i nhanh b»ng ph­¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l­îng, b¶o toµn nguyªn tè, b¶o toµn e… song ph­¬ng ph¸p quy ®æi còng t×m ra ®¸p ¸n rÊt nhanh, chÝnh x¸c vµ ®ã lµ ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi ­u viÖt, kÕt qu¶ ®¸ng tin cËy, cã thÓ vËn dông vµo c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm ®Ó ph©n lo¹i häc sinh (nh­ ®Ò tuyÓn sinh §HC§ 2007 2008 mµ Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®• ra).7. C«ng thøc gi¶i nhanh.Khi gÆp bµi to¸n d¹ng s¾t vµ hçn hîp s¾t ta ¸p dông c«ng thøc tÝnh nhanh sau: Khi ¸p dông c«ng thøc nµy th× chóng ta cÇn chøng minh ®Ó nhí vµ vËn dông linh ho¹t trong qu¸ ttr×nh lµm c¸c bµi to¸n tr¾c nghiÖm (c«ng thøc ®­îc chøng minh ë ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e). a. Tr­êng hîp 1: tÝnh khèi l­îng s¾t ban ®Çu tr­íc khi bÞ «xi hãa thµnh m gam hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . , b. Tr­êng hîp 2: tÝnh khèi l­îng m gam hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . c. Tr­êng hîp 3: tÝnh khèi l­îng muèi t¹o thµnh khi cho m gam hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vµo dung dÞch HNO3 nãng d­. d. Tr­êng hîp 4: tÝnh khèi l­îng muèi t¹o thµnh khi cho m gam hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng d­. Ii. Bµi to¸n ¸p dông:Bµi to¸n 1: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§ Khèi B 2008) Nung m gam bét s¾t trong oxi thu ®ù¬c 3 gam hçn hîp chÊt r¾n X. Hoµ tan hÕt hçn hîp X trong dung dÞch HNO3 d­ tho¸t ra 0.56 lÝt NO (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A. 2.52 gam B. 1.96 gam. C. 3.36 gam. D. 2.10 gam.Bµi gi¶i:C¸ch 1: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ hai chÊt Fe, Fe2O3Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O0,025mol 0,025mol  = 3 0,025 .56 = 1,6gam   mFe = 56(0,025 + 0,02) = 2,52 gam  A ®óng Chó ý: NÕu  mFe = 56.(0,035) = 1,96g B saiC¸ch 2: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ hai chÊt FeO, Fe2O3 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3.0,025 0,025 mFeO = 3.0,025 . 72 = 5,4g   = 3 5,4 = 2,4g  mFe = 56 .(0,075 + (0,03)) = 2,52 gam  A ®óng Chó ý: + KÕt qu¶ ©m ta vÉn tÝnh b×nh th­êng v× ®©y lµ ph­¬ng ph¸p quy ®æi+ NÕu  mFe = 56.0,06 = 3,36g  C saiC¸ch 3: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ mÆt chÊt lµ Fex Oy3FexOy + (12x 2y)HNO3  2Fe(NO3)3 +(3x2y)NO + (6x y)H2O 0,025mol    A ®óngChó ý: NÕu  D saiC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. => A ®óngBµi to¸n 2: ( TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§ Khèi A 2010). Cho 11.36 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph¶n øng hÕt víi dung dÞch HNO3 lo•ng d­ thu ®­îc 1.344 lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt ë đktc) vµ dung dịch X. C« c¹n dung dÞch X sau ph¶n øng ®­îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ:A. 34.36 gam. B. 35.50 gam. C. 49.09 gam D. 38.72 gam.Bµi gi¶i.C¸ch 1: Quy ®æi hçn hîp vÒ hai chÊt: Fe, Fe2O3Hoµ tan hçn hîp víi HNO3 lo•ng d­  1,344 lÝt NOFe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) 0,06mol 0,6mol 0,06molFe2O3  2Fe(NO3)3(2)0,05 0,1mol Tõ (1)  mFe = 56 . 0,06 = 3,36 g    mX = 242 (0,06 + 0,1) = 38,72g  D ®óngC¸ch 2: Quy hçn hîp vÒ hai chÊt: FeO, Fe2O33FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O0,18 0,18mol 0,06Fe2O3 2Fe(NO3)30,01 0,02 mFeO = 12,96g;   D ®óng C¸ch 3: Quy hçn hîp vÒ mét chÊt FexOy3FexOy + (12x 2y)HNO3  3xFe(NO3)3 + (3x 2y)NO + (6xy)H2O 0,06  150x = 160y    D ®óngC¸ch 4. ¸p dông ph­¬ng ph¸p quy ®æi nguyªn töTa xem 11.36 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 lµ hçn hîp cña x mol Fe vµ y mol O. Ta cã: mHH =56x+16y =11,36 (1).MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh­ sau ¸p dông §LBT E ta ®­îc: Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,16 mol, y=0,15 mol. , D ®óngC¸ch 5: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. => D ®óngC¸ch 6. LÊy c¸c ®¸p ¸n ®em chia cho khèi l­îng mol cña muèi lµ 242 th× c¸c sè ®Òu lÏ nh­ng chØ cã ®¸p ¸n D lµ sè kh«ng lÏ lµ 0,16Bµi to¸n 3: Nung 8.4 gam Fe trong kh«ng khÝ, sau ph¶n øng thu ®­îc m gam X gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 . Hoµ tan m gam hçn hîp X b»ng HNO3 d­, thu ®­îc 2.24 lÝt khÝ NO2 (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ: A. 11.2 gam. B. 25.2 gam. C. 43.87 gam D. 6.8 gam.Bµi gi¶i. C¸ch 1: + Sö dông ph­¬ng ph¸p quy ®æi, Quy ®æi hçn hîp X vÒ hai chÊt Fe vµ Fe2O3 hoµ tan hçn hîp X vµo dung dÞch HNO3 d­ ta cã:Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O: 0,13  0,1 Sè mol cña nguyªn tö Fe t¹o oxit Fe2O3 lµ:  VËy  A ®óngChó ý: + NÕu  B sai+ NÕu  C sai+ NÕu kh«ng c©n b»ng pt :  mX = 0,05 (56 + 80) = 6,8  D saiTÊt nhiªn mX > 8,4 do vËy D lµ ®¸p ¸n v« lý) C¸ch 2: Quy ®æi hæn hîp X vÒ hai chÊt FeO vµ Fe2O3 FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 0,10,1 Ta cã:  A ®óngChó ý: VÉn cã thÓ quy ®æi hçn hîp X vÒ hai chÊt (FeO vµ Fe3O4) hoÆc (Fe vµ FeO) hoÆc (Fe vµ Fe3O4) nh­ng viÖc gi¶i trë nªn phøc t¹p h¬n, cô thÓ lµ ta ph¶i ®Æt Èn sè mol mçi chÊt, lËp hÖ ph­¬ng tr×nh, gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh hai Èn sè).C¸ch 3: Quy hçn hîp X vÒ mét chÊt FexOy:FexOy + (6x 2y) HNO3  xFe(NO3)3 + (3x 2y) NO2 + (3x y) H2O mol 0,1mol¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè s¾t:  VËy c«ng thøc quy ®æi lµ: Fe6O7 (M = 448) vµ  mX = 0,025 . 448 = 11,2g  A ®óngNhËn xÐt: Quy ®æi hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vÒ hçn hîp hai chÊt FeO, Fe2O3 lµ ®¬n gi¶n nhÊt. C¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. trong ®ã mFe lµ khèi l­îng s¾t, mhh lµ khèi l­îng cña hçn hîp c¸c chÊt r¾n s¾t vµ «xit s¾t, ne lµ sè mol e trao ®æi. C«ng thøc nµy ®­îc chøng minh trong c¸c ph­¬ng ph¸p b¶o toµn e..Ta cã; =>A ®óngBµi to¸n 4: Nung m gam Fe trong kh«ng khÝ, sau mét thêi gian ta thu ®­îc 11,2 gam hçn hîp chÊt r¾n X gåm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoµ tan hÕt 11,2g hçn hîp chÊt r¾n X vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ NO2 (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A: 7,28gamB: 5,6gamC: 8,40gamD: 7,40gamBµi gi¶i: C¸ch 1: T­¬ng tù nh­ vÝ dô 1, ®èi víi c¸ch 1 Quy vÒ hçn hîp X vÒ hai chÊt Fe vµ Fe2O3:  Sè mol cña nguyªn tö Fe t¹o oxit Fe2O3 lµ: VËy mX = mFe +   m = 8,4  C ®óngC¸ch 2: T­¬ng tù c¸ch 2 quy ®æi hçn hîp X vÒ FeO vµ Fe2O3  m = 8,4 gC¸ch 3: T­¬ng tù c¸ch 3 quy ®æi hçn hîp X vÒ FexOy  m = 8,4 gC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. => C ®óngBµi to¸n 5: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dÞch HNO3 ®Æc nãng thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc 145,2gam muèi khan, gi¸ trÞ m lµ: A: 78,4gB: 139,2gC: 46,4gD: 46,256gBµi gi¶i:¸p dông ph­¬ng ph¸p quy ®æi: Quy hçn hîp X vÒ hçn hîp hai chÊtC¸ch 1: Quy hçn hîp X vÒ 2 chÊt Fe vµ Fe2O3: Hoµ tan hçn hîp X vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­. Ta cã: Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O(1) 0,23 0,23 0,2 Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O(2) Ta cã: ;  Tõ pt (2):   C ®óng NÕu  D sai C¸ch 2: Quy hçn hîp X vÒ hçn hîp 2 chÊt FeO vµ Fe2O3 ta cã:  , mX = 0,2 (72 + 160) = 46,4gam  C ®óng Chó ý: + NÕu tõ (4) kh«ng c©n b»ng   mX = 0,2 (72 + 2 . 160) = 78,4 gam  A saiC¸ch 3: Quy hçn hîp X vÒ mét chÊt lµ FexOy: FexOy + (6x 2y) HNO3  xFe(NO3)3 + (3x 2y)NO2 + (3x y) H2O 0,6 0,2¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè Fe:  6y= 8x   Fe3O4   C ®óng Chó ý: + NÕu mhh = 0,6  232 = 139,2 g  B saiC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. => mFe = 0,6.56=33,6 gam => C ®óngBµi to¸n 6: Hoµ tan hoµn toµn 49.6 gam hh X gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng H2SO4 ®Æc, nãng thu ®­îc dung dÞch Y vµ 8.96 lÝt khÝ SO2(®ktc). Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l­îng cña oxi trong hçn hîp X vµ khèi l­îng muèi trong dung dÞch Y lÇn l­ît lµ: A. 20.97% vµ 140 gam. B. 37.50% vµ 140 gam. C. 20.97% vµ 180 gam D.37.50% vµ 120 gam.Bµi gi¶i:C¸ch 1: + Quy hçn hîp X vÒ hai chÊt FeO vµ Fe2O3 ta cã:49,6gam  noxi (X) = 0,8 + 3.(0,05) = 0,65mol   A vµ C  A ®óng Chó ý: + NÕu  C sai+ T­¬ng tù quy ®æi vÒ hai chÊt kh¸c…C¸ch 2. ¸p dông ph­¬ng ph¸p quy ®æi nguyªn töTa xem 49,6 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 lµ hçn hîp cña x mol Fe vµ y mol O. Ta cã: mHH =56x+16y =49,6 (1).MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh­ sau ¸p dông §LBT E ta ®­îc: Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,7 mol, y=0,65 mol. C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. => A ®óngBµi to¸n 7: §Ó khö hoàn toàn 3,04 gam hçn hîp X gåm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cÇn 0,05 mol H2. MÆt kh¸c hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hçn hîp X trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng th× thu ®­îc thÓ tÝch V ml SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ V(ml) là: A.112 ml B. 224 ml C. 336 ml D. 448 ml. Bµi gi¶i:C¸ch 1: Quy ®æi hçn hîp X vÒ hçn hîp hai chÊt FeO vµ Fe2O3 víi sè mol lµ x, y Ta cã: (1) x x xFe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O(2) y 3y 2yTõ (1) vµ (2) ta cã: 2FeO + 4 H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)0,02mol 0,01molVËy 0,01  22,4 = 0,224 lÝt hay 224ml  B ®óng Chó ý: NÕu (3) kh«ng c©n b»ng: = 0,02  22,4 = 0,448 lÝt = 448ml  D saiC¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. mFe = m«xit – mO =2,24 gam =>  B ®óngBµi to¸n 8: Hỗn hợp X gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 víi sè mol mçi chÊt lµ 0.1 mol hoµ tan hÕt vµo dung dÞch Y gåm ( HCl, H2SO4 lo•ng) d­ thu ®­îc dung dÞch Z. Nhá tõ tõ dung dÞch Cu(NO3)2 1M vµo dd Z cho tíi khi ngõng tho¸t khÝ NO. ThÓ tÝch dung dÞch Cu(NO3)2 cÇn dïng vµ thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc thuéc ph­¬ng ¸n nµo:A. 50 ml vµ 6.72 lÝt B. 100 ml vµ 2.24 lÝt. C. 50 ml vµ 2.24 lÝt D. 100 ml vµ 6.72 lÝt.Bµi gi¶i:Quy hçn hîp 0,1 mol Fe2O3 vµ 0,1 mol FeO thµnh 0,1 mol Fe3O4Hçn hîp X gåm: Fe3O4 mol: Fe(0,2mol) + dung dÞch YFe3O4 + 8H+  Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O(1) 0,2mol 0,2 0,4molFe + 2H+  Fe2+ + H2(2)0,10,1D2 Z (Fe2+: 0,3mol; Fe3+: 0,4mol) + Cu(NO3)2 (3) (4)0,3 0,1 0,1VNO = 0,1  22,4 = 2,24 lÝt; lÝt (hay 50ml)  C ®óngChó ý: + NÕu  B sai+ Tõ (4) nÕu kh«ng cÇn b»ng: VNO = 0,3  22,4 = 6,72 lÝt  A saiBµi to¸n 9: Nung x mol Fe vµ 0,15 mol Cu trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc 63,2 gam hçn hîp chÊt r¾n. Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp chÊt r¾n trªn b»ng H2SO4 ®Æc, nãng, d­ thu ®­îc dung dÞch Y vµ 6,72 lÝt khÝ SO2(®ktc). Gi¸ trÞ cña x mol lµ:A. 0,7 molB. 0,3molC. 0,45 molD. 0,8 molBµi gi¶i.Xem hçn hîp chÊt r¾n lµ hçn hîp cña x mol Fe , 0,15 mol Cu vµ y mol O.Ta cã: mHH=56x + 64.0,15 +16y=63,256x+16y=53,6 (1)MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh­ sau ¸p dông §LBT E ta ®­îc: Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,7 mol, y=0,9 mol. A ®óngBµi to¸n 10. Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm Fe, FeS , FeS2, vµ S b»ng HNO3 nãng d­ thu ®­îc 9,072 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc, s¶n phÈm kh­ duy nhÊt ) vµ dung dÞch Y. Chia dung dÞch Y thµnh 2 phÇn b»ng nhau.PhÇn 1 cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d­ thu ®­îc 5,825 gam kÕt tña tr¾ng.PhÇn 2 tan trong dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc kÕt tña Z, nung Z trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc a gam chÊt r¾n.Gi¸ trÞ cña m vµ a lÇn l­ît lµ: A. 5,52 gam vµ 2,8 gam. B. 3,56 gam vµ 1,4 gam. C. 2,32 gam vµ 1,4 gam D. 3,56 gam vµ 2,8 gam.Bµi gi¶i.Xem hçn hîp chÊt r¾n X lµ hçn hîp cña x mol Fe u vµ y mol S.Qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh­ sau ¸p dông §LBT E ta ®­îc: MÆt kh¸c trong 12 dung dÞch Y: Thay vµo (1) ta ®­îc x=0,035 molm = mX=56x+32y=56.0,035+32.0,05=3,56 gam => B ®óng.iii. bµi tËp tù gi¶iBµi 1: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 thu ®­îc 2.24 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®­îc 96.8 gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ: A. 55.2 gam. B. 31.2 gam. C. 23.2 gam D. 46.4 gam.Bµi 2: Hoµ tan 52.2 gam hh X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc, nãng thu ®­îc 3.36 lÝt khÝ NO2 (đktc). C« c¹n dd sau ph¶n øng ®­îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ: A. 36.3 gam. B. 161.535 gam. C. 46.4 gam D. 72.6 gam.Bµi 3: Vµo thÕ kû XVII c¸c nhµ khoa häc ®• lÊy ®­îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vì cña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm do b¶o qu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnh m gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµ khoa häc ®• cho m gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo•ng thu ®­îc khÝ NO duy nhÊt vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 48,4 gam chÊt r¾n khan. MÈu thiªn th¹ch b»ng s¾t nguyªn chÊt ®ã cã khèi l­îng lµ:A. 11,2gam.B. 5,6 gamC. 16,8 gamD. 8,4 gamBµi 4: Vµo thÕ kû XIX c¸c nhµ khoa häc ®• lÊy ®­îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vì cña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm c¸c nhµ khoa häc ®• lÊy 2,8 gam Fe ®Ó trong èng thÝ nghiÖm kh«ng ®Ëy n¾p kÝn nã bÞ «xi hãa thµnh m gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. Cho m1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo•ng thu ®­îc 896 ml khÝ NO duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m2 gam chÊt r¾n khan. 1. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 72,6 gamB. 12,1 gam.C. 16,8 gamD. 72,6 gam2. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 6,2gam.B. 3,04 gam.C. 6,68 gamD. 8,04 gamBµi 5: mét chiÕc kim b»ng s¾t l©u ngµy bÞ oxi hãa, sau ®ã ng­êi ta c©n ®­îc 8,2 gam s¾t vµ c¸c «xit s¾t cho toµn bé vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y thu ®­îc m gam muèi khan. 1. khèi l­îng chiÕc kim b»ng s¾t lµ:A. 6,86 gam.B. 3,43 gam.C. 2,42 gamD. 6.26 gam2. gi¸ trÞ cña m gam muèi lµ:A. 29,645 gam.B. 29,5724 gam.C. 31,46 gamD. 29,04 gamBµi 6: C¸c nhµ khoa häc ®• lÊy m1 gam mét m¶nh vì thiªn thach b»ng s¾t nguyªn chÊt do b¶o qu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnh m2 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµ khoa häc ®• cho m2 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo•ng d­ thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan. 1. gi¸ trÞ cña lµ: m1A. 28 gamB. 56 gam.C. 84 gamD. 16,8 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 32,8 gam.B. 65,6 gam.C. 42,8 gamD. 58,6 gamBµi 7: c¸c nhµ th¸m hiÓm ®• t×m thÊy mét chÊt r¾n bÞ gÜ s¾t d­íi ®¹i d­¬ng, sau khi ®­a mÈu gØ s¾t ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng s¾t tr­íc khi bÞ oxi hãa th× ng­êi ta cho 16 gam gÜ s¾t ®ã vµo vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d­ thu ®­îc 3,684 lÝt khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi X, c« c¹n dung dÞch muèi X c©n nÆng m gam chÊt r¾n khan. 1. khèi l­îng s¾t ban ®Çu lµ:A. 11,200 gamB. 12,096 gam.C. 11,760 gamD. 12,432 gam2. gi¸ trÞ cña m lµ:A. 52,514 gam.B. 52,272 gam.C. 50,820 gamD. 48,400 gamBµi 8: cho 12,096 gam Fe nung trong kh«ng khÝ thu ®­îc m1 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. Cho m1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®­îc 1,792 lÝt khÝ SO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m2 gam chÊt r¾n khan. 1. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 14 gamB. 16 gam.C. 18 gamD. 22,6 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 43,6 gam.B. 43,2 gam.C. 42,0 gamD. 46,8 gamBµi 9: Sau khi khai th¸c quÆng b«xit nh«m cã lÉn c¸c t¹p chÊt: SiO2, Fe, c¸c oxit cña Fe. §Ó lo¹i bá t¹p chÊt ng­êi ta cho quÆng vµo dung dÞch NaOH ®Æc nãng d­ thu ®­îc dung dÞch X vµ m gam chÊt r¾n kh«ng tan Y. ®Ó x¸c ®Þnh m gam chÊt r¾n kh«ng tan chiÕm bao nhiªu phÇn trÈmtng quÆng ta cho m gam chÊt r¾n ®ã vµo dung dÞch HNO3 lo•ng d­ thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan. Gi¸ trÞ cña lµ m1A. 32,8 gamB. 34,6 gam.C. 42,6 gamD. 36,8 gamBµi 10: Hßa tan hoµn toµn mét «xit s¾t FexOy b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ SO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 120 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc ph©n tö cña «xit s¾t lµ:A. FeOB. Fe2O3C. Fe3O4D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îcBµi 11: Nung y mol Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®­îc 16,08 gam hçn hîp A gåm 4 chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t. hßa tan hÕt l­îng hçn hîp A trªn b»ng dung dÞch HNO3 lo•ng d­ thu ®­îc 672 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi. Gi¸ trÞ cña lµ y: A. 0.21 molB. 0,232 mol.C. 0,426 mol D. 36,8 molBµi 12: Hßa tan m gam hçn hîp X bèn chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t b»ng dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 4,48 lit khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ 145,2 gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña lµ m gam: A. 44 gam B. 46,4 gam.C. 58 gamD. 22 gamBµi 13. §èt ch¸y hoµn toµn 6,48 gam hçn hîp X gåm: FeS , FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 th× cÇn 2,52 lÝt «xi vµ thÊy tho¸t ra 1,568 lÝt(®ktc) SO2, mÆt kh¸c cho 6,48 gam X t¸c dông dung dÞch HNO3 nãng d­ thu ®­îc V lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (®ktc, s¶n phÈm kh­ duy nhÊt ) vµ dung dÞch Y. Cho dung dÞch Y t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d­ thu ®­îc m gam kÕt tña tr¾ng.Gi¸ trÞ cña V vµ m lÇn l­ît lµ: A. 13,44 lÝt vµ 23,44 gam. B. 8,96 lÝt vµ 15,60 gam.C. 16,80 lÝt vµ 18,64 gam.D. 13,216 lÝt vµ 23,44 gam. Hết Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn. Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn. . 139,2g C: 46,4g D: 46,256g Bài giải: áp dụng phơng pháp quy đổi: Quy hỗn hợp X về hỗn hợp hai chất Cách 1: Quy hỗn hợp X về 2 chất Fe và Fe 2 O 3 : Hoà tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO 3 đặc nóng. B. 25.2 gam. C. 43.87 gam D. 6.8 gam. Bài giải. - Cách 1: + Sử dụng phơng pháp quy đổi, Quy đổi hỗn hợp X về hai chất Fe và Fe 2 O 3 hoà tan hỗn hợp X vào dung dịch HNO 3 d ta có: Fe + 6HNO 3 . X và khối lợng muối trong dung dịch Y lần lợt là: A. 20.97% và 140 gam. B. 37.50% và 140 gam. C. 20.97% và 180 gam D.37.50% và 120 gam. Bài giải: Cách 1: + Quy hỗn hợp X về hai chất FeO và
 • 15
 • 4,025
 • 77

PP giải Bài tập Cân bằng và chuyển động của vật rắn

PP giải Bài tập Cân bằng và chuyển động của vật rắn
. kg, để vật nặng tự nó chuyển động. Tìm gia tốc và sức căng của dây< g = 10 m/ > BÀI GIẢI : Các lực tác dụng vào vật và khối trụ như hình vẽ trong đó T=T’ Gọi gia tốc chuyển động của vật là. Tính độ dịch chuyển của m 2 trên mặt bàn sau 0,04s kể từ lúc bắt đầu chuyển động? BÀI GIẢI: a; Do dây không giãn nên gia tốc của m 1 và m 2 bằng nhau và bằng a các lực tác dụng vào vật như hình. Bài tập ví dụ: Cân bằng và chuyển động của vật rắn. Bài 1: Một vô lăng đồng chất hình đĩa tròn khối lượng m= 500kg bán kính r=20 cm dang quay quanh trục của nó với vận tốc
 • 9
 • 6,927
 • 56

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi (có ví dụ và bài tập áp dụng)

Giải bài tập hóa bằng phương pháp quy đổi (có ví dụ và bài tập áp dụng)
. PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI PHẦN 1 I. CƠ SỞ CỦA PHƯƠNG PHÁP Phương pháp quy đổi là một phương pháp rất hay trong giải toán hóa học , nhờ nó mà đôi khi một bài toán rất khó lại. mãn. F4. Phương pháp quy đổi mặc dù được coi là phương pháp rất hay dùng để giải quy t một số bài toán liên quan đến Fe và hợp chất của Fe … Tuy nhiên nếu chỉ áp dụng phương pháp quy đổi thì. D. 31,08 Giải Quy đổi hỗn hợp X thành ( Mg , Ca , O ) và áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố và phương pháp bảo toàn e 14 => áp án A Bài 3 : Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và 2 oxit
 • 19
 • 1,303
 • 1

Giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng PP quy đổi hoá học

Giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng PP quy đổi hoá học
. giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng phương pháp quy đổi , đó chính là phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn, qua đó làm cho bài toán. ở hỗn hợp đầu và hỗn hợp mới phải như nhau. - Bảo toàn số oxi hóa, tức là số oxi hóa của các nguyên tố trong hai hỗn hợp là như nhau. 3. Các hướng quy đổi chính 3.1. Quy đổi 1: Quy đổi hỗn hợp. trình). Vd2: Hỗn hợp Y ban đầu gồm Cu, CuS, Cu 2 S, S quy đổi về: (Cu,CuS), (Cu, Cu 2 S), 3.2. Quy đổi 2: Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng Khi gặp bài toán hỗn hợp nhiều chất
 • 7
 • 638
 • 2

Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit

Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit
... ca este l C4H8O2 v s ủng phõn l Cõu 14: Phn ng x phũng húa to mui cú lng ln hn este gc ru ca este phi cú M < 23 ch nht ủỏp ỏn D tha Cõu 16: este no, ủn chc, mch h loi B Thu phõn to mui v ancol... m NaOH = m muối + m rợu - m este = 1g = 0,025 mol = n rợu = n muối = n este (este đơn chức) 40 2, 05 Do ủú, M muối = = 82 axit este CH COOH 0, 025 0, 94 = 37, rợu este CH OH C H OH v M rợu =... 2,05g ta cú th kt lun axit este l CH3COOH (kinh nghim) hoc chia th ủ tỡm s mol chn (CH3COONa cú M = 82) n este = n muối = 0,025 mol (este đơn chức) 1,99 M este = = 79,6 este phải C H O C H 8O
 • 6
 • 211
 • 0

Bài 12 hướng dẫn giải bài tập tự luyện PP chieu bt hàm so va bien doi phu

Bài 12 hướng dẫn giải bài tập tự luyện PP chieu bt hàm so va bien doi phu
... '  '  x  y  z  f (t )  f (1)  Bài Cho x, y, z 0;1 Tìm GTLN P  x y z    (1  x)(1  y)(1  z) y  z 1 z  x 1 x  y 1 Hướng dẫn giải: Xét hàm số biến x: Hocmai.vn – Ngôi trường...  2 1 x 1 y 1 z 2  P  3 x yz x  y  z  Bài Cho x, y, z  Tìm GTNN P  x     y     z     xz   xy   yz  Lời giải: x  y  z  P  x    y   z    xz... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58 -12 - Trang | - Khóa học chuyên đề GTLN, NN – thầy Phan Huy Khải Phương pháp chiều biến thiên hàm số biến đổi phụ x y z    (1  x)(1  y )(1
 • 3
 • 103
 • 0

Bài 19 hướng dẫn giải bài tập tự luyện giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong

Bài 19 hướng dẫn giải bài tập tự luyện giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong
... + ≤ : Vô nghi!m + Xét v:i V,y x ≥ Bài Gi i b t phương trình: x2 − x ≥ x −1 L*i gi i: x2 − x ≥ x −1 ⇔ x −1+ x2 −2 x ≤ ⇔ x −1 + x2 − x ≤ ⇔ x2 − x ≤ − x ⇔ x ≤ Bài Gi i b t phương trình: x < x+ L*i... u ki!n: x ≥ Ta có: 2x + x −1 −1 + ≤ 2x + x −1 ⇔ 2x −1 (2 x −1 ) ( x −1 −2 − log ( x − 1) + log Bài Gi i b t phương trình: ) ( −2 ≤ ⇔ ( x − 1) − 2x −1 x −1 )( − 2x −1 ) −1 ≤ ⇔ x −1 ≤ ⇔1≤ x ≤ ≥...Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Lê Bá Tr n Phương Bài Gi i b t phương trình: x + x −1 −1 + ≤ 2x + Chuyên ñ 05 Phương trình, h" phương trình, b$t phương
 • 2
 • 117
 • 0

Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1

Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1
... Công th c c u t o c a X là: A C CH2 OCOCH2CH2CH3 OCOCH2CH2CH3 CH OCOC2H5 CH2 OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOC2H5 CH CH2 OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOCH2CH2CH3 CH OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOC2H3 B D A ho c B Câu 63: H p ch t... A CH3 COOCH2NH2 Câu 12: c B CH3 CH(NH2 )COOCH3 C NH2 CH2 CH2 COOCH3 D NH2 CH2COOCH3 t cháy hoàn toàn m gam m t ch t béo (triglixerit) c n 3 ,22 mol O , sinh 2, 28 mol CO 2, 12 mol H2 O C ng m gam... -Nhóm N2 A CH3 CH2 CH2 -OOC-CH2 CH2 COOCH3 C C2 H5 -COO-C2 H5 Câu 48: Este X đ B HCOOCH3 CH3 COOC2 H5 D CH3-CH2-OOC-CH2 COOCH3 c t o thành t axit oxalic hai ancol đ n ch c Trong phân t este,
 • 14
 • 162
 • 0

Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit

Bai 13 bai tap pp giai bai tap este lipit
... ph,n -ng este hóa thEy phân este Câu 1: Khi thVc hi&n ph5n @ng este hóa mol CH3COOH mol C2H5OH, lư ng este lWn nhYt thu ñư c 2/3 mol ð ñKt hi&u suYt cVc ñKi 90% (tính theo axit) ti=n hành este hóa... Khi ñun nóng este vWi dung d9ch NaOH tKo mu i có kh i lư ng lWn este ñã ph5n @ng Công th@c cYu tKo thu gIn c>a este là: B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 A CH3COOCH3 Câu 15: M t este tKo b#i... –Th y Ng c Phương pháp gi i toán ñ c trưng v" Este& Lipit Ph]n II ñun nóng vWi m t H2SO4 ñic ñ ph5n @ng este hóa x5y hoàn toàn, thu ñư c 8,8 gam este Bi=t s mol rư u nhi%u s mol axit S mol rư
 • 9
 • 75
 • 0

Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit

Bai 13 dap an pp giai bai tap este litpit
... cú thU kCt lueste l CH3COOH (kinh nghiPm) hoqc chia thS ủU tỡm sI mol chn (CH3COONa cú M = 82) n este = n muối = 0,025 mol (este đơn chức) 1,99 M este = = 79,6 este phải l C H O v C... este ban ủ_u HCng dDn gi i: ieste cNa etylen glicol vFi axit ủn ch"c cú d%ng: RCOO CH2 CH2 OCO R vFi sI nguyờn tS O = sI nguyờn tS C = v CTCT cNa este X l: CH3COO CH2 CH2 OCO H 1 10 m = M este. .. thLy este ủó cho l no, ủn ch"c (Phng phỏp Ch|n ngu nhiờn) Phng phỏp truy"n thAng: p dTng ủHnh lueste = 1g = 0,025 mol = n rợu = n muối = n este
 • 6
 • 53
 • 0

Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n3 v1

Bai 2 bai tap PP giai bai tap este n3 v1
... Công th c c u t o c a X là: A C CH2 OCOCH2CH2CH3 OCOCH2CH2CH3 CH OCOC2H5 CH2 OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOC2H5 CH CH2 OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOCH2CH2CH3 CH OCOCH(CH3 )2 CH2 OCOC2H3 B D A ho c B Câu 63: H p ch t... (đktc) thu đ c 2, 64 gam CO ; 1 ,26 gam H2 O 0 ,22 4 lít N (đktc) Công th c c u t o c a este là: A CH3 COOCH2NH2 B CH3 CH(NH2 )COOCH3 C NH2 CH2 CH2 COOCH3 D NH2 CH2COOCH3 Câu 12: t cháy hoàn toàn m gam... màu v a đ 24 gam Br2 Bi t A, B ch a không nguyên t cacbon phân t Giá tr c a m A 22 ,2 gam B 11,1 gam C 13 ,2 gam D 26 ,4 gam Câu 42: H n h p M g m CH3 CH2 OH, CH2 =CHCH2 OH, CH3COOH, CH2 =CHCOOH,
 • 17
 • 64
 • 1

Giải bài tập este bằng PP Quy đổi

Giải bài tập este bằng PP Quy đổi
... Phần trăm khối lượng este không no X A 34,01% B 38,76% C 40,82% D 29,25% Hướng dẫn giải Na ROH 0,08 H2 0,04 mol m – 0,08 = 2,48 → m = 2,56 → Mancol = 32 ( CH3OH ) Ta quy đổi X: HCOOCH3 CH3- CH... + 14.c = 5,88 (III) Giải hệ: a = 0,06 ; b= 0,02; c=0,02 Vì c= 0,02 =b nên este khơng no khơng thể chứa nhóm CH2 Vì có CH2 đồng nghĩa este no khơng có nhóm CH2 (vơ lý) Vậy % este khơng no dễ tính... 0,03.18 + 0,02 92 → a =25,86 Câu 74: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có bốn liên kết pi (π) phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam
 • 15
 • 130
 • 0

PP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP ESTE 2019

PP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP ESTE 2019
... = 6,23 % 68,36 Chọn D HD G= + 2t mancol Câu 79(Mã đề 217 -2019) :Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 7,76... 0,02 c= 0,02 Chọn D HD G mancol = 5,12 + 2t Câu 79(Mã đề 202 -2019) :Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 9,16... 32x+62y=3,14 x=0,04 y=0,03 %X= 2,4 100%=40,40% 5,94 Chọn C Câu 73(Mã đề 206 -2019) :Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai HDG este mạch hở X Y (đều tạo axit ancol ; MX < MY < 150 ) ,2cacboxylic m
 • 25
 • 42
 • 1

Phương pháp quy đổi giải bài tập este mới 2020

Phương pháp quy đổi giải bài tập este mới 2020
... Phần trăm khối lượng este không no X A 34,01% B 38,76% C 40,82% D 29,25% Hướng dẫn giải Na ROH 0,08 H2 0,04 mol m – 0,08 = 2,48 → m = 2,56 → Mancol = 32 ( CH3OH ) Ta quy đổi X: HCOOCH3 CH3- CH... + 14.c = 5,88 (III) Giải hệ: a = 0,06 ; b= 0,02; c=0,02 Vì c= 0,02 =b nên este khơng no khơng thể chứa nhóm CH2 Vì có CH2 đồng nghĩa este no khơng có nhóm CH2 (vơ lý) Vậy % este khơng no dễ tính... 0,03.18 + 0,02 92 → a =25,86 Câu 74: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có bốn liên kết pi (π) phân tử, có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam
 • 21
 • 47
 • 1

Sử dụng phương pháp quy đổi giải bài tập este 2020

Sử dụng phương pháp quy đổi giải bài tập este 2020
Trong những năm gần đây do yêu cầu phân hóa trong đề thi rất cao nên bài tập este cùng với pép tit, muối amin được chọn làm bài tập điển hình.Để giải quyết được bài tập khó nhưng trong thời gian ngắn đòi hỏi các em cân phải liên tục đổi mới phương pháp.Chính vì suy nghĩ đó bằng kinh nghiệm của mình tôi biên soạn tài liều giảng dạy ôn thi THPTQG và chia sẻ.Hy vọng sẽ có thêm góc nhìn cho các em năm học 20192020. ... O2 , thu H2O 2,28 mol CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,04 B 0,08 C 0,20 D 0,16 Hướng dẫn giải Ta quy đổi X sau: C3H5 x C17H35COO 3x - H2 a O2 3,22 H2O... gam Nhận thấy số mol H2O lớn số mol CO2 nên ta luận an col E phải no Ta quy đổi hỗn hợp E sau: Dựa theo kiện đề cho ta quy đổi E sau: t R1COOH R2COOH R1COO- CH2 R2COO- CH CH3(CH2)m C3H6(OH)2(CH2)m... Phần trăm khối lượng este không no X A 34,01% B 38,76% C 40,82% D 29,25% Hướng dẫn giải Na ROH 0,08 H2 0,04 mol m – 0,08 = 2,48 → m = 2,56 → Mancol = 32 ( CH3OH ) Ta quy đổi X: HCOOCH3 CH3- CH
 • 23
 • 31
 • 1
1 2 3 4 .. >