Tổng hợp tài liệu :

Giao tiếp với trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT)

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu
Có người nói rằng “Không chuẩn bị gì cả nghĩa là chuẩn bị cho sự thất bại”. Thật vậy, với bất kì công việc nào nếu không có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không có một kế hoạch cụ thể thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao. Trong giáo dục trẻ có nhu cầu ñặc biệt, việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân (KHGDCN) lại càng khẳng ñịnh ñược tầm quan trọng của nó. KHGDCN là ñiều kiện cơ bản của công tác giáo dục hòa nhập, là sự cụ thể hóa các hoạt ñộng của nhà trường ñối với từng trẻ. Lập KHGDCN là phương tiện giáo dục ñặc biệt nhằm giúp trẻ khuyết tật có cơ hội sống ñộc lập và ñạt ñược vị trí nhất ñịnh trong xã hội. Với vai trò to lớn như vậy, KHGDCN cần ñược xây dựng với mỗi trẻ khuyết tật. KHGDCN nếu ñược xây dựng sớm chừng nào thì càng ñem lại nhiều cơ hội phát triển cho trẻ khuyết tật, ñặc biệt là ñối với trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT). Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), số lượng người khuyết tật hiện nay chiếm 10% dân số thế giới và phân thành nhiều loại khác nhau. Ở Việt Nam, có hơn 7 triệu người khuyết tật, trong ñó có khoảng 3 triệu trẻ em khuyết tật. Nằm trong số ñó, thì tỉ lệ trẻ CPTTT chiếm ñông nhất (ước tính 27%), ñồng thời ñây cũng là loại trẻ gặp nhiều khó khăn nhất về nhận thức, về hành vi thích ứng, khả năng hoà nhập trong xã hội. Nhiều nghiên cứu cũng ñã chỉ ra rằng trẻ CPTTT không phải là không giáo dục ñược, mà các em ñang phát triển theo một hướng khác. Các em này có quá trình giáo dục kéo dài hơn và quá trình phát triển cũng dừng lại sớm hơn. Đồng thời, mức ñộ chậm ở mỗi trẻ là không ñồng ñều do nhiều nguyên nhân gây ra tật CPTTT và môi trường sống giữa các trẻ cũng khác nhau ñã tạo ra nhu cầu và khả năng cần ñược ñáp ứng rất khác biệt ở mỗi trẻ. Chính vì vậy, người ta không thể giáo dục trẻ CPTTT như những trẻ bình thường mà cần có KHGDCN riêng cho mỗi trẻ. Việc xây dựng một chương trình riêng là phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục trẻ CPTTT (giáo dục dựa trên nhu cầu, khả năng riêng, môi trường sống, triển vọng tương lai của trẻ). . hoạch giáo dục cá nhân 21 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG. ñông ñảo các lực lượng tham gia giáo dục trẻ CPTTT. Nếu các giáo viên dạy hòa nhập cho trẻ CPTTT tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu –
 • 127
 • 6,912
 • 31

Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt động vui chơi

Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt động vui chơi
Giao tiếp là nhu cầu trong ñời sống tinh thần của con người. Con người từ lúc sinh ra cho ñến khi lớn lên luôn có nhu cầu về mối quan hệ với những người xung quanh - nhu cầu về người khác. Khi giao tiếp con người ñã tham gia vào nhiều hình thức xã hội phức tạp và ở ñó tạo nên các mối quan hệ xã hội (V. I. Lênin), theo K.Marx: "... bản chất của con người không phải là cái gì ñó chung chung trừu tượng cố hữu của những sự vật riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội" Như vậy giao tiếp là một trong những yếu tố giúp con người tham gia vào các mối quan hệ xã hội, tạo ra các mối quan hệ xã hội và tạo nên bản chất người. Giao tiếp là một trong những phương thức tồn tại và phát triển của cá nhân và xã hội, con người còn sống thì còn hoạt ñộng và giao tiếp. Qua giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức. CPTTT là một dạng tật khá phổ biến ở trẻ khuyết tật. So với trẻ bình thường, trẻ chậm phát triển trí tuệ thường gặp một số trở ngại trong giao tiếp hơn. Đó có thể là những trở ngại về mặt sinh lý: Do một số cấu trúc, chức năng của cơ thể trẻ hoặc bị giảm khả năng ở một số giác quan mà trẻ thường có khó khăn trong việc truyền và nhận thông tin, làm cho thông tin sai lệch, hoặc không ñầy ñủ, dẫn ñến cản trở trong việc giao tiếp của các em Đó có thể là những trở ngại về mặt tâm lý: o Khả năng ngôn ngữ, khả năng nhận thức bị hạn chế. o Trẻ thiếu nhu cầu giao tiếp. o Trẻ phản ứng thất thường, chậm chạp. Đó có thể là những trở ngại về mặt xã hội: o Trẻ thiếu niềm tin vào người khác, né tránh sự giao tiếp hoặc ít có cơ hội tiếp xúc với người khác. o Mặc cảm, tự ti, tự kỷ… o Đôi khi bị người khác ñịnh kiến. o Gia ñình không dành nhiều thời gian tiếp xúc, chăm sóc trẻ ñúng mức. . luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT tại trường Tiểu học Hải vân và ứng dụng các trò chơi vào thực tế dạy học ñể phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ. luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT 2.2. Đối tượng nghiên cứu: Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT khối lớp 1 trường tiểu học Hải Vân thông
 • 88
 • 1,321
 • 13

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG
Có người nói rằng “Không chuẩn bịgì cảnghĩa là chuẩn bịcho sựthất bại”. Thật vậy, với bất kì công việc nào nếu không có một sựchuẩn bịkỹlưỡng . hoạch giáo dục cá nhân 21 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG. CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CPTTT CỦA GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
 • 127
 • 5,370
 • 10

Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán

Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán
. 1 Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Xuất phát điểm : - Ngày nay với sự phát triển. . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghĩ và nghiên cứu đề tài “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. 2
 • 24
 • 1,971
 • 10

Tài liệu Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán docx

Tài liệu Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán docx
. 1 Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Xuất phát điểm : -Ngày nay với sự phát triển. . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghĩ và nghiên cứu đề tài “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. 2.
 • 23
 • 852
 • 2

Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ

Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ
Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ . chung về trẻ Chậm phát triển trí tuệ 1.1.Khái quát về trẻ chậm phát triển trí tuệ 1.1.1.Khái niệm 1.1.2. Phân loại mức độ Chậm phát triển trí tuệ 1.1.3. Nguyên nhân gây nên tật Chậm phát triển. CHUNG VỀ TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ 1.1. Khái quát về trẻ CPTTT 1.1.1.Khái niệm 1.1.1.1. Thuật ngữ chậm phát triển trí tuệ Trước đây ở nước ta, đặc biệt là ở phía Bắc, những trẻ chậm phát. - MỤC LỤC I. Đề cương chi tiết II. Đề cương bài giảng Chương 1: Những vấn đề chung về trẻ Chậm phát triển trí tuệ 1.1.Khái quát về trẻ chậm phát triển trí tuệ 3 1.1.1.Khái niệm 3
 • 54
 • 1,980
 • 3

BỒI DƯỠNG CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH KIẾN THỨC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ pdf

BỒI DƯỠNG CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH KIẾN THỨC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ pdf
. “Biện pháp bồi dưỡng cho các bậc phụ huynh kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ CPTTT tại gia đình ở TP Đà Nẵng.” II. NỘI DUNG 1. Một số vấn đề lý luận - Trẻ chậm phát triển trí tuệtrẻ mà hoạt. cầu được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chăm sóc – giáo dục trẻ CPTTT của các bậc phụ huynh Nguồn gốc kiến thức các bậc phụ huynh có được thể hiện ở các mặt: 36,6% qua sách báo và các phương. học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 206 BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHO CÁC BẬC PHỤ HUYNH KIẾN THỨC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TẠI GIA ĐÌNH Ở TP ĐÀ NẴNG SOME SOLUTIONS TO IMPROVE
 • 5
 • 884
 • 3

skkn giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ hoạt động làm quen với toán

skkn giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ hoạt động làm quen với toán
. để giúp người giáo viên truyền thụ kiến thức tốt đến các trẻ chậm phát triển trí tuệ trong hoạt động làm quen với toán . Biện pháp 1: : Giáo viên tự học tập , bồi dưỡng, nghiên cứu đối với hoạt. bồi dưỡng, nghiên cứu đối với hoạt động làm quen với toán : Tất cả các hoạt động đều có tính đặc thù riêng của nó, cho nên muốn làm tốt hoạt động làm quen với toán giáo viên phải nắm vững yêu. họat động làm quen với toán, thì người giáo viên cần phải tìm ra phương pháp, biện pháp phù hợp đối trẻ chậm phát triển trí tuệ . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghó 1 và nghiên cứu đề tài “ Làm
 • 31
 • 781
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm: “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. doc

Sáng kiến kinh nghiệm: “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. doc
. Sáng kiến kinh nghiệm: Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán 1 Sáng kiến kinh nghiệm: “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp. hợp đối trẻ chậm phát triển trí tuệ . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghĩ và nghiên cứu đề tài “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. 2. Lý. giải. Riêng đối trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ thì việc lĩnh hội các kiến thức là rất khó khăn .Vì thế, để trẻ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán, thì người giáo viên cần phải
 • 35
 • 683
 • 3

skkn Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán trường tiểu học tân phú

skkn Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán trường tiểu học tân phú
. phù hợp đối trẻ chậm phát triển trí tuệ . Điều này làm tôi băn khoăn suy nghĩ và nghiên cứu đề tài “ Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ”. 2 giải. Riêng đối trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ thì việc lĩnh hội các kiến thức là rất khó khăn .Vì thế, để trẻ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán, thì người giáo viên cần phải tìm. thể để giúp người giáo viên truyền thụ kiến thức tốt đến các trẻ chậm phát triển trí tuệ trong hoạt động làm quen với toán . Biện pháp 1: : Giáo viên tự học tập , bồi dưỡng, nghiên cứu đối với
 • 14
 • 373
 • 0

Bài giảng đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ phần 2

Bài giảng đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ phần 2
... Thu - Đại cương Giáo dục Đặc biệt trẻ Chậm phát triển trí tuệ - NXB ĐHQG Hà Nội – 20 02 Lê Quang Sơn, Tâm lý trẻ CPTTT, Đề cương giảng, ĐHSP Đà Nẵng TS.Nguyễn Thị Hoàng Yến - Nhập môn Giáo dục đặc... nhập (8) Tranh thủ hỗ trợ quốc tế giáo dục trẻ khuyết tật 4 .2 Hệ thống 4 .2. 1 Các môi trường giáo dục khác cho trẻ chậm phát triển trí tuệ Giáo dục đặc biệt cho trẻ CPTTT tổ chức theo nhiều cách... Ví dụ trẻ đưa cốc để thể - 24 - em muốn uống nước, đưa ảnh xe buýt để thể em nhà 2. 1.3 Mức độ chậm phát triển trí tuệ trẻ vấn đề giao tiếp chúng 2. 1.3.1 Trẻ chậm phát triển trí tuệ nặng Trẻ CPTTT
 • 27
 • 605
 • 0

Bài giảng đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ phần 1

Bài giảng đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ phần 1
... chung trẻ Chậm phát triển trí tuệ 1. 1.Khái quát trẻ chậm phát triển trí tuệ 1. 1 .1. Khái niệm 1. 1.2 Phân loại mức độ Chậm phát triển trí tuệ 1. 1.3 Nguyên nhân gây nên tật Chậm phát triển trí tuệ 1. 1.4... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ 1. 1 Khái quát trẻ CPTTT 1. 1 .1. Khái niệm 1. 1 .1. 1 Thuật ngữ chậm phát triển trí tuệ” Trước nước ta, đặc biệt phía Bắc, trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT)... LỤC I Đề cương chi tiết II Đề cương giảng Chương 1: Những vấn đề chung trẻ Chậm phát triển trí tuệ 1. 1.Khái quát trẻ chậm phát triển trí tuệ 1. 1 .1. Khái niệm .3 1. 1.2 Phân
 • 27
 • 408
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm làm THẾ nào để TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TIẾP THU tốt HỌAT ĐỘNG làm QUEN với TOÁN

sáng kiến kinh nghiệm làm THẾ nào để TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TIẾP THU tốt HỌAT ĐỘNG làm QUEN với TOÁN
... hợp đối trẻ chậm phát triển trí tuệ Điều làm băn khoăn suy nghĩ nghiên cứu đề tài “ Làm để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán ” Lý do: Trong sống ngày với tượng... trẻ chủ động lĩnh hội tri thức với nhiều phương pháp để giải Riêng đối trẻ khuyết tật chậm phát triển trí tuệ việc lĩnh hội kiến thức khó khăn Vì thế, để trẻ tiếp thu tốt họat động làm quen với. .. đặc biệt trẻ khuyết tật hay trẻ chậm phát triển trí tuệ quan tâm xã hội, giúp trẻ hồ nhập với cộng đồng học tập đứa trẻ bình thường Vì để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ học tập tốt đứa trẻ bình
 • 21
 • 231
 • 0

đề cương thực tập công tác xã hội cá nhân với trẻ chậm phát triển trí tuệ tại bênh viện tâm thần đà nẵng

đề cương thực tập công tác xã hội cá nhân với trẻ chậm phát triển trí tuệ tại bênh viện tâm thần đà nẵng
... thông tin cá nhân, thông tin gia đình,hồn cảnh,tình trạng gặp phải… từ xác định vấn đề thân chủ gặp phải Tuần 4: Từ ngày 13/02 đến ngày 17/02 Vì em chậm phát triển trí tuệ nhỏ nên việc trí liệu... đánh giá xem mức độ thay đổi thân chủ có đạt mục tiêu đề khơng.Vá đánh giá can thiệp sinh viên vai trò nhân viên cơng tác xã hội có làm với vai trò khơng mực độ hài lòng thân chủ gia đình thân... việc trí liệu hay giúp đỡ để em phát triển bố mẹ chủ yếu bố mẹ đóng vai trò quan trọng việc giúp em cải thiện Bố mẹ thân chủ sinh viên thực tập bàn đưa kế hoạch thực tiến trình trợ giúp.Trong
 • 3
 • 210
 • 0

Giao tiếp với trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT)

Giao tiếp với trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT)
Giao tiếp của trẻ CPTTT1.1. Đặc điểm giao tiếp và ngôn ngữ của trẻ CPTTT.Việc nghiên cứu tình trạng ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ em CPTTT đã được nhiều nhà khoa học đề cập tới như L.S Vugotsky, A.G Spikin, D.B Elkonin, S.L Rubinstein…đều đã có một nhận xét chung: trẻ em CPTTT không chỉ kém về mặt nhận thức mà thường kéo theo sự khiếm khuyết về khả năng ngôn ngữ, tác giả cho rằng sự khiếm khuyết này đều do:(1) Sự suy yếu các chức năng bên trong vỏ não tới việc hình thành rất chậm mối liên hệ phân biệt có điều kiện trong tất cả các cơ quan phân tích tiếng nói, kèm theo sự rối loạn của hệ thần kinh gây khó khăn cho việc xác lập những định hình năng động trên vỏ não.Tình trạng kém phát triển ngôn ngữ còn do nguyên nhân những mối liên hệ có điều kiện không bền vững được hình thành chậm ở vùng cơ quan phân tích thính giác. Do những nguyên nhân này mà đứa trẻ không hiểu được những từ mới và cụm từ mới. Chính vì lẽ đó trẻ chỉ lựa chọn được số ít các từ vựng dẫn đến tình trạng nghèo vốn từ – một số từ mà trẻ tích lũy được cũng dần bị lãng quên nếu không được củng cố một cách liên tục. Trẻ em CPTTT phân biệt rất kém các âm gần giống nhau đặc biệt là các phụ âm. Mặt khác, trẻ còn mắc nhiều lỗi phát âm sai và các tật ngôn ngữ như nói khó, nói ngọng, nói lắp…(2) Qua nghiên cứu người ta còn cho thấy sự phát triển rất kém của thính giác âm vị dẫn đến sự thay thế âm này bằng âm khác trong phát âm của đứa trẻ. Các tác giả đều cho rằng quá trình ngôn ngữ bao giờ cũng phụ thuộc vào hai loại điều chỉnh:+ Điều chỉnh nhờ vào sự phát triển thính giác (sự nghe)+ Điều chỉnh cho hoạt động của các cơ quan vận động ngôn ngữ.Các trẻ CPTTT do bị tổn thất trung tâm ( TW thần kinh) kéo theo sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến tri giác nghe, hiện tượng co giật hay bị liệt cứng làm tổn thất đến cơ quan vận động ngôn ngữ sẽ nảy sinh các khuyết tật về ngôn ngữ và giao tiếp (như nói khó, không nói được, nói ngọng, nói lắp…).Đặc điểm cơ bản của trẻ em này là chậm biết nói, nhiều trẻ 5 hoặc 6 tuổi mới có được âm đầu, ... tượng giao tiếp mình: Bảng: Bảng xác định mức độ giao tiếp trẻ Giao tiếp tổng thể với trẻ CPTTT 2.1 Khái niệm, ý nghĩa chức giao tiếp tổng thể a) Khái niệm Giao tiếp tổng thể (GTTT) phương pháp giao. .. nhiều cấp độ giao tiếp khác Giao tiếp tổng thể ý tới khả trẻ CPTTT khuyết tật trẻ Mục tiêu quan trọng giao tiếp tổng thể tạo hội gợi ý giao tiếp cho trẻ nơi lúc, điều thực cơng cụ giao tiếp bổ... trẻ CPTTT có khuyết tật nghe, nhìn khuyết tật khác hạn chế giao tiếp trẻ tăng lên Giao tiếp cần phải có tương tác hai bên Để giao tiếp với trẻ CPTTT, ta phải điểu chỉnh thân theo trình độ giao
 • 19
 • 5
 • 0
1 2 3 4 .. >