Tổng hợp tài liệu :

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng bắc trung bộ tt

Quản lỷ nhà nước về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện bác ái, tỉnh ninh thuận

Quản lỷ nhà nước về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện bác ái, tỉnh ninh thuận
PHẦN MỞ ĐẦU1. đo chọn đề tài.Nguồn nhân lực là tài nguyên bản, quý giá nhất của tổ chức, đơn vị, địa phương và là lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định cho sự thành bại của họ trong tương lai. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là một trong những chiến lược trọng điểm của quốc gia, là chính sách xã hội bản, ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động nhằm đưa sự nghiệp đổi mới đi tới thành công vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, quan điếm ấy tiếp tục được thể hiện rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) “...Cán bộnhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ” và Đại hội Đảng lần thứ XI cũng chỉ rõ Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trên sở phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hơn lúc nào hết, phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực hành chính cấp xã nói riêng càng trở nên bức thiết và đặc biệt cấp bách đối với nÌTLĨĨlg GƠĨ1 1í, ổlỄl J3ỈiXJ°Cílgj điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như huyện Bác Ái hiện nay.Bác Ái là một trong những huyện nghèo của cả nước, trên 95% là người dân tộc Răclây sinh sống trên địa bàn, vị trí địa tương đối phức tạp. Mặc dù những năm gần đây Đảng và Nhà nước nhiều chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế xã hội, nhằm từng bước đưa Bác Ái thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, nhưng đến nay Bác Ái vẫn còn là một trong những huyện tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh và cả nước, nguyên nhân chủ yếu của việc chậm nâng chất lượng và cải thiện đời sống của người dân như hiện nay là do sự yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, của nguồn nhân lực địa phương từ đó hiệu quả thu được qua việc thực hiện các chính sách này còn hạn chế và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, cần tiếp tục nghiên cứu. Do đó, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng và hợp về cấu là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.Từ những vấn đề trên cho thấy, việc quản và nâng cao chất lượng ngtaonjahan lực nhất là nguồn nhân lực hành chính cấp xã là vấn đề ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương hoạch định chiến lược đào tạophát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Quản lỷ Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài kết thúc học phần môn “Quản nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu” của mình. Hy vọng đề tài sẽ tìm ra được những giải pháp thiết thực phát huy những điều kiện thuận lợi và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã của huyện Bác Ái trong trong giai đoạn tiếp theo. ... nguồn nhân lực hành cấp xã chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước giai đoạn năm Chính vậy, chọn đề tài Quản lỷ Nhà nước phát triển nguồn nhân lực hành cấp xã huyện Bác Ái, tỉnh. .. thức nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo cho phát triếnnhân đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triến kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển * Phát triển nguồn nhân lực hành cấp xã Phát íriến nguồn. .. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đưa công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực hành cấp xã vào Nghị phát triển kinh tế - xã hội Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện
 • 34
 • 302
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ) ... 86 3.2.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực giáo viên huyện Hoa Lƣ 88 3.3 GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƢ 89 3.3.1... QLNN phát triển NNL giáo viên THCS địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình ngày hoàn thiện, tác giả chọn Quản nhà nước phát nguồn nhân lực giáo viên THCS địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ... triển NNL giáo viên THCS địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình 10 Chƣơng SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN LIÊN
 • 142
 • 116
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (tt)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (tt)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ) ... THCS địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình Chƣơng SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 1.1.1 Nguồn. .. kiện để đội ngũ giáo viên hội việc làm, phát huy lựcnhân 10 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƢ, TỈNH NINH BÌNH 2.1 KHÁI... trạng phát triển NNL giáo viên THCS địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình thời gian qua - Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN phát triển nguồn NNL giáo viên THCS địa bàn huyện Hoa Lƣ, tỉnh Ninh Bình
 • 26
 • 96
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ) ... nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC... PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh vực lượng nguyên tử 10 1.2 1.2 Quản nhà nước phát triển. .. nguồn nhân lực khoa học công nghệ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ……………………………… 49 2.3 Phân tích thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên
 • 121
 • 201
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (tt)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (tt)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (LV thạc sĩ) ... nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng SỞ KHOA HỌC QLNN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh. .. nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử; sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ; đặc điểm, cần thiết việc phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng. .. triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng Quan điểm, giải pháp QLNN phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên
 • 27
 • 127
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ) ... nguồn nhân lực khoa học công nghệ 16 1.1.3 Quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 19 1.2 Nội dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ. .. chế quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ tỉnh Quảng Bình - Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công. .. triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Chương 2: Thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học cơng nghệ tỉnh Quảng Bình Chương 3: Phương hướng giải pháp quản nhà nước phát triển
 • 129
 • 100
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng bằng sông hồng ở việt nam tt

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng bằng sông hồng ở việt nam tt
... sở khoa học quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập Chương 3: Thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng sông. .. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 3.2.1 Quy mô cấu nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng sông Hồng 3.2.1.1 Quy mô nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng sông Hồng Qua... THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 4.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 • 27
 • 205
 • 1

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
1. do chọn đề tài Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực vai trò quan trọng nhất của một quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên quý nhất, giá trị nhất và là động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững. Vì vậy, việc xây dựng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực (NNL), đặc biệt là NNL chất lượng cao là mối quan tâm của mọi nhà nước trên thế giới, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kỷ nguyên kỹ thuật số. Nguồn nhân lực hay nguồn lực con người của một quốc gia bao gồm những người lao động làm việc trong tất cả các ngành, các lĩnh vực xã hội khác nhau, trong đó lĩnh vực nghiên cứu phát triển (nghiên cứu khoa học). NNL nghiên cứu khoa học là tập hợp đội ngũ các nhà khoa học tham gia vào hoạt động sáng tạo, tìm kiếm, phát hiện ra những quy luật của tự nhiên, của xã hội; tìm tòi, phát minh, sáng chế ra những phương tiện, máy móc để từng bước làm thay đổi cuộc sống con người, cải thiện lao động, cải thiện đời sống của loài người. Sản phẩm khoa học và công nghệ được tạo ra bởi NNL khoa học. Vì vậy, nói đến khoa học và công nghệ không thể không đề cập đến NNL khoa học và công nghệ, trong đó, quan trọng nhất là NNL nghiên cứu khoa học. thể khẳng định những công nghệ hay các máy móc, phương tiện công cụ lao động sản xuất mới đều được hình thành từ kết quả lao động sáng tạo của những người làm công tác khoa học. Xã hội loài người đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0, điều này ngày càng đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với NNL nghiên cứu khoa học. Ở Việt Nam, phát triển khoa học và công nghệ được Đảng và Nhà nước trong những năm gần đây đặc biệt quan tâm với hàng loại các chủ trương, chính sách được xây dựng và tổ chức thực hiện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định:“Lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”[5]. Với sự quan tâm của Đảng ủy các cấp, sự quản của các quan nhà nước NNL nghiên cứu khoa học nói chung, NNL nữ nghiên cứu khoa học nói riêng đã sự phát triển nhanh cả về mặt số lượng và chất lượng, đã đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày một cao của xã hội thì NNL nữ nghiên cứu khoa học (NCKH) của Việt Nam còn hạn chế: yếu và thiếu về chuyên môn nghiệp vụ NCKH; đội ngũ cán bộ nữ NCKH còn thiếu chuyên gia đầu ngành giỏi; cấu nhân lực khoa học theo ngành nghề và lãnh thổ còn mất cân đối. Ở nhiều tổ chức NCKH, đội ngũ nữ chuyên gia đầu ngành ngày một ít đi do thiếu nguồn kế cận. Những nhà khoa học nữ trình độ chuyên môn cao, những công trình đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới còn khiêm tốn hơn các nước trong khu vực và thế giới. Trình độ, kỹ năng ngoại ngữ, tin học ở nhiều nhà khoa học nữ, kể cả ở nhiều người chức danh giáo sư và phó giáo sư, còn hạn chế. Trong thời gian qua, trên quy mô toàn cầu, ở nhiều quốc gia, việc phát triển NNL nữ đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên mọi phương diện: trên bình diện xã hội, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều vào các hoạt động của xã hội; trong gia đình, người phụ nữ cũng đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ và tạo điều kiện từ nam giới để phát triển và khẳng định bản thân. Những thập kỷ gần đây, hiện tượng cần ghi nhận ở nhiều quốc gia, khu vực khác nhau trên thế giới, số lượng phụ nữ nắm giữ các chức vụ chính quyền cấp cao, kể cả cấp cao nhất và bộ phận NNL nữ nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác nhau tăng lên rõ rệt như Thụy Điển “phụ nữ Thụy Điển tất cả các quyền bình đẳng tuyệt đối như nam giới, từ giáo dục cho đến các quyền thừa kế tài sản. Hiện ½ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong nghị viện, chính phủ và ban lãnh đạo các địa phương” [58,tr.107]. Thực tế chứng minh, NNL nữ không thua kém nam giới, xét trên phương diện trí tuệ, năng lực và những phẩm chất khác. Như vậy, việc phát triển NNL nữ, đặc biệt NNL nữ nghiên cứu khoa học là một trong những vấn đề quan trọng hiện nay. Bởi nếu không ta sẽ đánh mất đi một nửa sức mạnh của đất nước cho phát triển kinh tế - xã hội. Đất nước đã trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước đã những đường lối, chủ trương, chính sách phát triển và sử dụng sức mạnh to lớn của NNL nữ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, để phát triển được NNL nữ nghiên cứu khoa học trong điều kiện hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: khắc phục hậu quả chiến tranh; điều kiện xuất phát của đất nước vốn đã lạc hậu; tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” của Nho giáo nên vấn đề phát triển NNL nữ nghiên cứu khoa học là một nội dung quan trọng cần được quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, những hội và thử thách đã và đang đặt ra hơn bao giờ hết, mọi tiềm năng quốc gia phải được khai thác hợp lý, trong đó NNL nữ, đặc biệt là NNL nữ nghiên cứu khoa học. Đất nước ta đã những chủ trương, chính sách, pháp luật để đạt được sự bình đẳng giới và phụ nữ đã nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước. Song, thực tế số cán bộ nữ tham gia hoạt động NCKH đạt hiệu quả cao còn ít. Sự bình đẳng trong hoạt động NCKH giữa nam và nữ còn một khoảng cách khá xa. Điều tra của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, tỷ lệ phụ nữ làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ trở lên năm 2010 chiếm khoảng 10% trong tổng số đề tài từ cấp bộ trở lên của khoa học và công nghệ, trong đó phụ nữ làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước chỉ chiếm 0,2% [169]. Số liệu thống kê của UNESCO và tổ chức L’OREAL trong chương trình “Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học” cho thấy, trên thế giới chỉ có 30% số sinh viên theo học các ngành khoa học là nữ giới; các nhà khoa học là nữ chỉ chiếm khoảng 25% tổng số các nhà khoa học toàn cầu và chỉ 2,9% chủ nhân các giải Nobel là các nhà khoa học nữ. Vậy tại sao lại sự mất cần đối trong hoạt động NCKH giữa hai giới như vậy? Và làm thế nào để khắc phục thực trạng trên, khơi dậy sức mạnh của phụ nữ trong NCKH? Đây thực sự là một bài toán đã và đang đặt ra cần phải giải quyết trong Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, cụ thể hơn là vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động nghiên cứu khoa học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Xuất phát từ những do trên và từ vị trí công tác của bản thân nên tác giả đã chọn đề tài “Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam” để làm luận án Tiến sĩ nhằm giải quyết những vấn đề tính lý luận cũng như thực tiễn. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Luận án mục đích nghiên cứu là những sở luận quản nhà nước (QLNN) về phát triển NNL nữ nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thực trạng thực ... dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực mà cụ thể nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học; sách phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học Việt Nam nay; kinh nghiệm quản nhà nước phát. .. nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học 81 3.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học 81 3.1.2 Thực trạng nguồn nhân lực nữ nghiên cứu. .. cấp thiết việc quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học 40 2.2.3 Nội dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học. 42 2.2.3.1 Xây
 • 213
 • 97
 • 1

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở việt nam (tt)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở việt nam (tt)
... nữ nghiên cứu khoa học chưa nghiên cứu tìm hiểu CHƯƠNG 2: SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.1 Nguồn nhân lực nữ NCKH phát triển NNL nữ NCKH 2.1.1... “Phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học Việt Nam , Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, (số 12) Kiều Quỳnh Anh (2016), Quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học , Tạp chí Khoa học. .. NHÀ NƯỚC VỀ PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ NCKH Ở VIỆT NAM 3.1 Khái quát NNL nghiên cứu khoa học NNL nữ NCKH 3.1.1 Thực trạng NNL nghiên cứu khoa học  Về quy mô số lượng NNL nghiên cứu khoa học Theo
 • 27
 • 105
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) ... 28 SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 28 2.1 Nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ... giới quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học học kinh nghiệm Việt Nam 57 2.4.1 Kinh nghiệm giới quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học. .. 2.1.2 Phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học 34 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học 35 2.2 Sự cần thiết quản nhà nước phát triển NNL nữ nghiên cứu khoa học ……
 • 216
 • 138
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... đến quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội Chương 2: sở luận quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội điều kiện hội. .. CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRẦN QUỐC HIẾU QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCCÁC DOANH NGHIỆP MAY PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản lý. .. hội nhập kinh tế quốc tế Chương 3: Thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội giai đoạn 2011-2016 Chương 4: Giải pháp đổi quản nhà nước phát triển
 • 196
 • 84
 • 1

QUẢN NHÀ nước về PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực KHOA học và CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH

QUẢN lý NHÀ nước về PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực KHOA học và CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
... GIẢI PHÁPQUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH 85 3.1 Phương hướng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ... triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Chương 2: Thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình Chương 3: Phương hướng giải pháp quản nhà nước phát triển. .. chế quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình - Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học
 • 131
 • 45
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam
... nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC... T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh vực lượng nguyên tử 10 1.2 Quản nhà nước phát triển nguồn. .. TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử …………… 70 3.2 Giải pháp quản nhà nước phát triển nguồn
 • 121
 • 34
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (Luận án tiến sĩ)

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (Luận án tiến sĩ)
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ... DOANH NGHIỆP MAY PHỤC 25 ii VỤ QUÂN ĐỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Doanh nghiệp may phục vụ quân đội phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ quân đội điều kiện hội nhập. .. CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRẦN QUỐC HIẾU QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCCÁC DOANH NGHIỆP MAY PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản lý. .. triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội Chương 2: sở luận quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chương
 • 196
 • 5
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử việt nam
... nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Chƣơng SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ PH T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC... T TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ 1.1 Phát triển nguồn nhân lực khoa học lĩnh vực lượng nguyên tử 10 1.2 Quản nhà nước phát triển nguồn. .. TỬ TẠI VIỆN NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ lĩnh vực lượng nguyên tử …………… 70 3.2 Giải pháp quản nhà nước phát triển nguồn
 • 121
 • 19
 • 0

(Luận án tiến sĩ) Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếQuản nhà nước về phát triển nguồn nhân lựccác doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ... DOANH NGHIỆP MAY PHỤC 25 ii VỤ QUÂN ĐỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 Doanh nghiệp may phục vụ quân đội phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ quân đội điều kiện hội nhập. .. CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRẦN QUỐC HIẾU QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCCÁC DOANH NGHIỆP MAY PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản lý. .. triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội Chương 2: sở luận quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may phục vụ Quân đội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chương
 • 196
 • 10
 • 0

Quản nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các sở đào tạo vùng bắc trung bộ tt

Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật trong các cơ sở đào tạo vùng bắc trung bộ tt
... hoàn thiện quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực GVNT sở đào tạo vùng Bắc Trung Chương 2: SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO 2.1... nhà nước phát triển nguồn nhân lựcgiảng viên nghệ thuật Sự cần thiết phải quản nhà nướcvề phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật nội dung quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng. .. viên nghệ thuật vùng Bắc Trung bộ? - Quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên nghệ thuật dựa sở luận thực tiễn nào? - Thực trạng quản nhà nước phát triển nguồn nhân lực giảng viên
 • 27
 • 18
 • 0
1 2 3 4 .. >