Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng chương trình phân tích khả năng thanh toán cho siêu thị Media mart Thái Nguyên

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p10 pptx

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p10 pptx
. Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  16 Do ñó yêu cầu ñặt ra ở ñây là nghiên cứu các biện pháp thi t kế ñể cải thi n các ñiều. (2-36) Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  19 Không bố trí siêu cao: )(127)( 22 min nn ksc i V ig v R − = − = µµ (2-37) 2.2.3.2. Theo ñiều. cao lớn nhất ( %) + Xác ñịnh ñộ dốc siêu cao lớn nhất trên cơ sở của công thức sau: Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  20 Âoaûn näúi siãu cao
 • 5
 • 469
 • 5

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p9 pot

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p9 pot
. δ dt dV g G (2-14) Lực kéo của ôtô: Do quá trình ñốt cháy nhiên liệu trong ñộng cơ -> nhiệt năng -> ñược chuyển hóa thành công năng của công suất hiệu dụng N, công suất này tạo nên một mômen. (2-22) là phương trình chuyển ñộng của ôtô. ðặc tính ñộng lực của ô tô : Từ công thức (2-22) ta có : dt dV g if G P - Pk δ ±±> ω (2-23) . P -Pk jif G ±±> ω Công trình ñng ôtô -. một mômen M tại trục khuỷu của ñộng cơ. 2.1.2 PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ðỘNG VÀ ðẶC TÍNH ðỘNG LỰC CỦA ÔTÔ. Phương trình chuyển ñộng: ðiều kiện ñể ôtô chuyển ñộng: kc PP < (2-21) ⇒ P k
 • 5
 • 430
 • 4

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p8 pps

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p8 pps
. Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  6 Bảng 1-1 Cấp ñường Lưu lượng xe thi t kế (xcqñ/nñ) Chức năng của ñường Cao tốc. cao tốc: theo tiêu chuẩn TCVN 5729-97 Thi t kế ñường cao tốc. ðối với ñường ñô thị: theo TCXDVN 104-2007- ðường ñô thị - yêu cầu thi t kế Giới thi u tiêu chuẩn của một số nước: Nga, Mỹ, Pháp, . 1:1.5 Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  9 CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA TUYẾN ðƯỜNG ÔTÔ §2.1 MỘT SỐ VẤN ðỀ VỀ SỰ CHUYỂN ðỘNG CỦA ÔTÔ TRÊN
 • 5
 • 433
 • 5

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p7 ppt

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p7 ppt
. 2: Trình bày những nguyên tắc cơ bản trong thi t kế tổ chức thi công và thi t kế kỹ thuật thi công ñường ôtô. Các phương pháp tổ chức thi công ñường ôtô và thi t kế tổ chức thi công ñường ôtô. . học như nền, mặt và công trình thoát nước. Ngoài ra giáo trình cũng trình bày các vấn ñề thuộc về nội dungtrình tự lập dự án ñầu tư xây dựng ñường ôtô cũng như các phân tích kinh tế và tài. Công trình ñng ôtô - B môn ñng ôtô – ñng thành ph TS Phan Cao Th  2 MỞ ðẦU Tập bài giảng Công trình ñường ôtô bao gồm 2 phần với 7 chương: Phần 1: Trình bày
 • 5
 • 475
 • 5

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p6 pps

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p6 pps
. - Thời ñiểm khởi công; - Thời hạn thi công cho phép; - Hướng thi công; - Phương pháp tổ chức thi công; - Trình tự hoàn thành các ñoạn ñường; - Biên chế các tổ ñội thi công; - Các ðM lao. 5 Thi công nền ñường ñoạn 2 ðội 4 …. 11 6 Thi công nền ñường ñoạn 3 ðội 3 …. 7 7 Thi công nền ñường ñoạn 4 ðội 4 …. 3 8 Thi công nền ñường ñoạn 5 ðội 3 …. 6 9 Thi công công tác hoàn thi n. pháp tối ưu biểu ñồ: - ðiều chỉnh thời ñiểm khởi công của 1 số hạng mục; - ðiều chỉnh thời gian hoàn thành, biên chế các tổ ñội; - ðiều chỉnh hướng thi công; - ðiều chỉnh phương pháp tổ chức
 • 5
 • 419
 • 6

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p5 pdf

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p5 pdf
. mục công trình thi t kế tổ chức thi công theo sơ ñồ ngang Phương pháp Grant do thể hiện TðTC chỉ có một trục thời gian nên không thấy ñược mối quan hệ giữa không gian và thời gian trong quá trình. Hướng thi công từ hai ñầu vào giữa Hình 2.7.12: Hai hướng thi công cùng chiều Hình 2.7.13: Hướng thi công từ giữa ra hai ñầu 7. Thời ñiểm thi công: ñược. 1.5. Thi t kế TCTC theo sơ ñồ ngang: 1.5.1. Khái niệm: PPTKTCTC theo sơ ñồ ngang do kỹ sư người Pháp – Henry Grant – ñề xuất vào ñầu thế kỷ 19. Phương pháp này còn có tên gọi khác là Phương pháp
 • 5
 • 409
 • 8

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p4 ppt

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p4 ppt
. giữa PPTC 2 DC và PPTC 2 SS: 1.4.3.1. Trường hợp 1: Các công tác khác TCTC theo PPDC không mang lại hiệu quả, tiến ñộ thi công yêu cầu nhanh-gấp, phải TCTC theo PPSS, chỉ tổ chức dây chuyền thi. 3: Thi công trong ñiều kiện thời tiết không thuận lợi, máy móc nhân lực không dồi dào, công nhân chưa có tay nghề cao, trình ñộ tổ chức của cán bộ kỹ thuật chưa cao nhưng tiến ñộ thi công. TCTC theo PPTT. 1.4.2.4. Trường hợp 4: Khi công tác ñền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, máy móc nhân lực ít, công nhân chưa có tay nghề cao, trình ñộ tổ chức
 • 5
 • 393
 • 5

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p3 doc

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p3 doc
. tiến ñộ thi công cho phép hoặc năng lực công tác của ñơn vị thi công, thi t kế các phương án TCTC với nhiều V DC khác nhau rồi so sánh chọn phương án tối ưu.    Chú ý: các dây chuyền có. lượng công tác;  Khi g càng lớn thì dây chuyền ñược ñánh giá có nhịp ñộ càng khẩn trương. 1.3.7. ðánh giá hiệu quả dây chuyền: 1.3.7.1. Hệ số hiệu quả áp dụng phương pháp tổ chức dây chuyền: . tính theo công thức sau: Thâ Tht)(Tkt 1 Thâ Tht)(TktThâ hâ T äâ T hq K + −= +− == (2.7.8) + K hq 1,0: việc sử dụng dây chuyền rất hiệu quả; + K hq ≥ 0,7: tổ chức thi công theo phương pháp
 • 5
 • 374
 • 10

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p2 potx

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p2 potx
. 1.3.2.3. Sự khác nhau giữa dây chuyền thi công ñường và dây chuyền sản xuất công nghiệp: Dây chuyền sản xuất công nghiệp Dây chuyền thi công ñường - Máy móc, thi t bị cố ñịnh, sản phẩm di. giá thành công trình. Có thể nói ñây là phương pháp tổ chức thi công cho phép thực hiện tốt phương châm của xây dựng ñường : “NHANH – NHIỀU – TỐT – RẺ” 1.3.2.2. Nhược ñiểm: - Dây chuyền dễ. 1.3.5. Tổ chức dây chuyền: 1.3.5.1. Dây chuyền chuyên nghiệp (DCCN): - Là ñơn vị tổ chức cơ bản khi TCTC theo PPTC 2 DC, còn gọi là các ñội chuyên nghiệp (ðCN). ðơn vị này ñược tổ chức ñể thi công
 • 5
 • 446
 • 8

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p1 ppt

Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền p1 ppt
. chức thi công theo phương pháp song song; 2. Tổ chức thi công theo phương pháp tuần tự; 3. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; 4. Tổ chức thi công theo phương pháp phối hợp; 5. Phương. Sơ ñồ tổ chức thi công theo phương pháp song song Giáo trình phân tích khả năng định hướng tổ chức thi công xây dựng đường ôtô theo phương pháp dây chuyền Trong ñó: + (1): toàn bộ công tác. TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG ðƯỜNG ÔTÔ Ngày nay, trong công tác xây dựng ñường ôtô thường sử dụng các phương pháp tổ chức thi công và phương pháp thi t kế tổ chức thi công sau ñây: 1. Tổ chức
 • 5
 • 414
 • 2

Phân tích khả năng thanh toán và biện pháp nâng cao năng lực thanh toán tại công ty TNHH Thương mại xây dựng Chung Hiếu

Phân tích khả năng thanh toán và biện pháp nâng cao năng lực thanh toán tại công ty TNHH Thương mại xây dựng Chung Hiếu
. tập tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng Chung Hiếu, em quyết định lựa chọn đề tài: Phân tích khả năng thanh toán và biện pháp nâng cao năng lực thanh toán tại công ty TNHH Thương mại xây dựng. bộc lộ và doanh nghiệp không có khả năng cân bằng về tài chính. 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CHUNG HIẾU 2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH. cổ phiếu dài hạn . Khả năng thanh toán cũng có thể sắp xếp theo thời hạn thanh toán nh khả năng thanh toán ngay, khả năng thanh toán tháng tới, khả năng thanh toán quý tới * Nhu cầu thanh toán
 • 50
 • 463
 • 1

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư Chương 1: Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó.Chương 2: Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán.Chương 3: Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, chƣơng trình.Chương 4 Cài đặt hệ thống và thử nghiệm. . Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Trần Phạm Tiệp – Lớp: CTL601 8 Tổng lợi nhuận (sau thuế) ROI = Tổng vốn đầu tƣ Tỷ lệ này cho thấy, cứ 100 đồng vốn sử dụng bình quân trong một thời kỳ thì. nghiệp: Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Trần Phạm Tiệp – Lớp: CTL601 10 Doanh thu là nguồn chủ yếu để trang trải các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã phải bỏ ra. Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Sinh viên: Trần Phạm Tiệp – Lớp: CTL601 3 MỤC LỤC Lời cảm ơn 1 Lời cam kết 2 MỤC LỤC 3 MỞ ĐẦU 5 Danh mục hình vẽ và bảng biểu
 • 47
 • 350
 • 0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DEMO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DEMO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH NGỮ NGHĨA TRONG TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN
Máy tính hiện nay đã đóng góp một phần không nhỏ vào đời sống, và đã trở nên phổ dụng. Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, chỉ cần một ổ cứng 10x15x3 cm3 là đã có thể lưu trữ được số lượng sách tương ứng với cả một thư viện sách khổng lồ. Theo đó, là vấn đề tra cứu dữ liệu trong kho dữ liệu như thế. Cũng như việc tổ chức trong thư viện, việc lưu trữ tài liệu điện tử trong máy tính cũng được chia thành các loại sách, và chủ đề lớn khác nhau. Hiện nay xu thế người đọc sách là coi sách là nguồn để tra cứu những vấn đề mình quan tâm, chứ không phải học một kiến thức mới do một cuốn sách mang đến. Vấn đề đặt ra là làm sao tư vấn cho người dùng những cuốn sách nào liên quan nhiều nhất tới chủ đề người dùng yêu cầu (thông qua các từ khóa được nhập) bằng phân tích nội dung và lịch sử truy cập của những người dùng trước.Luận văn này đực thực hiện nhằm đề xuất ra được một phương thức xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn với các kết quả sau: Tư vấn hoàn toàn tự động các tài liệu cho người dùng theo từ khóa, lịch sử truy cập của người dùng đó và những người dùng khác và sở thích của họ. Kết quả tư vấn ngày càng chính xác hơn vì hệ thống có phân tích và cập nhật lịch sử truy cập của người dùng. Giới thiệu tài liệu có độ tương tự nhất định với tài liệu đang nghiên cứu để người dùng lựa chọn tài liệu tiếp theo nghiên cứu. Hệ thống khảo sát (survey) để thu thập các ý kiến đánh giá của người dùng về sự tương tự của các tài liệu hệ thống gợi ý. Qua đó, càng thu thập nhiều sự đánh giá, kết quả tư vấn cho người dùng càng sát với vấn đề người ta đặt ra hơn. Người dùng mới không nhất thiết phải đăng ký thông tin với hệ thống . tạo kết quả trả Tài liệu chứa từ khóa trong query Tài liệu có liên quan với tài liệu kết quả Truy vấn CSDL (tài liệu) Tập tài liệu Các tài liệu liên quan Cập nhật tài liệu liên quan Hiển. chọn một tài liệu (A), hệ thống gợi thống gợi ý các tài liệu có liên quan (dựa vào phân tích LSA trước và phân tích lịch sử phiên làm việc). Khi người dùng chọn một tài liệu (B) tiếp theo trong phần. qua phân tích nội dung và lịch sử truy cập hệ thống. 4 - Đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm trên các trang web (tìm kiếm trong site riêng hoặc trên internet). Hệ thống hướng tới việc tìm kiếm và xây dựng
 • 130
 • 339
 • 0

Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)

Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)
Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư ... 43 44 45 46 47 ng - ính lý này, c rình bày toán : : n trúc, ch ài Cu ng trình h th k lu th tài li tham kh 12 16 18 18 20... 1.2 1.2.1 ROI = 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 P = DTT (Zsxtt + CPBH + CPQL) CPBH: Chi phí bán hàng lý Doanh thu n Doanh thu bán hàng = ( Sti * Gi ) i Sti Gi Doanh thu doanh 1.2.3.2 kinh doanh là: 10 - 1.3... SL 2.1.2 Gia 2.2 CP 2.2.1 CPBD 2.2.1.1 BH DT CP Doanh thu = SlxGia Chi phí = CPBD + KH Chi phí bán hàng 2.2.1.2 CPKhac 2.2.1.3 NVL 2.2.1.4 LD 2.2.1.5 QL 2.2.1.6 LaiNgan 2.2.2 KH 2.2.2.1 TSCD 2.2.2.2
 • 47
 • 114
 • 0

Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – Hà Nội

Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – Hà Nội
Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – Hà Nội Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình ... biểu tiêu Ví dụ: Doanh thu bán hàng phụ thuộc vào lượng bán hàng ra, giá bán cấu tiêu thụ Ðến lượt mình, khối lượng hàng hoá bán ra, giá hàng hoá bán ra, kết cấu hàng hoá bán lại chịu tác động nhiều... khác báo cáo kết hoạt động kinh doanh phương tiện trình bày khả sinh lời thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.3.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gọi báo... đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp 12 1.3.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh
 • 49
 • 82
 • 0

Xây dựng chương trình phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNG Thái Nguyên

Xây dựng chương trình phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNG Thái Nguyên
Xây dựng chương trình phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNG Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình ... doanh nghiệp • Trình tự phân tích tài Trình tự tiến hành phân tích tài tuân theo nghiệp vụ phân tích thích ứng với giai đoạn dự đốn tài theo sơ đồ sau : 1.1.3 Các phương pháp phân tích tài Để nắm... pháp phân tích ngang phương pháp phân tích dọc báo cáo tài Phân tích ngang báo cáo tài việc so sánh đối chiếu tình hình biến động số tuyệt đối số tương đối tiêu báo cáo tài chính, phân tích dọc... ngắn hạn Hình 2.9 : Bảng tài sản dài hạn Hình 2.10: Biểu đồ phân cấp chức Hình 11 :Bảng khả sinh lời Hình 2.12 : Lược đồ quan hệ liệu Chương : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Đăt vấn đề tốn Cơng ty Kinh
 • 39
 • 22
 • 0

Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Việt Thái

Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Việt Thái
Xây dựng chương trình phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh dựa trên nhóm chỉ tiêu tổng hợp cho công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Việt Thái Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình
 • 41
 • 29
 • 0

Xây dựng chương trình phân tích khả năng thanh toán cho siêu thị Media mart Thái Nguyên

Xây dựng chương trình phân tích khả năng thanh toán cho siêu thị Media mart Thái Nguyên
Xây dựng chương trình phân tích khả năng thanh toán cho siêu thị Media mart Thái Nguyên Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên ICTU Liên hệ zalo số điện thoại 0832668828 để lấy chương trình
 • 43
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >