Tổng hợp tài liệu :

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

Hoàn chỉnh chế pháp lý bảo vệ nhà đầu chứng khoán trong giai đoạn giao dịch chứng khoán

Hoàn chỉnh cơ chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán trong giai đoạn giao dịch chứng khoán
Giao dịch chứng khoán là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình đầu của nhà đầu (NĐT) chứng khoán . Hoàn chỉnh chế pháp lý bảo vệ nhà đầu chứng khoán trong giai đoạn giao dịch chứng khoán Giao dịch chứng khoán là một giai đoạn rất quan. quyền trong giao dịch chứng khoán, sẽ thận trọng trong việc ủy quyền giao dịch chứng khoán; (ii) việc ủy quyền giao dịch chứng khoán bằng văn bản sẽ hạn chế
 • 9
 • 433
 • 2

Tài liệu Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng giao dịch trên các TTGDCK. docx

Tài liệu Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch trên các TTGDCK. docx
. Quy trình I: Quy trình I: Kết hợp cổ phần hóa Kết hợp cổ phần hóa DNNN với niêm DNNN với niêm yết/đăng giao dịch yết/đăng giao dịch trên. gắn với niêm yết tại định CPH gắn với niêm yết tại TTGDCK T/p HCM, hoặc đăng TTGDCK T/p HCM, hoặc đănggiao dịch tại TTGDCK Hà ký giao dịch tại TTGDCK
 • 6
 • 368
 • 0

Quy trình II: Bán cổ phần nhà nước của các DN đã CPH kết hợp với niêm yết/đăng giao dịch cổ phiếu tại các TTGDCK pptx

Quy trình II: Bán cổ phần nhà nước của các DN đã CPH kết hợp với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các TTGDCK pptx
. Quy trình II: Quy trình II: Bán cổ phần nhà nước của Bán cổ phần nhà nước của các DN đã CPH kết hợp với các DN đã CPH kết hợp với niêm yết/đăng ký. giao dịch niêm yết/đăng giao dịch cổ phiếu tại các TTGDCK cổ phiếu tại các TTGDCK Bước 1: quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các
 • 9
 • 388
 • 0

Mô hình đầu bất động sản nước ngoài tại Việt Nam: Thị trường căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mô hình đầu tư bất động sản nước ngoài tại Việt Nam: Thị trường căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Như tiền thu được toàn cầu hóa, phát triển tài sản xuyên quốc gia ngày càng tăng. Đặc biệt là tại các thị trường mới nổi, ảnh hưởng phát triển nước ngoài trong việc thay đổi cảnh quan địa phương đang trở thành quan trọng. Trong nghiên cứu này, các mô hình hành vi của các nhà phát triển nước ngoài tại thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã được xác định. Để hiểu rõ sự năng động của các nhà phát triển nước ngoài, các loại sản phẩm đó đã được tạo ra, trong đó các khoản đầu được đặt, sự khác biệt trong chiến lược phát triển thông qua bởi các nhà phát triển nước ngoài so với các đối tác trong nước đã được xác định. Để thực hiện điều này, dữ liệu về các dự án căn hộ số liệu thống kê được thu thập, một loạt các phân tích không gian bao gồm lập bản đồ sàng, phân tích biểu đồ, phân tích nhân tố hồi quy logistic được tiến hành. Ngoài ra, xem xét kỹ hơn đã được thực hiện trong trường hợp cụ thể để hiểu được động lực trong phát triển trong ngoài nước, cũng cho phép xác định một số quy tắc trong các mô hình phát triển nước ngoài. Bên cạnh trình bày kết quả chi tiết, báo cáo này cũng tìm cách chiếm các điều kiện mà dường như đã tạo ra những mô hình đặc điểm.Điểm nổi bật► Phân tích không gian, phân tích nhân tố hồi quy logistic về các dự án căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã được thực hiện. ► biệt mô hình đầu bất động sản nước ngoài trong sự so sánh với các đối tác trong nước của họ đã được định lượng. ► nhà phát triển nước ngoài xu hướng xác định vị trí xa trung tâm thành phố hơn phát triển trong nước. Các nhà phát triển nước ngoài xu hướng chụm lại với nhau trong một phạm vi nhất định của đơn vị diện tích, giá cả khoảng cách từ trung tâm thành phố. ► Các mô hình về vị trí của đầu nước ngoài trong thị trường nhà đất bị ảnh hưởng bởi cả hai lực lượng thị trường chính sách của chính phủ. . www.elsevier.com/locate /habitatint 0197-3975/$ e see front matter Ó 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved. http://dx.doi.org/10.1016 /j. habitatint. 2012. 11. 003 Habitat International 39 (2013) 105e113 from local. developed by a Singaporean joint venture (left) and by a Korean joint venture (right). Source: photograph by the author. S. Jung et al. / Habitat International 39 (2013) 105e113 111 My Hung and the clustering. 0.69277 0 .110 8 0.6344 Factor 4 1.74544 0.31895 0.0793 0.7138 Factor 5 1.42649 0.16187 0.0648 0.7786 Factor 6 1.26461 0.53173 0.0575 0.8361 S. Jung et al. / Habitat International 39 (2013) 105e11 3110 Since
 • 9
 • 308
 • 1

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly đăng giao dịch cổ phiếu tạitrung tâm giao dịch chứng khoánnội bản cáo bạch năm 2005 6 tháng đầu năm 2006

công ty cổ phần xi măng sông đà yaly đăng ký giao dịch cổ phiếu tạitrung tâm giao dịch chứng khoán hà nội bản cáo bạch năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006
. đăng giao dịch Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly  Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly  Điều lệ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly. Gia Lai cấp ngày 22 tháng 07 năm 2003) ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNNỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly Mệnh giá: 10.000. Long Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly Bản cáo bạch 4 XMSDYL Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng giao dịch cổ phiếu do Công ty
 • 59
 • 277
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu chứng khoán của các nhà đầu cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
. Chứng khoán của các Nhà đầu cá nhân tại các Sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn TP. Đà Nẵng , tác giả đã đưa ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu chứng khoán của các nhà đầu. về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu chứng khoán của các nhà đầu cá nhân tại Đà Nẵng. Bảng 4.1: Tổng hợp xu hướng tác động của các nhân tố đến quyết định đầu chứng khoán của các. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ĐỨC CHIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU CÁ NHÂN TẠI CÁC SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN ĐỊA
 • 26
 • 599
 • 1

Tác động của chính sách thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh trên thị trường ô tô ở việt nam

Tác động của chính sách thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh trên thị trường ô tô ở việt nam
... hình thuế nhập mặt hàng tô Việt Nam Trong thời gian tới, việc thực cam kết khuôn khổ WTO CEPT/AFTA chắn tác động đáng kể đến thị trườngnước thách thức lớn ngành công nghiệp ô tô Với sách thuế. .. nghiên cứu tác động sách thuế doanh nghiệp FDI kinh doanh thị trường ô tô Việt Nam để rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: sách thuế áp dụng tới doanh nghiệp FDI... câu hỏi lại doanh nghiệp ô tô FDI trụ lại Việt Nam ? Để tìm hiểu rõ đề tài này, đề án em vào nghiên cứu tác động sách thuế doanh nghiệp FDI kinh doanh thị trường ô tô Việt Nam Mục đích nghiên
 • 18
 • 152
 • 0

Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam

Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam
... đề phản ứng thị trường doanh nghiệp cơng bố phát hành trái phiếu Vì tác giả chọn đề tài Phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu: Nghiên cứu thị trường chứng khoán. .. hướng phản ứng thị trường thông qua lợi nhuận bất thường cổ phiếu doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam  Thứ hai, nghiên cứu xem thị trường phản ứng. .. trọng phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu thị trường chứng khốn điều giúp họ tối đa hóa lợi nhuận nâng cao giá trị doanh nghiệp thị trường, thông tin doanh nghiệp
 • 82
 • 179
 • 2

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu với THÔNG báo ĐĂNG GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu tư với THÔNG báo ĐĂNG ký GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN và cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI – NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦUVỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ NGƢỜI LIÊN QUAN NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMnghiên cứu. .. lượng giao dịch với thông báo nhà đầu nước ngồi trở thành cổ đơng lớn khơng cổ đơng lớn Từ khóa: Cổ đông nội (người nội bộ), người liên quan, cổ đơng lớn, nhà đầu nước ngồi, nghiên cứu kiện... (báo in, báo điện tử, ) Thông tin đăng giao dịch Thông tin đăng giao dịch thông báo đăng giao dịch CP người nội người liên quan người nội đăng tải website Sở Giao dịch Chứng khốn
 • 182
 • 8
 • 0

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu với THÔNG báo ĐĂNG GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt tiếng anh

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu tư với THÔNG báo ĐĂNG ký GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN và cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI – NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt tiếng anh
... as Circular No 38/2007 /TT- BTC on 18/4/2007, Circular No 09/2010 /TT- BTC on 15/01/2010, Circular No 52/2012 /TT- BTC on 05/04/2012, and most recently, Circular No 155/2015 /TT- BTC on 06/10/2015 The... foreign investors There are many studies on the foreign investors in Vietnam as the studies of Vo Xuan Vinh (2014), Batten & Vo (2015), Vo Xuan Vinh (2016) , Vo Xuan Vinh & Dang Buu Kiem (2016d),... Vietnam, the stock market was officially formed on 11 July 1998 according to Decree No 48/CP on Stock and Stock market, on the same day, the Prime Minister signed Decision No 127/1998/QĐ-TTg
 • 35
 • 18
 • 0

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu với THÔNG báo ĐĂNG GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt

PHẢN ỨNG của NHÀ đầu tư với THÔNG báo ĐĂNG ký GIAO DỊCH cổ PHIẾU của NGƯỜI nội bộ, NGƯỜI LIÊN QUAN và cổ ĐÔNG lớn nước NGOÀI – NGHIÊN cứu TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt
... người nội bộ, người liên quan cổ đông lớn nhà đầu nước 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan cổ đơng lớn nhà đầu nước. .. CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 4.1 Phản ứng nhà đầu biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng mua cổ phiếu người. .. lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người liên quan cá nhân 5.1.1 Phản ứng nhà đầu biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng mua cổ
 • 29
 • 15
 • 0

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)
PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... luận án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦUVỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ NGƢỜI LIÊN QUAN NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMnghiên cứu. .. ứng nhà đầu với thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan thơng báo nhà đầu nước ngồi trở thành cổ đơng lớn khơng cổ đơng lớn biểu qua biến động giá chứng khoán khối... luật (báo in, báo điện tử, ) ” Thông tin đăng giao dịch Thông tin đăng giao dịch thông báo đăng giao dịch CP người nội người liên quan người nội đăng tải website Sở Giao dịch Chứng
 • 152
 • 31
 • 0

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦUVỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ NGƢỜI LIÊN QUAN NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMnghiên cứu. .. luật (báo in, báo điện tử, ) ” Thông tin đăng giao dịch Thông tin đăng giao dịch thông báo đăng giao dịch CP người nội người liên quan người nội đăng tải website Sở Giao dịch Chứng. .. Chương Phản ứng NĐT với thông báo đăng giao dịch người nội Chương trình bày thảo luận kết phản ứng NĐT với thông báo đăng mua bán CP người nội Chương Phản ứng NĐT với thông báo đăng giao dịch
 • 152
 • 13
 • 0

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt
... người nội bộ, người liên quan cổ đông lớn nhà đầu nước 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan cổ đơng lớn nhà đầu nước. .. CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 4.1 Phản ứng nhà đầu biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng mua cổ phiếu người. .. lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người liên quan cá nhân 5.1.1 Phản ứng nhà đầu biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng mua cổ
 • 29
 • 13
 • 0

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Luận án tiến sĩ)
PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMPHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... luận án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦUVỚI THÔNG BÁO ĐĂNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ NGƢỜI LIÊN QUAN NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMnghiên cứu. .. ứng nhà đầu với thông báo đăng giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan thơng báo nhà đầu nước ngồi trở thành cổ đơng lớn khơng cổ đơng lớn biểu qua biến động giá chứng khoán khối... chứng thốngphản ứng nhà đầu biểu qua giá khối lượng giao dịch với thông báo nhà đầu nước ngồi trở thành cổ đơng lớn khơng cổ đơng lớn Từ khóa: Cổ đơng nội (người nội bộ), người liên
 • 152
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >