Tổng hợp tài liệu :

TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Quan điểm chỉ đạo về xây dựng phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nayMục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.Bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người xây dựng xã hội mới. . dục: Quan điểm thứ IV - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Chuyển dần sang mô hình giáo dục mở - Bảo đảm số lượng trình độ chuyên môn của giáo viên các cấp - Thực hiện xã hội hóa giáo dục. III 3 Quan điểm thứ II 2 Quan điểm thứ IV 4 Quan điểm thứ IV Xây dựng phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. Chủ trương. điểm thứ I Là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc Có chức năng định hình các giá trị, chu n mực trong đời sống xã hội chủ trương làm văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã
 • 19
 • 3,391
 • 4

Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
Tháng 51965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu khởi thảo viết Di chúc. Lúc bấy giờ, đất nước ta đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy cam go, khốc liệt sức khỏe của Người đã yếu. Năm 1968, Bác viết thêm 6 trang. Tháng 51969, Bác viết lại đoạn mở đầu Di chúc.Di chúc được công bố một phần trong lễ tang Bác. Thông báo số 151TBTƯ ngày 1981989 của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan đến Di chúc ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định bản Di chúc công bố tháng 91969 là “Bảo đảm trung thành với bản gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Một số vấn đề như những việc cần làm sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, miễn giảm thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, cho bà con nông dân cũng như đề nghị của Người về hỏa táng thi hài chưa được công bố. Thông báo của Trung ương đã giải thích rõ lý do việc này. Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản Di chúc của Người viết. . Đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay MỞ ĐẦU Tháng 5/1965, Chủ. tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng., chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay . 2 NỘI DUNG 1. Đoàn kết, thống nhất trong Đảngvấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. như xây dựng Đảng là phải đề cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 4 Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn
 • 20
 • 973
 • 4

tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay
. DỤNG TƯỞNG ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51 2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tưởng đoàn kết lương giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các. 1 : TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO 10 1.1. Cơ sở hình thành tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo 10 1.2. Hồ Chí Minh về đối ng mục tiêu của đoàn kế t lương. XÃ HỘI NHÂN VĂN VŨ MẠNH HÙNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY)
 • 95
 • 1,426
 • 2

Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn ở nước ta

Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn ở nước ta
... Côvalépxkaia - giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học gi o dục [36, tr.117] Tuy đạt thành tích đáng kể lĩnh vực gi o dục - đ o t o, song đội ngũ nữ lên cao tỷ... kỳ chế độ phong kiến - thời kỳ để lại dấu ấn đậm nét hệ tưởng Nho gi o Nho gi o đời Trung Quốc v o kỷ VI - V trước Công Nguyên truyền bá v o Việt Nam năm đầu Công Nguyên Nho gi o có ưu điểm... khoác cho áp giới o h o nhoáng song vô chắn Như vậy: tan rã chế độ công hữu nguyên thủy thay chế độ hữu k o theo thay đổi hình thức gia đình chế độ gia đình ho n toàn bị quan hệ sở hữu chi
 • 95
 • 486
 • 0

Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
1. Lí do chọn đề tài. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến lên quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có được sự phát triển đó là nhờ công cuộc đổi mới mà đảng ta khởi xướng tiến hành hơn 20 năm qua kể từ sau đại hội VI. Tuy nhiên trong những năm qua đất nước ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, một loạt những vấn đè kinh tế, chính trị, xã hội cần được giải quyết. Một trong những vấn đề đó chính là tôn giáo.Trong điều kiện chính trị xã hội hội hiện nay vẫn còn điều kiện cho tôn giáo tồn tại phát triển, tôn giáo vẫn ngự trị trong cuộc sống tinh thần của một bộ phận nhân dân lao động, sinh hoạt tôn giáo niềm tin tôn giáo là một nhu cầu không thể thiếu được. Chính vì vậy mà Đảng nhà nước ta phải có những chính sách phù hợp đối với tôn giáo. ... đích tôn giáo Vì việc tìm hiểu sách tôn giáo đảng cần thiết để thấy tính đắn Đảng Nhà nước việc giải tín ngưỡng tôn giáo Vì lí chon đề tài Chính sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn nay ... Mười tôn giáo lớn giới, Hoàng Tâm Xuyên, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999 Vấn đề tôn giáo Việt Nam, Ban tôn giáo phủ, thông xã Việt Nam công báo Vấn đề tôn giáo sách tôn giáo Đảng cộng sản Việt. .. vực đòi hỏi phải tiếp tục đổi sách tôn giáo Vì vậy, việc nghiên cứu đưa sách vấn đề tôn giáo Đảng cộng sản Việt Nam đắn quan trọng thời đại Đặc biệt giai đoạn nay, bởi Đảng, Nhà nước, kịp thời phát
 • 37
 • 1,186
 • 0

tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN KIỀU THỊ YẾN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã số :... liêm, chính, chí công làm nên nét độc đáo tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng chống tham ô, nhũng lạm nói riêng Nét đặc sắc nội dung tưởng Hồ Chí Minh chống tham ô nguyên giá trị Đảng, ... TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh tham ô 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh chống tham ô 18 1.3 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh chống tham ô thực tiễn 33 Chƣơng 2: ĐẢNG
 • 104
 • 317
 • 0

Quan điểm của v i lênin về đảng viên các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
Chương 1: QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ ĐẢNG VIÊN1.1. Về đảng viênTháng 31898. Đại hội lần thứ nhất của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga họp đã tuyên bố thành lập Đảng. Kết quả của đại hội đã bầu được Ban chấp hành trung ương, nhưng không thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Sau đại hội một thời gian dài, Đảng giường như bị tê liệt cả về tưởng, cũng như về tổ chức. Đảng không có cơ quan lãnh đạo tập trung thống nhất. Trước tình hình đó V.I.Lênin viết tác phẩm “Làm gì” trang bị về mặt tưởng cho việc thành lập Đảng viết tác phẩm “Hai sách lược của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga” trong cách mạng dân chủ mang tính chất xây dựng cương lĩnh chính trị của Đảng.Với tinh thần nỗ lực không mệt mỏi của Lênin những người bạn cùng chiến đấu của Người. Đại hội II của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga đã thông qua cương lĩnh, thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành Trung ương, bầu ban biên tập báo “Tia lửa”. Đại hội là bước ngoặt trong phong trào công nhân thế giới. Bầu được Ban chấp hành Trung ương, lãnh đạo cácquan của Đảng. Ban biên tập báo Tia lửa tập trung thành một Đảng thống nhất từ những tổ chức Mácxít rời rạc.Trong quá trình đại hội, Lênin Máctốp đã mâu thuẫn về khoản 1. Điều I. Điều lệ Đảng (Điều kiện để trở thành đảng viên) dẫn đến việc Đảng chia làm 2 phái: Phái Bônsêvích do Lênin đứng đầu. Phái Mensêvích do Máctốp đứng đầu. Trong dự thảo của Máctốp ghi rất rõ: “Tất cả những người nào thừa nhận cương lĩnh của Đảng, hoạt động tích cực để thực hiện các nhiệm vụ của đảng dưới sự kiểm soát chỉ đạo của cácquan của Đảng thì đều được coi là đảng viên công nhân dân chủ xã hội Nga”V.I.Lênin trong dự thảo cũng ghi rất rõ: “Tất cả những người nào thừa nhận cương lĩnh của Đảng ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự mình tham gia một trong những tổ chức của Đảng thì được coi là đảng viên của Đảng”
 • 24
 • 970
 • 3

TIỂU LUẬN DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  tư DUY mới về GIAI cấp CÔNG NHÂN và sứ MỆNH LỊCH sử GIAI cấp CÔNG NHÂN của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY
Sự phát triển của lực lượng sản xuất từ văn minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ dần dần làm thay đổi căn bản cơ cấu các ngành nghề kinh tế kỹ thuật, từ đó, hình thành dần một giai cấp công nhân mới, rõ nhất là ở các nước bản phát triển. Cơ cấu GDP của các nước bản phát triển không còn như trước đây, mà đã thay đổi hẳn theo hướng: ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, đến 60%, ngành công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 30% 40%, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 2%. Về cơ cấu giai cấp công nhân, từ năm 1961 đến năm 1968, ở Anh, công nhân công nghiệp giảm 44%, ở Pháp giảm 30%, ở Thụy Sĩ giảm 24%, ở Cộng hòa liên bang Đức giảm 18% (1).
 • 14
 • 292
 • 0

TIỂU LUẬN sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

TIỂU LUẬN  sự SÁNG tạo của NGUYỄN ái QUỐC TRONG TRUYỀN bá CHỦ NGHĨA mác  lê NIN để THÀNH lập ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
Từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp nổi dậy cầm vũ khí chống bọn cướp nước. Đặc biệt Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX các phong trào vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng sản diễn ra sôi nổi rộng khắp nhưng đều thất bại. Điều này chứng tỏ sự bất lực của giai cấp sản Việt Nam, rằng giai cấp sản Việt Nam không đủ khă năng giương cao ngon cờ lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. ... nhập vào Việt Nam, giúp cho giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam bước đầu tiếp nhận chủ nghĩa Mác- l nin Qua nổ lực truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lenin Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam dần thức tỉnh... mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác - L nin vào phong trào giải phóng dân tộc phong trào vô sản nước thuộc địa, có Việt Nam Cuối nǎm 1921, Đại hội lần thứ Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc trình... tỉnh người yêu nước Việt Nam vào đường chủ nghĩa Mac-L nin Quá trình hoạt động phong trào quốc tế cộng sản Tại Liên Xô người dành nhiều thời gian để nghiên cứu chủ nghĩa Mác- L nin Nghiên cưu chế
 • 5
 • 1,002
 • 18

Luận văn Chính trị ĐỘC QUYỀN: Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Luận văn Chính trị ĐỘC QUYỀN: Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay
Bài luận án chính trị ĐỘC QUYỀN gồm 99 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa tách trang làm tài liệu tham khảo bằng phần mềm Adobe Pro DC.MỤC LỤCMỚ ĐÂU ......................................................................................................... ..4Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẢNG CẦM QUYỂN VÀNĂNG LỰC CẦM QUYỀN CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .......... ..121.1.Quan niệm Về đảng cầm quyền, đảng cộng sản cầm quyền .......... ..121.2.Nội dung, tiêu chỉ đánh giá năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sảnViệt Nam .............................................................................................. ..391.3. Những điều kiện đảm bảo năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sảnViệt Nam: ............................................................................................. ..49Chương 2: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAONĂNG LỰC CẦM QUYỀN CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONGTHỜI KÝ MỚI ............................................................................................... ..602.1. Sự nghiệp đổi mới yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền củaĐảng Cộng sản Việt Nam .................................................................... ..602.2. Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sảnViệt Nam giai đoạn hiện nay ............................................................... ..642.3. Định hướng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản ViệtNam trong thời kỳ mới ......................................................................... ..74KẾT LUẬN ................................................................................................... ..94TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... ..96 MỚ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:“Quyền lực chính trị cầm quyền” là một trong những phạm trù CƠbản, trung tâm của chính trị học. Cho đến nay, phạm trù này vẫn là tâm điểmcủa các cuộc tranh luận, là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học các tổchức khoa học (trường phải khoa học) trên toàn thể giói.Ở Việt Nam, khoa học chính trị là ngành khoa học còn non trẻ song đãcó nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu các vấn đề xoay xung quanh lý luậnVề quyền lực chính trị cầm quyền, Về Đảng Cộng sản Việt Nam Với cáchđáng cầm quyền. Đây là vấn để ngày càng được nhiều nhà khoa học ViệtNam quan tâm bán, nghiên cứu ngày càng được sáng tỏ.Vấn đề đáng cầm quyền xây dụng đảng cộng sản cầm quyền là nộidung được Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo rèn luyệnĐảng ta luôn quan tâm, trăn trở. Người đã có nhiều bài nói, bài viết Về vấn đểxây dụng đáng cầm quyền. Trong Di chúc để lại, tác phẩm cuối cùng của đờimình, khi viết về Đảng, Người đã đặt ra những yêu cầu đối với đảng cầmquyền: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên cán bộ phải thậtsự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, Chí công Vôtư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, làngười đầy tớ thật trung thành của nhân dân 22, tr.250.Thực tiễn học tập nghiên cứu Về quyền lực chính trị cầm quyềntrong những năm qua cho thấy còn một số ý kiến, quan niệm khác nhau Vềquyền lực cầm quyền. Có ý kiến đồng nhất quyền lực Với quyền lãnh đạovà cầm quyền; năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền, cho rằng đây là cáckhái niệm luôn song hành. Một số ý kiến khác luận giải phạm trù quyền lựcbao hàm trong nó vấn đề cầm quyền, cầm quyền bao hàm trong nó Sự lãnhđạo. Một Sô ý kiên ngược lại cho răng khái niệm lãnh đạo rộng hơn câm quyền, cầm quyền bao gồm vấn đề quyền lực... Do vậy, những nội dungxoay quanh lý Iuận về quyền lãnh đạo cầm quyền vẫn 1à những vấn đề cầnđược tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.Tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các kỳ Đại hộiĐảng, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm quý báu: “ Sự lãnh đạo đúng đắncủa Đảng là nhân tế hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”13, tr.66. Trong phương hướng, giải pháp Xây dụng đáng của nhiệm kỳ Đạihội X, Đảng ta đã xác định: “Nghiên cứu, tổng kết, tiếp tục làm rõ quan điểmvề đăng lãnh đạo đảng cầm quyền làm cơ Sở đổi mới phương thức lãnh đạocủa đăng một cách cơ bán, toàn điện”12, tr.306. Tại Đại hội XI của Đảng,trong phương hướng, giải pháp xây dụng đăng những năm tới, Đảng ta tiếptục Xác định phải “Tăng cường nghiên cứu lý 1uận, tổng kết thực tiễn, làmsáng tỏ một số vấn đề Về đảng cầm quyền. . .” 13, tr.255.Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnhCNH, HĐH hội nhập quốc tế, xây dựng hoàn thiện nhà nước phápquyền XHCN ở nước ta đặt ra những yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò củaĐảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo hệ thống chính trị Xã hội, xâydựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, Văn minh. Ban chấphành Trung ương Đảng khóa XI, kỳ hợp thứ đã ban hành Nghị quyết 12Một số vấn đề Cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nhằm nâng cao năng lựccầm quyền của đảng, phòng tránh những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủnghĩa Xã hội, tình trạng suy thoái Về chính trị, tưởng, đạo đức lối sống,nguy co “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng.Trước những yêu cầu của thời kỳ mới, hơn bao giờ hết những vấn đề cơbản Về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phải được quan tâmnghiên cứu làm sáng tỏ cả Về lý luận thực tiễn. Chính VÌ những lý do trên,tác giả đã 1ựa chọn thực hiện đề tài: Năng lực cầm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu:Lý luận Về đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Vàxây dụng đảng trong điều kiện cầm quyền là vấn đề đã được nhiều nhà khoahọc, nhà nghiên cứu quan tâm. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bàiviết liên quan đến vấn đề này. Có thể chia thành 2 nhóm như sau:2.1 Các công trình nghiên cứu về đảng cộng sản, đảng cộng sản cầmquyền . Vấn đề đảng cộng sản cầm quyền là một trong những nội dung quantrọng của chủ nghĩa MácLênin, tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tronggiai đoạn MácĂnghen, đo thực tiễn giai cấp Vô sản chưa giành được chínhquyền dO vậy các ông chỉ bản Về vấn đề đảng chính trị, đảng của giai cấp Vôsản chủ yếu qua tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản, Công Xã Paris.Lênin đã phát triển những tưởng của MácĂng Ghen đưa ra những luậnđiểm sâu sắc về vấn đề cầm quyền của Đảng Cộng sản, 8 nguyên tắc đối vớiđảng kiểu mới. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn để xây dựng Đảng Cộngsản Việt Nam Với cách là đảng cầm quyền luôn được là vấn đề quan tâmtrăn trở của Người. Hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vềđáng cầm quyền được thể hiện qua các diễn văn, bài nói, bài Viết... đặc biệtqua các tác phẩm Sửa đổi lối làm việc ( viết năm 1947) Di chúc ( viết từnăm 1965), tác phẩm đặc sắc bản về Đảng cầm quyền, xây dụng chính đốnđảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh Về Xây dụng đáng, đáng cầm quyền được nhiềutác giả quan tâm nghiên cứu như Trần Đình Huỳnh ( chủ biên) (1993): Tìmhiểu tưởng Hồ Chí Minh Về xây dựng Đảng, Nxb CTQG, H; Phạm NgọcQuang (1994): Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ta về từ tuệ, NxbCTQG, H; Lê Văn Lý (chủ biên), Mạch Quang Thắng, Đặng Đình Phú(2002)2Tư tưởng Hồ Chí Minh Về vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của Đảngtrong điều kiện Đảng cầm quyền, Nxb CTQG, H; Trần Đình Huỳnh, Ngô Kim Ngân (2004): tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền, Nxb HàNội. . .. Các tác giả đã trình bày luận điểm chủ yếu của tưởng Hồ Chí MinhVề đảng cộng sản, vai trò của đảng cầm quyền trong quan niệm của Hồ ChíMinh, những nội dung tưỏng của Hồ ChíMinh Về xây dụng đáng, nâng caonăng lực trí tuệ của đảng, con đường, biện pháp giáo dục lý luận để xây dụngđáng, vận dụng tưởng của Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng Cộng sản ViệtNam. Về xây dụng đáng cầm quyền, trong những năm qua đã có nhiều côngtrình nghiên cứu: Lê Duẩn (1981): Mấy vấn đề về đăng cầm quyền, Nxb Sựthật, H; Đỗ Hoài Nam (chủ biên) (2008): Vị trí cầm quyền vai trò lãnh đạocủa Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới, Nxb CTQG, H; NguyễnVăn Huyên (chủ biên) (2011): Đảng cộng sản cầm quyền, nội dung vàphương thức cầm quyền của đảng, Nxb CTQG, H; Nguyễn Khánh (2010):Một số suy nghĩ Về mối quan hệ giữa đảngnhà nước nhân dân, NxbCTQG, H; Đề tài khoa học KX.O3.IOz “Một số vấn đề 1ý luận về xây dụngđảng đối Với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xãhội” do Cổ GS Đặng Xuân Kỳ làm chủ nhiệm. Các công trình đã nghiên cứumột cách toàn diện Về vị trí, vai trò, phương thức cầm quyền của đảng, tìnhhình xây dụng Đảng ta từ khi cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những vấnđề cấp bách đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mớiđất nước. Đặc biệt là công trình của cố GS. Đặng Xuân Kỳ đã làm sáng tỏhơn những vấn đề lý luận Về xây dụng đảng trong tình hình hiện nay.Trong nước, đã có một số hội thảo khoa học giữa Việt Nam với cácquốc gia láng giềng bản Về kinh nghiệm xây dụng đáng. Năm 2004, Hội thảolý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc Về“ Xây dựng đáng cầm quyền, kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm củaTrung Quốc” (ngày 161822004). Năm 2011, Viện Nghiên cứu Trung QuốcViện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Trung Quốc Gợi mở với Việt Nam” .Các hội thảo đã bản chuyên sâu về những kinh nghiệm trong công tác xâydựng Đảng như kinh nghiệm nâng cao Chất lượng công tác tưởng, lý luận;đổi mới công tác cán bộ; về xây dựng quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhândân. .. Ngoài ra, có một số bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh, nội dung 1ãnhđạo, cầm quyền của Đảng như: Đảng cầm quyền với việc bảo đảm quyền lựcthuộc về nhân dân lao động của PGS.TS Hồ Tấn Sáng đăng trên Tạp chí Lýluận chính trị số 32005; GSTS Duong Xuân Ngọc với bài viết: Vận dụng tưtưởng của Lênin về đăng cầm quyền vào công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảngta trong thời kỳ đổi mới, Tạp Chí lý luận chính trị, số 62005; Bài viết củaPGS. Trần Đình Huỳnh, Đảng ta là đảng cầm quyền, đăng trên tạp chí Xâydựng Đảng số 122005; bài: Nhận thức khái niệm “Đảng lãnh đạo”, “Đảngcầm quyền” theo tưởng Hồ Chí Minh của PGS, TS. Nguyễn Hữu Đồng vàTS. Ngô Huy Đức đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số 72011; bài: Một sốvấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong điều kiện mới củaGSTS. Mạch Quang Thắng, tạp chí Triết học số 102011.2.2 Các công trình nghiên cứu về năng lực lãnh đạo, năng lực câmquyền của Đảng cộng sản. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dụng đáng, nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cán bộ đảng viên, nănglực cầm quyền của đáng được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệttrong thời kỳ đổi mới, từ 1986 đến nay: Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII,IX, X, XI; Nghị quyết hội nghị TW sáu (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết hội nghị1ầnthứtư Ban chấp hành TW Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xâydựng Đảng hiện nay”... Các công trình nghiên cứu của Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, TrầnKhắc Việt (đồng chủ biên) (2004): Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiếnđấu của Đảng trong thời kỳ mới, Nxb CTQG, H; Học viện Chính trị Hànhchính Quốc gia (2010): Hội thảo khoa học “Năng lực cầm quyền của Đảngtrong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ỞViệt Nam Lào Thực trạng giải pháp” (lưu hành nội bộ); Nguyễn VănHòa (chủ biên)(2006), Nâng tầm tưởng trí tuệ của Đảng cầm quyền đápứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới, Nxb CTQG, H; Nhà xuất bảnQuân đội nhân dân (2006), Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnhđạo sức chiến đấu của Đảng (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X), H; Bàiviết của GSTS Phùng Hữu Phú (2011): Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnhcầm quyền của Đảng Cộng sản một Số vấn đề từ thực tiễn Việt Nam, Tạp chíTuyên giáo số 122011... Các công trình, bài viết đã đề cập đến thực trạngđổi mới, chỉnh đốn Đảng ta những năm qua, yêu cầu nâng cao năng lực lãnhđạo của Đảng trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, làmrõ Về tầm tưởng, trí tuệ của Đăng, bản lĩnh chính trị của Đảng, đề xuất mộtsố giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng.Những liệu, công trình khoa học các bài viết trên 1à những tài liệuquý báu có giá trị lý luận thực tiễn cho việc nghiên cứu các vấn đề Về đảngcầm quyền trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên các công trình này chưa đềcập trực tiếp đến những vấn đề cơ bản Về “ năng lực cầm quyền của ĐảngCộng sản Việt Nam ”.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:3.1. Mục tiêu:Trên cơ Sở làm rõ, có tính học thuật, Về năng lực cầm quyền của đảngcộng sản năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, luận Văn đềxuất những định hướng nhằm nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng 103.2. Nhiệm vụ của đề tài: Hệ thống hoá các tri thức về đăng chínhtrị, đảng cộng sản cầm quyền,khái quát Về quátrình cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đưa ra quan niệm những tiêu chí đánh giá năng lực cầm quyền củaĐảng Cộng sản Việt Nam. Làm rõ Về những nhân tố ảnh hưởng điều kiện đảm bảo năng lựccầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề xuất định hướng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.4. Đối tượng phạm Vì nghiên cứu:Đề tài có đối tượng nghiên cứu là làm rõ những vấn đề CƠ bản có tínhhọc thuật Về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.Phạm Vi nghiên cứu: nghiên cứu Về lịch sử cầm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam tập trung trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH hộinhập quốc tế từ 1986 đến nay.5. Cơ sỏ lý luận phương pháp nghiên cứu: CƠ SỞ lý 1uận của luận Văn là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMácLênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sảnViệt Nam Về quyền 1ực chính trị cầm quyền, Về đảng cộng sản, đảng cộngsản cầm quyền, Về quan hệ giữa đảng cộng sản Với các thành tố trong hệthống chính trị. Đề tái sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, phương phápkết hợp lôgíc Với 1ịch sử trong đó coi trọng việc nghiên cứu phân tích tài liệu.6. Đóng góp mới của đề tài: Đề tài góp phần 1àm sáng tỏ phạm trù năng lực cầm quyền của ĐảngCộng sản Việt Nam, một trong những vấn đề quan trọng của lý luận Về đảngcộng sản cầm quyền. Đây là vấn đề được toàn đảng, toàn dân quan tâm, đặcbiệt trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta đang thực hiện N ghi quyết hội nghịsản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 103.2. Nhiệm vụ của đề tài: Hệ thống hoá các tri thức về đăng chínhtrị, đảng cộng sản cầm quyền,khái quát Về quátrình cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đưa ra quan niệm những tiêu chí đánh giá năng lực cầm quyền củaĐảng Cộng sản Việt Nam. Làm rõ Về những nhân tố ảnh hưởng điều kiện đảm bảo năng lựccầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề xuất định hướng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.4. Đối tượng phạm Vì nghiên cứu:Đề tài có đối tượng nghiên cứu là làm rõ những vấn đề CƠ bản có tínhhọc thuật Về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.Phạm Vi nghiên cứu: nghiên cứu Về lịch sử cầm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam tập trung trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH hộinhập quốc tế từ 1986 đến nay.5. Cơ sỏ lý luận phương pháp nghiên cứu: CƠ SỞ lý 1uận của luận Văn là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMácLênin, tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sảnViệt Nam Về quyền 1ực chính trị cầm quyền, Về đảng cộng sản, đảng cộngsản cầm quyền, Về quan hệ giữa đảng cộng sản Với các thành tố trong hệthống chính trị. Đề tái sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, phương phápkết hợp lôgíc Với 1ịch sử trong đó coi trọng việc nghiên cứu phân tích tài liệu.6. Đóng góp mới của đề tài: Đề tài góp phần 1àm sáng tỏ phạm trù năng lực cầm quyền của ĐảngCộng sản Việt Nam, một trong những vấn đề quan trọng của lý luận Về đảngcộng sản cầm quyền. Đây là vấn đề được toàn đảng, toàn dân quan tâm, đặcbiệt trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta đang thực hiện N ghi quyết hội nghị 111ần thứ BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách Về xâydựng Đảng hiện nay”. Đề tài có thể được dùng 1àmtăỉ liệu tham khảo trong việc nghiên cứucác vấn đề Về quyền lực chính trị cầm quyền, nâng cao năng lực cầmquyền của đảng cộng sản trong thờỈ đại ngày nay.7. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tàiIiệu tham khảo, luận văn kết cấu thành 2 chương , 6 tiết. 12Chương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNG CẨM QUYỂNVÀ NĂNG LỰC CẨM QUYỀN CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1.1.Quan niệm về đăng cầm quyền, đảng cộng sản cầm quyền1.1.1. Đảng chính trị, đảng cầm quyền đảng cộng sản cầm quyền1.1.1.1. Đảng chính trị (political party):Đảng chính trị 1à phạm trù đặc biệt quan trọng của khoa học chính trịVà đời sống chính trị hiện đại. Trong 1ịch Sứ, sự ra đỜi của ĐCT gắn liền Vớicác cuộc đấu tranh giai Cấp sự hình thành nhà nước. Cùng với sự pháttriển của đời sống Xã hội, ĐCT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng tronghệ thống tổ chức quyền 1ực, thực hiện các hoạt động tập hợp, tổ chức lựclượng những người cũng chính kiến, quan điểm để đấu tranh vì mục tiêu giaicấp, giành quyền 1ực nhà nước sử dụng quyền 1ực đó cho các lợi Ích củagiai cấp. Ngày nay, các đảng chính trị phát triển Với nhiều hình thức, ớ khắpcác quốc gia trên thế giới. Tương ứng VỚi cơ cấu giai cấp của nó, các đảngchính trị có thể là đáng sản, đảng Vô sản, đảng nông dân, đảng địa chủ,đáng tiểu sản, cũng có thể 1ă1iên minh giai cấp ( giữa sản địa chủ. . .).Khái niệm ĐCT, tùy vào những cách tiếp cận khác nhau, có những quanniệm khác nhau.Nhà đảng học người Pháp M. Duverger, nghiên cứu ĐCT dưới góc độtranh cử, giành chính quyền, cho rằng đáng là tổ chức của những người tựnguyện, được 1ập ra để tranh cứ vào cácquan công quyển 21, tr.25.Tác giả cuốn Từ điển Chính quyền chính trị Hoa Kỳ, Jay M. Shafritsthì cho rằng ĐCT là tổ chức tìm cách nắm quyền lực chính trị bằng cách bầuthành viên của mình VàO cácquan nhà nước, nhờ đó tưởng chính trị củahọ được phản ánh trong chính sách công cộng 21, tr.26. 13Từ điển Bách khoa Triết học (Liên Xô cũ) định nghĩa : ĐCT là một tổchức chínhtrị thể hiện những 1ợi ích của một giai cấp, hay một tổ chức Xã hội,liên kết những đại diện ưu nhất của giai cấp để lãnh đạo giai cấp đạt tớimục đích, lý tưởng nhất định.Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa : đáng là một nhóm người kết lại vớinhau để hoạt động với những mục đích nhất định ; là tổ chức chính trị đại diệnVà đấu tranh Vì quyền lợi của một giai cấp, một tầng lớp Xã hội.9, tr. 586.Quan điểm của chủ nghĩa MácLênin 1uôn khẳng định ĐCT là đội tiênphong của một giai cấp (hay một tầng lớp) nào đó, được tổ chức dựa trên nềntảng hệ tưởng nhất định, hoạt động theo điều 1ệ, cương lĩnh, chiến đấu Vìmục tiêu, lý tưởng Xác định. ĐCT là phạm trù lịch sử, gắn 1iền với Sự phânchia Xã hội thành giai cấp, 1à công cụ mà các giai cấp, các tầng lớp Xã hộisáng lập nên sử dụng Với mục tiêu giành quyền 1ưc, trực tiếp tối thượnglà quyền 1ưc nhà nước. Trong Xã hội hiện đại, tưong ứng Với cơ cấu giai cấp,có thể có mô hình một đảng, hai đảng hoặc đa đảng, tuy nhiên Về thực chất,ĐCT luôn mang bản chất giai cấp. Chính Vì vậy, khi đánh giá Về ĐCT, khôngnên chỉ nhìn tên gọi hay cương lĩnh chính trị của nó mà phải nghiên cứu hànhđộng thực tế của các đảng. Như Lênin đã chỉ rõ “ Để nhận rõ được cuộc đấutranh của các đáng, thì không nên tin ở lời nói, mà nên nghiên cứu lịch sửthực sự của các đảng, nghiên cứu chủ yếu là việc họ 1àm, chứ không phảinhững 1òi nói Về bản thân họ, xem họ giải quyết các vấn đề chính trị như thểnào, xem thái độ họ như thể nào trong những vấn đề có liên quan đến 1ợi Íchthiểt thân của các giai cấp khác nhau trong Xã hội: địa chủ, bán, nông dân,công nhấn...”51,tr.355Ngày nay, trong Xã hội dân chủ, ĐCT phải là đáng hợp pháp, được phápluật thừa nhận Về tổ chức phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp 1uật.Tựu chung lại, dù nghiên cứu dưới góc độ nào thì ĐCT cũng vẫn là tổchức chính trị bao gôm những người tự nguyện, có cùng chính kiến, đại diện
 • 99
 • 331
 • 1

tưởng ngoại giao của hồ chí minh sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay tt

Tư tưởng ngoại giao của hồ chí minh và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay tt
... từ hồn thiện khái niệm tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Về bản, tác giả cho tưởng Hồ Chí Minh ngoại giao phận tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cách mạng Việt Nam; tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. .. sắc tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Luận án khẳng định giá trị khoa học yêu cầu khách quan việc vận dụng tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn nay; khẳng định tưởng. .. Việt Nam Chƣơng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ, TÌNH HÌNH TRONG NƢỚC SỰ VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
 • 27
 • 164
 • 0

Giải phóng phụ nữ từ quan điểm chủ nghĩa mác lênin đến tưởng hồ chí minh, quan điểm của đảng cộng sản việt nam thực tiễn ở nước ta

Giải phóng phụ nữ từ quan điểm chủ nghĩa mác  lênin đến tư tưởng hồ chí minh, quan điểm của đảng cộng sản việt nam và thực tiễn ở nước ta
... học quan tâm nghiên cứu vấn đề Chính thực tế thơi thúc tơi chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam thực tiễn. .. đình phụ nữ có Ýt Ên phẩm chun bàn vấn đề giải phóng phụ nữ Trước tình hình đó, tác giả chọn đề tài: "Giải phóng phụ nữ: từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin đến tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng. .. đích Trên sở làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta giải phóng phụ nữ, tác giả luận chứng điều kiện giải pháp chủ yếu nhằm giải phóng phụ nữ, thực bình đẳng
 • 136
 • 108
 • 0

Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống. Liên hệ với đời sống thực tiễn hiện nay.

Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống. Liên hệ với đời sống thực tiễn hiện nay.
... sau: -Khái niệm văn hóa theo tưởng Chí Minh -Quan điểm Hồ Chí Minh vấn đề chung văn hóa -Quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa đời sống -Thành tựu hạn chế văn hóa với đời sống thực tiễn -Nguyên nhân... 2.NHỮNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA 2.1Khái niệm .2 2.2 Quan điểm Hồ Minh vấn đề chung văn hóa 2.3 Quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa đời sống PHẦN 3.LIÊN HỆ THỰC... xa xỉ văn hóa phải soi đường cho quốc dân 2.3 .Quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa đời sống *Văn hố đời sống Hồ Chí Minh phát động phong trào xây dựng đời sống viết tác phẩm Đời sống để hướng dẫn thực
 • 22
 • 122
 • 2

LUẬN văn THẠC sĩ quan điểm của v i lênin về bình đẳng dân tộc sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam ở nước ta hiện nay

LUẬN văn THẠC sĩ  quan điểm của v i lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam ở nước ta hiện nay
Dân tộc, bình đẳng dân tộc luôn là vấn đề chính trị xã hội có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi quốc gia. Bình đẳng dân tộc vừa là nhu cầu, mục tiêu, vừa là nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới giữa các dân tộc (tộc người) trong một quốc gia dân tộc. Bình đẳng dân tộc là cơ sở để mọi dân tộc thực hiện quyền nghĩa vụ ngang nhau, không phân biệt dân tộc lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, chủng tộc màu ra ... luận quan i m V. I. Lênin bình đẳng dân tộc * Trước nghiên cứu sở khoa học quan i m V. I. Lênin bình đẳng dân tộc đ i h i cần ph i hiểu quan niệm dân tộc, v n đề dân tộc bình đẳng dân tộc Dân tộc. .. i m V. I. Lênin bình đẳng dân tộc nước ta th i gian t i * Nhiệm v nghiên cứu - Làm rõ sở khoa học hình thành n i dung quan i m V. I. Lênin bình đẳng dân tộc - Sự v n dụng Đảng Cộng sản Việt Nam. .. thực bình đẳng dân tộc nước ta th i kỳ đ i từ năm 1986 đến định hướng v n dụng quan i m V. I. Lênin bình đẳng dân tộc Việt Nam Đ i tượng, phạm vi nghiên cứu * Đ i tượng nghiên cứu Quan i m V. I. Lênin
 • 93
 • 57
 • 0

TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỰC TIỄN HIỆN NAY

TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CÁC MÁC VỀ VẤN ĐỀ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY
Nghiên cứu này đề cập đến quan điểm của Các Mác về vấn đề bất bình đẳng (BBĐ) trong Chủ nghĩa bản (CNTB) thực hiện công bằng xã hội (CBXH) trong hình thái kinh tế xã hội Công sản chủ nghĩa (CSCN). Nội dung bài viết làm rõ: (i) Quan điểm của Các Mác của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề BBĐ thực hiện CBXH; (ii) Thực tiễn giải quyết vấn đề BBĐ thực hiện CBXH ở Việt Nam, những thành tựu nổi bật những hạn chế, bất cập đang đặt ra hiện nay; (iii) Đề xuất mục tiêu, định hướng đối với vấn đề BBĐ thực hiện CBXH ở Việt Nam. ... cấp bị trị Từ việc phê phán xã hội đương thời, Mác phân tích cách cặn kẽ ngun nhân bất bình đẳng tồn CNTB xã hội dựa chế độ hữu Mác đề cập đến vấn đề bất bình đẳng tầng sâu vấn đề, khác biệt... thuyết bất bình đẳng xã hội, học thuyết đóng vai trò làm tảng cho xây dựng chế độ xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Việt Nam Quan điểm bất bình đẳng Các Mác Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848),... giai cấp bắt nguồn từ sở hữu liệu sản xuất nguồn gốc bất bình đẳng xã hội Đồng thời bất bình đẳng xã hội trị bắt nguồn từ bất bình đẳng kinh tế Muốn thủ tiêu nguồn gốc bất bình đẳng xã hội phải
 • 15
 • 24
 • 0
1 2 3 4 .. >