Tổng hợp tài liệu :

điều kiện lao động trong môn an toàn lao động

Thủ tục " Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) "

Thủ tục
. Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển. triển nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Cơ quan kiểm tra, công nhận
 • 5
 • 452
 • 0

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
. Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin. thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
 • 4
 • 562
 • 0

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông. nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
 • 5
 • 555
 • 0

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản pdf

Tài liệu Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản pdf
. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông. đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện
 • 4
 • 509
 • 1

Tài liệu Thủ tục " Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) " docx

Tài liệu Thủ tục
. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông. nông thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông
 • 4
 • 530
 • 0

Tài liệu Thủ tục " Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) " docx

Tài liệu Thủ tục
. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông. hiện cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 • 4
 • 469
 • 0

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
. Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và. lực công nhận, đồng thời gửi Quyết định đình chỉ hiệu lực công nhận cho Cơ sở bị đình chỉ hiệu lực công nhận, Cơ quan kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm,
 • 4
 • 330
 • 0

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm pdf

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm pdf
. Quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết. định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ
 • 1
 • 546
 • 0

Tài liệu Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt

Tài liệu Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ppt
. Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát. Tiến hành kiểm tra cơ sở (tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ). 4) Công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP/Thông báo cơ sở chưa đáp
 • 6
 • 381
 • 0

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc

Tài liệu Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm doc
. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ban hành kèm. , ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1) Kính gửi:
 • 3
 • 425
 • 1

Tài liệu Mẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản pptx

Tài liệu Mẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản pptx
. Mẫu ĐKKTCN a1 Mẫu báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản I. Thông tin. điểm xây dựng: 7. Mô tả chung về sản phẩm : 7.1. Nhóm sản phẩm sản xuất: 7.2. Sản phẩm tiêu thụ nội địa: 7.3. Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:
 • 2
 • 657
 • 0

Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
. Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông. thống kê :Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Cơ quan hoặc
 • 3
 • 345
 • 1

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf

Tài liệu Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pdf
. Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và. hóa thủy sản xuất khẩu) và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Tàu chế biến thủy sản xuất khẩu; Cơ sở làm
 • 5
 • 351
 • 0

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
. :2008/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CẢNG CÁ - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNational technical regulationFishing port - Conditions. thực hiện 3.4.1. Chủ cơ sở cảng cá được quy định trong điểm 1.2. có trách nhiệm tuânthủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn
 • 9
 • 937
 • 1

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
. VIỆT NAMQCVN : 2008 /BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔ -ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNational technical regulationDried. gói, bảo quản sản phẩm. 1.3.3. Cơ sở chế biến thủy sản khô là cơ sở có chế biến ít nhất một trongcác dạng sản phẩm sau: thủy sản khô, thủy sản khô tẩm gia
 • 8
 • 623
 • 3

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx
. NAMQCVN :2008/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀCƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ-ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNational Technical. vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất các loài nhuyễn thể, lớp hai mảnh vỏ thuộc các họ:
 • 9
 • 609
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ppt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ppt
. NAMQCVN :2008/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THUỶ SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMNational technical. chỉnh Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất và phân phối nước đá dùng để bảo quản nguyên liệu và sản
 • 7
 • 813
 • 1

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pptx

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) pptx
. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh. chứng nhận 2. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực. thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa) có văn bản đề nghị gửi về Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở sẽ cấp lại Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận hết ô gia hạn, Giấy chứng nhận
 • 4
 • 320
 • 0

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) potx

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) potx
. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thông tin Lĩnh. Bước 3: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc gia hạn giấy chứng nhận cho Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 4. Bước 4: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nhận kết quả. tra viên khi thực hiện kiểm tra độc lập ký gia hạn theo quy định. - Đối với cơ sở khác, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện gia hạn giấy chứng nhận: trong thời gian 10 ngày làm
 • 4
 • 346
 • 1
1 2 3 4 .. >