Tổng hợp tài liệu :

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10
30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10 . @  l  T6 xxyyyx −−=−−  8%$4V?^ -  +−−+= yyxyxS Đề 10 [1*. H)    + **+ − [)        − − +. = [1.12;)  + &   gbJ4s^125 3471"9c=;)&'Z$yN5 M,71ZJ4s5$<N5.1M [1++*.p"9$SW/"9TEH[01 E|^H[8$<2^[0?;`..`)[W` ZHNj8kH/TrHA7Q57FW`AMW`HAZ`[Nt71 Zp"9$SW/Ne jtA01ML!71W`..7Fe[ d01.^e71W` CKD CEB ∆ = ∆ /I;$01 $^ de eAd7Q71jtnnH[ +8Ei.=6E%$S.NL!jtA Đề. 7"9%|P5=6EG  [L0h l$M0F#l=1-8ETE"F^%|P5 +.p"9$SW/"9TE[`0124 M.NcW`TW71`D"9c=7Q57F[N `/Zp"9$SWNH8$<H0?;j?Txj TH71/[jZ"9c=Nd/jZ"9c=N eK"9c[eZp"9$SWNttT[ `teML! /d71tc1 }01"9$S.NL! [de $} 0Q$<M"9c24Tj;w 
 • 30
 • 457
 • 0

30 đề ôn thi ĐH năm 2013

30 đề ôn thi ĐH năm 2013
. Phạm Ngọc Sơn soạn các đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn các đề 21 -30. Phần thứ nhất : 30 đề thi trắc nghiệm, mỗi đề thi tơng đơng một đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trong. ở trờng phổ thông chúng tôi biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng. Trần Trung Ninh chủ biên và soạn các đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn các đề 11-20, Phạm. lệch. Cung cấp một lợng thông tin phản hồi lớn, làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch dạy học. - Dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tổ chức thi, chấm bài một cách nhanh
 • 253
 • 439
 • 2

Đề ôn thi cuối năm số 1

Đề ôn thi cuối năm số 1
. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN TIẾNG ANH 5 Thời gian 40 phút Name: …………………………. Class: I/ Circle the odd one out 1. well where how when 2. come. going D. go 4. He was born ______ January 1 st , 2002. A. in B. on C. at D. for III. Reorder the words to make sentences 1. didn’t / They / buy / anything/./ ……………………………………………………………………………………………. tomorrow Sunday yesterday 8. warm hot cold weather II. Select and circle the letter A, B, C, or D 1. What’s the matter with ______? A. I B. you C. he D. she 2. ______ do you go to school? A. Where
 • 1
 • 134
 • 0

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
. vuông. KIM TRA MễN TON LP 3 3 Bài 1( 2 đ):Tính nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi 2 (2 im): Tỡm X a. ( x + 37 ) + 19 = 65 b. ( x - 36 ) + 17 = 80 Bài 3( . LP 3 - 6 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 + 13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 5 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3. Thy 4 Bài 3( 2 đ): Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân bằng 3 1 tổ một, tổ hai có 9 công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân ?
 • 14
 • 748
 • 0

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2
. 29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2 (20 14 – 20 15) ĐỀ SỐ 1) Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống. a) 21 6; 21 7; 22 8; ; ; b) 310; 320 ; 330; ; ; 2/ (1 điểm) Các số : 28 , 81, 37, 72, 39,. ĐỀ SỐ 2) ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 20 10 -20 11 MÔN: TOÁN LỚP 2 A. PHẦN CƠ BẢN Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó: Bốn trăm linh năm 4 4 5 2 = 10 3 5 15 = 30 322 405 Bài 2/ . hợp vào chỗ chấm 23 5 ;23 7;…….;…… ;24 3. 426 ;436;…….;…… ;…… Bài 2 : Điền dấu >,<,= 428 …….4 82 596………6 12 129 ……. 129 21 5 +25 …… .24 0 Bài 3 : Đặt tính rồi tính 23 8 + 527 963-377 125 + 356 ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 11 ………………………………………………………………. Bài
 • 39
 • 988
 • 0

bo de on thi cuoi nam

bo de on thi cuoi nam
. 25 kg = kg 4. Tuổi con bằng 9 2 tuổi mẹ. Con kém mẹ 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? . . . . 5. Một trờng tiểu học có 1435 học sinh, trong đó số học sinh cha. cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau. Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày sau, trung bình. 1093 4215 . 3. Một trờng có 2345 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, học sinh nữ? . . . 4. Một tấm vải dài 25m, đã may quần áo hết 5 4
 • 37
 • 248
 • 0

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3
. Cho hình vuông có cạnh dài 3 cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông. KIM TRA MễN TON LP 3 3 Bài 1( 2 đ):Tính nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi 2 (2 im):. TON LP 3 - 6 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 + 13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 5 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số. nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân bằng 3 1 tổ một, tổ hai có 9 công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, bố
 • 11
 • 780
 • 7

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3
Bài 1 (2 đ): Tính nhanha. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.Bài 2 (2 đ): Tìm xa. 64: X= 21 (dư 1)..................................................................................................................................................................................b. X: 6= 7 (dư 3)........................................................................................................................................................ Xem nội dung đầy đủ tại: http://123doc.org/document/3518890-de-on-tap-cuoi-nam-toan-lop-3.htm ...ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 15 x + 15 x3 + 15 x5 – 100= b 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95= Bài (2... 38 tuổi Sang năm tuổi anh 1 /3 tuổi mẹ Hỏi mẹ sinh anh năm tuổi? Bài (2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài cm Tính chu vi diện tích hình vuông? ... (3 đ): An có 27 truyện tranh, Bình có 19 truyện tranh Dũng có nhiều Bình 12 truyện tranh Hỏi Dũng có nhiều An quyển? Bài (2 đ) Năm mẹ 38
 • 3
 • 992
 • 2

6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)

6 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 (Theo Thông tư 22)
... vit theo th t t ln n bộ: a, 98725; 7897; 89564; 99875 b, 4654; 3542; 2489; 2473 c, 8765; 8694; 8784; 5973 Mt tri g ngy ó thu uc 3150 qu trng hi nu g c u nh th thỡ ngy tri g s thu c bao nhiờu qu... S th ch hp in vo ch chm 7m8cm = cm A, 78 cm B, 780 cm C, 708 cm c, Giỏ tr ca biu thc 17050 + 8645 : l: A, 5139 B, 18779 C, 19779 Tỡm x: a, x x = 7800 b, x : = 2891 Dóy s no c vit theo th. .. (1 im) Có 24 viên thuốc chứa vỉ Hỏi có vỉ thuốc nh có viên thuốc? A 10 viên B 40 viên C 20 viên D 18 viên II T LUN (5 im) Cõu 1: t tớnh ri tớnh: (2 im) 35864 + 32670 87980 - 46879 10857 x 29842
 • 13
 • 498
 • 8

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... thêm 16 viên bi Tồn sẻ có tất 66 viên bi Hỏi Tồn có tất viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 ... = 30cm + 4cm = 18 cm – 8cm = Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / 11 12 10 điểm 11 12 10 ; 11 12 10 11 12 10 9 7 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : hình... = 17 + 23 = 12 + 16 = 30 + 30 = 58 + 20 = 11 + 44 = 62 + 26 = 50 + 20 = 66 + 30 = 50 - 10 -30 = 90 - 20 +30 = 21 + 32 + 40 = 65 - 33 - 10 = 65 + 10 - 23 = 32 + 43 +54 = 79 - 47 - 21 = 35 + 42
 • 56
 • 81
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 32 + – 13 = ; 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 10 10 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : …… / ... viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27
 • 57
 • 69
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 32 + – 13 = ; 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 10 10 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : …… / ... viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27
 • 57
 • 36
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 32 + – 13 = ; 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 10 10 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : …… / ... viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27
 • 57
 • 8
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 32 + – 13 = ; 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 10 10 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : …… / ... viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27
 • 57
 • 13
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
... 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... + 4cm = 18 cm – 8cm = ; Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 32 + – 13 = ; 11 12 11 12 1 10 10 11 12 11 12 10 10 giờ giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : Bài : …… / ... viên bi? 30 Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27
 • 57
 • 6
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1 (1)

30 de on thi cuoi nam cua lop 1 (1)
... 6cm + 7cm = ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 9 …………… Viết < , >, = 27 ……… 31 …………… ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình... ……… ……… ……… ……… Tính : 17 + 14 – 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 ; 38 cm – 10 cm = …………… (1 iểm) 11 (1 ểm) > < ? BÀI : (1 iểm) …………… BÀI : 79 ……… 74 60 ……… 95 10 12 …………… ; 56 …… 50 + ; 32... là: A 38 ; B 19 ; C 71 ; D 62; a Nối theo mẫu: Thứ hai Ngày 14 Thứ năm Ngày 15 Thứ sáu bảy Thứ Ngày 16 Ngày 19 17 18 Thứ ba Thứ tư c > < = 10 0 10 95 59 15 41 34 60 20 20 22 11 Phần II: Đặt tính
 • 62
 • 36
 • 0

30 de on thi cuoi nam cua lop 1

30 de on thi cuoi nam cua lop 1
Bài1: Đặt tính rồi tính :32 + 42……………….;94 21…………………..;50 + 38;………………..67 – 3………………..……………….……………….…………………..…………………..………………..………………..………………..………………..Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:Bài 3 a, Khoanh tròn vào số bé nhất:81759051b, Khoanh tròn vào số lớn nhất:62706859c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)Số liền sau của 23 là 24 ... 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 …………… Viết < , >, = 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi... SỐ 28 Tính: 17 + 23 = 12 + 16 = 13 + 34 = 24 + 25 = 20 + 20 = 37 + 40 = Tính: 20 +30 +30 = 11 + 44 = 62 + 26 = 30 + 30 = 58 + 20 = 50 + 20 = 66 + 30 = 50 - 10 -30 = 90 - 20 +30 = 21 + 32 + 40... + 12 – = …………… ; 38 – 32 + 32 = ……………… 25cm + 14 cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 10 11 12 10 …………… Viết < , >, = …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10
 • 61
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >