Tổng hợp tài liệu :

Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của lá Dâu tằm

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh
. toàn nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (OLIV. ) Rehd. et wils) ở Hà tĩnh Chuyên nghành:. đợc nghiên cứu nhiều về thành phần hoá học. Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài (nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây Huyết đằng
 • 58
 • 608
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) ở đông sơn thanh hoá

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ và hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) ở đông sơn thanh hoá
. chỳng tụi ó chn ti " ;Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sim Rhodomyrtus tomentosa ở Thanh Hóa " nhm gúp phần xỏc nh. mẫu . 23 3.2.3 Chiết tách các hợp chất từ nụ hoa cây sim. 24 3.2.4 Xác định cấu trúc các hợp chất. .
 • 49
 • 749
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ CÂY DIẾP CÁ (Houttuynia cordata Thumb) CỦA VIỆT NAM" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. này nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây Diếp cá (Houttuynia cordata Thumb.) của Việt Nam để góp phần tạo cơ sở khoa học nâng cao giá trị sử dụng của loại cây. 11, SỐ 07 - 2008 Trang 73 PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ CÂY DIẾP CÁ (Houttuynia cordata Thumb) CỦA VIỆT NAM Trần Thị Việt Hoa, Lê Thị Kim Oanh Trường Đại học Bách Khoa, . TÓM TẮT: Phân lập xác định cấu trúc các hợp chất Sesamin, β -sitosterol Quercitrin trong cao ete dầu hỏa cao etyl acetat thu được từ cây Diếp cá. 1. MỞ ĐẦU Cây Diếp cá từ lâu đã
 • 5
 • 701
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sắn thuyền (syzygium resinosum (Gagnep) Merr. et Perry) ở Thanh Hoá." potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. khoa học, tập XXXVIII, số 3A-2009 67 PHÂN LậP XáC Định CấU TRúC MộT Số HợP CHấT Từ Nụ HOA CâY SắN THUYềN (SYZYGIUM RESINOSUM (GAGNEP) MERR. ET PERRY) THANH HOá Nguyễn Văn Thanh. Thanh, Tách xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây vối cleistocalyx operculatus (Roxb) Merr. et Perry ở Nghệ An cây sắn thuyền syzygium resinosum (Gagnep) Merr. et Perr ở Thanh Hoá, Luận. Phạm Thị Thanh Mỹ, Xác định cấu trúc một số hợp chất tách từ rễ cây sắn thuyền (syzygium resinosum (Gagnep) Merr. et Perr ), Tạp chí Hoá học, T.46 (5A), 2008, tr. 260-264 [5] Nguyễn Văn Thanh,
 • 4
 • 487
 • 1

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây lãnh công (fissistigma oldhami (hemsl ) merr ) ở nghệ an
. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VIẾT LUẬN PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ CÂY LÃNH CÔNG (FISSISTIGMA OLDHAMI ( HEMSL .) MERR .) Ở NGHỆ AN Chuyên ngành:. để xác định cấu trúc các hợp chất thu được từ quả cây lãnh công. 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu dịch chiết quả cây lãnh công (Fissistigma oldham (Hemsl. ) Merr .) thuộc họ Na ở. môi thích hợp để thu được hỗn hợp các hợp chất từ quả cây lãnh công (Fissistigma oldham (Hemsl. ) Merr .). - Sử dụng các phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân lập các hợp chất. - Sử
 • 64
 • 276
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam
... (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol (3 3) v 1- hexatriacontanol (3 4): [5] 26 (2 5) (2 6) (2 7) CHO CHO H3CO OCH3 OH (2 9) (2 8) H3CO 43 OH (3 0) CHO 43 OH (3 1) (3 2) 27 (3 3) (3 4) Nm 2010, Trn ng Thch, Phm Vn... ( 1) v gardnerinin ( 2)[ 9] ( 1) 14 ( 2) Cht hydroxyltetrahydrofuran ( 3) t cõy (goniothalamus donnaiens): ( 3) Trong cõy (goniothalamus gardneri) thu c cỏc cht tonkinelin ( 4) v donhexocin( 5) : ( 4). .. goniothalamin(2 5) axit cinnamic , (2 6) axit p methoxycinnamic (27)axit-3,4 -imethoxycinnamic (28)syrngaldehyde (2 9) vanilline (3 0) 4- hydroxybenzaldehyde (3 1) axitprotocatechuic (3 2) 2,4,6trimethoxyphenol
 • 56
 • 188
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nấm daldinia concentrica ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nấm daldinia concentrica ở việt nam
...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TỐNG PHƯƠNG THỦY PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ NẤM DALDINIA CONCENTRICA Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: HÓA HỌC HỮU CƠ Mã số: 60440114... thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất cytochalasan từ nấm Daldinia Concentrica Sử dụng phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân lập hợp chất Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất. .. sinh học, thành phần hóa học nấm Daldinia concentrica Việt Nam Xác định cấu trúc, tính chất, hoạt tính sinh học hợp chất cytochalasan nấm Daldinia concentrica Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Chiết
 • 75
 • 308
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả thể nấm thượng hoàng (phellinus pini) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả thể nấm thượng hoàng (phellinus pini) ở việt nam
... tiến hành nhiều Việt Nam [20] Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ thể nấm Thượng Hoàng (Phellinus pini) Việt Nam từ góp phần xác định thành phần hoá học hợp chất tìm nguồn... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HOA PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ THỂ NẤM THƯỢNG HOÀNG (PHELLINUS PINI) Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ Mã số: 60440114... môi thích hợp để thu hỗn hợp chất từ thể nấm Phellinus pini - Sử dụng phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân lập hợp chất - Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất thu Phương
 • 61
 • 463
 • 3

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây xà cừ (khayasenegalensis a juss) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ vỏ cây xà cừ (khayasenegalensis a juss) ở việt nam
... (4:1) Chất A (2:1) Chất B đồ 2.1: Phân lập hợp chất vỏ xà cừ 2.3.2 Xác định cấu trúc Xác định cấu trúc hợp chất phương pháp phổ 28 Chương III KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Xác định cấu trúc A...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MAI THỊ KIM PHƯỢNG PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ VỎ CÂY XÀ CỪ (KHAYA SENEGALENSIS A.JUSS) Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA... phần hoá học Chính chọn đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ vỏ xà cừ (Khaya senegalensis A.Juss) Việt Nam nhằm góp phần xác định thành phần hoá học xà cừ tìm nguồn nguyên liệu cho
 • 69
 • 489
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây hồng bì rừng (clausena dunniana h les) ở nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ quả cây hồng bì rừng (clausena dunniana h les) ở nghệ an
... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẶNG ĐÌNH HẢO PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT TỪ QUẢ CÂY HỒNG BÌ RỪNG (CLAUSENA DUNNIANA H LES) Ở NGHỆ AN Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60.44.01.14... chứa hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có triển vọng y dược Chính chọn đề tài “ Phân lập xác đinh cấu trúc số hợp chất từ Hồng bì rừng (Clausena dunniana H Les) Nghệ An từ góp phần xác định. .. Tetramethylsilan UV : Ultraviolet DANH MỤC ĐỒ, BẢNG, HÌNH Trang Hình 1.1 Cây Hồng bì rừng 37 đồ 2.1 Phân lập hợp chất Hồng bì rừng 43 Bảng 3.1 Bảng số liệu phổ1H-NMR 13C-NMR hợp chất
 • 77
 • 302
 • 0

Luận văn thạc sĩ phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam

Luận văn thạc sĩ phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam
... (Goniothalamus tamirensis Pierre ex & Gagn) - Phõn lp v xỏc nh cu trỳc hp cht t lỏ cõy giỏc miờn 4 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu l dch chit lỏ ca lỏ cõy giỏc miờn (Goniothalamus tamirensis Pierre ex &. .. O TO TRNG I HC VINH PHN LP V XC NH CU TRC MT S HP CHT T L CY GIC MIấN (GONIOTHLAMUS TAMIRENSIS PIERRE EX & GAGN.) VIT NAM Chuyờn ngnh : HO HU C Mó s: 60.44.27 LUN VN THC S HO HC Ngi hng dn... chn ti: Phõn lp v xỏc nh cu trỳc mt s hp cht t lỏ cõy giỏc miờn (Goniothalamus tamirensis Pierre ex & Gagn.) Vit Nam t ú gúp phn xỏc nh thnh phn hoỏ hc ca cỏc hp cht v tỡm ngun nguyờn liu cho
 • 70
 • 229
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây giác đế miên (goniothlamus tamirensis pierre ex gagn ) ở việt nam
... chọn lọc với dung môi thích hợp để thu đƣợc hỗn hợp hợp chất từ giác đế miên (Goniothalamus tamirensis Pierre ex & Gagn) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ giác đế miên 4 Đối tƣợng nghiên... phân lập xác định cấu trúc hóa học 10 hợp chất từ Giác đế Tamin Trong khuôn khổ báo tác giả trình bày việc phân lập xác định cấu trúc hóa học 10 ancaloit từ (goniothalamus tamirensis Pierre )Cấu. .. thích hợp để thu đƣợc hỗn hợp hợp chất dùng cho nghiên cứu đƣợc nêu phần thực nghiệm 2.1.2 Phƣơng pháp phân tích, phân tách hỗn hợp phân lập hợp chất Để phân tích phân tách nhƣ phân lập hợp chất,
 • 62
 • 312
 • 0

Chiết xuất, phân lập xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của Dâu tằm

Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat của lá Dâu tằm
... dịch chiết toàn phần dịch chiết phân đoạn Dâu tằm Phân lập số hợp chất từ dịch chiết phân đoạn Dâu tằm Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp chiết. .. liệu thành phần hóa học phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển dược liệu Dâu tằm Việt Nam, thực đề tài: Chiết xuất, phân lập xác định cấu trúc số thành phần từ phân đoạn ethyl acetat Dâu tằm. .. HÀ NỘI NGUYỄN PHƢƠNG NAM Mã sinh viên: 1401412 CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ THÀNH PHẦN TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA DÂU TẰM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn:
 • 76
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >