Tổng hợp tài liệu :

Bai giang DSLG chuong 5

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ

Bài Giảng C -CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ TỰ
Bài Giảng C . CHƯƠNG 5 CHUỖI KÝ T Chuỗi ký tự là trường hợp đ c biệt c a mảng một chiều. Chương này mô tả một số hàm thư viện thao t c trên chuỗi và c c kỹ thuật c i. ta c thể nhập 24 ký tự vì phần tử thứ 25 đã chứa ký tự kết th c chuỗi ‘’ ) . C ch 2: Con trỏ char *< Tên chuỗi >; Ví dụ : char *chuoi; I.3. C c
 • 8
 • 5,425
 • 65

Bài giảng Thuế Chương 5

Bài giảng Thuế Chương 5
Bài giảng Thuế Chương 5 . tớnh thu thu nhp doanh nghip nm cui cựng khụng vt quỏ 15 thỏng. 5. 5.2 Phng phỏp tớnh thu 5. 5.2.1 Thu nhp tớnh thu Thu nhp tớnh thu trong k tớnh. tin nc sch. Ch-ơng 5: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Vớ d minh ha 5. 3 Húa n tin in ghi ch s cụng t t ngy 5/ 12 n ngy 5/ 1. Doanh thu ca húa n ny
 • 110
 • 353
 • 1

Bai 5. Tu bai giang den chuong trinh

Bai 5. Tu bai giang den chuong trinh
. Viết Diệu 5 Readln(a,b,c,d); P1 P2 P a b c d a*b P1-c P2/d TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH a:=4 b: =5 c:=3 d:=2 4 5 3 2 20 17 8 .50 2 3 5 4 6 1 0. 25 1 4 3 0. vuông. Công thức tính chu vi và diện tích hình vuông ? S = a x a; P = a x 4 Open Turbo Pascal Câu 1: Nêu khái niệm viết chương trình là gì ? 17/10/13Design:
 • 33
 • 290
 • 0

Bài giảng Rung Chuong Vang Lop 5

Bài giảng Rung Chuong Vang Lop 5
. th¸ng n¨m nµo? 302826242220181614121086420 §A: 15/ 5/ 1941 C©u 17: N¨m nay em 5 tuæi, anh 9 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a, tæng sè tuæi cña c¶ hai anh em lµ bao. Đơn vị thực hiện: Khối 5 - Trường Tiểu học Long Sơn. Chúc hội thi thành công tốt đẹp ! Chung k t h i t hi rung chuụng vng 1 2 3 4 5 6 141312 11 10 9 17
 • 30
 • 2,371
 • 51

Bài giảng Thuế-Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp potx

Bài giảng Thuế-Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp potx
. thu thu nhập doanh nghiệp L tổ chức hot động sản xuất, kinh doanh hng ha, dịchvụ c thu nhp chịu thu . 5.2.2 Thu nhập chịu thu  Thu nhập chịu thu . 2012 11 Thu TNDN phải nộp= Thu nhập tính thu (đã trừ trích quỹ KHCN)X Thu suất thu TNDN Thu nhập tính thu = Thu nhập chịu thu - Thu nhp
 • 23
 • 628
 • 2

Bài giảng - giáo án: Bài giảng Java Chương 5 bảo mật trong java

Bài giảng - giáo án: Bài giảng Java Chương 5 bảo mật trong java
. LẬP TRÌNH JAVA NÂNG CAO Chương 05: Bảo mật trong Java Bộ môn: Lập trình máy tính Nội dung chương 05  Tổng quan về bảo mật trong Java  Cơ cấu bảo mật của Java  Cấu trúc mã hóa. khoá bảo mật của java Keytool  Keytool là công cụ khoá bảo mật của java.  Tạo và quản lý khóa công khai, khoá riêng, và các chứng thực bảo mật.  Thông tin keytool quản lý được lưu trữ trong. nhập chứng nhận trong file ‘mykey’ vào keystore ‘MyStore’: keytool –import –keystore MyStore –alias alice – file mykey Các gói bảo mật của Java java. security: Là gói API bảo mật chính, chứa
 • 20
 • 697
 • 0

slide bài giảng marketing chương 5 phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu

slide bài giảng marketing chương 5 phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu
. CHƯƠNG 5: PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU I. THỊ TRƯỜNG II. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG III. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU IV. ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Trình bày lợi ích của phân. 1 Marketing mix 2 Marketing mix 3 Phân khúc TT 1 Phân khúc TT 2 Phân khúc TT 3 LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU MARKETING TẬP TRUNG (CONCENTRATED MARKETING) Marketing mix Phân khúc TT 1 Phân khúc. BIỆT UNDIFFERENTIATED MARKETING – MASS MARKETING LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Thò trườngMarketing mix LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU MARKETING PHÂN BIỆT DIFFERENTIATED MARKETING – MULTIPLE SEGMENTATION Marketing
 • 17
 • 527
 • 0

slide bài giảng tcdn chương 5 rủi ro và tỉ suất sinh lợi

slide bài giảng tcdn chương 5 rủi ro và tỉ suất sinh lợi
. rủi ro nhưng sẽ chấp nhận rủi ro ở những mức độ khác nhau (khẩu vị rủi ro) .  Thái độ đối với rủi ro là sự khác biệt trong TSSL mong đợi của nhà đầu tư trong tương quan đánh đổi rủi ro. 5. 1. Chương 5 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI  5. 1 Lý thuyết danh mục hiệu quả Markowitz  5. 2 Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)  5. 3 Mô hình kinh doanh chênh lệch giá (APT)  5. 4 So sánh. tồn tại 2 loại tài sản: tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro.  Tài sản rủi ro: là một tài sản có tỷ suất sinh lợi không chắc chắn trong tương lai. Rủi ro tài sản được đo lường trên cơ sở
 • 32
 • 1,043
 • 1

Bài giảng plaxis chương 5 PLAXIS 3D đh kiến trúc tphcm

Bài giảng plaxis chương 5 PLAXIS 3D đh kiến trúc tphcm
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PLAXIS1.1 Strain Displacement Matrix 1.2 Elastic Constitutive Relationship 1.3 Interpolating Functions 1.4 Body, Boundary, Nodal Forces 1.5 Numerical Integration 1.6 Material Constitutive Models Xem xét sự tương tác giữa kết cấu và nền đất 2. Mô phỏng bài toán theo quá trình thi công (Staged Construction) 3. Tính toán theo thời gian (cố kết) 4. Xác định áp lực nước lỗ rổng 5. Tính toán dòng thấm 6. Tính toán bài toán tải trọng động 7. CPhi Reduction Technique needed for equilibrium imum available S S FS = max r n r n c c FS s j s j tan . Curves GI GI Ớ Ớ I THI I THI Ệ Ệ U CHƯƠNG TRÌNH PLAXIS U CHƯƠNG TRÌNH PLAXIS 1 2 3 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 4 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 5 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 6 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH Geometry 2 7 T T Ạ Ạ O. HÌNH Floors 2 11 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 12 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 13 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 14 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH Walls 2 15 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ HÌNH 2 16 T T Ạ Ạ O MÔ HÌNH O MÔ
 • 38
 • 360
 • 0

Bài giảng TTQT chương 5 phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Bài giảng TTQT chương 5 phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
... phát hành Application for L/C -H Phát hành b ng n IV C c bên tham gia trongphươngthứ c toá n tín dụngchứ ngtừ tín d ng Th tín truy n th ng  Giám đ c NH Ký đóng d u  G i qua đ ng chuy n phát nhanh... - HQG Hà N i 87 M U L/C (ti p) 50 : Applicant HONGHA COMPANY LE THIEN, AN DUONG, HAI PHONG, VIETNAM TEL/FAX: 84.31. 850 651 /54 9 59 : Beneficiary - Name & Address /33 .53 .28.121 ALL PUMPS HOLLAND B.V... ng mua bán i NK Ng i XK 56 (Advising Bank) (1) (2) Gi y u c u m L/C tín d ng (1) Thơng báo L/C Ngân hàng thơng báo Th tín d ng Ngân hàng PH m Ngân hàng PH n c NK (3) 55 Phát hành Th Phát hành
 • 31
 • 275
 • 0

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH CHƯƠNG 5 THỜI đại NGÀY NAY

SLIDE BÀI GIẢNG CNXHKH CHƯƠNG 5 THỜI đại NGÀY NAY
Khái niệm: Tư tưởng XHCN là hệ thống các tư tưởng, các học thuyết phản ánh cuộc đấu tranh của đông đảo quần chúng lao động chống áp bức bóc lột; những ước mơ, nguyện vọng của quần chúng lao động về một xã hội công bằng, bình đẳng, không có tình trạng người áp bức bóc lột người và quan niệm về những con đường, giải pháp và những điều kiện tiến tới xã hội tương lai tốt đẹp. ... M o lut Ho gii Cuba Thi hnh chớnh sỏch cm kinh t v hn ch i li Phiđencáttơrô ã 45 nm Cuba bị cấm vận năm thứ 15 Liên hiệp quốc đề nghị Mỹ rút Cu ba khỏi danh sách bị cấm vận õy l cỏch Chớnh quyn
 • 18
 • 390
 • 2

Bài giảng photoshop chương 5 bùi thị hồng minh

Bài giảng photoshop chương 5  bùi thị hồng minh
... Render: Tạo hiệu ứng đèn, ánh sáng nghệ thuật cho ảnh 5. 1 Lens Flare Tạo hiệu ứng tạo ánh sáng lung linh, huyền ảo Các Bộ lọc ps Bộ lọc nhóm Render: 5. 2 Lighting Effects Tạo hiệu ứng chiều sâu cho... sáng vùng hạt  Intensity: cường độ (diện tích) vùng hạt Các Bộ lọc ps Bộ lọc nhóm Artistic: 1 .5 Fresco:  Làm cho hình ảnh có màu sắc hội tụ thành mảng màu loang lổ, tạo ảnh phong cách thời... làm sáng biên Các Bộ lọc ps Bộ lọc nhóm Stylize: 7.4 Tiles: Các Bộ lọc ps Bộ lọc nhóm Stylize: 7 .5 Wind: Hiệu ứng ảnh bị trầy xướt (hình ảnh bị gió thổi pixel)
 • 33
 • 387
 • 1

Bai giang DSLG chuong 1 2

Bai giang DSLG chuong 1 2
... thước C1 ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG & VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HOÁ 1. 1.BẢN CHẤT ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG 1. 1 .1 ĐỊNH NGHĨA 1. 1 .2 PHÂN LOẠI a) Sản xuất đơn chiếc, khơng có lắp lẫn b) Lắp lẫn hồn tồn & khơng hồn tồn 1. 2. QUI... 2 .1. Kích thước danh nghĩa: d D • • • • Là kích thước tính tốn theo chức chi tiết máy tra theo TCVN 19 2 – 66 Lấy giá trị lớn gần Hoặc tra theo Bảng 1. 1 Dãy kích thước thẳng tiêu chuẩn TCVN 22 44-99,... dung sai • lắp ghép? +0, 023 -0,005 ; d = 50 -0, 028 Tính +0,030 +0, 015 ; d = 55 -0, 013 +0, 025 +0,055 , d = 60 +0,0 32 BÀI TẬP • • Có lắp ghép, D = 75 +0,030 ,d= +0,040 75 +0, 010 a) Tính kích thước
 • 34
 • 16
 • 0

Bai giang DSLG chuong 3

Bai giang DSLG chuong 3
... phân bố dm số chi tiết xuất nhiều, xa dm ít; 2.Hầu hết chi tiết gia công loạt nằm vùng từ -3 đến +3 ; 3. Muốn có kích thước loạt chi tiết gia cơng đạt u cầu phải có điều kiện  < = IT ... ) 1.4 LUẬT PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC GIA CƠNG mi y N Kich thước d(mm) dmin M phân bố thực dm dmax -3 dm x +3 x x = di - d m • Gia cơng thử N chi tiết (N=60÷100), kích thước chi tiết d1,d2,…,dN nằm... NGẨU NHIÊN:Trị số chúng thay đổi không theo qui luật định,vd thay đổi theo chiều sâu lớp cắt I .3. SAI SỐ GIA CƠNG KÍCH THƯỚC • Khái niệm xác suất -Khi thực N phép thử, có M kiện A xuất hiện, xác
 • 8
 • 19
 • 0

Bai giang DSLG chuong 5

Bai giang DSLG chuong 5
... E VD (F) B C 2 ,5 Cách ghi nhám bề mặt 2 ,5 2 ,5 2 ,5 VD : ghi dung sai vẽ chi tiết 30 f 7(  , 020  , 041 ) VD ghi dung sai kích thước vẽ lắp H7 12 h6 H7 f7 +0,0 25 -0,0 25 -0,0 25 Dung sai hình... truyền lựcđược,l.ghép với độ cx cao H6/m5 H7 m6 Lắp Có thể tháo lắp không bị hỏng,truyền lực ép lực nhỏ, l.ghép với độ cx cao H6/p5 H6/r5 H6/s5 H6 p5 H6 r5 H6 s5 Lắp lực ép lớn hay giãn nở Không thể... 1.3.1 Khái niệm chung: tập hợp mấp mơ có bước tương đối nhỏ xét giới hạn chiều dài chuẩn TCVN 251 1-19 95 quy định 14 cấp độ nhám • Cấp độ nhẵn phương pháp gia công 1.3.2 Độ nhám bề mặt • Sai lệch
 • 42
 • 30
 • 0

Bai giang DSLG chuong 6 DSKT goc LG côn tron

Bai giang DSLG chuong 6 DSKT goc LG côn tron
... 2, 3, 4,……,5, 6, …… , 16, 17 • Cấp cx giảm dần 6. 2 LẮP GHÉP CƠN TRƠN 6. 2.1 Đặc tính lắp ghép trơn Vị trí giới hạn ban đầu P2 Mặt fẳng chuẩn P1 Zpmin Zpa Zpmax P0 Vị trí thực ban đầu 6. 2.2 Mặt phẳng... L Atα αmin αmax -3 6. 1.4.SƠ ĐỒ PHÂN BỐ MIỀN DUNG SAI • Miền dung sai AT phân bố sau: AT α AT α 6. 1.5 CẤP CHÍNH XÁC • Trị số DS kích thước góc phụ thuộc vào cấp cx TCVN 259- 86 quy định 17 cấp cx.. .6. 1.2 Góc độ • ĐN: Góc α góc hai đường sinh mặt cắt dọc • C = (D – d)/L = 2tgα/2 D α/2 d L 6. 1.3 Dung sai kích thước góc • DS kích thước góc
 • 8
 • 19
 • 0

Bai giang DSLG chuong 7 ren

Bai giang DSLG chuong 7 ren
... mép vát ren 2/ Đối với ren khuất • Khi cần thể ren khuất, qui ước dùng nét đứt để vẽ đường đỉnh ren, đáy ren giới hạn ren 3/ Đối với mối ghép ren • Phần ăn khớp ưu tiên vẽ trục ren, vẽ lỗ ren phần... thành ren Như ta có ren phải ren trái giống ăn khớp II CÁC LOẠI REN THƯỜNG DÙNG III VẼ QUI ƯỚC REN 1/ Đối với ren thấy a/ Trên hình chiếu hình cắt song song với đường trục ren Đường đỉnh ren. .. thành ren bề mặt chi tiết Ngoài ra, ren hình thành cách dùng bàn ren, dùng tarô, … 3/ Các thông số (yếu tố) ren • a/ Profin ren : hình phẳng tạo thành ren nói Nó hình dạng mặt cắt dọc theo trục ren
 • 37
 • 45
 • 0

Bai giang DSLG chuong 8 dung sai banh rang

Bai giang DSLG chuong 8 dung sai banh rang
... truyền hai bánh răng; 8. 4 Quy ước vẽ bánh trụ ί a) b) c) Hình 8. 4 Vẽ qui ước bánh d) Vẽ quy ước bánh ăn khớp d1 dm1 Lm1 b dm2 D' d2 s Do e Lm2 a) b) c) 8. 5 Dung sai bánh Sai số động học bánh Fir... lớn khoảng cách tâm bánh đo bánh mẫu bánh đo quay vòng b) Đồ thị sai số động học bánh Fir Fir sai số khoảng cách tâm hai bánh Sai số khoảng cách tâm Fir Góc quay bánh 3600 Độ đảo hướng tâm vành... đối tiếp bánh 6 CÁC DẠNG ĐỐI TIẾP CỦA BÁNH RĂNG • Theo TCVN 1067 – 84 quy định dạng đối tiếp là: H, E, D, C, B, A dạng dung sai khe hở cạnh ( Tjn) ký hiệu là: h, d, c, b, a, z, x, y • Trong dạng
 • 17
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >