Tổng hợp tài liệu :

Sự liên tục và sự khả vi của hàm hai biến

Sự đối ngẫu của các điều kiện liên tục rời rạc trong phạm trù môđun

Sự đối ngẫu của các điều kiện liên tục và rời rạc trong phạm trù môđun
. trng của chúng Chơng II Sự đối ngẫu của các điều kiện liên tục điều kiện rời rạc của các môđun 2.1. Một số kết quả đối ngẫu trong phạm trù môđun 2.2. Các. các điều kiện liên tục điều kiện rời rạc của các môđun Các môđun nói đến trong chơng này đều đợc giả định là các môđun trên vành R, với R là một vành cho
 • 43
 • 374
 • 0

GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN tục các sự KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA sổ lập báo cáo tài CHÍNH năm 2014

GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN tục và các sự KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA sổ lập báo cáo tài CHÍNH năm 2014
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI12: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU13: hạn chế của đề tài2NỘI DUNG3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN31.1: KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TOÁN31.2: PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN.31.2.1: Phân loại theo mục đích kiểm toán.31.2.2: Phân loại theo chủ thể kiểm toán.4CHƯƠNG 2: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BCTC52.1: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC52.1.1: Khái niệm về hoạt động liên tục52.1.2: Phân tích nguyên tắc hoạt động liên tục ảnh hưởng đến các thủ tục kiểm toán52.2: CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH92.2.1: Khái niệm về các sự kiện phát sinh92.2.2: Các giai đoạn phat sinh sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập bctc92.2.2.1: Các sự kiện phát sinh đến ngày kí báo cáo kiểm toán92.2.2.2: Các sự kiện được phát hiện sau ngày kí báo cáo kiểm toán nhưng trước ngày công bố báo cáo tài chính112.2.2.3: Các sự kiện được phát hiện sau ngày công bố bctc12KẾT KUẬN14  LỜI MỞ ĐẦU1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong xu thế hội nhập hiện nay các công ty kiểm toán đã đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Cơ hội học hỏi nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán đồng thời là những thách thức về khả năng cạnh tranh gay gắt để đứng vững trên thị trường kiểm toán. Trước những yêu cầu bức thiết đó việc nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm toán là hết sức cần thiết. Kiểm toán là một bộ phận của nền kinh tế, viêc hình thành phát triển hoạt động kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của thị trường, vừa là tố thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lí tài chính đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân.Hoạt động kiểm toán tư vấn tài chính kế toán đã đang góp phần xây dựng phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh bạch BCTC của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lí điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Việc kiểm toán được lập ra để mang lại sự đảm bảo “hợp lý” rằng các báo cáo tài chính trình bày rõ ràng các hoạt động tài chính của một công ty. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo tuyệt đối kiểm toán viên chỉ kiểm tra bằng chứng dựa trên số liệu thống kê. Các kiểm toán viên không kiểm tra từng giao dịch số lượng giao dịch. Một số phần trong báo cáo thường niên của công ty không được kiểm toán dụ, thư thông báo của chủ tịch hội đồng quản trị gửi các cổ đông, các thảo luận phân tích kết quả của cấp quản lý, thông tin về giá cổ phiếu. Nhận thức được điều này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Giả thiết hoạt động liên tục các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính” làm đề tài thực hiện nhiệm vụ tiểu luận.2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUMục đích nghiên cứu của đề tài gồm các vấn đề sau:Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản – cơ sở lý luậnTìm hiểu về giả thiết hoạt động liên tụcTìm hiểu về các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính.3: HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀIBài tiểu luận của nhóm chúng em chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng với thời gian hạn hẹp, kiến thức còn nhiều hạn chế, quá trình tìm hiểu điều kiện không được thuận lợi. Chính vậy, chúng em rất mong được sự giúp đỡ góp ý của các bạn trong lớp. . Hà CHƯƠNG 2: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BCTC 2.1: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 2.1.1: Khái niệm về hoạt động liên tục Giả thiết hoạt động liên tục là. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.2.1: Khái niệm về các sự kiện phát sinh Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập BCTC là những sự kiện có ảnh hưởng đến BCTC đã phát. KUẬN Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính đã quy định những nguyên tắc, thủ tục cơ bản trong kiểm toán Báo cáo tài chính về cách xử lý khi gặp các sự kiện phát sinh
 • 20
 • 616
 • 0

giả thiết hoạt động liên tục các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ năm 2014

giả thiết hoạt động liên tục và các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ năm 2014
: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong xu thế hội nhập hiện nay các công ty kiểm toán đã đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớnKiểm toán là một bộ phận của nền kinh tế, viêc hình thành phát triển hoạt động kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của thị trường, vừa là tố thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lí tài chính đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân.Hoạt động kiểm toán tư vấn tài chính kế toán đã đang góp phần xây dựng phổ cập cơ chế chính sách kinh tế, tài chính; thực hiện công khai, minh bạch BCTC của doanh nghiệp; ngăn ngừa lãng phí, tham nhũng, phục vụ đắc lực cho công tác quản lí điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nhận thức được điều này, nhóm chúng em chọn đề tài: “Giả thiết hoạt động liên tục các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính” làm đề tài thực hiện nhiệm vụ tiểu luận.2: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUMục đích nghiên cứu của đề tài gồm các vấn đề sau:Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản – cơ sở lý luậnTìm hiểu về giả thiết hoạt động liên tụcTìm hiểu về các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính . 2: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BCTC CHƯƠNG 2: GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BCTC • 2.1: GIẢ THIẾT HOẠT. toán… • 2.2: CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH • 2.2.1: Khái niệm về các sự kiện phát sinh • Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập BCTC là những sự kiện có ảnh. CHÀO CÔ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM KÍNH CHÀO CÔ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM VỚI ĐỀ TÀI GIẢ THIẾT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ LỜI MỞ
 • 33
 • 877
 • 3

cách sử dụng hijackthis, cách xử lý máy bị restart liên tục cài đặt hệ điều hành hàng loạt máy trong mạng lan với công nghệ ris của windows

cách sử dụng hijackthis, cách xử lý máy bị restart liên tục và cài đặt hệ điều hành hàng loạt máy trong mạng lan với công nghệ ris của windows
. định 7 4. Virus 7 Cài đặt hệ điều hành hàng loạt máy trong mạng Lan với công nghệ RIS của Windows 8 A. Chuẩn bị trên máy server 8 C. Cài đặt hình ảnh RIS lên máy client 11 Cách sử dụng HijackThis!. HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA  BÀI TIỂU LUẬN MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI: Cách sử dụng HijackThis, Cách xử lý máy bị restart liên tục Cài đặt hệ điều hành. trong mạng Lan với công nghệ RIS của Windows Ở đây hệ điều hành máy server có thể là Windows 2000 server hoặc 2003 server, còn máy client có thể là Win 2000 Pro hoặc winxp pro. Ở đây tôi chọn hệ điều
 • 11
 • 408
 • 0

Sử dụng phần mềm Maple tự học học phần phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số

Sử dụng phần mềm Maple tự học học phần phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số
. hàm riêng, vi phân tích phân của hàm nhiều biến số. Cách tính tổng quát một số dụ. Chương 3: Sử dụng phần mềm Maple tự học học phần phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến. quan đến phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số. - Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Maple tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến số. Từ đó áp dụng giải một số dụ bài. phạm vi ngiên cứu Đối tượng nhiên cứu: Vi phân tích phân của hàm nhiều biến số. Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng phần mềm Maple nghiên cứu học phần phép tính vi phân tích phân của hàm nhiều biến
 • 43
 • 1,105
 • 0

Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức

Ứng dụng tính liên tục và tính khả vi của hàm số trong phương trình và bất đẳng thức
. tiếng Vi t về ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong khảo sát hàm số, chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, v.v Nhận xét rằng, ngoài phương trình hàm, nhìn. 1: Hàm số liên tục ứng dụng, trình bày khái quát về hàm số liên tục, một số tính chất chuyên sâu của hàm số liên tục, điểm bất động của các hàm liên tục các phương trình hàm. Chương 2: Hàm. đẳng thức đạo hàm nổi tiếng như bất đẳng thức Landau, bất đẳng thức Kolmogorow, bất 1 đẳng thức Landau-Kolmogorow bất đẳng thức Steklov đối với các hàm khả vi một biến. Đây là những bất đẳng thức
 • 58
 • 1,506
 • 2

Tính liên tục tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số

Tính liên tục và tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số
. về tính liên tục tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số. 6. Dự kiến đóng góp mới của đề tài Tổng quan về những tính chất của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn. ứng dụng của chúng, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: Tính liên tục tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số . 2. Mục đích nghiên cứu Khảo sát tính liên tục, . cứu 1. Tính liên tục tính nửa liên tục của hàm giá trị tối ưu. 2. Tính khả vi theo hướng của hàm giá trị tối ưu. Luận văn thạc sĩ Toán học Học vi n Phan Thị Ánh Vân 4. Đối tượng phạm vi nghiên
 • 60
 • 282
 • 0

Tính h khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng

Tính h khả vi của hàm nhiều biến và ứng dụng
. tài Tính H-khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đạt được một sự hiểu biết tốt về tính H-khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng vào. đến tính H-khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng. - Sử dụng các phương pháp của Toán giải tích. 6. Dự kiến đóng góp của đề tài - Một tổng quan về tính H-khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng. 2 Chương. liên tục C -vi phân của hàm C-khả vi là những trường hợp riêng của H -vi phân. Từ đó đến nay, nhiều tác giả đã nghiên cứu tính H-khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng của nó trong toán ứng dụng
 • 52
 • 490
 • 0

Luận văn tính h khả vi của hàm nhiều biến ứng dụng

Luận văn tính h khả vi của hàm nhiều biến và ứng dụng
. chọn đề tài Tính H- khả vi của h m nhiều biến ứng dụng để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Đạt được một sự hiểu biết tốt về tính H- khả vi của h m nhiều biến ứng. h m NCP ộ{xi, Chương 2 Tính iĩ -khả vi của h m nhiều biến Trong chương này, ta nghiên cứu khái niệm H- khả vi của h m nhiều biến xét hai ứng dụng của H- KHK vi. ứng dụng thứ nhất, ta xét điều. khái niệm đạo h m suy rộng Một số khái niệm cơ bản trong W Miền xác định của h m nhiều biến Tính liên tục của h m nhiều biến Một số ký hiệu định nghĩa Tính khả vi của h m nhiều biến Giới h n
 • 55
 • 234
 • 0

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
Tính liên tục : Từ thế kỉ I đến đến đầu thế kỉ X, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã diễn ra liên tiếp -    Tính liên tục : Từ thế kỉ I đến đến đầu thế kỉ X, các cuộc khởii nghĩa của nhân dân ta đã diễn ra liên tiếp, hầu như thế kỉ nào cũng nổ ra khởi nghĩa của nhân dân. Trong 10 thế kỉ đã có 13 cuộc nổi dậy lớn của nhân dân nhằm lật đổ ách thống trị thế kỉ II đã nổ ra 5 cuộc nổi dậy vào các năm 100,137, 144, 157. 178 - 181 ; dưới triều Đường cai trị, đã có 5 cuộc khởi nghĩa lớn của Đinh Kiến, Lý Tự Tiên (năm 687), khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII), khởi nghĩa Phùng Hưng (khoảng 776 -791), khởi nghĩa Dương Thanh (819 - 820), khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905) -     Quy mô rộng lớn : các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều địa phương trên địa bàn cả 3 quận của nước ta là Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam...
 • 1
 • 2,266
 • 6

Tính liên tục tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số

Tính liên tục và tính khả vi của hàm giá trị tối ưu trong quy hoạch toàn phương có tham số
... ve tính liên tuc tính vi cna hàm giá tr% toi ưu quy hoach toàn phương có tham so DN kien đóng góp mái cúa đe tài Tong quan ve nhung tính chat cna hàm giá tr% toi ưu quy hoach toàn phương có tham. .. đe hàm giá tr% toi ưu vi theo hưóng cơng thúc tính đao hàm theo hưóng cna hàm giá tr% toi ưu Nhi¾m nghiên cNu Tính liên tuc tính núa liên tuc cna hàm giá tr% toi ưu Tính vi theo hưóng cna hàm giá. .. cúu: Tính liên tnc tính vi cúa hàm giá tr% toi ưu quy hoach tồn phương có tham so” Mnc đích nghiên cNu Kháo sát tính liên tuc, đieu ki¾n can đieu ki¾n đn cna tính chat núa liên tuc trên, núa liên
 • 85
 • 113
 • 0

Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)

Ứng dụng tính liên tục và tính khả vi của hàm số trong phương trình và bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)
Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ)Ứng dụng tính liên tục tính khả vi của hàm số trong phương trình bất đẳng thức (Luận văn thạc sĩ) ... (compact), phương trình hàm, phương trình vi phân, v.v Về bất đẳng thức, số bất đẳng thức hàm cụ thể, luận văn chủ yếu quan tâm đến bất đẳng thức hàm, bất đẳng thức đạo hàm tổng qt Đặc biệt, luận văn trình. .. dụng tính liên tục tính khả vi hàm số khảo sát hàm số, chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, v.v Nhận xét rằng, ngồi phương trình hàm, nhìn chung vấn đề đa phần hàm số sơ... 1 Hàm số liên tục ứng dụng 1.1 Tính liên tục hàm số 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Các tính chất 1.2 Một số tính chất liên tục 1.3 Nghiệm phương trình 1.4 Điểm bất động hàm số 1.5 Phương trình hàm
 • 58
 • 133
 • 0

Tính không khả vi của hàm weierstrass

Tính không khả vi của hàm weierstrass
... hàm Weierstrass Chƣơng TÍNH KHƠNG KHẢ VI CỦA HÀM WEIERSTRASS 2.1 Hàm Weierstrass Định nghĩa 2.1 (Định nghĩa hàm Weierstrass) Hàm Weierstrass hàm liên tục không đâu khả vi, hàm cho công thức f (x... Tính khơng khả vi hàm Weierstrass Tính khơng khả vi hàm Weierstrass Mục đích khóa luận giới thiệu thêm hàm Weierstrass tính chất liên quan, nhằm củng cố kiến thức hàm số, giới hạn hàm số, hàm. .. Đạo hàm riêng hàm số nhiều biến số 12 1.3.2 Vi phân hàm số nhiều biến số 14 Chương TÍNH KHƠNG KHẢ VI CỦA HÀM WEIERSTRASS 15 2.1 Hàm Weierstrass 15 2.2 Tính khơng khả vi hàm
 • 36
 • 31
 • 0

Sự khả vi của nghiệm phương trình vi phân theo tham số

Sự khả vi của nghiệm phương trình vi phân theo tham số
...TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN ************* NGUYỄN THỊ THU SỰ KHẢ VI CỦA NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THEO THAM SỐ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giải tích Người hướng dẫn
 • 41
 • 22
 • 0

Ứng dụng đạo hàm trong bài toán chứng minh bất đẳng thức tìm cực trị của hàm nhiều biến

Ứng dụng đạo hàm trong bài toán chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị của hàm nhiều biến
Trong chuyên đề này tôi xin giới thiệu một phương pháp rất hữu hiệu đó là: “Ứng dụng đạo hàm trong bài toán chứng minh bất đẳng thức tìm cực trị của hàm nhiều biến”. Đạo hàm là một khái niệm quan trọng của giải tích, nó là công cụ sắc bén để nghiên cứu các tính chất của hàm số. Ứng dụng đạo hàm trong bài toán chứng minh bất đẳng thức tìm cực trị của hàm nhiều biến cho phép giải quyết một số dạng toán về chứng minh bất đẳng thức tìm cực trị hàm nhiều biến ... Ứng dụng đạo hàm tốn chứng minh BĐT tìm cực trị hàm nhiều biến 21 PHẦN C: KẾT LUẬN Chuyên đề trình bày số kỹ thuật biến đổi biểu thức nhằm đưa biểu thức biến ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm. .. 27 x = 2; y = 64 2.3.2 Biểu thức chứa ba biến Dạng Sử dụng phép để đưa biểu thức biến số Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm toán chứng minh BĐT tìm cực trị hàm nhiều biến 14 Bài Cho số a, b, c thỏa mãn... + bn2 ) (bất đẳng thức Bunhiacôpxki) Dấu đẳng thức xảy hai số tỷ lệ Chuyên đề: Ứng dụng đạo hàm tốn chứng minh BĐT tìm cực trị hàm nhiều biến CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 2.1 Khảo sát hàm đặc trưng
 • 23
 • 79
 • 0

Sự liên tục sự khả vi của hàm hai biến

Sự liên tục và sự khả vi của hàm hai biến
... xuyên sử dụng Định nghĩa tính chất liên tục hàm hai biến - Chương 2: Các định nghĩa tính chất khả vi hàm hai biến - Chương 3: Một số dụ liên tục khả vi hàm hai biến Phần kết luận nêu tóm tắt kết... trình bày lại định nghĩa tính chất liên tục, khả vi hàm nhiều biến (cụ thể hàm hai biến) giúp người đọc nắm rõ kiến thức tổng quát tính liên tục, khả vi hàm hai biến (khơng gian R2 ) từ dễ dàng... NGHĨA TÍNH CHẤT VỀ SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM HAI BIẾN Chương trình bày khái niệm khơng gian metric số tính chất thường gặp khơng gian metric; định nghĩa hàm hai biến tính chất liên tục hàm hai biến
 • 38
 • 24
 • 0

Sự liên tục sự khả vi của hàm hai biến

Sự liên tục và sự khả vi của hàm hai biến
... xuyên sử dụng Định nghĩa tính chất liên tục hàm hai biến - Chương 2: Các định nghĩa tính chất khả vi hàm hai biến - Chương 3: Một số dụ liên tục khả vi hàm hai biến Phần kết luận nêu tóm tắt kết... trình bày lại định nghĩa tính chất liên tục, khả vi hàm nhiều biến (cụ thể hàm hai biến) giúp người đọc nắm rõ kiến thức tổng quát tính liên tục, khả vi hàm hai biến (khơng gian R2 ) từ dễ dàng... NGHĨA TÍNH CHẤT VỀ SỰ LIÊN TỤC CỦA HÀM HAI BIẾN Chương trình bày khái niệm khơng gian metric số tính chất thường gặp khơng gian metric; định nghĩa hàm hai biến tính chất liên tục hàm hai biến
 • 38
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >