Tổng hợp tài liệu :

4 bien doi bieu thuc chua can bac hai

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
. Giaựo vieõn: Phan Vaờn Hien Dùng bảng căn bậc hai hoặc máy tính, tìm giá trị biểu thức A BT: 45 125 20 5A = + + + 24,597 TRƯỜNG THCS TT. 3 5 + 5= 3 3 = 7 3 2 5 MỘT CÁCH TỔNG QUÁT : MỘT CÁCH TỔNG QUÁT : Với hai biểu thức A, B mà B≥ 0, ta có: Nếu A ≥ 0 và B≥ 0 thì Nếu A < 0 và B ≥ 0 thì
 • 28
 • 3,786
 • 12

TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI

TIET 9 DS 9 BIEN DOI DON GIAN BIEU THUC CHUA CAN BAC HAI
. Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Mục tiêu: Hs biết được. các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức . Tiết 9. Đ 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
 • 15
 • 1,411
 • 5

Bài giảng: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Đại số 9)

Bài giảng: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Đại số 9)
Bài giảng có phần ngâng cao.Trình bày theo hướng "Lấy học trò làm trung tâm". . 60 = 11 11 54 0 15. 36 = 11 1 . 15 36 = 11. 15 1 . 15 6 = 1 65 . 90 = 3 3 50 2. 25 = 3 1 . 2 25 = 3.2 1 . 2 5 = 6 . 10 = 5 5 98 2. 49 = 5 1 . 2 49 = 5. 2 1 . 2. đổi: 2 3 5 3 .5 45= = 49 7< = 3 5 7. < c. Ta lần lợt biến đổi: 2 1 1 51 .51 3 3 = ữ 1 .51 9 = 17 3 = ; 2 1 1 150 . 150 5 5 = ữ 1 . 150 25 = 6=
 • 26
 • 6,864
 • 0

Phúc. T 09 - $ 6 Biến đỏi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Phúc. T 09 - $ 6 Biến đỏi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
. −=+−+ T ng qu t: (SGK) Giáo án Đại Số 9 GV: Lê Đình phúc Ngày Soạn: 04 /09/ 2010 Ngày dạy: 07 /09/ 2010 6 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI Tuần:. dấu căn 2.Kỹ năng: - HS cĩ kỹ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn. - Bi t vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và r t gọn biểu thức.
 • 2
 • 734
 • 7

Phúc. T 11 - $ 7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

Phúc. T 11 - $ 7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
. GV: Lê Đình phúc Ngày Soạn: 10/09/2010 Ngày dạy: 14/09/2010 7 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (tt) Tuần: 06 Ti t: 11 Trường THCS Đạ M’Rông. - Bước đầu bi t cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi nói trên - Bi t vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và r t gọn biểu thức. 3. Thái
 • 2
 • 897
 • 4

BÀI 2: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI pptx

BÀI 2: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI pptx
. BÀI 2: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI. (T 1 ) LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T 2 ) A. Mục tiêu: - Luyện tập cho học sinh các phép tính, các phép biến. bài tập, máy tính. HS: Ôn tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp: 9A 1 9A 2 2. Nội dung: Phần I CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI. 36 (cm )  HDHT: Tiếp tục ôn tập về định nghĩa, tính chất của căn thức bậc hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai và các hệ thức lượng trong tam giác vuông. 5 6 AB AC  S
 • 4
 • 775
 • 1

BÀI 3: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI doc

BÀI 3: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI doc
. tập các phép tính, các phép biến đổi về căn bậc hai; máy tính bỏ túi. C.Tiến trình dạy - học: 1. Tổ chức lớp: 9A 1 9A 2 2. Nội dung: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI. . BÀI 3: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI. (T 2 ) LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T 1 ) A. Mục tiêu: - Luyện tập cho học sinh các phép tính, các. các phép biến đổi về căn bậc hai. - Thành thạo tìm căn bậc hai của một số không âm bằng máy tính bỏ túi, trình bày khoa học chính xác. - Vận dụng các phép biến đổi CBH vào thực hiện rút gọn biểu
 • 3
 • 773
 • 3

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 11 Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Bậc Haii ppsx

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 11 Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Bậc Haii ppsx
. Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 11 §6  Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai A A . . M M ụ ụ c c t t i i ê ê u u 1 1 . . K K i i ế ế n n . v v ớ ớ i i n n h h a a u u - - L L à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p 4 4 9 9 , , 5 5 0 0 , , 5 5 1 1 , , 5 5 2 2 t t r r a a n n g g 2 2 9 9 , , 3 3 0 0 s s g g k k . . . - - C C h h o o h h s s l l à à m m b b à à i i b b ở ở b b ả ả n n g g + +   2 5 5 .7 35 35 7 7 .7 7 7 a a b ab ab b b b b b    - - Q Q u u a a
 • 5
 • 489
 • 0

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) pdf

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) pdf
. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) I-MỤC TIÊU : -HS biết cách khử mẫu của biễu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu - bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi. -để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta pải biến đổi biểu thức sao cho mẫu trở thành bình phương của một số 1) khử mẫu của biểu thức lấy căn VD1: khử mẫu của biểu thức lấy căn )0( 2 6 4 6 2.2 2.3 2 3 ) 25 15 125 155 125 125.3 125.125 125.3 125 3 ) 3 6 3 3.2 3 3.2 3 2 ) 24 33 2 2        a a a a a aa a a c b a . động 2:khử mẫu của biểu thức lấy căn VD1:khử mẫu ? 3 2 có biểu thức lấy cănbiểu thức nào ?mẫu là bao nhiêu ? GV hướng dẫn cách làm : Nhân tử và mẫu của biểu thức lấy căn 2/3 với 3 để
 • 5
 • 601
 • 1

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) ppsx

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) ppsx
. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (T2) I-MỤC TIÊU : -HS biết cách khử mẫu của biễu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu - bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến. động 2:khử mẫu của biểu thức lấy căn VD1:khử mẫu ? 3 2 có biểu thức lấy cănbiểu thức nào ?mẫu là bao nhiêu ? GV hướng dẫn cách làm : Nhân tử và mẫu của biểu thức lấy căn 2/3 với 3 để. bảng phụ Hoạt động 3: Trục căn thức ở mẫu Gv khi biểu thứcchứa căn ở mẫu ,việc biến đổi làm mất căn ở mẫu gọi là trục căn ở mẫu -Gv đưa ra VD2 trục căn ở mẫu và lời giải lên bảng
 • 5
 • 1,438
 • 2

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 6 biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
. > 12 4.3 2 3 3 3 2 3 3 3 12 2 1 1 1 17 51 . 51 . 51 3 3 9 3   = = =  ÷   2 1 1 1 150 .15 0 .15 0 6 5 5 25   = = =  ÷   17 6 3 > 1 150 5 1 51 3 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC. = 2 2 3 3 .12 5 3.5.5 5 15 15 12 5 12 5 12 5 12 5 25 = = = = 3 3 4 2 3 3.2 6 6 2 2 .2 4 2 a a a a a a a a = = = 3 3 2a BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tiết 11 . Tiết 11 . § 6 § 6  . B = − ± m BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tiết 11 . Tiết 11 . § 6 § 6   I/KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN CTTQ: Với A, B là các biểu thức, A,B≥0, B≠0. II/TRỤC CĂN THỨC
 • 13
 • 843
 • 0

Bien doi don gian bieu thuc chua can bac hai

Bien doi don gian bieu thuc chua can bac hai
. Giaựo vieõn: Phan Vaờn Hien Dùng bảng căn bậc hai hoặc máy tính, tìm giá trị biểu thức A BT: 45 125 20 5A = + + + 24,597 Moân: Tiết 9 I . ĐƯA. + 9.3 9.5 + 5= 4 3 + 3 5 + 5= 3 3 = 7 3 2 5 MỘT CÁCH TỔNG QUÁT : MỘT CÁCH TỔNG QUÁT : Với hai biểu thức A, B mà B≥ 0, ta có: Nếu A ≥ 0 và B≥ 0 thì Nếu A < 0 và B ≥ 0 thì A B 2 = A B A
 • 28
 • 390
 • 0

Bài giảng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai môn đại số 9

Bài giảng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai môn đại số 9
. so saùnh : 33 27 = Keát quaû: v ÖÙng duïng: . Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai . So sánh các số có dạng a ( a , b là số thực , b không âm ) b . THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN 2 2ab 5a− Với a ≥ 0 Với a ≥ 0 ( ) aab 5.2 2 2 −= 43 20 ba−= Bài tập áp dụng: So sánh 2 số sau < Giải: 2 7 29 2 7 = 4. 7 = 28 Mà : < Nên : < 28 2 7 29 29 33 27 Haõy. .ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN Với A< 0 và B ≥ 0 ta có A B = – A B 2 2 3a 2ab− VÍ DUÏ 4 : ( ) aba 2.3 2 2 −= Vôùi ab ≥ 0 aba 2 .9 4 −= ba 5 18−= d) II .ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN Với A≥
 • 22
 • 361
 • 1

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (2)

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (2)
... www.themegallery.com BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 1) Khử mẫu biểu thức lấy TỔNG QUÁT Với biểu thức A, B mà A.B  B  0, ta có : A AB  B B Phần BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 2)...    3a (vì a < 0) Ta có: a a a BACK BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 1) Khử mẫu biểu thức lấy “Theo dõi, không ghi” Ví dụ : Khử mẫu biểu thức lấy 2.3 a)   3.3 5a b) 7b Ta có:... thức mẫu Ví dụ : Trục thức mẫu a) ; 10 b) ; 1 c) 5 Giải 5 5 a)    3 3 2.3 10 10(  1) 10(  1) b)    5(  1) 1  (  1)(  1) 6(  ) c)   3(  )  (  )(  ) TQ BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU
 • 12
 • 218
 • 0

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (3)

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (3)
... www.themegallery.com BiẾN ĐỔI ĐƠN GiẢN BiỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 1) Khử mẫu biểu thức lấy TỔNG QUÁT Với biểu thức A, B mà A.B  B  0, ta có : A AB  B B Phần BiẾN ĐỔI ĐƠN GiẢN BiỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 2)...    3a (vì a < 0) Ta có: a a a BACK BiẾN ĐỔI ĐƠN GiẢN BiỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 1) Khử mẫu biểu thức lấy “Theo dõi, không ghi” Ví dụ : Khử mẫu biểu thức lấy 2.3 a)   3.3 5a b) 7b Ta có:... thức mẫu Ví dụ : Trục thức mẫu a) ; 10 b) ; 1 c) 5 Giải 5 5 a)    3 3 2.3 10 10(  1) 10(  1) b)    5(  1) 1  (  1)(  1) 6(  ) c)   3(  )  (  )(  ) TQ BiẾN ĐỔI ĐƠN GiẢN BiỂU
 • 9
 • 217
 • 0

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (4)

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9 (4)
... §  BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I/KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN CTTQ: Với A, B biểu thức, A,B≥0, B≠0 A  B A.B  B AB B II/TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU Tổng quát: a) Với biểu thức. .. Tiết 11 §  BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I/KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN CTTQ: Với A, B biểu thức, A,B≥0, B≠0 A  B A.B  B AB B II/TRỤC CĂN THỨC Ở MẪU Ví dụ 2:Trục thức mẫu:...  Tiết 11 §  BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I/KHỬ MẪU CỦA BIỂU THỨC LẤY CĂN CTTQ: Với A, B biểu thức, A,B≥0, B≠0 A  B A.B  B AB B ?1 Khử mẫu biểu thức lấy căn: a) 125 b)
 • 13
 • 200
 • 0

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9

Bài giảng bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai đại số 9
... CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI / Đưa thừa số dấu Tổng quát: Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI / Đưa thừa số dấu Ví dụ 3: Đưa thừa số dấu Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC... Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI / Đưa thừa số dấu ? trang 24/ Sgk Gợi ý: Phép biến đổi gọi phép đưa thừa số dấu Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI /... ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI / Đưa thừa số dấu Ví dụ 1: a) 2  b) 20  4.5  22.5  Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức    5  20    5  Tiết BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC
 • 17
 • 207
 • 0

4 bien doi bieu thuc chua can bac hai

4 bien doi bieu thuc chua can bac hai
... 2; 13; 3; 47 theo thứ tự giảm dần 10 Rút gọn biểu thức: a) A  b) B  25x 9x 9x   với x ≥ 0; 4 3x 64 x 3   4x  4x  với y ≤ 2 11 Giải phương trình: 4x  20  a) c*) x 5  9x  45  ; x... gọn biểu thức sau: a1) A = 4x  a2) M  25x  100x x  với x > 0; x 15 16x 169x  với x > 0; x b1) B  4x  6x  x   với x ≤ -3 3 b2) N  x   4x  x  với x ≤ 2 Dạng 4: Giải phương trình Giải... x 3 4x  12 9x  81 7  x   18 0 ; 25 81 a) 25 b) 18x   8x   2x   Dạng 5: Khử mẫu biểu thức dấu bậc hai Áp dụng: A AB   B B2 B AB với B ≠ 0, AB ≥ Khử mẫu biểu thức dấu bậc hai:
 • 4
 • 7
 • 0

4 bien doi bieu thuc chua can bac hai

4 bien doi bieu thuc chua can bac hai
... 2; 13; 3; 47 theo thứ tự giảm dần 10 Rút gọn biểu thức: a) A  b) B  25x 9x 9x   với x ≥ 0; 4 3x 64 x 3   4x  4x  với y ≤ 2 11 Giải phương trình: 4x  20  a) c*) x 5  9x  45  ; x... gọn biểu thức sau: a1) A = 4x  a2) M  25x  100x x  với x > 0; x 15 16x 169x  với x > 0; x b1) B  4x  6x  x   với x ≤ -3 3 b2) N  x   4x  x  với x ≤ 2 Dạng 4: Giải phương trình Giải... x 3 4x  12 9x  81 7  x   18 0 ; 25 81 a) 25 b) 18x   8x   2x   Dạng 5: Khử mẫu biểu thức dấu bậc hai Áp dụng: A AB   B B2 B AB với B ≠ 0, AB ≥ Khử mẫu biểu thức dấu bậc hai:
 • 4
 • 23
 • 0
1 2 3 4 .. >