Tổng hợp tài liệu :

TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong quá trình nhận thức hệ mặt trời qua các thời kỳ. . SƯ PHẠMKHOA HOÁ HỌCHÀ THỊ HẢI YẾNVẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG QUÁTRÌNH NHẬN THỨC HỆ MẶT TRỜI QUA CÁC THỜI KỲChuyên ngành: Hoá Vô CơKhoá học. các kết luận chính xác nhất về Hệ mặt trời cũng như toàn vũ trụ. Với các lído nêu trên, tôi chọn đề tài: Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng trong Quátrình
 • 16
 • 1,593
 • 2

Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam
Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam . với việc phát huy sức mạnh nguồn nhân lực. Khi đánh giá vai trò kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng, đặc biệt là nguồn nhân lực kiểm toán. nguồn nhân lực ngành kiểm toán độc lập cần xuất phát từ chính thực trạng nhân lực còn rất thiếu hụt hiện nay của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam,
 • 20
 • 454
 • 1

3 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập

3 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập
3 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập
 • 20
 • 451
 • 0

5 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam

5 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam
5 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam 123doc.vn
 • 20
 • 421
 • 0

14 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập

14 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập
14 V.dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập . v t biện chứng trong việc xây dựng v phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam” để trình bày một số quan điểm của mình v phương. đối v i việc phát huy sức mạnh nguồn nhân lực. Khi đánh giá vai trò kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng, đặc biệt là nguồn nhân lực kiểm toán
 • 20
 • 380
 • 0

16 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam

16 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam
16 Vận dụng PP luận duy vật biện chứng trong việc xây dựng & phát huy nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam . với việc phát huy sức mạnh nguồn nhân lực. Khi đánh giá vai trò kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập nói riêng, đặc biệt là nguồn nhân lực kiểm toán. nguồn nhân lực ngành kiểm toán độc lập cần xuất phát từ chính thực trạng nhân lực còn rất thiếu hụt hiện nay của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam,
 • 20
 • 416
 • 0

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mói quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
 • 18
 • 2,758
 • 13

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người đó là : “Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ...”. Vậy chúng ta phải làm thế nào để thực hiện mục tiêu trên? Từ thực tế hiện nay cùng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ chủ nghĩa tư bản, mà tại đại hội VII của Đảng ta lần đầu tiên đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tức là, chúng ta phải: dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế chúng ta mới có thể dần dần tìm hiểu được quy luật phát triển của Cách mạng Việt Nam, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của Cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước ta.Làm đề tài tiểu luận này, vơí tư cách là một sinh viên, một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một mặt tôi muốn cùng mọi người tìm hiểu sâu hơn và kĩ hơn về Triết học Mác - Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cụ thể hơn, đó là mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức. Mặt khác, tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay- sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội- mà nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là, mọi sách lược, chiến lược cách mạng của chúng ta phải được xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy được tính năng động chủ quan và đồng thời chống chủ quan duy ý chí. Đây được coi là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi nó quyết định sự thành công hay thất bại trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điều này sẽ được lý giải rõ hơn trong phần nội dung của đề tài.
 • 19
 • 1,585
 • 3

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người đó là : “Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ...”. Vậy chúng ta phải làm thế nào để thực hiện mục tiêu trên? Từ thực tế hiện nay cùng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ chủ nghĩa tư bản, mà tại đại hội VII của Đảng ta lần đầu tiên đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tức là, chúng ta phải: dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế chúng ta mới có thể dần dần tìm hiểu được quy luật phát triển của Cách mạng Việt Nam, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của Cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước ta.Làm đề tài tiểu luận này, vơí tư cách là một sinh viên, một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một mặt tôi muốn cùng mọi người tìm hiểu sâu hơn và kĩ hơn về Triết học Mác - Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng. Cụ thể hơn, đó là mối quan hệ biện chứng giữa vật chất với ý thức. Mặt khác, tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay- sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội- mà nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là, mọi sách lược, chiến lược cách mạng của chúng ta phải được xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy được tính năng động chủ quan và đồng thời chống chủ quan duy ý chí. Đây được coi là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi nó quyết định sự thành công hay thất bại trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điều này sẽ được lý giải rõ hơn trong phần nội dung của đề tài.
 • 18
 • 1,035
 • 1

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

bài giảng lịch sử triết học - chương 5 chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học
. hội là quá trình lịch sử - tự nhiên  Đó là lịch sử hoạt động của con người có lợi ích & mục đích khác nhau, nhưng tuân theo các quy luật khách quan của lịch sử;  Đó là lịch sử phát triển các. với triết học - hạt nhân lý luận của TGQ nói chung.  Khi phân biệt TGQ triết học với TGQ khác, C.Mác viết: “… các vị hướng về tình cảm, triết học hướng về lý trí; các vị nguyền rủa, than vãn, triết. quyết định ý thức xã hội.  Lịch sử tồn tại và phát triển xã hội loài người gắn liền với lịch sử của sản xuất ra của cải vật chất;  Nền SXVC trong từng giai đoạn lịch sử gắn liền với một PTSX nhất
 • 31
 • 1,590
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC doc

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC doc
. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG – CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC CƠ SỞ CỦA THẾ GIỚI. CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỚI TƯ CÁCH LÀ HẠT NHÂN CỦA TGQ DUY VẬT 1. Nội dung của TGQ duy vật biện chứng a) Quan điểm duy vật biện chứng về thế giới - Bản chất của thế giới là vật. giới quan duy vật và lịch sử phát 2. Thế giới quan duy vật và lịch sử phát triển của TGQ duy vật triển của TGQ duy vật a) TGQ duy tâm và TGQ duy vật a) TGQ duy tâm và TGQ duy vật TGQ duy
 • 27
 • 2,141
 • 17

Trình bày khái quát những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng hiện nay

Trình bày khái quát những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật vai trò của nó đối với nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng hiện nay
. Trình bày khái quát những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật. Vai trò của nó đối với nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng hiện nay? 1) Khái niệm phép biện chứng (PBC) và phép biện. triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy& quot;. 2) Khái quát những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật: a) Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. - Nguyên lý về. hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. b) Sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Cái chung, cái riêng, cái đơn nhất Theo quan niệm của phép biện chứng duy vật nhận thức bắt đầu
 • 7
 • 1,645
 • 25

hãy vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh phiến diện, bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa còn rơi rớt lại trong một số ít đảng viên của ta

hãy vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh phiến diện, bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa còn rơi rớt lại trong một số ít đảng viên của ta
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong thực tiễn cách mạng của đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn, tuy nhiên trong quá trình đó chúng ta cũng gặp không ít khó khăn thử thách, có những giai đọan phát triển mạnh mẽ nhưng cũng có lúc thoái trào, có bước tiến nhưng cũng có bước lùi. Nguyên nhân dẫn đến những lúc thoái trào, những bước lùi trên có phần nào bắt nguồn từ các căn bệnh còn rơi rớt lại trong một số ít đảng viên của ta. Đó là các căn bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh phiến diện, bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa.1. Trước hết đối với hai căn bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ :Bệnh chủ quan duy ý chí là căn bệnh có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của nhân tố chủ quan, cường điệu tính sáng tạo của ý thức, của ý chí, xa rời hiện thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay thế cho sự yếu kém về tri thức khoa học. Đây là lối suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan; thể hiện rõ trong khi định ra những chủ trương, chính sách và lựa chọn phương pháp tổ chức họat động thực tiễn theo hướng áp đặt, rơi vào ảo tưởng, chủ quan. Ví dụ như : mục tiêu đặt ra quá cao, biện pháp không có tính khả thi .v.v. Ngòai ra bệnh chủ quan duy ý chí còn do nguồn gốc lịch sử, xã hội, giai cấp, tâm lý của người sản xuất nhỏ chi phối. Cơ chế quan liêu bao cấp cũng tạo điều kiện cho sự ra đời của căn bệnh này.Bệnh bảo thủ, trì trệ là tuyệt đối một nhận thức nào đó về sự vật có được trong hòan cảnh lịch sử phát triển nhất định của nó và xem đó là nhận thức duy nhất đúng về tòan bộ sự vật trong quá trình phát triển tiếp theo của nó. Hay nói cách khác, bệnh bảo thủ, trì trệ là khuynh hướng cường điệu vai trò quyết định của vật chất, sùng bái sức mạnh của quy luật, hạ thấp vai trò của nhân tố chủ quan – khuynh hướng đó sẽ dẫn đến bảo thủ, trì trệ, ngại gian khổ, bó tay khuất phục trước khó khăn, trước hòan cảnh khách quan. Biểu hiện của “bệnh” này là tình trạng ỷ lại, dựa dẫm, chờ đợi, ngại đổi mới, thậm chí cản trở cái mới, bằng lòng thỏa mãn với cái đã có – là bạn đồng hành với chủ nghĩa quan liêu, độc đóan và hậu quả tất yếu là làm cản trở, thậm chí còn kéo lùi sự phát triển.
 • 33
 • 1,003
 • 1

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
... thực tiễn lý luận Thực tiễn sở, nguồn gốc nhận thức, lý luận Thực tiễn động lực nhận thức, lý luận Thực tiễn mục đích nhận thức, lý luận Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra sai nhận thức, lý luận 21 4.2.2.1... sở, nguồn gốc nhận thức Động lực nhận thức Mục đích nhận thức Tiêu chuẩn kiểm tra chân lý 15 4.2.2.1 Vai trò thực tiễn lý luận ❖ Thực tiễn sở nhận thức, lý luận [?] Từ đâu mà có tri thức tự nhiên,... CHO NHẬN THỨC VÀ CẢI TẠO HIỆN THỰC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG 4.1 Bản chất nhận thức 4.2 Quan hệ thực tiễn lý luận 4.1 Bản chất nhận thức
 • 29
 • 2,670
 • 0

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Bài Lý luận nhận thức duy vật biện chứng bao gồm một số nội dung cơ bản: 1) Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức; 2) Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý. Bài học bao gồm những nội dung cơ bản trong cuốn giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lên in, tuy vậy bài học sẽ có nhiều ví dụ mới, làm cho người đọc có cảm giác không nhàm chán với bộ môn này. ... phú lẫn Nhận thức lý luận Nhận thức lý luận trình độ nhận thức gián tiếp, trừu tượng, có tính hệ thống việc khái quát chất, qui luật vật, tượng Nhận thức kinh nghiệm Nhận thức lý luận Dựa vào... chân lý, nhận thức thực khách quan - Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính: Nhận thức Nhận thức cảm tính Cảm giác Tri giác lý tính Biểu tượng Khái niệm Phán đoán Suy lý + Nhận thức. .. đường biện chứng nhận thức chân lý a) Lênin với quan điểm đường biện chứng nhận thức chân lý Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, từ tư trừu tượng đến thực tiễn – đường biện chứng nhận thức
 • 43
 • 502
 • 0

Tiểu luận cao học môn triết học vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Tiểu luận cao học môn triết học  vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
LỜI NÓI ĐẦUTiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người đó là : “Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ...”. Vậy chúng ta phải làm thế nào để thực hiện mục tiêu trên? Từ thực tế hiện nay cùng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ chủ nghĩa tư bản, mà tại đại hội VII của Đảng ta lần đầu tiên đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tức là, chúng ta phải: dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế chúng ta mới có thể dần dần tìm hiểu được quy luật phát triển của Cách mạng Việt Nam, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của Cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước ta.Làm đề tài tiểu luận này, vơí tư cách là một sinh viên, một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một mặt tôi muốn cùng mọi người tìm hiểu sâu hơn và kĩ hơn về Triết học Mác Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mặt khác, tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là, mọi sách lược, chiến lược cách mạng của chúng ta phải được xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy được tính năng động chủ quan và đồng thời chống chủ quan duy ý chí. Đây được coi là một vấn đề hết sức quan trọng. Bởi nó quyết định sự thành công hay thất bại trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì thế, tôi quyết định chọn vấn đề: “Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” làm đề tài tiểu luận. ... .2 1.2 Ý thức tác động trở lại vật chất Chương 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 2.1.. .Tiểu luận triết học NỘI DUNG Chương QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.1 Vật chất định ý thức Trước tiên phải tìm hiểu vật chất gì? Theo Lênin Vật chất. .. khách quan, phát huy tính động sáng tạo ý thức, tư tưởng, nhân tố chủ quan người đồng thời chống chủ quan ý chí Tiểu luận triết học Chương VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA
 • 19
 • 180
 • 0

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
LỜI NÓI ĐẦUTiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người đó là : “Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ...”. Vậy chúng ta phải làm thế nào để thực hiện mục tiêu trên? Từ thực tế hiện nay cùng với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ chủ nghĩa tư bản, mà tại đại hội VII của Đảng ta lần đầu tiên đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tức là, chúng ta phải: dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế chúng ta mới có thể dần dần tìm hiểu được quy luật phát triển của Cách mạng Việt Nam, định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của Cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước ta.Làm đề tài tiểu luận này, vơí tư cách là một sinh viên, một công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một mặt tôi muốn cùng mọi người tìm hiểu sâu hơn và kĩ hơn về Triết học Mác Lênin phần chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mặt khác, tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là, mọi sách lược, chiến lược cách mạng của chúng ta phải được xuất phát từ thực tế khách quan, phát huy được tính năng động chủ quan và đồng thời chống chủ quan duy ý chí. Đây được coi là một vấn đề hết sức quan trọng. Bởi nó quyết định sự thành công hay thất bại trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì thế, tôi quyết định chọn vấn đề: “Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” làm đề tài tiểu luận. ... MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.1 Vật chất định ý thức .2 1.2 Ý thức tác động trở lại vật chất Chương 2: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT... QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.1 Vật chất định ý thức Trước tiên phải tìm hiểu vật chất gì? Theo Lênin Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan. .. GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 2.1 Xuất phát từ thực tế khách quan từ đề đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch, phương hướng, mục tiêu đắn cho nghiệp xây
 • 19
 • 228
 • 0

Tiêu luận triết học Vận dụng phép biệnchứng duy vật vào trong quản trị nhân sự tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tiêu luận triết học Vận dụng phép biệnchứng duy vật vào trong quản trị nhân sự tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
... thuật đàm thoại, tranh luận) Theo nghĩa này, biện chứng nghệ thuật tranh luận nhằm tìm chân lý cách phát mâu thuẫn lập luận đối phương nghệ thuật bảo vệ lập luận Người Hy Lạp cổ đại cho rằng, tri... thức q trình tới chân lý q trình giải mâu thuẫn lập luận Trong triết học Mác,thuật ngữ “biện chứng”được dùng đối lập với “siêu hình” Đó lý luận đồng thời phương pháp xem xét vật trạng thái liên... pháp chuyên gia Bố cục đề tài: Ngoài Lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG
 • 30
 • 22
 • 0

TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

TRIẾT HỌC- NỘI DUNG NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Lý luận nhận thức duy vật biện chứng là một bộ phận của chủ nghĩa duy vật biện chứng; là khoa học nghiên cứu bản chất, quy luật, hình thức, phương pháp của nhận thức v.v để từ đó giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học- liệu con người có khả năng nhận thức được bản chất của thế giới hay không? ... nh ận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện giác quan, tạo kh ả phản ánh nhạy bén, xác, nhanh hơn; tạo công cụ, ph ương ti ện đ ể tăng lực phản ánh người tự nhiên Những tri th ức đ ược áp... ộng kh ỏi ph ạm vi tồn thoát ly khỏi quan hệ xác định chân lý khơng chân lý khách quan Luận điểm triết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho chân lý cụ thể, khơng có chân lý trừu tượng s lý luận nguyên tắc
 • 10
 • 27
 • 0
1 2 3 4 .. >