Tổng hợp tài liệu :

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC THPT QUỐC GIA 2020

Đề thi thử Hóa Học THPT Bình Gia lần 1 2015

Đề thi thử Hóa Học THPT Bình Gia lần 1 2015
. TỈNH LẠNG SƠN TRƯỜNG THPT BÌNH GIA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN I, NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 069 Cho khối lượng. D 15 D 27 C 39 D 4 A 16 C 28 B 40 A 5 C 17 A 29 D 41 A 6 D 18 B 30 B 42 A 7 A 19 C 31 A 43 C 8 B 20 A 32 D 44 B 9 C 21 A 33 D 45 A 10 C 22 C 34 C 46 C 11 C 23 B 35 D 47 D 12 B 24 A 36 C 48 B 49:. C. Cr 2 O 3 D. CrO 3 Câu 10 : Dãy chất/ion nào dưới đây có cùng cấu hình electron: A. Na + , O 2- , F B. O 2- , Ar, F - C. O 2- , Na + , Ne D. F - , Na, O 2- Câu 11 : Nếu thủy phân không hoàn
 • 6
 • 422
 • 0

Đề thi thử hóa học - THPT Gia Định ppsx

Đề thi thử hóa học - THPT Gia Định ppsx
. Trang 1/4 - Mã đề thi 112 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 112 Cho:Mg=24,Al=27,K=39,Ca=40,Cr=52,Fe=56,Cu=64,Ag=108,Cl=35,5S=32,O=16,N=14,C=12,H=1. ` H 2 N - CH 2 - C - NH - CH - C - NH - CH - (CH 2 ) 2 COOH O O COOH CH 3 Sản phẩm nào dưới đây là không thể có: A. Ala B. Gli – ala C. Glu – gli D. Ala – glu Câu 58: Có 4 α-amino axit X,. B. propanol C. propan-2-ol D. metanol Câu 49: Nhận biết các chất sau: C 2 H 5 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , CH 3 CHO, CH 3 COOH, chỉ cần dùng một hóa chất là: A. Cu(OH) 2 /OH - B. Na 2 CO 3 C. NaOH
 • 4
 • 270
 • 12

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2015 đề số 1 Đề thi thử số 1 – THPT Quốc gia năm 2015Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dụcCho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137. . và Zn. Đề thi thử số 1 – THPT Quốc gia năm 2 015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S. peptit – Chúc các bạn học tốt – chỗ trám dòng e nắp đậy bằng vàng 1A 2C 3D 4B 5A 6D 7A 8C 9A 10 C 11 C 12 B 13 B 14 C 15 C 16 B 17 D 18 B 19 A 20C 21B 22B 23A 24B 25B 26B 27A 28C 29D 30B 31D 32D 33D 34A 35B. 0,75 C. 0,5 D. 1, 0 Câu 16 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức X 1 , X 2 (đều bậc I, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, X 1 là amin no mạch hở và phân tử X 1 nhiều hơn phân
 • 7
 • 973
 • 16

Đề thi thử số 1 THPT Quốc gia môn Hóa

Đề thi thử số 1 THPT Quốc gia môn Hóa
. Zn. Đề thi thử số 1 – THPT Quốc gia năm 2 015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S. bằng vàng Đáp án: 1. A 6.D 11 .C 16 .B 21. B 26.B 31. D 36.B 41. B 46.C 2.C 7.A 12 .B 17 .D 22.B 27.A 32.D 37.D 42.B 47.D 3.D 8.C 13 .B 18 .B 23.A 28.C 33.D 38.A 43.B 48.A 4.B 9.A 14 .C 19 .A 24.B 29.D 34.A. 0,75 C. 0,5 D. 1, 0 Câu 16 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức X 1 , X 2 (đều bậc I, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, X 1 là amin no mạch hở và phân tử X 1 nhiều hơn
 • 7
 • 416
 • 0

Đề thi thử Đại HỌCTHPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN – Đề số 2

Đề thi thử Đại HỌC – THPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN – Đề số 2
. ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 4 NĂM 20 15 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍ NH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: 09 tháng 02 năm 20 15 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. ,,O A B sao cho 2AB  (O là gốc tọa độ). Câu 2 (1,0điểm). Giải phương trình 2 2sin2 2cos 5cos 2sin 3 0x x x x     . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 3 2 0 32 2 1 2 x I dx x     cạnh BC là 2 10 0xy   . Viết phương trình các cạnh còn lại biết diện tích tam giác A CD bằng 10 đơn vị diện tích. Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 44 2 2 4 6 2 4 5 24 22 x y xy x
 • 1
 • 434
 • 0

Đề thi thử số 2 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

Đề thi thử số 2 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015
. D. 37,5 Đề thi thử số 2 – THPT Quốc gia năm 20 15 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; P =. CH 3 CH 2 OH 2 2 7 2 4 K Cr O / H SO  CH 3 CHO ÔN THI THPT QUỐC GIA 20 15  Trang 6  C. CH 3 CH 2 OH 4 2 4 KMnO / H SO  CH 3 CHO D. CH 2 =CH 2 + O 2 22 PdCl , CuCl  .  CO 3 2- + H 2 O là A. 2NaHCO 3 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + Na 2 CO 3 + 2H 2 O. B. 2NaHCO 3 + 2KOH  Na 2 CO 3 + K 2 CO 3 + 2H 2 O C. NaHCO 3 + HCl  NaCl + CO 2 + H 2 O. D.
 • 7
 • 207
 • 0

Đề thi thử số 3 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

Đề thi thử số 3 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015
. Tăng 3 lần C. Tăng 4,5 lần D. Giảm 3 lần. Đề thi thử số 3 – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31 ;. Al 2 O 3 , AlCl 3 , Al(OH) 3 , AlBr 3 , AlI 3 , AlF 3 . Số chất lưỡng tính có trong dãy là: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 7: Một dung dịch X gồm 0,10 mol n M ; 0 ,30 mol  K ; 0 ,35 mol  3 NO và. kiềm và giá trị m là A. Na, K và 27,17. B. Na, K và 33 ,95. C. Li, Na và 33 ,95. D. Li, Na và 27,17. ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015  Trang 3  Câu 16: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được
 • 7
 • 194
 • 0

Đề thi thử số 4 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

Đề thi thử số 4 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015
. A. 0,3 B. 0,2 C. 0,1 D. 0 ,4 Đề thi thử số 4 – THPT Quốc gia năm 2015 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;. OHNOONH 223 645 4  (4)   4 2 42 4223 0 2 SONHMnOMnSOOHNH t  Số phản ứng mà trong đó 3 NH đóng vai trò chất khử là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 8: Cho các phản ứng: Al 4 C 3 +. vào dung dịch sắt (III) clorua (4) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015  Trang 4  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 21: Có m gam hỗn hợp
 • 7
 • 208
 • 0

Đề thi thử số 5 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015

Đề thi thử số 5 THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015
. dung dịch AgNO 3 tác dụng với KF Số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đề thi thử số 5 – THPT Quốc gia năm 20 15 Chuẩn cấu trúc đề thi bộ giáo dục Biết rằng: H = 1; C. 27; P = 31; S = 32; Cl = 35, 5; K = 39; Ca = 40; Cr= 52 ; Fe = 56 ; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cd = 112, Sn = 119, I = 127; Ba = 137, Pb= 207 ÔN THI THPT QUỐC GIA 20 15  Trang 2  Câu 9:. theo chất X trong khoảng thời gian trên là ÔN THI THPT QUỐC GIA 20 15  Trang 4  A. 4,0.10 -4 mol/(l.s). B. 7 ,5. 10 -4 mol/(l.s). C. 1,0.10 -4 mol/(l.s). D. 5, 0.10 -4 mol/(l.s). Câu 23:
 • 6
 • 269
 • 0

Đề thi thử Đại HỌC (THPT quốc gia) môn Tiếng Anh 2015 – ĐỀ SỐ 3

Đề thi thử Đại HỌC (THPT quốc gia) môn Tiếng Anh 2015 – ĐỀ SỐ 3
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUÔC GIA CT THPT NĂM 2015 __ __________ Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. ĐỀ THI THỬ SỐ 03 (Đề này gồm 06 trang) Họ. such hard 32 … . The first is simply that people much prefer to speak. How often have y ou 33 …….what someone has said because y ou were thinking about what y ou were g oing to say in 34 ……….? The. d. willing Question 30 .a. realise b. believe c. relate d. detect Question 31 .a. forces b. skills c. powers d. energy Question 32 .a. job b. work c. task d. act Question 33 .a. lost b. dropped
 • 5
 • 418
 • 1

Đề thi thử Đại HỌCTHPT Quốc Gia 2015 môn Tiếng Anh (Có đáp án) – Đề số 1

Đề thi thử Đại HỌC – THPT Quốc Gia 2015 môn Tiếng Anh (Có đáp án) – Đề số 1
. Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI QUÔC GIA CT THPT NĂM 2 015 __ __________ Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. ĐỀ THI THỬ SỐ 08 (Đề này gồm. literacy in general. Regardless, the (14 ) Mã đề thi: 235 DeThi.Viet-Student.Com - Thư vi
 • 6
 • 475
 • 0

thpt trần hưng đạo đề thi thử hóa học thpt quốc gia mã 101

thpt trần hưng đạo đề thi thử hóa học thpt quốc gia mã 101
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 101 Cho biết nguyên tử khối của các. 16, chu kì 3, nhóm VIB. Câu 26. Có các mệnh đề sau : 1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh. 2) Ion NO 3 - có tính oxi hóa trong môi trường axit và trung tính. 3). Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO 2 . 5) Hầu hết muối nitrat đều bền với nhiệt. 6) Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học. Số phát biểu đúng là: A. 2
 • 9
 • 398
 • 0

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 2

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 2
... trang đề thi thử Hóa Trang - -/4 – Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I Năm học 20 15 - 20 16 Môn: HÓA HỌC LỚP 12 Mã đề thi: 1 32 1A 2C 3B... 1 32 209 357 485 570 628 743 896 bl 1 32 209 357 485 570 628 743 896 SỞ GD & ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 15 - 20 16 ( Đề thi có trang) MÔN THI HÓA HỌC... Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/4 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 20 15 -20 16 Môn: Hóa học, lớp 12 Mã đề Câu Mã đề Câu A A
 • 61
 • 514
 • 6

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 3

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 3
... D 35 7 31 D 485 31 A HOA HOC 132 32 B 209 32 D 35 7 32 A 485 32 B HOA HOC 132 33 B 209 33 C 35 7 33 D 485 33 C HOA HOC 132 34 C 209 34 D 35 7 34 B 485 34 A HOA HOC 132 35 A 209 35 B 35 7 35 A 485 35 ... HOA HOC 132 36 D 209 36 A 35 7 36 D 485 36 B HOA HOC 132 37 D 209 37 B 35 7 37 B 485 37 A HOA HOC 132 38 B 209 38 A 35 7 38 A 485 38 D HOA HOC 132 39 A 209 39 C 35 7 39 B 485 39 B HOA HOC 132 40 C... 22B 23B 24D 25A 26C 27B 28B 29A 30 B 31 C 32 B 33 D 34 A 35 A 36 D 37 D 38 B 39 D 40B 41D 42A 43C 44B 45A 46C 47C 48C 49B 50C http://bloghoahoc.com – Chun trang đề thi thử Hóa Trang 5/5 - Mã đề thi 830 SỞ
 • 60
 • 563
 • 4

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 1

Bộ đề thi thử Hóa học THPT Quốc gia 2016 Tập 1
... http://dethithu.net et u.N iTh Th DeĐỀ 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91 6 91. .. 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 Tham gia ngay!Group FB: ÔN THI ĐH TOÁN... CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 DeĐỀ 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2
 • 51
 • 476
 • 13

Bộ 49 đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa Học 2017 có đáp án chi tiết

Bộ 49 đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa Học 2017 có đáp án chi tiết
Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm môn Hóa học, mời các em cùng tham khảo bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2017 , có đáp án chi tiết. Hy vọng với bộ đề thi này các em sẽ nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Hóa và là tài liệu hữu ích giúp các em có được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em thành công ... Biờn son: NXT-diendanthpt.com 20 S GD T BC NINH THPT NGUYN NG O THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang)... 16,6(g) Biờn son: NXT-diendanthpt.com 11 S GD T TNH VNH PHC THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó... gia phn ng gng C Sai D Sai vỡ tinh bt khụng hũa tan Cu(OH)2 Biờn son: NXT-diendanthpt.com 30 S GD T TNH VNH PHC THPT YấN LC THI TH LN THPT QUC GIA NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian
 • 500
 • 250
 • 0

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2017
Đề thi THPT Quốc Gia 2017 >> Trang thi: Môn Ngoại ngữ: https:toithi.comexam91info6422 + Môn Toán: https:toithi.comexam87info5615Môn Lý: https:toithi.comexam88info1938 + Môn Hóa: https:toithi.comexam89info6022 + Môn Sinh: https:toithi.comexam90info2014 + Môn Lịch sử: https:toithi.comexam92info6937 + Môn Địa: https:toithi.comexam93info8191 + Môn GDCD: https:toithi.comexam94info7822. Giúp các bạn trải nghiệm thi với cách thức và thời gian giống như thời gian theo qui định. Hãy đánh giá xem năng lực của bạn thế nào? ...ToiThi.com ToiThi.com ToiThi.com
 • 4
 • 125
 • 0

thi247 com đề thi thử hóa học THPT quốc gia 2019 trường đoàn thượng – hải dương lần 2

thi247 com  đề thi thử hóa học THPT quốc gia 2019 trường đoàn thượng – hải dương lần 2
... -Trang 4/4- Mã đề 1 32 - https:/ /thi2 47. com Đáp án thi thử lần năm học 20 18 - 20 19 Mơn: Hóa học - K 12 Mã đề: 1 32 Câu Đáp án 41 B 42 A 43 D 44 B 45 D 46 D 47 B 48 B 49 A 50 B 51 D D 52 53 C 54 B 55... riêng biệt: H2N[CH2]2CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, H2N-CH2-COONa, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)-COONa, ClH3N-CH(CH3)-COOC2H5, (CH3NH3)2CO3, C17H35 COONa Số dung dịch làm q tím hóa xanh... thị: Nhỏ từ từ 20 0 ml X vào 175 ml dd HCl 1M, thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 3, 920 lít B 2, 800 lít C 2, 128 lít D 1 ,23 2 lít Câu 72: Nung hợp kim Na - Ba khơng khí khơ sau thời gian thu hỗn
 • 5
 • 28
 • 0

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC THPT QUỐC GIA 2020

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC THPT QUỐC GIA 2020
ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC MỚI NHẤT 20192020 CÓ GIẢI CHI TIẾTCẬP NHẬT CÁC CÂU HỎI MỚI NHẤT CỦA ĐÈ THI 20182019ĐỀ THI RẤT HÓTĐỀ THI THỬ HÓA HỌC MỚI NHẤT 20192020CẬP NHẬT CÁC CÂU HỎI MỚI NHẤT CỦA ĐÈ THI 20182019ĐỀ THI RẤT HÓT ... 0,6 mol H2O Giá trị m A 33 ,2 B 35 ,2 C 30 ,2 D 31 , 4 Câu 33 Đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol hỗn hợp X gồm CH 4, C2H2, C2H4 C3H6, thu 4, 032 lít CO2 (đktc) 3, 78 gam H2O Mặt khác 3, 87 gam X phản ứng tối... đơn vị mol): Giá trị x A 0 ,12 B 0 , 13 C 0 ,11 D 0 ,10 Câu 29: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 (3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 (4) Sục khí CO2 đến dư vào... gam X cần 1, 55 mol O2, thu H2O 1, 1 mol CO2 Giá trị m là: A 17 ,96 B 16 ,12 C 19 ,56 D 17 ,72 Câu 35 : Cho m gam hỗn hợp X gồm ba etse đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn
 • 5
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >