Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng tt

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
. G,NF%5&%+<G%ƒ%=•4.XJ7);% <# Việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là nhằm quán triệt tư tưởng của Người: “Không có gì quý hơn. %$%$&'()#Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là để thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng
 • 6
 • 383
 • 1

Báo cáo "Quy Hoạch Lưới Truyền Tải Có Xét Đến Khả Năng Quá Tải Bằng Phương Pháp Thu Hẹp Từng Bước " docx

Báo cáo
. Th&, Nguy…n Th= Xuân BZy, Nguy…n Th= CZm Tú - K„ thuSt o lCng kim tra trong ch- t'o c" khí, Nhà xu1t b3n Khoa h&c và K„ thuSt, Hà N0i, 2001. 83 5. Nguy…n Tr&ng Hùng -. th,ng chuZn DC, ;c thc hin nhC bi-n d'ng c6a m vênh àn hTi. Sai sA c6a phép o ph@ thu0 c vào sai lch v 0 vuông góc c6a ph"ng o và 0 nhám c6a chi ti-t o. Sai lch v . =nh hng theo phân bA l;ng d c@c b0  ây, c•ng ;c kim tra trên máy o t&a 0 3D TESA (Thu S„) và cho k-t qu3 nh nhau [1]. Miu ó ch4ng tx rNng ph"ng pháp o ã nghiên c4u,
 • 8
 • 361
 • 0

tóm tắt luận án tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở việt nam – nghiên cứu từ trường hợp của tổng công ty cổ phần vinaconex

tóm tắt luận án tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở việt nam – nghiên cứu từ trường hợp của tổng công ty cổ phần vinaconex
. LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TÁI CẤU TRÚC CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU TỪ TRƯỜNG HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX (Bản Tóm Tắt. nghành xây dựng ở Việt Nam – nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex để nghiên cứu. 3 1.2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu này nhằm chỉ ra 5 mục đích sau đây: - Đánh. Tổng công ty cổ phần Vinaconex - Được htành lập ngày 27 tháng 9 năm 1988 thuộc Bộ Xây dựng, trước đây gọi là Công ty xây dựng và xuất khẩu nhân lực. - Năm 1995, Vinaconex đã trở thành Tổng công
 • 23
 • 693
 • 0

sử dụng outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọc

sử dụng outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọc
. ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA MÓNG CỌC 2.1. SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ OUTRIGGER TRONG NHÀ NHIỀU TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG 2.1.1. Sự làm việc chung Khi có tải trọng ngang tác dụng vào công trình, các cột được. kết cấu nhà nhiều tầng có sử dụng outrigger chịu tải trọng ngang. + Chương 2: Kết cấu nhà nhiều tầng sử dụng outrigger chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọc. + Chương 3: Thí. cứng ngang cho công trình. Sự làm việc của hệ kết cấu này sẽ được trình bày cụ thể trong chương 2 CHƯƠNG 2 KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG SỬ DỤNG OUTRIGGER CHỊU TẢI TRỌNG NGANG CÓ XÉT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC
 • 26
 • 1,908
 • 4

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dịch chiết từ lá cây kim giao núi đất

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dịch chiết từ lá cây kim giao núi đất
... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất hóa học có cao chiết kim giao núi đất (Nageia wallichiana) Đối tượng phạm vi nghiên cứu... nguyên liệu kim giao núi đất (Nageia wallichiana) - Phân lập, tinh chế một số hợp chất hóa học có mẫu cao chiết từ lá kim giao núi đất - Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập -... chưa nghiên cứu Còn công trình nghiên cứu của nước ngoài thì công bố chưa nhiều Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc thử hoạt tính sinh học số dịch chiết từ kim giao
 • 26
 • 269
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng (ICP-OES)

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng (ICP-OES)
... XRF .Phương pháp cho độ <10%, độ chụm tốt < 3% [44] 1.2.7 Phương pháp quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng ICP-OES 1.2.7.1 Tổng quan phƣơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tƣ̉ plasma cảm. .. ̣t tiế n hành nghiên cứu phương pháp xác đinh ̣ các NTĐH quă ̣ng bằ ng quang phổ phát xa ̣ Plasma cảm ứng (ICP-OES) CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN 1.1 Đại cương về các nguyên tố đấ t hiế... t hơ ̣p với quang phổ phát xa ̣ plasma cảm ứng (ICP-AES) để xác định 14 nguyên tố đấ t hiế m Giới ̣n phát hiê ̣n của phương pháp nằ m khoảng 0,001-0,3 (mg/l) Phương pháp này đã
 • 22
 • 248
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng (ICP-OES)

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ Plasma cảm ứng (ICP-OES)
... ng phap quang phô phat xa Plasma cam ng ICP-OES 1.2.7.1 T ng quan v ph ng phap quang phô phat xa nguyên t pệasma Ếam ng (ICP-OES) Ph ngăphap quang phôăphatăxa nguyên t plasma camă ng (ICP-OES). .. mă15 nguyên tôăgiôngănhauăvêăm tă hóaăh c T nguyên tôăLaăcoăsôăth ăt nguyên tôă 57 đ n nguyên t ăLuăcóăs ăth ăt nguyên t ă 71 thuôcănhomăIII trong Bangăh ăth ngătu năhoànăđ Trong t ănhiên ,nguyên tôăYăcoăsôăth... coupled plasma- atomic Quang ph ăphátăx nguyên emission spectrometry t plasma c mă ng Inductively coupled plasma- mass Khôiăph plasma c mă ng spectrometry Inductively coupled plasma- Quang ph
 • 22
 • 227
 • 0

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dịch chiết từ lá cây kim giao núi đất

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dịch chiết từ lá cây kim giao núi đất
... Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất hóa học có cao chiết kim giao núi đất (Nageia wallichiana) Đối tượng phạm vi nghiên cứu... nguyên liệu kim giao núi đất (Nageia wallichiana) - Phân lập, tinh chế một số hợp chất hóa học có mẫu cao chiết từ lá kim giao núi đất - Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập -... chưa nghiên cứu Còn công trình nghiên cứu của nước ngoài thì công bố chưa nhiều Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc thử hoạt tính sinh học số dịch chiết từ kim giao
 • 26
 • 157
 • 0

Sử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọc

Sử dụng Outrigger trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang có xét đến sự làm việc của móng cọc
... cứu Trên sở lý luận, nghiên cứu RRTD cho vay hộ SXKD biện pháp thực kết hợp với việc khảo sát tình hình thực tế việc hạn chế RRTD đối tượng năm 2009-2012 NHTMCP Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa,... cứu Với mục tiêu nghiên cứu trên, câu hỏi sau đặt nhằm làm kim nam cho đề tài, giúp cho việc nghiên cứu có trọng tâm, không sai hướng: - Nội dung hoạt động hạn chế RRTD cho vay hộ SXKD NHTM ? -... Header Page of 126 CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SXKD CỦA NHTM 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RRTD TRONG CHO VAY HỘ SXKD CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hộ SXKD
 • 26
 • 292
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu phương pháp xác định các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)
... Phƣơng pháp quang phổ phát xa ̣ Plasma cảm ƣ́ng ICP-OES 1.2.7.1 Tổng quan phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng (ICP- OES) Phƣơng pháp quang phổ phát xa ̣ nguyên tƣ̉ plasma. .. và tiế n hành nghiên cƣ́u phƣơng pháp xác đinh ̣ các NTĐH quă ̣ng bằ ng quang phổ phát xa ̣ Plasma cảm ƣ́ng(ICP -OES) CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN 1.1 Đa ̣i cƣơng về các nguyên tố đấ t hiế... t hơ ̣p với quang phổ phát xa ̣ plasma cảm ƣ́ng (ICP- AES) để xác định 14 nguyên tố đấ t hiế m Giới ̣n phát hiê ̣n của phƣơng pháp nằ m khoảng 0,001-0,3 (mg/l) Phƣơng pháp này đã
 • 114
 • 234
 • 0

Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)

Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)
Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX (LA tiến sĩ)
 • 132
 • 198
 • 1

Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi của hệ số nén lún và hệ số thấm (tt)

Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi của hệ số nén lún và hệ số thấm (tt)
... trọng tác dụng không thay đổi Hệ số thấm thay đổi trình cố kết: e=b+Cklogk Hệ số rỗng thay đổi theo ứng suất hiệu quả: e=a-Cclogs’ 2.2.2 Phương trình vi phân cố kết có xét đến thay đổi hệ số nén... có xét đến thay đổi hệ số nén lún hệ số thấm Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết cố kết thấm phi tuyến có xét đến thay đổi hệ số thấm hệ số nén lún theo thời gian - Nghiên cứu thay đổi hệ... Kết tính tốn a Sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng thặng dư theo thời gian khơng gian Hình 3.6 Mẫu 01 (a=0,19) b Sự thay đổi hệ số cố kết Cv theo thời gian khơng gian Hình 3.10 Sự thay đổi hệ số cố
 • 26
 • 146
 • 0

Hướng dẫn và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Hướng dẫn và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
... -ưNhậnưbiếtưcổưphiếuưvàưthờiưkỳưđầu tư rủiư ro -ưCóưkhiưítưkiếnưthứcưhayưhơnưnhiềuưhơn ưưưưưư31.ưMộtưsốưlưuưýưkhác -ưHãyưxácưđịnh tư tư ngưưlàưmìnhưcóư thểưđầu tư sai.ưưCầnưchấpưnhậnư thiệtưhại.ưĐừngưhyưvọngưlàưmìnhư... t theo đại gia 30.ưHãyưxácưđịnhưđầu tư vàoưCPưlàư rủiưro.ư(nhắcưlại) -ưQuyưlu tư: ưHightưrisk-hightưreturn -ưKhôngưchịuưđượcưrủiưroưthìưđừngưđầu tư vàoưCp - Kinh doanhưphảiưchấpưnhậnưrủiưro,ưưquáư... khôngưtinưvàưchánưnản -ưTrênưconưđườngưđiưxuốngưcóưnhữngưđ tư sóngưbìnhưphục,ưcốưgắng,ưnhưngưsốưlớnưth tư bại.ưThờiưgianưítưraư3ưtuầnư7ưtuấnưhayưhơnư -ưMộtưtrongưnhữngưđợtưsóngưsẽưlấyưđàưchoư chuưkỳưđiưlênưvớiưchỉưsốưthịưtrườngưtăngưcaoư
 • 33
 • 123
 • 0

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng tt)

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng tt)
... 5.20 Hệ số Cm máy bay (vị trí cánh ngang) Hình 5.21 Hệ số Cm máy bay (diện tích cánh ngang) Hình 5.23 Hệ số Cm máy bay (a) Thay đổi vị trí phương đứng; (b) Thay đổi diện tích cánh ngang 22 KẾT LUẬN... cánh ngang gây nên thay đổi lớn mômen chúc ngóc máy bay Việc xác định xác lực khí động cánh ngang cần thiết, nhiệm vụ khó khăn Để thấy vai trò quan trọng cánh ngang ứng dụng thiết kế máy bay, ... cánh đuôi ngang thiết kế máy bay (đảm bảo yêu cầu cân mômen dọc bay) Phần nghiên cứu ứng dụng đưa khuyến nghị người thiết kế máy bay (mà nghiên cứu để tính tốn thiết kế chế tạo máy bay) Vì vậy,
 • 28
 • 12
 • 0

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng
... mũi máy bay) Lượng dự trữ ổn định tĩnh dọc máy bay với ba trường hợp vị trí ngang, thấp, cao cánh đuôi ngang (tương ứng với thay đổi góc đặt cánh ngang) Lượng dự trữ ổn định tĩnh dọc máy bay với... máy bay VNT-680) Hình 5.19 Vị trí cánh ngang theo phương đứng (a) Trường hợp 114 thiết kế (ngang nhau); (b) Cánh đuôi ngang thấp hơn; (c) Cánh ngang cao Hình 5.20 (a) Hệ số lực nâng cánh đuôi ngang; ... (a) Cánh đuôi ngang nằm ngang (thiết kế); (b) Cánh đuôi ngang thấp hơn; (c) Cánh đuôi ngang cao 116 xviii Trang Hình 5.23 Hệ số mơmen chúc ngóc máy bay theo góc thay đổi 117 cánh ngang (a) Thay
 • 156
 • 14
 • 0

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng
... độ bay máy bay VNT-680 5.2.1 Tính tốn khí động lực máy bay VNT-680 5.2.2 Tính tốn cân máy bay chế độ bay 5.2.2.1 Thay đổi vị trí trọng tâm máy bay phương án thay đổi góc đặt cánh ngang 5.2.2.2... độ bay ổn lập (khơng có điều khiển, tốc độ bay hướng bay khơng đổi) Cấu hình khí động cánh thân máy bay giữ nguyên, thay đổi xét cánh ngang Tính tốn cho phép nhận kết trạng thái cân mômen máy bay. .. cánh ngang gây nên thay đổi lớn mômen chúc ngóc máy bay Việc xác định xác lực khí động cánh ngang cần thiết, nhiệm vụ khó khăn Để thấy vai trò quan trọng cánh ngang ứng dụng thiết kế máy bay,
 • 181
 • 12
 • 0

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng
... mũi máy bay) Lượng dự trữ ổn định tĩnh dọc máy bay với ba trường hợp vị trí ngang, thấp, cao cánh đuôi ngang (tương ứng với thay đổi góc đặt cánh ngang) Lượng dự trữ ổn định tĩnh dọc máy bay với... máy bay VNT-680) Hình 5.19 Vị trí cánh ngang theo phương đứng (a) Trường hợp 114 thiết kế (ngang nhau); (b) Cánh đuôi ngang thấp hơn; (c) Cánh ngang cao Hình 5.20 (a) Hệ số lực nâng cánh đuôi ngang; ... (a) Cánh đuôi ngang nằm ngang (thiết kế); (b) Cánh đuôi ngang thấp hơn; (c) Cánh đuôi ngang cao 116 xviii Trang Hình 5.23 Hệ số mơmen chúc ngóc máy bay theo góc thay đổi 117 cánh ngang (a) Thay
 • 156
 • 11
 • 0

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng tt

Nghiên cứu tương tác khí động lực cánh chính và cánh đuôi ngang có xét đến cân bằng mômen ở chế độ bay bằng tt
... 5.20 Hệ số Cm máy bay (vị trí cánh ngang) Hình 5.21 Hệ số Cm máy bay (diện tích cánh ngang) Hình 5.23 Hệ số Cm máy bay (a) Thay đổi vị trí phương đứng; (b) Thay đổi diện tích cánh ngang 22 KẾT LUẬN... cánh ngang gây nên thay đổi lớn mômen chúc ngóc máy bay Việc xác định xác lực khí động cánh ngang cần thiết, nhiệm vụ khó khăn Để thấy vai trò quan trọng cánh ngang ứng dụng thiết kế máy bay, ... cánh đuôi ngang thiết kế máy bay (đảm bảo yêu cầu cân mômen dọc bay) Phần nghiên cứu ứng dụng đưa khuyến nghị người thiết kế máy bay (mà nghiên cứu để tính tốn thiết kế chế tạo máy bay) Vì vậy,
 • 28
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >